загрузка...
Методичне забезпечення теоретичного опанування теми (СРТМ) 4 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни PDF Друк e-mail
КПН - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - Бутенко Н. Ю., Приходько В. М., Федоренко Н. І.

2.4.3. Методичне забезпечення теоретичного
опанування теми (СРТМ)

Методичні поради

Бизнес - довольно модная и распространенная форма заработка денег на сегодняшний день. Многие не знают как создать бизнес с нуля или развить свой текущий, юридический форум решает довольно много вопросов.

Вивчення цієї теми доцільно починати з розгляду феномену соціального сприйняття та поняття стереотипів сприйняття. На підставі цього можна поглиблювати опанування теми, аналізуючи особливості сприйняття у спілкуванні при формуванні першого враження та під час постійного спілкування. Треба чітко визначити та зрозуміти відмінність головних механізмів сприйняття у конкретних обставинах. Ця інформація стане в пригоді при опрацюванні питань, які стосуються формування іміджу.

Розглядаючи чинники, що впливають на сприйняття у спілкуванні, треба звернути увагу насамперед на особистісні особливості тих, хто спілкується, а також на характеристики ситуації спілкування: час, простір, настанова людини у спілкуванні, цілі спілкування.

Важливим є питання сприйняття та інтерпретації поведінки людини. Ця проблема постає перед кожним повсякденно, тому її правильне вирішення має велике значення для формування власної поведінки, для правильного реагування на вчинки інших людей, для адекватної взаємодії у спілкуванні. Під час роботи над цим питанням треба усвідомити, що на сприйняття поведінки та її інтерпретацію впливають ті самі чинники та стереотипи сприйняття, що й на сприйняття особистості. Навички постійного аналізу поведінки людей, яких доцільно набути, спрямовані також на досягнення кращих результатів діяльності внаслідок удосконалення процесу спілкування.

Робота над цим матеріалом також повинна дати змогу студентам усвідомити ті головні помилки, які здійснюють люди в процесі аналізу поведінки інших людей. Ця інформація особливо важлива для фахівців, які у своїй майбутній діяльності будуть пов’язані із іншими людьми: учнями, підлеглими, партнерами, співробітниками.

Розглядаючи поведінку людини як джерело інформації про неї, студенти повинні використовувати ті знання, які вони здобули в попередніх темах курсу. Наприклад, розуміння невербальної поведінки дає можливість уважній людині зрозуміти внутрішній стан іншої, її настрій, її ставлення до навколишніх, до проблеми, до себе. Особливу увагу ці аспекти викликають з точки зору процесів постійного спілкування людей.

Опрацювання всього попереднього матеріалу дає можливість перейти до аналізу питань самоподання у спілкуванні та формування іміджу людини. Ці аспекти мають особливе значення для будь-якої людини. Презентуючи себе, кожен намагається досягнути важливих життєвих цілей: отримання гарної та цікавої робо­ти, налагодження значних міжособистісних стосунків з навколишніми, досягнення певного соціального статусу, утворення приємного та гідного особистого життя. Тому розуміти, як це треба робити та вміти презентувати себе студенти мають навчитися після засвоєння матеріалу даної теми. Відпрацювання свідомого використання у майбутній педагогічній або професійній діяльності різних засобів самоподання у спілкуванні є запорукою ефективності майбутньої діяльності. У цьому студентам допоможуть практичні завдання для самостійної та групової роботи в аудиторії.

Ілюстративний матеріал

Рис. 4.1. Механізми сприйняття у спілкуванні.

Рис. 4.2. Складові самоподання особистості.

Рис. 4.3. Шляхи самосприйняття особистості.

Рис. 4.4. Основні схеми формування першого враження про людину.

Рис. 4.5. Імідж, його формування.

Табл. 4.1. Індикатори визначення модальності.

Рис. 4.6. Схема сигналів доступу очей.

Рис. 4.1. Механізми сприйняття у спілкуванні

Рис. 4.2. Складові самоподання особистості

Рис. 4.3. Шляхи самосприйняття особистості

Рис. 4.4. Основні схеми формування першого
враження про людину


Рис. 4.5. Імідж, його формування


Таблиця 4.1

ІНДИКАТОРИ ВИЗНАЧЕННЯ МОДАЛЬНОСТІ

Індикатор

Модальність

візуальна

аудіальна

кінестетична

1. Сигнали доступу очей

вгору прямо, вго­ру ліворуч, вгору праворуч, прямо перед собою

праворуч, ліворуч, вниз праворуч

вниз прямо, вниз ліворуч

(опис з боку спостерігача)

2. Модальні предикати

уявіть, яскраво, як бачимо, перс­пектива, прозоро та ін.

