загрузка...
загрузка...
Аудиторські процедури, які проводяться для перевірки пра­цездатності і надійності системи
Аудит - Аудит - Л.М. Янчева

Аудиторські процедури, які проводяться для перевірки пра­цездатності і надійності системи внутрішнього контролю та окремих засобів контролю, називаються тестуванням засобів контролю.

Усі етапи оцінки системи внутрішнього контролю мають на­лежним чином документуватися з вказівкою аргументів, яки­ми керувався аудитор, даючи відповідну оцінку надійності всі­єї системи чи окремих засобів контролю або приймаючи рішен­ня, що впливає на планування подальших аудиторських процедур.

Після отримання необхідних пояснень щодо функціонуван­ня системи внутрішнього контролю, аудитор може прийняти рішення про отримання більшої кількості доказів її ефектив­ності для підтвердження оцінки ризику внутрішнього контро­лю на вищому рівні. Докази, отримані особисто аудитором, мо­жуть дати йому більше впевненості, ніж докази, одержані ним від інших осіб.

 

Аудиторські процедури, які проводяться для перевірки пра­цездатності і надійності системи

Наприклад, аудитор може отримати докази правильного розподілу службових повноважень шляхом нагляду за вико­нанням службових обов'язків працівниками, результати ро­боти яких безпосередньо впливають на якість системи вну­трішнього контролю. Такі огляди можуть дати аудитору біль­ше гарантії, ніж опитування певного працівника. Водночас аудиторські докази, отримані в результаті нагляду, мають, звичайно, тимчасовий характер (такі нагляди проводилися аудитором під час аудиторської перевірки, але немає абсолют­них гарантій, що протягом періоду, який перевіряється, на­звані працівники виконували свою роботу належним чином).

Докази, отримані в результаті тестування для підтверджен­ня достовірності системи внутрішнього контролю, належать тільки до того періоду, коли, як встановив аудитор, використо­вувалися ці процедури контролю. Тому аудитор може прийня­ти рішення доповнити їх іншими додатковими процедурами підтвердження достовірності, які дадуть можливість отримати додаткові докази стосовно інших періодів.

Тести на відповідність внутрішнього контролю здійснюють­ся для отримання аудиторських доказів його ефективності про­тягом усього періоду, що перевіряється. Деякі процедури мож­на окремо не планувати, наприклад, тести на відповідність вну­трішнього контролю, але вони можуть дати аудиторські докази ефективності як структури системи внутрішнього контролю, так і її функціонування. Наприклад, при вивченні функціону­вання системи обліку і внутрішнього контролю руху грошових коштів аудитор може одержати і докази ефективності функці­онування контрольної перевірки банківських рахунків у ре­зультаті опитування й огляду. Аудитор може використовувати також перевірку первинних документів, що підтверджують здійснення господарських операцій. Наприклад, перевірка по­рядку видачі дозволу на проведення певної категорії операцій підприємства (закупівля сировини або товарів; укладання до­говорів з постачальниками або покупцями; відображення в об­ліку результатів проведення інвентаризації товарно-матері­альних цінностей за даними затвердженої керівником звіряль­ної відомості і т. ін.).

Для підтвердження кожної попередньої оцінки незначного ризику внутрішнього контролю аудитор має обов'язково здій­снити ретельні тести на відповідність системи внутрішнього контролю. Чим менший встановлений спочатку аудитором ри­зик системи внутрішнього контролю, тим більше підтверджень ефективності роботи структури і системи обліку та внутріш­нього контролю йому необхідно отримати.

Слід враховувати, що принцип ефективності роботи будь-якої системи не виключає можливості виникнення відхилень. Відхилення від діючих і запланованих систем контролю мо­жуть бути наслідком змін в основному складі працівників під­приємства і сезонних коливань і помилками окремих співро­бітників. Виявивши певні відхилення, аудитору потрібно зро­бити за ними запити, наприклад, уточнити строки звільнення і прийняття на роботу співробітників, що виконують основні функції внутрішнього контролю. Крім того, аудитор має впевпитися, що тести на відповідність повністю охоплюють період роботи підприємства, коли відбувалися такі зміни.

