загрузка...
загрузка...
Організація аудиторської діяльності в Україні
Аудит - Аудит - Л.М. Янчева

В Україні заняття аудиторською діяльністю дозволено як у формі приватного підприємництва, так і шляхом створення ау­диторських фірм. Аудиторські фірми можуть створюватися в будь-якій законодавчо дозволеній формі господарського това­риства і на основі будь-яких форм власності. Суб'єкт господа­рювання може бути зареєстрований як аудиторська фірма за умови, що 70 % його статутного капіталу сформовано за раху­нок внесків аудиторів і керівником фірми є аудитор.

Діяльність аудиторських фірм в Україні включає:

• перевірку достовірності фінансової звітності клієнта;

•       оцінку фінансового стану, фінансової стійкості;

•       експертну оцінку стану фінансово-господарської діяль­ності підприємства-замовника і прогнозування перспектив його розвитку;

•       надання послуг з інформаційного, наукового і методич­ного забезпечення діяльності підприємств;

•       надання послуг з організації і постановки системи бух­галтерського обліку на підприємствах;

•       проведення консультацій з питань обліку, оподаткування;

•       розроблення пропозицій щодо вдосконалення діяльності підприємства і підвищення ефективності його фінансово-господарської діяльності .

Під час виконання аудиторських перевірок аудиторські фір­ми та аудитори мають право:


•       самостійно, відповідно до умов договору із замовником, визначати строки, послідовність, форми і методи проведення перевірок ;

•       отримувати від підприємства, яке перевіряється, всі не­обхідні документи: первинні документи, регістри бухгалтер­ського обліку, форми звітності;

•       отримувати потрібні усні й письмові роз'яснення від керів­ництва підприємства, яке перевіряється, і його співробітників;

•       визначати необхідність, строки, обсяги й об'єкти інвен­таризації підприємства, що перевіряється, а також самостійно проводити інвентаризацію або контролювати її проведення працівниками підприємства;

•       мати доступ в усі приміщення підприємства;

•       за необхідності залучати до проведення перевірок екс­пертів та інших фахівців з питань виробничої діяльності під­приємства, що перевіряється.

Такі широкі права аудиторів і аудиторських фірм під час проведення перевірок накладають на них певні обов'язки і від­повідальність, метою яких є максимальне задоволення вимог замовника і нездійснення свідомих або випадкових дій, які мо­жуть завдати матеріальний або моральний збитки підприєм­ству, що перевіряється, підірвати його репутацію в бізнесі.

Для цього аудитори зобов'язані:

•       належним чином здійснювати аудиторські процедури з перевірки бухгалтерської документації замовника;

•       планувати і документувати свою діяльність відповідно до вимог чинних законодавчих і нормативних актів, стандартів аудиту;

•       не розголошувати отриману в процесі перевірки інформа­цію, яка становить комерційну таємницю підприємства, що перевіряється, третім особам і не використовувати її в особис­тих інтересах;

•       відповідати перед замовником за порушення умов дого­вору відповідно до чинного законодавства;

•       інформувати власників і керівництво підприємства, яке перевіряється, про виявлені під час перевірки помилки і пору­шення у системі обліку та звітності, а також про недоліки в ор­ганізації роботи підприємства.


Вважається, що для підтримання на достатньому рівні про­фесійної компетентності аудитор має проводити не менше двох аудиторських перевірок за рік. Він повинен, усвідомлюючи рівень відповідальності перед замовником і користувачами, ретельно планувати й організовувати свою роботу, щоб мати максимальні гарантії обґрунтованості сформульованої в ауди­торському висновку думки і відсутності в перевіреній ним бух­галтерській звітності серйозних помилок і перекручень.

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.