співзвучно, послухайте, голос­но, логічно та ін.

легко, відчуваю, складно, зручно та ін.

3. Жести рук

на рівні обличчя

вище пояса

нижче пояса

4. Швидкість мови

прискорена

рівна, розмірена

уповільнена

5. Інтонація голосу

підвищена

монотонна

понижена

Рис. 4.6. Схема сигналів доступу очей

Питання для самоперевірки

 1. Дайте характеристику процесу сприйняття у спілкуванні.
 2. Назвіть чинники сприйняття у спілкуванні.
 3. Дайте визначення та розкрийте суть помилок першого враження.
 4. Які є складові першого враження?
 5. Які чинники впливають на сприйняття у навчальному спілкуванні?
 6. Значення першого враження для спілкування.
 7. Поведінка людини як джерело інформації.
 8. Що означає поняття «каузальна атрибуція»? Дати визначення та характеристику.
 9. Як впливає каузальна атрибуція на розуміння поведінки іншої людини.
 10. Які Ви знаєте помилки при постійному спілкуванні.
 11. Як можна запобігти помилок при формуванні першого враження та під час постійного спілкування?
 12. У чому полягає суть «самоподання»?
 13. Які є складові самоподання? Дати характеристику кожної.
 14. Що таке «імідж», які його складові.
 15. Що впливає на формування іміджу?
 16. Імідж фахівця. Його особливості.
 17. Які складові іміджу викладача?
 18. Що являє собою комплімент?
 19. Чому необхідно робити компліменти?
 20. Яке значення компліментів у навчальній діяльності?

Тести для самоперевірки

Одиничний вибір

Укажіть одну правильну відповідь

 1. Соціальний стереотип — це явище, що:

а) індивідуальне для кожної людини;

б) властиве для певної соціальної групи;

в) властиве для всього суспільства.

 1. Помилки сприйняття при формуванні першого враження виникають у результаті того, що:

а) партнер по спілкуванню незнайомий, його особливості невідомі;

б) людина схильна переоцінювати людину, що сподобалася їй, і недооцінювати ту, що не сподобалася.

 1. Каузальна атрибуція — це:

а) сприйняття зовнішності партнера у спілкуванні;

б) приписування причин поведінки;

в) соціальна стереотипізація.

 1. Фундаментальна помилка атрибуції заснована на:

а) оцінюванні дій іншого відповідно до власного досвіду, стереотипів;

б) схильності пояснювати власну поведінку обставинами, а чужу — особистісними якостями;

в) мотиваційній упередженості.

 1. Стереотипізація — це:

а) спрощене спілкування за схемою, засноване на досвіді;

б) сприйняття зовнішніх даних людини в процесі спілкування та інтерпретація на їх основі поведінки людини;

в) наука, що вивчає приписування причин поведінки.

 1. Яку назву має явище, коли люди одну частину одержуваної інформації перебільшують, а іншу зовсім не беруть до уваги:

а) помилка помилкової згоди;

б) помилка помилкових кореляцій;

в) помилка ілюзорних кореляцій;

г) фундаментальна помилка атрибуції.

 1. Самоподання — це:

а) візуальна привабливість особистості;

б) різновид самонавіювання;

в) мистецтво керування увагою іншої людини.

 1. Емпатія — це:

а) чинник переваги;

б) механізм сприйняття при каузальній атрибуції;

в) механізм сприйняття при першому спілкуванні;

г) механізм сприйняття при постійному спілкуванні.

 1. Соціальна перцепція — це:

а) сприйняття зовнішніх ознак іншої людини, співвіднесеність їх з особистими характеристиками сприйманого індивіда й інтерпретація на цій основі його поведінки;

б) інтерпретація поведінки окремого індивіда відповідно до визначених соціальних ознак і норм поведінки;

в) навмисний прояв певних особистих якостей для формування позитивної думки про себе в суспільстві, бажання бути позитивно сприйнятим у колективі.

