загрузка...
загрузка...
Поняття суттєвості в аудиті
Аудит - Аудит - Л.М. Янчева

Основною метою аудиторської перевірки є надання користу­вачам інформації про достовірність фінансової звітності еконо­мічного суб'єкта. Мета вважається досягнутою, якщо користу­вачі в результаті використання аудиторського висновку змо­жуть знизити інформаційний ризик до прийнятного рівня. Для досягнення поставленої мети стандартами аудиту аудито­ру рекомендується суб'єктивно встановити той рівень при­йнятного аудиторського ризику , який він готовий узяти на себе, визнаючи, що після здійснення ним аудиторських проце­дур у фінансовій звітності клієнта не залишиться невиявлених суттєвих помилок і викривлень.

 

Відповідно поняття аудиторський ризик і суттєвість взаємопов'язані і взаємозалежні. Між рівнем суттєвості і сту­пенем аудиторського ризику є зворотня залежність (рис. 4.12):

• чим вище рівень суттєвості , тим нижче прийнятний ау­диторський ризик ;

•       чим нижче рівень суттєвості, тим вище прийнятний ау­диторський ризик.

 

Рекомендації аудиторам щодо питань використання в ауди­ті поняття суттєвості подані в МСА 320 "Суттєвість в аудиті". Під рівнем суттєвості розуміються ті граничні значення помилки або похибки в бухгалтерському обліку і звітності, почи­наючи з яких у кваліфікованого користувача цієї звітності з'являється ймовірність прийняття неправильного управлін­ського рішення, ґрунтуючись на даних перевіреної аудитором бухгалтерської звітності.

Поняття суттєвості в аудиті

В умовах використання в аудиті вибіркової перевірки по­няття концепції суттєвості набуває особливого значення. За­гальне правило полягає в тому, що аудитори завжди мають оцінювати суттєвість виявлених помилок і похибок з двох по­глядів:

•       помилки і похибки скоріш за все є істотними, якщо на­явність інформації про них здатна вплинути на подальші рі­шення користувачів;

•       помилки і похибки надзвичайно істотні, якщо вони вво­дять в оману користувачів, чиї подальші рішення, що прийняті на основі такої інформації, можуть бути неадекватни­ми.

Аудитор має організувати і спланувати роботу так, щоб мак­симально знизити свій ризик невиявлення у фінансовій звіт­ності суттєвих помилок.

Суттсвість в аудиті — це значною мірою ступінь прогно­зу, за допомогою якого аудитор визначає, наскільки достатні, доречні і своєчасні зібрані ним аудиторські докази.

 

Певною мірою така впевненість має ґрунтуватися на знан­нях аудитора про можливих користувачів інформації та рішен­нях, які можуть прийматися на основі його висновків щодо пе­ревіреної ним бухгалтерської звітності.

 

Використання принципу суттєвості в аудиті є одним з базо­вих і лежить в основі методики планування і проведення ауди­торської перевірки. Одночасно, використання принципу суттє­вості підтверджує, що звіти аудиторів не можуть бути доскона­лими і припускається можливість наявності невеликих помилок. Щоб бути абсолютно впевненим у відсутності поми­лок у перевіреній звітності, аудитор мав би провести суцільну послідовну перевірку формування і відображення в обліку всіх фактів господарської діяльності економічного суб'єкта (але на­віть у цьому випадку звіти можуть виявитися недосконалими). Застосувавши принцип суттєвості, аудитори перевіряють тіль­ки вибіркові статті, ґрунтуючись на статистичних методах і спираючись на той факт, що невеликі статті навряд чи місти­тимуть великі помилки.

 

Ллє у світовій аудиторській практиці немає загальноприй­нятих критеріїв оцінки суттєвості, хоча саме вони визначають повноту і глибину аудиторської перевірки, а отже, і рівень об­ґрунтованості висновків за результатами перевірки, і гарантії зі зниження інформаційного ризику користувачем. Відповідно до МСЛ 320 "Суттсвість в аудиті": "Інформація є суттєвою, якщо її відсутність або спотворення можуть вплинути на еко­номічні рішення користувачів, що приймаються на основі да­них фінансової звітності підприємств".

 

При розробці плану і програми перевірки аудитор заздале­гідь визначас рівень суттєвості з операцій з метою кількісної оцінки суттєвих викривлень і помилок. Проте аудитор має аналізувати як кількісні, так і якісні показники помилок. При­кладом якісних помилок може бути неадекватний або непра­вильний виклад принципів облікової політики підприємства, в результаті якого ймовірне введення в оману користувача ін­формації. Облікова політика може також містити помилки в організації податкового обліку, результатом виявлення яких можуть бути штрафні санкції, що можуть суттєво вплинути на фінансову або господарську стабільність економічного су­б'єкта.

 

Megogo.net - это 20 тысяч часов легального видео-контента. Это более 3 500 полнометражных фильмов, 800 мультфильмов, 700 сериалов, 200 телевизионных шоу и концертов . Ежедневно библиотека онлайн-кинотеатра пополняется десятками часов качественного видео-контента. фильмы в hd качестве бесплатно

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.