загрузка...
загрузка...
Організація та об'єкти внутрішнього аудиту
Аудит - Аудит - Л.М. Янчева

Ефективність функціонування служби внутрішніх аудито­рів багато в чому залежить від правильної її організації. Завдя­ки правильній організації процесу внутрішнього аудиту ство­рюються певні організаційні передумови для оптимізації вико­нання контрольних аудиторських процедур. Організація внутрішнього аудиту має визначатися як основними принци­пами внутрішнього аудиту, так і чіткою постановкою цілей створення на певному підприємстві служби внутрішніх ауди­торів і очікуваних результатів.

 

Тому під час ухвалення рішення про організацію на підпри­ємстві служби внутрішніх аудиторів керівництвом мають бути визначені:

• певні причини, що зумовили необхідність створення служби внутрішніх аудиторів ;

•       проблеми, які вимагають негайного вирішення, а також напрями і цілі роботи внутрішніх аудиторів ;

•       функціональне підпорядкування служби, забезпечення виконання принципів організації роботи внутрішніх аудиторів;

•       напрями інтеграції служби внутрішніх аудиторів з інши­ми підрозділами підприємства;

•       відповідне матеріально-технічне забезпечення роботи внутрішніх аудиторів.

Структура служби внутрішніх аудиторів і її місце на під­приємстві багато в чому характеризуються тим, наскільки пра­вильно керівництво економічного суб'єкта розуміє роль служ­би внутрішніх аудиторів в управлінні підприємством, необхід­ність забезпечення незалежності цього підрозділу.

Незалежність є одним з принципів організації роботи вну­трішніх аудиторів, але, на думку більшості зарубіжних і віт­чизняних авторів, вона — основоположний принцип. Реаліза­ція контрольних функцій внутрішніх аудиторів повною мірою можлива тільки у разі гарантії їх незалежності від будь-яких видів зовнішнього тиску. Досягти цього можна шляхом функ­ціонального підпорядкування внутрішніх аудиторів безпосередньо керівнику підприємства, а в акціонерних суспільствах — раді директорів або зборам акціонерів.

Быстро находить и слушайть нужную им музыку, применяя современные технологии.для ценителей электронной, клубной музыки, который позволяет людям это музыкальный портал EMusicWorld -  лучшая электронная музыка

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.