Аудит - Л.М. Янчева Бібліотека студента онлайн, Бібліотека онлайн Lection - підручники для українського студента, читайте підручники онлайн безкоштовно, здати сесію легше ніж ви думаєте - Лекшен. http://lection.com.ua/adt/audit/adt/ Thu, 05 Jun 2014 00:12:50 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management uk-ua Ініціативний (добровільний) аудит http://lection.com.ua/audit/adt/initsiativniy-dobrovilniy-audit http://lection.com.ua/audit/adt/initsiativniy-dobrovilniy-audit Ініціативний (добровільний) аудит здійснюється за рі­шенням економічного суб'єкта на основі договорів з аудитором або аудиторською фірмою . Умови проведення такого аудиту (строки, цілі, характер, обсяг, оплата) визначаються за пого­дженням сторін (аудитор і замовник).

Первинний аудит проводиться аудиторською фірмою (ау­дитором) вперше для певного клієнта. Це істотно збільшує ри­зик і трудомісткість аудиту, оскільки аудитори не мають по­трібної інформації про особливості діяльності клієнта , наяв­ність та ефективність функціонування систем роботи і контро­лю підприємства.

Узгоджений (повторний) аудит здійснюється аудитор­ською фірмою (аудитором) повторно або регулярно і ґрунтуєть­ся на знаннях специфіки діяльності клієнта , його позитивних і негативних сторін в організації систем бухгалтерського облі­ку, внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту. Практика зарубіжного аудиту віддає перевагу проведенню узгодженого аудиту. Така співпраця зручна й аудиторам, які мають нагоду детально вивчити особливості діяльності клієнта, і клієнту, що отримує висококваліфіковану, всебічну допомогу й оцінку на основі багаторічної співпраці.

 

Проте події (банкрутство енергетичного гіганта американ­ської корпорації "Енрон", а потім корпорації "Велдком" — од­ного з найбільших операторів телефонної телекомунікації), що відбулися в 2002 p., серйозно підірвали впевненість світової спільноти в розумності і доцільності проведення злагодженого аудиту.

 

Як з'ясувалося, в корпораціях практикувалися приписки, результатом яких було значне завищення їх фактичних дохо­дів. Викривлені цифри вимірювалися мільярдами доларів. На­справді реальні борги корпорацій майже на порядок переви­щували наявний прибуток. Все це стало можливим не без учас­ті аудиторських фірм, які в змові з керівництвом фірм багато років підтверджували "липові" дані фінансової звітності.

 

Тому сьогодні з метою посилення різних механізмів конт­ролю за якістю і достовірністю обліково-фінансової інформації на Заході обговорюються серйозні зміни в організації і методи­ці аудиторської діяльності. Пропонуються:

• повне відокремлення аудиторського бізнесу від надання консультаційних послуг; введення принципу обов'язкової ротації аудиторських
фірм (неможливість перевірки одного і того самого клієнта од­нією аудиторською фірмою двічі поспіль) для корпорацій і на­віть дрібніших підприємств.

Такі пропозиції мають позитивні і негативні наслідки. До негативних наслідків введення ротації аудиторських фірм на­лежать такі:

•       можливий певний відплив клієнтів аудиторських фірм особливо стосовно кількості ініціативних перевірок і за кон­салтинговою підтримкою. У цих випадках виникає вірогід­ність порушення конфіденційної інформації клієнтів, оскіль­ки вважається надійнішим захистом від розголошення конфі­денційної інформації наявність довгострокових договірних відносин між аудиторською фірмою і клієнтом, а принцип ро­тації не сприяє стабільному продовженню співпраці сторін;

•       примусова ротація може спричинити певне подорожчан­ня перевірок, оскільки кожна аудиторська фірма, яка вперше приходить на підприємство, буде вимушена починати перевір­ку "з нуля", тобто з початкового вивчення особливостей бізне­су клієнта, що потребуватиме додаткових витрат часу, праці і збільшить оплату аудиторських послуг;

•       обов'язкова ротація може внести порушення в механізм нормальної ринкової конкуренції аудиторських фірм у бороть­бі за клієнта;

•       ротація навряд чи сприятиме посиленню мотивації ауди­торських фірм у проведенні якісних, раціонально організова­них перевірок, адже не потрібно буде справляти на клієнта по­зитивне враження, щоб стати його постійним партнером.

Если вам интересна игра Аллоды, то советуем  купить кристаллы в аллодах на сайте нашего партнера.

