загрузка...
загрузка...
Оцінка принципу ймовірності безперервної діяльності підприємства
Аудит - Аудит - Л.М. Янчева

Під час підготовки аудиторського висновку аудитору слід перевірити, чи справді фінансова звітність була складена клі­єнтом відповідно до припущення про безперервність подальшої діяльності підприємства. Вимоги МСА 570 "Безперервність" обов'язкові в усіх випадках, якщо за наслідками аудиторської перевірки складається офіційний аудиторський висновок.

 

Відповідно до принципів ведення обліку та складання фі­нансової звітності фінансова звітність економічного суб'єкта має складатися стосовно припущення безперервності його ді­яльності, тобто не передбачається в майбутньому ліквідація підприємства, припинення його діяльності тощо. Під час про­ведення аудиту аудитор ґрунтується на тому, що такі вимоги виконані, якщо він не отримає підтверджень протилежного. Тобто, якщо аудитор не виявить фактів, які заперечували б можливість клієнта в майбутньому продовжувати діяльність та виконувати свої обов'язки протягом менше 12 місяців після закінчення звітного періоду, що перевірявся.

Професійне судження аудитора в цьому випадку має ґрун­туватися на знанні відповідних умов і подій, що мали місце на момент закінчення перевірки та отримання аудиторських до­казів. Тобто припущення аудитора про безперервність діяль­ності пов'язане із судженням у певний момент часу про май­бутні результати подій або обставин, які на той момент є по суті не визначеними.


При вираженні думки щодо достовірності фінансової звіт­ності підприємства аудитор має розглядати всю сукупність об­ставин або факторів, які можуть мати вплив на можливість безперервної діяльності клієнта:

•       від'ємне значення чистих активів або невиконання зако­нодавчо встановлених вимог до їх розміру;

•       умови отримання кредитів;

•       необгрунтоване використання короткострокових креди­тів для фінансування довгострокових активів;

•       суттєві відхилення значень основних коефіцієнтів, що характеризують фінансовий стан підприємства, від нормаль­них (звичайних) значень;

•       значні збитки від основної діяльності;

•       неспроможність погашення у встановлені строки поточ­ної кредиторської заборгованості;

•       прострочення або призупинення виплати дивідендів;

•       зміна форм та умов розрахунків з постачальниками на менш привабливі для підприємства;

•       неможливість отримання фінансування (або інших необ­хідних інвестицій) для розвитку діяльності;

•       наявність суттєвої залежності діяльності клієнта від успішності виконання будь-якого одного проекту;

•       наявність судових та інших позовів, за якими клієнт ви­ступає відповідачем;

•       втрата ефективності управління за незмінності керівни­цтва;

•       неможливість фінансування розробок та випуску нової, більш конкурентоспроможної продукції.

Вплив перелічених показників може бути послаблений ін­шими факторами. Наприклад, неспроможність підприємства погасити борги може бути збалансована планами з підтримки адекватного рівня оборотних коштів — підвищення ефектив­ності управління активами, перегляду графіка погашення кре­дитів, збільшення капіталу тощо. Втрата головного постачаль­ника може компенсуватися за рахунок інших постачальників.

Втім аудитор не може передбачити майбутні події чи обста­вини, які можуть спричинити припинення діяльності підпри­ємства. Але він несе відповідальність за власну оцінку враху­вання керівництвом підприємства під час підготовки фінансових звітів припущення про фінансову стійкість підприємства та розкриття ними у фінансових звітах суттєвих невизначенос-тей, які підтверджують спроможність підприємства продовжу­вати безперервну діяльність. Саме тому, відсутність в аудитор­ському висновку будь-яких тверджень аудитора щодо стійкості підприємства не може розглядатися як гарантія фінансової стійкості підприємства та можливості безперервної діяльності.

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.