загрузка...
загрузка...
Поняття системи внутрішнього контролю
Аудит - Аудит - Л.М. Янчева

Аудитор має досягти розуміння внутрішнього контролю, щоб використати таку інформацію для визначення типів по­тенційних викривлень; розглянути фактори, які впливають на ризики суттєвих викривлень і визначити характер, час та об­сяг подальших процедур аудиторської перевірки. Тобто плану­вання аудиторської перевірки передбачає ознайомлення ауди­тора з системою внутрішнього контролю на підприємстві та оцінку ризику контролю.

 

Ризик контролю — ризик, пов'язаний з невідповідністю функціонування на підприємстві системи внутрішнього кон­тролю.


У четвертому розділі зазначалося, що ризик контролю по­лягає у можливості того, що в обліку і звітності будуть істотні помилки і похибки, яким своєчасно не зможе запобігти або які не виявить система внутрішнього контролю підприємства.

Отже, ризик контролю це міра очікування аудитором того, що система внутрішнього контролю не зможе запобігти появам суттєвих похибок або виявити і виправити їх у разі по­яви.

Перш ніж розглядати напрями, принципи і процедури оцін­ки аудитором ризику системи контролю (тобто дієвості функ­ціонування внутрішнього контролю ), з'ясуємо, що саме розу­міють під системою внутрішнього контролю.

 

Система внутрішнього контролю — це елемент системи управління, який відіграє визначальну роль в управлінні під­приємством. Взаємодіючи з іншими функціями управління, внутрішній контроль має забезпечувати адміністрацію підпри­ємства необхідною і своєчасною інформацією для прийняття управлінських рішень. Він є однією з форм зворотного зв'язку в системі регулювання діяльності підприємства, що полягає в наданні управлінській ланці не тільки інформації про вико­нання структурними підрозділами певних управлінських рі­шень, а й щодо ефективності, розумності і доцільності цих рі­шень, що дає змогу своєчасно запобігти можливим негативним наслідкам від прийняття таких управлінських рішень.

 

Внутрішній контроль є процесом, що визначається і на який впливають особи, наділені повноваженнями управління та найвищого управління, а також інший персонал, який надає обґрунтовану впевненість щодо досягнення цілей суб'єкта гос­подарювання стосовно достовірності фінансової звітності, ефективності діяльності та дотримання відповідних законів і нормативних актів. Внутрішній контроль визначається і реа­лізується для усунення визначених ризиків бізнесу, які загро­жують досягненню будь-якої з цих цілей.

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.