]]>
phirelli@gmail.com (Administrator) Аудит - Л.М. Янчева Tue, 10 Apr 2012 04:33:31 +0000
Інвентаризація http://lection.com.ua/audit/adt/inventarizatsiya http://lection.com.ua/audit/adt/inventarizatsiya Прийом, який дає можливість отримати точну інформацію щодо наявності майна економічного суб'єкта та орієнтовну інформацію про стан і вартість такого майна, а також стан розрахунків економічного суб'єкта. Наприклад шукаючи ві інтернеті майно, радимо вам зробити запит:  недвижимость в Тайланде , і подивитись на зразки інвентаризації в цій країні і порівняти її з Україною.

 

Інвентаризації підлягають майно клієнта і його фінансові зобов'язання. У процесі аудиторської перевірки аудитори мо­жуть самі проводити інвентаризацію або доручити її проведен­ня працівникам підприємства і спостерігати за процесом її проведення. Такий нагляд може допомогти аудитору, крім того, правильно оцінити надійність системи бухгалтерського обліку і дієвість системи внутрішнього контролю на підприєм­стві, що перевіряється. Якщо аудиторська організація оцінить надійність системи внутрішнього контролю в цілому або надій­ність його окремих засобів як високу, вона має право зменши­ти кількість елементів обліку, що перевіряються під час ауди­торської вибірки.

 

Стандартами встановлені певні правила щодо підготовки (рис. 5.7) та проведення під час аудиту інвентаризації (рис. 5.8).

 

Для підвищення точності даних, отриманих аудитором чи аудиторською організацією при оцінці якості інвентаризацій­ної роботи на підприємстві, рекомендується провести перевір­ки за двома напрямами:

1) звірити облікові дані з фактичною наявністю товарно-матеріальних цінностей;

2)   звірити фактичні запаси товарно-матеріальних ціннос­тей з даними облікових записів.

 

арфюм Armand Basi In Blue - это полная противоположность красного женского аромата In Red, темные оттенки вместо красочности, глубина познания вместо поверхностности, сдержанность чувств вместо эмоциональности. Синий цвет символ интенсивности и чистоты, комбинация спокойствия и силы, страсти и нежности. Armand Basi in Blue Этот цвет выражает связь человека и природы. Модный Дом Armand Basi делает увереный шаг, признавая право мужчин быть основателями красоты и изящества. Аромат Armand Basi In Blue предназначен современному типу мужчин, котрые ищут свое место в жизни, стремятся против течения и размышляющим о глубине познания.

]]>
phirelli@gmail.com (Administrator) Аудит - Л.М. Янчева Tue, 10 Apr 2012 13:54:31 +0000
Інститут внутрішніх аудиторів http://lection.com.ua/audit/adt/institut-vnutrishnih-auditoriv http://lection.com.ua/audit/adt/institut-vnutrishnih-auditoriv В Україні у жовтні 2000 р. також був створений Інститут внутрішніх аудиторів (ВЕРБА). Перед ним постають такі важ­ливі завдання:

• науково обґрунтувати внутрішній аудит як соціальне явище;

•       законодавчо закріпити положення професії внутрішньо­го аудитора на ринку трудових ресурсів України.

Внутрішній аудит має виконувати низку поставлених ке­рівництвом економічного суб'єкта завдань (рис. 2.1).

 

Інститут внутрішніх аудиторів

Крім завдань контрольного характеру внутрішні аудитори мають виріїнувати завдання економічної діагностики, розроб­лення фінансової стратегії, маркетингових досліджень, управ­лінського консультування, оцінки рентабельності комерцій­них угод тощо. У цьому випадку потрібно розглядати діяльність внутрішнього аудиту як сукупність аудиторських послуг, що здійснюються за вимогою керівництва економічного су­б'єкта у зв'язку з потребами управління. Отже, внутрішній ау­дит має виконувати функцію діагностичного засобу в управ­лінні господарською діяльністю економічного суб'єкта.

Відсутність єдиних стандартів діяльності внутрішніх ауди­торів підприємств змушує фахівців служб внутрішнього ауди­ту використовувати зарубіжний досвід проведення внутріш­нього аудиту. У деяких керівників може виникнути питання про доцільність створення відділу внутрішнього аудиту, оскільки звітність багатьох підприємств і без того підлягає обов'язковій перевірці.

Щоб відповісти на це питання, а також для кращого розу­міння значення завдань внутрішнього аудиту слід розглянути відмінності між внутрішнім і зовнішнім аудитом (табл. 2.1)1.

