загрузка...
загрузка...
Управлінські методи контролю
Аудит - Аудит - Л.М. Янчева

Будь-яка система контролю має включати адміністративний нагляд за щоденними опера­ціями, порядком їх здійснення і відображенням в облікових регістрах; виконується відповідними керівниками структур­них підрозділів щодня.

Методи , які використовуються адміністрацією для контро­лю діяльності працівників, підвищують ефективність роботи системи внутрішнього контролю двома способами:

• проведення таких заходів показує співробітникам під­приємства важливість контролю і готовність його здійснення з боку адміністрації;

•       виявлення не тільки недоліків і похибок у роботі, а й по­тенційних можливостей як окремих співробітників, так і ко­лективу в цілому в підвищенні ефективності роботи структур­ного підрозділу.

Система планування розглядається у світовій практиці як один з таких методів. Господарська система, в межах якої здій­снюється ефективне поточне і перспективне планування її ді­яльності і проводяться періодичні повідомлення персоналу про фактичні результати роботи порівняно з плановими, дає мож­ливість зробити більш реальними і прозорими для співробітни­ків цілі і перспективи діяльності підприємства, допомагає по­бачити значення адекватних корегувальних дій на відповідних рівнях управління.


 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.