загрузка...
загрузка...
Оцінка результатів аудиторських процедур
Аудит - Аудит - Л.М. Янчева

  Аудитор має остаточно оцінити облікові оцінки , ґрунтуючись на знанні біз­несу клієнта та узгодженні оцінок з іншими аудиторськими до­казами, отриманими під час перевірки.


Аудитор визначає наявність подальших подій, які мають вилив на розрахунок облікових оцінок. Ті з них, що можуть суттєво вилинути на облікові оцінки , слід перевірити.

Якщо облікові оцінки, розраховані аудитором на основі отриманих доказів, відрізняються від аналогічних показників, відображених у бухгалтерській звітності, аудитор самостійно вирішує чи слід вносити виправлення у звітність. Якщо такі відмінності, на думку аудитора, є суттєвими, він має запропо­нувати керівництву переглянути облікову оцінку. За відмови керівництва від такого перегляду розбіжність буде вважатися помилкою і враховуватися разом з іншими викривленнями при оцінці суттєвості їх впливу на показники бухгалтерської звітності.

Одночасно невизначеність, яка може мати місце стосовно облікових оцінок, а також відсутність об'єктивних даних мо­жуть бути причиною неможливості отримання достатньо до­стовірної оцінки. У такому разі аудитору слід розглянути мож­ливість відмови від висловлення думки щодо достовірності бухгалтерської звітності, що перевірялася, відповідно до МСА 701 "Модифікація висновку незалежного аудитора".

Основні облікові оцінки , які використовуються в сучасному бухгалтерському обліку, включають:

1) амортизацію основних засобів та нематеріальних акти­вів;

2)  резерв сумнівних боргів;

3)  резерв під знецінення вкладень у цінні папери;

4)  забезпечення майбутніх витрат і платежів:

 

•       забезпечення виплат відпусток;

•       додаткове пенсійне забезпечення;

•       забезпечення гарантійних зобов'язань;

•       забезпечення інших витрат і платежів; 5)страхові резерви:

•       резерви незароблених премій;

•       резерви збитків;

•       результат зміни резервів незароблених премій;

•       результат зміни резервів збитків.


 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.