Таблиця 2.1. Відмінності між внутрішнім і зовнішнім аудитом

 

Ознака

Внутрішній аудит

Зовнішній аудит

Мета

і завдання

Визначає керівництво підприємства

Визначаються договором

Замовник

Керівництво підпри­ємства

Власники (акціонери)

Види послуг

Визначає керівництво підприємства відпо­відно до потреб управління

Визначаються договором на аудиторські послуги

Об'єкти аудиту

Залежать тільки від господарсько-фінансової діяльності підприємства, визна­чає керівник

Залежать від господарсько-фінансової діяльності суб'єктів перевірки, визначаються договором

Характер діяльності

Виконавча діяльність

Підприємницька діяль­ність

Суб'єкти

аудиту

Штатні працівники підприємства

Незалежні аудитори

1 РудиицькийB.C. Аудит :навч. посіб. /B.C. Рудницький.Я.А. Гон­чарук. — Л. : Оріяна-Нова, 2004. — 290 с

 

Закінчення табл. 2.1

 

Ознака

Внутрішній аудит

Зовнішній аудит

Регламентація

аудиту

Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту, внутрішні положення

Регламентований Зако­ном "Про аудиторську діяльність", міжнародни­ми і національними нормативами

Кваліфікація

Вища або середня освіта

Вища освіта і наявність сертифіката аудитора

Відповідаль­ність

Перед керівництвом підприємства

Перед замовником і третіми особами

Наявність ризику

Ризик бізнесу підпри­ємства, втрати репута­ції

Ризик бізнесу аудитор ­ської фірми, аудитор­ський ризик

Надання звітності

Керівництву підпри­ємства

Замовнику (власнику, акціонерам), може опубліковуватися

Зміст і форма звіту

Акт перевірки й інші звітні документи, визначає керівництво підприємства

Аудиторський висновок за формою і змістом має відповідати вимогам АПУ; інші форми звітнос­ті погоджують між аудитором і замовником

Періодичність, частота

Працюють

у постійному контакті з бухгалтерією та іншими економіч­ними службами

Працюють одноразово, як правило, після закін­чення звітного року

Залежність

Внутрішній аудит має бути незалежним від суб'єкта господарю­вання, який ревізу­ється тільки органі­заційно, а в цілому задовольняє потреби керівника цієї госпо­дарської системи і отримує від нього заробітну плату

Має бути незалежним від клієнта не тільки орга­нізаційно, а й матеріально

Ищите что то новое в мире музыке? По запросы клипы онлайн слушать вы найдете все что вам нужно.

]]>
phirelli@gmail.com (Administrator) Аудит - Л.М. Янчева Tue, 10 Apr 2012 04:57:21 +0000
Аналіз і тестування процедур http://lection.com.ua/audit/adt/analiz-i-testuvannya-protsedur http://lection.com.ua/audit/adt/analiz-i-testuvannya-protsedur Як правило, цей метод складається з таких кроків:

1) аналіз даних і методів, на яких ґрунтується оцінка;

2)     перевірка розрахунків, що виконувались під час оціню­вання;

 

Аналіз і тестування процедур

3)     порівняння облікових оцінок, що використовувалися у попередніх періодах, з фактичними показниками тих періодів;

4)  розгляд процедур затвердження методики розрахунку об­лікових оцінок управлінським персоналом.

 

На етапі аналізу даних і методів, уіа яких ґрунтується оцінка, аудитор аналізує точність, повноту та відповідність да­них, що були основою для розрахунків облікових оцінок. Ця інформація насамперед не має суперечити даним бухгалтер­ського обліку. Аудитор оцінює, наскільки правильно були ін­терпретовані отримані дані, що є підставою для оцінювання, керівництвом економічного суб'єкта. Як приклад можна вико­ристати аналіз строків дебіторської заборгованості під час на­рахування резерву сумнівних боргів, стосовно якого аудитор встановлює, на які часові групи була поділена дебіторська за­боргованість та наскільки обґрунтовані значення відсотків ко­ефіцієнту сумнівності для кожної групи.

 

Аудитор має оцінити, чи мас суб'єкт господарювання під­ставу для основних припущень, що використовуються при здійсненні облікової оцінки. Під час аналізу даних і припущень керівництва економічного суб'єкта, покладених в основу розрахунку облікових оцінок , аудитор також з'ясовує:

•       їх обґрунтованість з погляду фактичних результатів по­передніх періодів;

•       чи відповідають вони припущенням, що використову­ються для інших облікових оцінок;

•       чи узгоджуються з відповідними планами управлінсько­го персоналу.

Аудитор має звертати особливу увагу на базові показники розрахунків, які чутливі до змін або залежні від суттєвих ви­кривлень.

У тому випадку, якщо застосовуються складні облікові оцін­ки, аудитор може потребувати допомоги спеціаліста, експерта.

Аудитору слід проаналізувати правильність вибору управ­лінським персоналом методів розрахунку облікових оцінок , їх адекватність становищу, в якому перебуває суб'єкт, та послі­довність їх застосування. Проведення такого аналізу передба­чає обізнаність аудитора щодо фінансових результатів еконо­мічного суб'єкта в попередні періоди, методів, які використо­вуються іншими підприємствами галузі, планів керівництва на майбутнє.

