загрузка...
загрузка...
Поняття аудиторських доказів та їх види
Аудит - Аудит - Л.М. Янчева

У процесі перевірки аудитору для складання об'єктивного висновку про достовірність показників фінансової звітності суб'єкта господарювання потрібно зібрати вичерпну інформа­цію. Об'єктивна істина мас бути підтверджена доказами. До­казом є факт або відомості стосовно певного факту, які дають можливість достатньо впевнено сформувати думку і скласти аудиторський висновок. Найважливіше рішення, яке має при­йняти аудитор під час планування та проведення аудиторської перевірки, стосується визначення відповідного обсягу доказів, які він має зібрати для підтвердження, що всі елементи фінан­сової звітності клієнта в цілому представлені об'єктивно і до­стовірно. Для аудитора важливо прийняти рішення, оскільки аналіз і оцінка аудитором усіх доказів, що є на підприємстві, значно підвищили б вартість аудиту до неймовірної величини.

 

Юридична література трактує поняття доказів як фактичні дані (докази) про обставини, що мають значення для прийнят­тя правильного рішення. Отже, докази — це свідоцтва, які констатують будь-які факти і є незаперечуваними.


Аудиторські докази — це вся інформація, що використо­вує аудитор для формулювання висновків, на яких ґрунтуєть­ся аудиторська думка. Доказ може стати підтвердженням або спростуванням наявності тієї або іншої дії, прийнятого управ­лінського рішення, здійсненої господарської операції.

 

Проведене узагальнення світового досвіду щодо отримання та оцінки аудитором зібраних під час перевірки аудиторських до­казів знайшло відображення у розробленому Радою з міжнарод­них стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ) між­народному стандарті аудиту МСА 500 "Аудиторські докази".

 

Кількість інформації, потрібної для аудиторських оцінок, законодавчо не регламентується. Аудитор на основі професій­ної думки має самостійно ухвалити рішення щодо кількості інформації, необхідної для складання висновку про достовір­ність фінансової звітності економічного суб'єкта.

Аудитор під час збору аудиторських доказів має прийняти рішення з чотирьох питань (рис. 5.1).

Поняття аудиторських доказів та їх види

Доказ складається з таких елементів: тези, аргументи і де­монстрація.

Теза — думка, істинність якої слід довести за допомогою ін­ших думок, що називаються аргументами. Наприклад, слід до­вести, що фінансова звітність містить правильну й об'єктивну інформацію.


Аргументи поділяються на такі групи: положення, визна­чення, аксіоми; постулати. Положення про достовірні факти — найпереконливіші свідоцтва для доказу істинності тези. Основна їхня вимога — незалежність і безумовна точність. Ви-значення розкриває з вичерпною повнотою зміст поняття, його смислове значення. Аксіоми — положення і принципи, які в певних межах приймаються як достовірні без доказів. Посту­лати, згідно зі словником СІ. Ожегова, — "це початкові прин­ципи, які прийняті без доказів". Короткий Оксфордський слов­ник розкриває це поняття так: "початкові посилання і припу­щення, які є основою для подальших роздумів, фундаменталь­них положень і обов'язкових умов". Вони мають бути очевидни­ми, навіть якщо їх істинність не може бути доведена безумовно.

 

Загалом, постулати аудиту переслідують дві цілі: пояснити, чому аудит потрібний, і довести, що за певних обставин у ре­зультаті перевірки можна отримати об'єктивну картину.

 

Демонстрацією називають спосіб представлення тези з ар­гументування. Демонстрація доказів має забезпечувати ситуа­цію, за якої теза логічно випливає з аргументів за правилами висновку і логічний зв'язок між ними буде продемонстрований бездоганно.

Докази (свідоцтва) в аудиті можна класифікувати за такими ознаками (табл. 5.1).

Таблиця 5.1. Класифікація аудиторських доказів

 

Класифікаційна ознака

Види доказів

Залежно від правил подання інформації, передбачених чинним законодавством

— Прямі;

— непрямі

Залежно від джерела отримання

— Внутрішні;

— зовнішні;

— змішані;

— сформовані самим аудитором

Залежно від ступеня перекон­ливості

—  Релевантні;

—  переконливі

Залежно від ступеня надійності

— Достовірні;

— недостовірні

Залежно від форми

—  Письмові;

—  усні


Прямими є докази, які підтверджуються первинними до­кументами та обліковими регістрами. Наприклад, факт купів­лі та подальшого володіння клієнтом нерухомістю, що підтвер­джується юридичними документами.

Непрямі докази — свідоцтва, що не мають безпосереднього відношення до фактів з певного питання. їх ще називають сві­доцтвом, що залежить від умов. Наприклад, надійність систе­ми внутрішнього контролю може бути непрямим доказом від­сутності значущих помилок у фінансовій звітності клієнта.

Внутрішні докази — усна або письмова інформація, отри­мана від клієнта.

Зовнішні докази — усна або письмова інформація, отрима­на від третіх осіб.

Змішаними (комбінованими) є докази, отримані від клієн­та та письмово підтверджені із зовнішніх джерел.

Докази, сформовані самим аудитором — це таблиці, роз­рахунки і висновки за ними, зроблені аудитором для підтвер­дження або непідтвердження інформації клієнта стосовно будь-яких показників, що визначаються розрахунковим шля­хом. Аудитор, маючи відповідну інформацію, має бути повніс­тю переконаний у тому, що його думка абсолютно правильна і справедлива. Для цього він має вирішити, чи є його докази (свідоцтва) достатньо переконливими і релевантними.

 

Реяевантними є докази, що мають цінність для вирішення проблеми, яка виникла. Наприклад, доказ того, що на підпри­ємстві є спотворена звітність з формування собівартості про­дукції, не може бути доказом під час вирішення питання щодо підтвердження наявності основних засобів.

 

На переконання впливають три основні чинники: достовір­ність, достатність і своєчасність. Достовірність характеризує докази з боку довіри до них аудитора та їх правдивості. За на­явності в операції неточностей, які перекручують дійсні факти (показники), або за відсутності тих чи інших фактів (показни­ків), інформацію вважають недостовірною.

В аудиті цілком прийнятними є як письмові (документова­ні), так і усні докази. Але перевага завжди віддається докумен­тованому доказу як надійнішому. Водночас деякі письмові дані можуть сприйматися з сумнівом, наприклад, ксерокопії, які неминуче викличуть питання про наявність оригіналу.


 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.