10.  Перцептуальний захист виявляється в тому, що:

а) людина змінює свою звичну манеру поведінки;

б) людина закривається, захищається від контактів з іншими людьми;

в) людина створює конфліктну ситуацію.

Множинний вибір

Укажіть кілька правильних відповідей

 1. Які якості впливають на формування позитивного іміджу:

а) комунікабельність;

б) деспотичність;

в) емпатія;

г) цілеспрямованість;

д) рефлексивність;

е) красномовність.

 1. При взаємодії у спілкуванні на співрозмовника насамперед впливають такі чинники:

а) зовнішній вигляд;

б) моральні якості;

в) екстралінгвістика;

г) переконливість позиції;

д) культура людини.

 1. Тривалість погляду в процесі спілкування характеризує:

а) позицію (той, хто слухає; той, хто говорить);

б) ставлення до партнера по спілкуванню;

в) міра зацікавленості;

г) соціальний статус.

 1. Причинами виникнення помилок каузальної атрибуції можуть бути:

а) мотиваційні розходження тих, хто спілкується;

б) ворожість тих, хто спілкується, один до одного;

в) розходження в наявній інформації;

г) еґоцентризм особистостей, які спілкуються.

 1. Основними чинниками в моделі каузальної атрибуції за Хайдером є:

а) мотиваційні передумови;

б) ефективні можливості особистості;

в) ефективні можливості середовища;

г) ступінь погодженості й унікальності поведінки.

 1. Імідж — це:

а) мистецтво керувати;

б) образ, що створено для інших;

в) вигляд, який подається іншим;

г) мистецтво керування враженням.

 1. Модель каузальної атрибуції Келлі заснована на використанні таких чинників:

а) унікальності дій;

б) погодженості дій;

в) диспозиційних розходжень;

г) мотиваційних розходжень;

д) навмисних дій;

е) стабільності поведінки.

 1. Використання стереотипів у спілкуванні:

а) спрощує процес спілкування;

б) робить спілкування неефективним;

в) дає змогу швидко орієнтуватися в нових ситуаціях спілкування;

г) небажане з погляду ефективного спілкування.

 1. До ефективних можливостей особистості в моделі Хайдера відносяться:

а) труднощі;

б) намір;

в) зусилля;

г) випадок;

д) здатності;

е) можливості;

є) робота.

 1. До ефективних можливостей оточення в моделі Хайдера відносяться:

а) труднощі;

б) намір;

в) зусилля;

г) випадок;

д) здатності;

е) можливості;

є) робота.

Альтернативний вибір

Дайте правильну відповідь «так» чи «ні»

 1. Виберіть правильне твердження:

а) перше враження правильне тільки в ситуаціях міжгрупового спілкування (так/ні);

б) ситуації формування першого враження відносяться до міжособистісного рівня спілкування (так/ні);

в) емпатія — це механізм сприйняття причин поведінки (так/ні);

г) перше враження підходить для ситуативного спілкування (так/ні).

 1. Виберіть правильне твердження:

а) перцепція — це відтворення зразків поведінки, що демонструється (так/ні);

б) перше враження має велике значення для наступного спілкування (так/ні);

в) механізм емпатії виникає та має значення для міжособистісного рівня спілкування (так/ні);

г) імідж — це візуальна привабливість особистості (так/ні).

Упорядкований вибір

Визначте і вкажіть цифрами

 1. Яка з моделей каузальної атрибуції (1 — модель Хайдера; 2 — модель Джоунса і Девіса; 3 — модель Келлі) користується такими категоріями:

а) ефективні можливості особистості;

б) погодженість;

в) соціальна бажаність дії;

г) кількість унікальних ефектів дії;

д) розходження;

е) намір;

є) труднощі.

 1. Проранжуйте в порядку зменшення значимості чинники, що впливають на успіх вашої взаємодії під час співбесіди з роботодавцем:

а) загальна ерудиція;

б) відповідний ситуації одяг;

в) міміка, жести і характеристика мови;

г) професійна підготовка;

д) зацікавленість в одержанні роботи;

е) ваше CV (резюме).

 1. Яка з моделей каузальної атрибуції (1 — модель Хайдера; 2 — модель Джоунса і Девіса; 3 — модель Келлі):

а) дає змогу зробити висновок про мотивацію поведінки в даній ситуації;

б) дає змогу знайти причину дії в контексті певних подій;

в) указує на приписування іншому навмисного чи ненавмисного вчинку.