На етапі перевірки розрахунків облікових оцінок аудитор пе­ревіряє арифметичні розрахунки оцінок, які використовують­ся управлінським персоналом. На методи, строки та обсяг ау­диторської перевірки впливають складність розрахунків, ре­зультати аналізу процедур та методів, які використовуються економічним суб'єктом для облікових оцінок, а також суттє-вість оцінки для бухгалтерської звітності.

На етапі порівняння облікових оцінок, що використовували­ся в попередніх періодах, з фактичними показниками тих пе­ріодів аудитор, у міру можливості, порівнює бухгалтерські оцінки, які використовувалися в попередніх періодах, з фак­тичними показниками цих періодів. Таке порівняння має пев­ні цілі (рис. 5.20).

На етапі розгляду процедур затвердження управлінським персоналом методики розрахунку облікових оцінок аудитор перевіряє, яким чином керівництво встановлює правила роз­рахунку облікових оцінок, як воно аналізує інформацію та які

 

Аналіз і тестування процедур

 

висновки і рішення приймаються на її основі. Аудитор вста­новлює також, чи було це відображено в документах, які під­тверджують визначення облікової оцінки.

Нужен адвокат? Советуем этого  http://www.advokat-osherov.ru/advokati-moskvi-po-ugolovnim-delam.aspx

]]>
phirelli@gmail.com (Administrator) Аудит - Л.М. Янчева Tue, 10 Apr 2012 16:40:29 +0000
Аналітичні процедури в аудиті http://lection.com.ua/audit/adt/analitichni-protseduri-v-auditi http://lection.com.ua/audit/adt/analitichni-protseduri-v-auditi Для ефективнішого збору аудиторських доказів аудитор зобов'язаний грамотно планувати, які аналітичні процедури, в яких кількості й обсязі необхідно виконати для збору потріб­них даних. Відповідно до МСА 520 "Аналітичні процедури" аудитор має використовувати аналітичні процедури як на ста­дії планування, так і на заключній стадії аудиторської пере­вірки:

Если вам нужно заказать банкет , советуем обратится в Развлекательный Центр Галактика, вам будет обеспечен не забываемый отдых, и приятные вспоминания.

•       під час планування процедур отримання аудиторських доказів та їх кількості;

•       для перевірки на суттєвість, якщо використання аналі­тичних процедур може бути ефективнішим, ніж інші процеду­ри перевірки;

•       як завершальний огляд фінансової звітності на заключ­ній стадії аудиту.

 

Використання аналітичних процедур ґрунтується на припу­щенні наявності певного причинно-наслідкового взаємозв'язку між показниками, що аналізуються. Наявність таких взаємо­зв'язків забезпечує отримання аудиторських доказів за оцін­кою повноти, точності і достовірності даних, сформованих сис­темою бухгалтерського обліку.

 

Проте ступінь довіри до результатів аналітичних процедур визначається самим аудитором. Він залежить від оцінки ауди­тором ризику того, що аналітичні процедури зможуть вияви­ти саме ті взаємозв'язки, які їм передбачалися, тоді як на­справді має місце істотне спотворення показників фінансової звітності.

Оцінка аудитором ступеня довіри, в якому він може покла­датися на аналітичні процедури , залежить від декількох чин­ників (рис. 5.15).

 

Аудитору слід визначитися з суттєвістю показників, що аналізуються. Наприклад, за наявності на підприємстві знач­них залишків товарних запасів йому не слід під час формуван­ня висновків покладатися тільки на аналітичні процедури, по­трібно залучати й інші аудиторські процедури (інвентариза­цію, перевірку операцій надходження і вибуття товарів, їх оцінки, тобто тестування оборотів за відповідними рахунка­ми). Водночас аудитор може покладатися лише на аналітичні процедури при дослідженні певних статей доходів і витрат, якщо кожна з них окремо не є істотною.

 

У аудитора могли виникнути сумніви в обґрунтованості і до­статності результатів, отриманих під час вживання аналітич­них процедур ранжирування рахунків покупців за строками виникнення дебіторської заборгованості для визначення пра­вильності вибору методу розрахунку коефіцієнта сумнівної за­боргованості. Підтвердити або спростувати правильність висновків аудитора можуть інші процедури, які включають ви­вчення даних річної інвентаризації розрахунків, наявність актів звіряння розрахунків з покупцями, розсилка листів-запитів покупцям, вивчення даних про надходження платежів від покупців і т. ін. Тож аудитор не має виключати можливості вживання інших більш надійних процедур перевірки, направ­лених на досягнення тієї самої мети.

