загрузка...
загрузка...
Етапи створення відділу внутрішнього аудиту
Аудит - Аудит - Л.М. Янчева

Розглянемо етапи створення відділу внутрішнього аудиту. Насамперед слід розробити Положення про відділ внутрішньо­го аудиту з визначенням прав і обов'язків всіх працівників, ці­лей роботи, завдань відділу, його організаційної структури і підзвітності. Спеціалізована служба внутрішнього аудиту не може бути одним зі структурних підрозділів обліково-фінан­сової служби, інакше вона не зможе виконувати роль експерта в оцінюванні розумності і доцільності організації системи бух­галтерського обліку на підприємстві.

Після цього рекомендується розробити стратегічний план, метою якого є розгляд перспектив розвитку бізнесу відповідно до змін, які відбудуться в діяльності підприємства, галузі, еко­номіці в цілому протягом найближчих трьох — п'яти років. Далі слід розробити первинний план аудиту з метою визначен­ня сфер діяльності, що підлягають перевірці, а також обсяг трудовитрат. Як основні методи планування можуть бути ана­ліз вірогідності збитків і модель оцінювання ризиків.

Наступним етапом є визначення передбачуваних потреб у співробітниках підрозділу з урахуванням необхідності наяв­ності у них досвіду, кваліфікації, технічних навичок проведен­ня аудиторської діяльності. Рекомендується передбачити за необхідності і навчання співробітників відділу. Крім того, для підвищення ефективності роботи відділу слід розробити окре­мі адміністративні процедури, що визначають бюджет, звіт­ність, штат, перепідготовку персоналу, оцінку роботи відділу.

Організація праці внутрішніх аудиторів передбачає наяв­ність компетентного персоналу, що заслуговує довіри, з чітко означеними правами, обов'язками і відповідальністю. Відпові­дальність служби внутрішнього аудиту характеризують три основні моменти (рис. 2.4).

Загальне керівництво службою внутрішнього аудиту має здійснювати начальник, що безпосередньо підпорядковується керівнику підприємства. Саме він має відповідати за організа­цію роботи відділу і виконання поставлених перед ним за­вдань.

Мають розроблятися структура звітності внутрішніх ауди­торів за наслідками перевірок, що проводяться, яка відповідає

63

Етапи створення відділу внутрішнього аудиту

потребам основних груп клієнтів (ради директорів, правління, вищого та оперативного керівництва, зовнішніх аудиторів), а також порядок і строки надання ними потрібної інформації.

 

Крім того, слід розробити проекти планів перевірок на ви­падок виникнення непередбачених обставин (особливо стосов­но правильного розподілу трудових і матеріальних ресурсів).

 

Виконання зазначених умов ще не гарантує того, що створе­ний відділ внутрішнього аудиту функціонуватиме ефективно, але це допоможе уникнути стандартних помилок у процесі ор­ганізації служби внутрішніх аудиторів й ефективно спланува­ти роботу хоча б на першому етапі.

 

Внутрішні аудитори мають нагоду досконало перевіряти на­прями і питання, що вимагають значних затрат часу і засобів, або є достатньо складними в бухгалтерському обліку. Так, гос­подарські операції з надходження, наявності, руху товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, основних засобів, податкові розрахунки і розрахунки з державними фондами соціального страхування, аналіз платоспроможності і фінансово­го становища підприємства, фінансова звітність за окремі пе­ріоди року мають бути об'єктами перевірки службою внутріш­нього аудиту .

 

Нужны  решетки на окна дешево ? Зайдите на сайт наших партнеров, там вы найдете лучшие решетки на окна и еще много чего полезного.

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.