Аудитору необхідно впевнитися не тільки в тому, що систе­ма внутрішнього контролю функціонувала протягом всього звітного періоду, а й у постійності видів внутрішнього контро­лю, які використовувалися в цьому періоді.

При визначенні кількості доказів, потрібних для підтвер­дження ефективності роботи систем обліку і внутрішнього контролю, аудитор може використовувати загальні висновки, отримані під час попередніх аудиторських перевірок. У цьому випадку аудитор буде мати інформацію про функціонування систем обліку і внутрішнього контролю, що належить до попе­реднього звітного періоду, і йому потрібно визначитися в обся­зі додаткових аудиторських доказів про можливі зміни в сис­темі внутрішнього контролю, які могли відбутися між періода­ми, що перевіряються. Але в будь-якому випадку, перш ніж використовувати у своїй роботі попередні оцінки системи вну­трішнього контролю, аудитор має впевнитися в їхній спромож­ності і доцільності використання в поточній аудиторській пе­ревірці.

Аудитор може виконати певні тести для підтвердження від­повідності системи внутрішнього контролю під час поетапного проведення аудиту за весь звітний період, але не може вико­ристовувати результати таких тестів без урахування необхід­ності отримання додаткових доказів відповідного функціону­вання системи внутрішнього контролю протягом часу між про­веденням останніх тестів на відповідність і закінченням звітного періоду. З цією метою аудитору МСА 315 "Розуміння суб'єкта господарювання і його середовища та оцінка ризиків суттєвих викривлені»" рекомендує врахувати певні чинники (рис. 6.15).

Аудитор має постійно переглядати правильність зробленої ним оцінки ризику внутрішнього контролю до моменту закін­чення аудиторської перевірки і складання аудиторського ви­сновку.

На всіх етапах оцінки ризику внутрішнього контролю ауди­тор повинен насамперед брати до уваги відношення керівни­цтва економічного суб'єкта, що перевіряється, до системи вну-

 

Аудиторські процедури, які проводяться для перевірки пра­цездатності і надійності системи

трішнього контролю. За належного рівня такого розуміння за умови ослаблення на підприємстві внутрішнього контролю ад­міністрація, звичайно, вживає потрібні заходи, що сприяють поліпшенню структури системи внутрішнього контролю та об­ліку. Тому в більшості випадків внутрішній ризик і ризик контролю (внутрішнього) слід розглядати й оцінювати в тісно­му взаємозв'язку.

 

Аудитор може припуститися помилки під час оцінювання ризику внутрішнього контролю, якщо він оцінюватиме вну­трішній (властивий) ризик і ризик внутрішнього контролю окремо, без урахування їхнього взаємозв'язку. Отже, аудитор­ський ризик молена визначити точніше тільки в результаті комбінованої оцінки.

 

Під час оцінки ризику внутрішнього контролю аудитор ста­вить перед собою дві цілі:

• оцінити ефективність системи внутрішнього контролю клієнта з погляду її здатності знаходити помилки або запобіга­ти їм;

•       встановити цю оцінку на рівні, не нижчому за найвищий (100%).

 

Якщо аудитор приходить до висновку, що система внутріш­нього контролю економічного суб'єкта абсолютно неефективна з погляду виявлення помилок або запобігання їм, то в цьому випадку аудитор визначить ризик контролю як низький (ни­зький рівень довіри аудитора до ефективності системи вну­трішнього контролю). Чим ефективніша система внутрішнього контролю, тим вищий ризик контролю аудитора. Неефектив­ність системи внутрішнього контролю означає, що вона не може забезпечувати ні попередження, ні виявлення випадко­вих, ні виправлення систематичних помилок. Тому величину надійності, яка, звичайно, визначається внутрішнім контро­лем, має забезпечити своїми процедурами аудитор.

 

Прикольные авторские стихи на Стихприколе, советуем прочитать, стихи действительно крутые!

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.