Для складання обґрунтованих висновків аудитору потрібна певна точність, з якою можуть бути передбачені очікувані ре­зультати аналітичних процедур . Наприклад, аудитор дослі­джує тенденцію зміни в різних звітних періодах показників доходів і витрат від різних видів діяльності. Базуючись на по­передньому досвіді і попередній оцінці фінансової звітності, він може чекати певного взаємозв'язку між тенденціями дослі­джуваних показників. Більш того, на такому очікуванні може будуватися подальше проведення аудиторських процедур і тес­тів. Якщо результати аналітичних процедур відрізнятимуться від очікуваних, то аудитору доведеться вносити корективи в програму аудиторської перевірки.

На обсяг та види аналітичних процедур, що планує провес­ти аудитор, значною мірою може вплинути результат оцінки аудитором на етапі планування елементів аудиторського ризи­ку: внутрішнього ризику і ризику внутрішнього контролю.

Наприклад, якщо в результаті вивчення системи внутріш­нього контролю аудитор встановив високий ризик внутрішньо­го контролю за операціями реалізації товарів, то це означає, що слід більше довіряти результатам тестів за рахунками й оборотами при формуванні висновків за дебіторською заборго­ваністю, ніж результатам аналітичних процедур.

Відповідно до цього, у загальному вигляді завдання вико­ристання в аудиті аналітичних процедур можуть зводитися до такого (рис. 5.16).

Аналітичні процедури в аудиті

 

На етапі планування (рис. 5.17) результати використання аналітичних процедур допомагають аудитору визначити сту­пінь своєї довіри до використання на заключному етапі тих або інших процедур перевірки на істотність окремих позицій фі­нансової звітності з метою зменшення ризику невиявлення по­милок.

Аналітичні процедури в аудиті

Цілі, зміст і напрями аналітичних процедур на заключній стадії багато в чому характеризуються саме результатами ана­літичних процедур на етапі планування. Вони дають аудитору можливість: визначити перелік необхідних тестів, аудиторських і аналітичних процедур; визначити інформаційну базу перевірки (розмір аудиторської вибірки); встановити критерії оцінки незвичайних відхилень, коливань та суттєвості поми­лок і спотворень, які можуть бути виявлені на заключному ета­пі перевірки.

Одночасно використання аналітичних процедур на заключ­ній стадії аудиту має на меті отримати пояснення всіх істотних коливань показників фінансової звітності і гарантувати реаль­ність цих показників як за сумою, так і змістом.

 

Характер рішення про те, які саме процедури (тестування, аналітичні процедури або їх комбінацію) слід використовувати для досягнення певних цілей аудиту, повністю залежить від думки аудитора стосовно очікуваної ефективності та продук­тивності доступних процедур перевірки, яка ґрунтується на ре­зультатах використання аналітичних процедур на етапі плану­вання.

]]>
phirelli@gmail.com (Administrator) Аудит - Л.М. Янчева Tue, 10 Apr 2012 16:06:05 +0000
Аналітичні процедури в аудиті http://lection.com.ua/audit/adt/analitichni-protseduri-v-auditi http://lection.com.ua/audit/adt/analitichni-protseduri-v-auditi Аналітичні процедури є видом незалежних аудиторських процедур, що виконуються для отримання аудитором потріб­них аудиторських доказів. Термін аналітичні процедури в міжнародній аудиторській практиці використовується для опису економічного аналізу не тільки показників фінансово-господарської діяльності, а й їх тенденцій.

Установлення норм і правил використання аналітичних процедур під час аудиторської перевірки міститься в МСА 520 " Аналітичні процедури ".

Аналітичні процедури — це аналіз і оцінка важливих від­носних показників та їх порівняння, разом із підсумковим до­слідженням відхилень та взаємозв'язків, які суперечать іншій інформації або мають відхилення від очікуваних величин.

До типових видів аналітичних процедур, що застосовуються в аудиті , належать:

• порівняння залишків за рахунками за різні періоди;

•       порівняння показників бухгалтерської звітності із ко­шторисними (плановими) показниками;

•       оцінка співвідношень між різними статтями звітності та зіставлення їх з даними попередніх періодів;

•       порівняння фінансових показників діяльності економіч­ного суб'єкта з середніми показниками відповідної галузі еко­номіки або з показниками інших суб'єктів господарювання приблизно такої самої величини у тій самій галузі;

•       порівняння фінансової і нефінансової інформації (відо­мостей про діяльність економічного суб'єкта, що безпосередньо не відображаються в системі його бухгалтерського обліку);

•       аналіз зв'язку між елементами фінансової інформації, що, як очікується, відповідатимуть прогнозам, які ґрунтуються на досвіді суб'єкта (наприклад, відсоток валового прибутку);

•       аналіз зв'язку між фінансовою інформацією і відповід­ною нефінансовою інформацією, наприклад, витратами на оплату праці й чисельністю працівників;

•       дослідження несподіваних відхилень у динаміці показ­ників фінансової звітності;

•       аналіз дії непередбачених чинників;

•       оцінка результатів аналізу в світлі інформації, отриманої від адміністрації підприємства і третіх осіб.