4. Проранжуйте в порядку зменшення складові формування іміджу людини:

а) те, що люди чують;

б) те, про що люди довідуються;

в) те, що люди бачать.

Навчальні завдання
для самостійної роботи студентів

 1. Зробіть аналітичний огляд спеціальної літератури та знайдіть різні визначення понять «соціальної перцепції», «іміджу», «самоподання».
 2. Сформулюйте власне життєве кредо. Поясніть його. Проаналізуйте, як воно впливає на Ваш імідж та на Вашу взаємодію з іншими людьми.
 3. Напишіть для себе рекламне оголошення «Шукаю роботу», подаючи в ньому свої можливості й особистісні якості (див. рис. 4.5).
 4. Підберіть у літературі приклади дії ефектів першого враження. Вкажіть назву ефекту. Відповідь обґрунтуйте (див. рис. 4.4).
 5. Завдання: «Одяг для першого враження».

Продумайте варіанти одягу та самопрезентації для таких ділових ситуацій:

—  знайомство з потенційним роботодавцем;

—  захист дипломного проекту;

—  проведення занять під час педагогічної практики.

Обґрунтуйте вибір та напишіть звіт.

 1. Знайдіть у літературі приклади «впізнаванного» іміджу. Вкажіть елементи іміджу (зовнішнього вигляду та поведінки). Обґрунтовану відповідь подайте письмово (див. рис. 4.5).

Наприклад, елементи іміджу Ш. Холмса: трубка, кепка, скрипка.

 1. Які елементи іміджу викладача, на Вашу думку, найважливіші. Доведіть та обґрунтуйте свою думку.
 2. Зробіть аналіз та доведіть власну точку зору стосовно того, як впливають різні ефекти формування першого враження на:

а) імідж викладача,

б) ставлення учнів до предмета.

 1. На підставі власного досвіду в навчальній діяльності охарактеризуйте дію різних ефектів сприйняття. Наведіть приклади дії різних ефектів.

10.Змоделюйте ситуації навчальної взаємодії та взаємодії керівника з підлеглими з використанням компліментів, спрямованих на досягнення таких цілей:

—  психологічне «погладжування»;

—  підвищення значущості партнера у спілкуванні;

—  мотивування діяльності або поведінки;

—  критика;

—  привернення до себе;

—  налагодження психологічного контакту та поліпшення емоційного клімату взаємодії.

11.Уявіть себе викладачем. Розробіть варіанти компліментів учням з урахуванням:

—  зовнішності;

—  відповідності вимогам;

—  внутрішніх якостей;

—  поведінки діяльності;

—  соціальних контактів;

—  захоплення, хобі.

12. Знайдіть ілюстративний матеріал (краще репродукції пейзажів) та складіть невелику розповідь до поданої ілюстрації і запишіть. За використовуваними предикатами визначте провідну модальність.

13. Складіть розповідь для будь-кого, але використайте предикати не своєї провідної модальності, а Вашого співрозмовника, тобто поговоріть «не своєю мовою».

14. Складіть словнички для різних модальностей. Визначте провідну модальність у кого-небудь зі своїх знайомих. Обґрунтуйте свою думку.

 1. Підготуйте урок (доповідь) чи розробіть його фрагмент у трьох варіантах (для кінестетиків, аудіалів, візуалів).
 2. Зіставте вплив покарання та заохочення (засудження та компліментів) на: а) поведінку учнів; б) сприйняття ними вчителя; в) їх ставлення до навчальної діяльності. Зробіть аналітичний звіт (з обґрунтуванням власної точки зору) у вигляді таблиці.

Наслідки

Покарання

Підтримка

Позитивні

а)
б)
в)

Негативні

а)
б)
в)

 1. Змоделюйте ситуації навчальної взаємодії (з використанням власного досвіду не менше 3-х), які ілюстрували б сприйняття поведінки партнера у спілкуванні (див. рис. 4.1). Зробіть висновок стосовно причин інтерпретації поведінки та наслідків можливих помилок сприйняття поведінки. Звіт подайте за такою формою:

Ситуації

Чинники інтерпретації
(моделі каузальної
атрибуції)

Можливі помилки (за схемами)

Наслідки
для навчальної
взаємодії

1
2
3

Тематика рефератів

 1. Імідж викладача. У чому особливості.
 2. Іміджологія — таємниці особистої чарівності.
 3. Як сформувати позитивний імідж.
 4. Подолання стереотипів сприйняття — шлях до ефективної взаємодії.
 5. Візуальна психодіагностика — пізнання людей за їхніми зовнішністю та поведінкою.

