загрузка...
загрузка...
Аудиторська вибірка
Аудит - Аудит - Л.М. Янчева

Вибіркова перевірка в усьому світі визнана основою методи­ки проведення аудиторської перевірки . Термін аудиторська вибірка, або вибіркова перевірка, означає проведення аудитор­ських процедур стосовно менш ніж 100 % бухгалтерських про­водок або показників фінансової звітності. Водночас отримані результати мають дозволити аудитору отримати аудиторські докази, що будуть не тільки достатніми для характеристики окремих, перевірених фактів, а й дадуть змогу розповсюдити отримані висновки на всю сукупність даних, тобто давати мож­ливість зробити об'єктивну оцінку достовірності даних бухгал­терської звітності економічного суб'єкта, що перевіряється.

При побудові аудиторської вибірки аудитор має враховува­ти певну ціль аудиторської перевірки й розуміти, що будь-яка вибіркова перевірка завжди підвищує аудиторський ризик (ризик невиявлення помилок).

Поняття і принципи використання аудиторської вибірки під час аудиторської перевірки, а також порядку визначення та побудови вибіркових тестів аудиторської вибірки у світовій практиці регламентуються МСА 530 " Аудиторська вибірка та інші процедури тестування". Стандартом встановлені певні чинники, які має враховувати аудитор під час побудови ауди­торської вибірки (рис. 5.9).

Аудиторська вибірка

 

Насамперед аудитор має визначити певну ціль аудиторської вибірки і процедури аудиту, за допомогою яких така ціль може бути досягнута найкращим чином. У тому випадку, якщо ау­диторська вибірка відповідає поставленим цілям перевірки, можна говорити про обґрунтованість отриманих аудиторських доказів і можливих умов визначення помилки. Це, у свою чер­гу, допомагає аудитору з'ясувати, в чому може полягати по­милка, і яку сукупність даних потрібно використовувати при вибірковій перевірці.

Можливість застосування в аудиті вибіркової перевірки та її обсяг залежать від оцінки аудитором свого ризику, точніше від оцінки ризику внутрішнього контролю. Як зазначалося, кількість аудиторських доказів, запланованих до отримання аудитором, обернено пропорційна до ризику внутрішнього контролю: чим вище встановлений рівень ризику внутрішньо­го контролю, тим меншу кількість аудиторських доказів по­трібно зібрати аудитору з метою впевненості в обґрунтованості своїх висновків щодо достовірності даних генеральної сукуп­ності, яка перевіряється.

Генеральна сукупність даних — загальна інформація, сто­совно якої аудитор хоче зробити перевірку і з якої проводиться вибірка.

Сукупність, що перевіряється* — відібрана для перевірки певна кількість даних з генеральної сукупності (одиниць ви­бірки).

Одиниця вибіркового обстеження — первинний осередок, що є одиницею генеральної сукупності.

Стратифікація — процес поділу генеральної сукупності на дрібніші иідсукупності, кожна з яких має власну вартісну характеристику.

Репрезентативна вибірка — вибірка, характерні особли­вості якої такі самі, як і у сукупності.

 

У тому випадку, якщо аудитор має підстави вважати абсо­лютно неефективною систему внутрішнього контролю на будь-якій ділянці господарської діяльності, застосування вибірко­вого обстеження стає практично неможливим. Альтернативою в цьому випадку може бути значне збільшення обсягу вибірки. Така перевірка достатньо трудомістка, але інакше аудитор не може бути впевнений в обґрунтованості своїх висновків щодо достовірності перевіреної бухгалтерської звітності. Такі ситуа­ції достатньо рідкісні і частіше буває, що в аудитора є сумніви щодо якості й достовірності інформації, що стосується тільки певних ділянок діяльності, певних господарських операцій або статей балансу. У такому разі йдеться про 50 % упевненості, яка вже припускає можливість застосування вибіркового об­стеження.

 

Окремі дані, які становлять генеральну сукупність, назива­ються елементами вибірки або одиницями вибірки. Вибірка у будь-якому випадку має відображати всі особливості генераль­ної сукупності (всього обсягу інформації, за якою аудитор пла­нує зробити аудиторську перевірку). Наприклад, якщо ауди­тор хоче зробити перевірку дебіторської заборгованості, то ге­неральною сукупністю будуть всі дані щодо стану дебіторської заборгованості, а сукупністю, що перевіряється, — відібрані для перевірки документи.

В России живут настоящие смелые мужчины, они наша опора и зашита, они Солдаты России . Российская армия стоит на страже порядка и законности, тот кто хотя бы раз был в армии, на всегда станет героем нашей родины.

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.