Загальні цілі використання аналітичних процедур в аудиті наведені на рис. 5.14.

Аналітичні процедури в аудиті

]]>
phirelli@gmail.com (Administrator) Аудит - Л.М. Янчева Tue, 10 Apr 2012 15:54:40 +0000
Аудит http://lection.com.ua/audit/adt/audit http://lection.com.ua/audit/adt/audit Аудит — це незалежний контроль, що здійснюється ауди­торськими організаціями за договорами з суб'єктами господа­рювання. Аудит сьогодні економічно вигідний чотирьом заці­кавленим сторонам (рис. 1.6).

Аудит , як частина системи фінансово-економічного конт­ролю, в сучасному його розумінні належить до особливого роду інтелектуальної діяльності. Вона передбачає дослідження всіх

 

Аудит

Рис. 1.6. Економічна зацікавленість сторін у проведенні аудиту

аспектів фінансово-господарської діяльності підприємства, що перевіряється, і висловлювання професійної думки аудитора стосовно достовірності та якості складання фінансової звітнос­ті. Під час своєї діяльності аудитор керується законодавством і власними госпрозрахунковими інтересами.

Нужен ремонт двигателей сао ? Обращайтесь к нашим партнерам, они вам помогут сделать капитальный ремонт двигателей.

]]>
phirelli@gmail.com (Administrator) Аудит - Л.М. Янчева Tue, 10 Apr 2012 01:39:26 +0000
Аудит і керівництво http://lection.com.ua/audit/adt/audit-i-kerivnitstvo http://lection.com.ua/audit/adt/audit-i-kerivnitstvo Аудитор, як правило, опитує керівництво підприємства сто­совно достовірності і надійності інформації, потрібної для ви­користання аналітичних процедур , і знайомиться з результа­тами процедур, виконаних персоналом підприємства. Вико­ристання підготовлених клієнтом аналітичних даних може бути продуктивним для аудитора, якщо у нього немає сумнівів стосовно підготовлення даних належним чином.

 

У тому випадку, якщо аудитор доходить висновку про мож­ливість використання аналітичних процедур як процедур пе­ревірки на істотність йому слід врахувати деякі чинники:

• мета аналітичних процедур і рівень довіри їхнім резуль­татам;

•       характер діяльності підприємства і рівень, на якому така інформація може розроблятися для досягнення більшого ефек­ту (наприклад, аналітичні процедури можуть бути ефективні­шими, якщо вони застосовуються до фінансової інформації окремих структурних підрозділів підприємства, а не до фінан­сової звітності в цілому);

•       доступність як фінансової (бюджети, кошториси), так і нефінансової інформації (кількість одиниць виготовленої або проданої продукції);

•       надійність доступної інформації (наприклад, чи є можли­вість оцінити ретельність підготовлених бюджетів, кошторисів);

•       доцільність доступної інформації (наприклад, мета роз­робки бюджетів: фіксація очікуваних результатів діяльності або обґрунтовані перспективи розвитку);

•       джерела доступної інформації (джерела, незалежні від клієнта, вважаються, як правило, надійнішими, ніж джерела всередині підприємства);

•       можливість порівняння доступної інформації (наявність інформації про основні показники діяльності інших аналогіч­них підприємств галузі для порівняння її з показниками під­приємства, що перевіряється);

•       відомості, отримані за підсумками попередніх перевірок, які стосуються проблемних моментів у діяльності підприєм­ства, що під час попередніх аудитів призводили до збільшення виправлень і корегувань у фінансовій звітності. їх коригують з урахувашшм поточної оцінки аудитором ефективності систем обліку і внутрішнього контролю.

 

Результатами використання аналітичних процедур є вияв­лення аудитором наявності або відсутності незвичайних коли­вань або відхилень показників бухгалтерської звітності еконо­мічного суб'єкта. Якщо аудитор у результаті аналітичних про­цедур дійшов висновку про наявність значних відхилень даних або несумісність їх з іншою інформацією, отриманою з дослі­джуваного питання, він має провести додаткові дослідження й отримати відповідні пояснення і підтверджувальні докази.

 

Процес дослідження відхилень, як правило, починається з опитування керівництва економічного суб'єкта. Відповіді ке­рівництва мають бути підтверджені аудиторськими доказами або знаннями аудитора про діяльність економічного суб'єкта. Крім того, аудитор має розглянути можливість проведення ін­ших аудиторських процедур, які ґрунтуються на результатах опитування керівництва. Аудитор може використовувати дані, підготовлені економічним суб'єктом.

