загрузка...
загрузка...
Критерії оцінки аудиторських доказів
Аудит - Аудит - Л.М. Янчева

Если вам нужны модульные котельные установки , советуем обратится в Завод Котельного Оборудования  ЭнергоРесурс , у нас можно купить промышленное оборудование, котлы, отопление и многое другое.

Міжнародним стандартом аудиту МСЛ 500 "Аудиторські докази" сформульовано основну вимогу до зібраних у процесі перевірки аудиторських доказів переконливість, яка ви­значається чотирма чинниками (рис. 5.2).

Критерії оцінки аудиторських доказів

Достовірність — характеристика того, наскільки докази можуть вважатися гідними довіри і правдоподібними. Напри­клад, якщо аудитор сам перерахував товарно-матеріальні цін­ності, то отримані в результаті докази достовірніші, ніж ті, які були б отримані в тому випадку, коли адміністрація клієнта надала б у розпорядження аудитора свої цифри. Більшість ав­торів вважає термін "надійність" синонімом достовірності.

 

Слід пам'ятати, що достовірність доказів має відношення тільки до вибраних процедур аудиту. Достовірність не можна підвищити, застосувавши значний розмір вибірки або вибрав­ши з сукупності інші елементи. її можна підвищити, вибравши якісніші процедури аудиту.

 

Ступінь достовірності аудиторських доказів залежить на­самперед від джерела їх отримання. При оцінці достовірності аудиторських доказів слід керуватися такими твердженнями:

• зовнішній доказ (наприклад, свідоцтво, отримане від не­залежного джерела зовні підприємства), звичайно, є достовір­нішим, ніж отриманий від внутрішніх служб самого підприєм­ства;

•       внутрішній доказ, звичайно, є достовірнішим, коли від­повідний вид внутрішнього контролю оцінений як задовіль­ний;

•       доказ, отриманий самим аудитором, є достовірнішим, ніж отриманий від працівників підприємства;

•       доказ, отриманий у формі документів і письмових сві­доцтв, є достовірнішим, ніж усні свідоцтва;

•       інформація, надана іншим аудитором, звичайно, найна­дійніша, ніж відомості, отримані від третіх осіб;

•       аудитор має зіставити висновки, зроблені в результаті використання доказів з різних джерел.

Отже, серед чинників, що впливають на достовірність дока­зів, слід виокремити:

•       незалежність джерела інформації;

•       ефективність системи внутрішнього контролю;

•       безпосередні знання аудитора;

•       оцінку осіб, що дають інформацію;

•       ступінь об'єктивності;

•       об'єднаний ефект.

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.