Якщо, аналізуючи величину незвичайних розбіжностей, аудитор встановлює, що незвичайні відхилення перевищують рівень, який аудитор вважає прийнятним у певному випадку, то мають досліджуватися причина і величина розбіжності. У тому випадку, якщо цю величину важко виразити в абсолют­них значеннях, аудитор використовує величини, виражені у відсотках.

Результати аналізу незвичайних відхилень, а також резуль­тати планування і виконання аналітичних процедур аудитор має відобразити в робочих документах з проведення аудитор­ської перевірки.

Нужен хороший сервис? Обращайтесь к настоящим экспертам по адресу http://www.бош-сервис-москва.рф/shod-razval-v-moskve.aspx

]]>
phirelli@gmail.com (Administrator) Аудит - Л.М. Янчева Tue, 10 Apr 2012 16:19:41 +0000
Аудит на відповідність http://lection.com.ua/audit/adt/audit-na-vidpovidnist http://lection.com.ua/audit/adt/audit-na-vidpovidnist Аудит на відповідність полягає в аналізі певної інформа­ції про стан фінансово-господарської діяльності економічного суб'єкта з метою визначення її відповідності чинним норма­тивно-правовим актам або іншим документам. Якщо такі умо­ви (наприклад, правила внутрішнього контролю) встановлені адміністрацією підприємства, то цей вид аудиту здійснюється працівниками підрозділу внутрішніх аудиторів.

Певні вимоги або умови можуть містити різні господарські договори підприємства з партнерами по бізнесу, комерційни­ми банками, страховими компаніями. У цьому випадку від повноти, своєчасності та сумлінності виконання умов контрак­тів однією стороною можуть серйозно залежати дії іншої сторо­ни.

Наприклад, це може стосуватися умов кредитування під­приємства комерційним банком (цільове використання нада­ного кредиту, вимога підтримки певного співвідношення між обіговим капіталом і короткостроковими зобов'язаннями, ви­мога наявності на підприємстві певної величини товарних за­пасів і т. ін.). У цьому випадку такий вид аудиту може прово­дитися разом з аудитом фінансових результатів або за наполя­ганням зацікавленої сторони.

Если вам нужно найти хорошую квартиру в Киеве, есть два варианта, либо идти в риелторскую контору, либо просто вбить в поиске:  квартиры посуточно киев .

]]>
phirelli@gmail.com (Administrator) Аудит - Л.М. Янчева Tue, 10 Apr 2012 04:11:18 +0000
Аудит операцій з пов'язаними сторонами http://lection.com.ua/audit/adt/audit-operatsiy-z-pov-yazanimi-storonami http://lection.com.ua/audit/adt/audit-operatsiy-z-pov-yazanimi-storonami Виконання МСА 550 "Зв'язані сторони" є обов'язковим для всіх аудиторів під час проведення аудиту, що передбачає на­дання офіційного аудиторського висновку. Положення стан­дарту мають рекомендаційний характер стосовно аудиторської перевірки, яка не передбачає надання офіційного висновку, а також під час виконання супутніх аудиту робіт.

 

Для цілей певного стандарту різні економічні суб'єкти на­лежать до зв'язаних сторін, якщо один з них контролює іншо­го або має значний вплив на прийняття принципових або по­точних рішень іншого підприємства.

До пов'язаних сторін належать:

•       головні, дочірні, залежні товариства;

•       підприємства, які належать до однієї групи взаємопо­в'язаних організацій;

•       підприємства, що мають учасників або управлінський персонал, які перебувають у родинних стосунках;

•       підприємства, учасниками або керівниками яких є одні й ті самі особи.

Аудитор має спланувати та здійснити аудит таким чином, щоб отримати достатні аудиторські докази, які дали б можли­вість з упевненістю зробити висновки щодо відображення та розкриття в бухгалтерській звітності суттєвої інформації сто­совно операцій підприємства з пов' язаними сторонами.

 

Аудитор має оглянути надану управлінським персоналом інформацію про пов'язані сторони та перевірити достовірність і повноту такої інформації. З цією метою аудитору рекоменду­ється виконати певні процедури (рис. 5.21).

Якщо концептуальна основа фінансової звітності вимагає розкриття інформації про стосунки з пов'язаною стороною, ау­дитор має переконатися, чи справді така інформація розкрита належним чином. Для цього аудитору слід перевірити підго­товлену керівництвом інформацію, яка стосується операцій з пов'язаними сторонами, та ретельно її дослідити.

Лофт проект этажи - новый символ Санкт-Петербурга, приглашаем вас посетить этот современный и модный комплекс.

Аудит операцій з пов'язаними сторонами

Аудитор має прано вважати інформацію, представлену ке­рівництвом клієнта щодо операцій з пов' язаними сторонами , правдивою, а документацію — справжньою в тих випадках, якщо відсутні ознаки протилежного. Проте, керуючись профе­сійним досвідом, аудитору слід враховувати можливість наяв­ності на підприємстві, що перевіряється, інших зв'язаних сто­рін, у тому числі й таких, що можуть суттєво вплинути на до­стовірність фінансової звітності такого суб'єкта.

 

Тому для перевірки повноти надання інформації стосовно пов'язаних сторін аудитор може звірити перелік пов'язаних сторін економічного суб'єкта для аудиту звітного періоду з тими, що зафіксовані в робочих документах з аудиту попере­днього звітного періоду. Обов'язково слід також вивчити на­дійність внутрішніх процедур і засобів контролю економічного суб'єкта, спрямованих на виявлення фінансово-господарських операцій з пов'язаними сторонами.

Особливу увагу потрібно звернути на операції, які можуть вказувати на наявність пов'язаних сторін. До них належать:

•       операції, в яких використовуються інші, ніж звичайно ціни, відсоткові ставки, гарантії та умови оплати тощо;

•       операції, проведення яких, з погляду аудитора, не має логічних причин;

•       операції, в яких зміст не відповідає їхній формі;

•       незвичайні або рідкісні операції;

•       невиправдано більша кількість операцій з певними по­купцями або постачальниками, ніж звичайно, з іншими парт­нерами;

•       здійснення операцій з суб'єктами, зареєстрованими в зо­нах з пільговим оподаткуванням;

•       санкціонування або оформлення операцій особами, які, зазвичай, не здійснюють такі операції.

Під час перевірки операцій з пов'язаними сторонами ауди­тор має пересвідчитися, що такі операції належним чином ві­дображені у бухгалтерському обліку, фінансовій звітності під­приємства та в примітках до неї. Це пов'язано з тим, що інколи такі операції, як і взаємовідносини пов'язаних сторін, можуть бути прихованими. Це знижує доказовість операцій з пов'яза­ними сторонами.

Тому аудитору слід інляхом проведення таких: тестування операцій і рахунків; вивчення протоколів зборів учасників і за­сідань ради директорів; ретельного вивчення записів, які ма­ють значні суми та операцій, що можуть вважатися незвичай­ними; аналізу операцій, проведених у кінці звітного періоду, та інвестиційних операцій (купівля або продаж частки капіталу спільного або іншого підприємства), впевнитися, що серед та­ких операцій справді немає операцій з пов'язаними сторонами.

Під час перевірки операцій з пов'язаними сторонами ауди­тор має зосередитися на проведенні аудиторських процедур пе­ревірки, що дадуть йому змогу:

 

•       підтвердити (або не підтвердити) умови та обсяги опера­цій з пов'язаними сторонами;

•       перевірити докази стосовно пов'язаності сторін;

•       підтвердити або обговорити інформацію з суб'єктами, які мають відношення до операцій (банками, адвокатами, гаранта­ми й агентами тощо).

 

Крім того, аудитору слід отримати письмові підтвердження від управлінського персоналу щодо повноти інформації, яка стосується визначення пов'язаних сторін та відповідності роз­криття інформації з цих питань у фінансовому звіті за період, що перевіряється. Бо саме управлінський персонал підприєм­ства несе відповідальність за операції з пов'язаними сторонами та повноту формування такої інформації в обліку і розкриття її у фінансовій звітності.

По закінченні проведення аудиту аудитору слід подати ке­рівникам та/або власникам економічного суб'єкта письмову інформацію, яка містить обґрунтовані зауваження стосовно правильності відображення операцій з пов'язаними сторона ­ми. Потрібно також зазначити, які зі зроблених зауважень є суттєвими з погляду аудитора і можуть мати вплив на аудитор­ський висновок.

Залежно від результатів оцінки аудитором достовірності відображення в обліку та звітності операцій з пов'язаними сто­ронами (достовірності та переконливості отриманих аудитор­ських доказів) аудитор складає аудиторський висновок (МСА 701).

Якщо аудитор вважає, що йому не були надані переконливі докази стосовно операцій з пов' язаними сторонами , які мають суттєве значення, він зобов'язаний надати за результатами ау­диту умовно-позитивний висновок або представити офіційну відмову від висловлення думки щодо достовірності бухгалтер­ської звітності економічного суб'єкта.

Якщо аудитор вважає, що операції з пов'язаними сторона ­ми недостовірно відображені в обліку і це спричинило суттєві викривлення показників звітності, аудитор має скласти за ре­зультатами проведеного аудиту умовно-позитивний або нега­тивний висновок.

]]>
phirelli@gmail.com (Administrator) Аудит - Л.М. Янчева Tue, 10 Apr 2012 17:18:55 +0000