Визначення та аналіз особистісних якостей

Завдання 1 . За допомогою нижченаведених тестів з’ясуйте свій головний тип сприйняття. Протестуйте своїх друзів чи родичів та зробіть аналіз у письмовій формі на тему: «Взаємозв’язок між типами сприйняття людей та їх стосунками з іншими людьми».

ТЕСТ № 1

У кожної людини є своя провідна система, за допомогою якої вона орієнтується в навколишньому світі. Спілкування відбувається успішно, якщо співрозмовники можуть погоджувати свої системи і вести спілкування «однією мовою». Цей тест дає мож­ливість більш чітко визначити, яка система є для вас провідною.

Прочитайте твердження і чотири варіанти відповідей до нього. Розставте ці відповіді в такому порядку: поставте цифру 1 у бланку відповідей (див. табл. 1, замість букв А, В, К, М) перед пропозицією, що, на Ваш погляд, найкраще Вам підходить, потім ранг 2 — перед пропозицією, що підходить Вам найбільше після першого, і так до чотирьох. Коли всі клітки бланка відповідей будуть заповнені, з табл. 2 перенесіть букви (А, В, К, М) і складіть цифри, що відповідають цим буквам.

Та репрезентативна система (позначена буквою), що набере найменшу суму, буде найбільш важливою, провідною системою для людини. Та, котра набере найбільшу суму (на 3-му, 4-му місці за значимістю), є слабко вираженою для людини.

 1. Я, швидше за все, скажу:

1)   важливі рішення — це справа почуттів;

2)   важливі рішення залежать від мого настрою;

3)   важливі рішення залежать від моїх поглядів;

4)   важливі рішення — це справа логіки й розуму.

 1. На мене швидше вплине той:

1)   у кого приємний голос;

2)   хто добре виглядає;

3)   хто висловлює розумні думки;

4)   хто залишає в мене гарне відчуття.

 1. Якщо я хочу довідатися, як Ваші справи:

1)   я подивлюся на Вашу зовнішність;

2)   я перевірю, що Ви відчуваєте;

3)   я прислухаюся до звуків Вашого голосу;

4)   я зверну увагу на те, що Ви говорите.

4. Мені легко:

1)   модулювати повноту звуків у стереосистемі;

2)   зробити висновки з приводу значимих проблем у питанні, яке мене цікавить;

3)   вибрати суперкомфортабельні меблі;

4)   знайти багаті комбінації фарб.

5.

1) мені дуже легко зрозуміти зміст нових фактів і даних;

2)   мої вуха завжди налаштовані на навколишні звуки;

3)   я добре відчуваю одяг, що облягає моє тіло;

4)   коли я дивлюся на кімнату, я описую її яскравими фарбами.

6. Якщо люди хочуть довідатися, як мої справи:

1)   їм варто довідатися про мої почуття;

2)   їм варто подивитися, як я одягнений;

3)   їм варто послухати, що я говорю;

4)   їм варто прислухатися до інтонацій мого голосу.

7. Я волію:

1)   почути факти, про які Ви знаєте;

2)   побачити картини, які Ви намалювали;

3)   довідатися про Ваші почуття;

4)   почути інтонацію Вашого голосу.

8.

1) коли я бачу щось, я вірю цьому;

2) коли я чую факти, я вірю їм;

3) я вірю собі, коли відчуваю щось;

4) залежно від того, що я чую, я цьому вірю або ні.

9.

1) зазвичай я добре відчуваю настрої своєї родини;

2) я можу намалювати обличчя, одяг, маленькі видимі деталі, що стосуються моєї родини;

3) я знаю, що саме думають члени моєї родини з приводу найважливіших питань;

4) я добре розрізняю інтонацію голосів членів своєї родини.

10.

1) я вчуся розуміти якісь нові факти;

2) я вчуся робити якісь речі;

3) я вчуся слухати нове;

4) я вчуся бачити нові можливості.

11. Коли я думаю про прийняття важливого рішення, я швидше:

1)   визначаю, що важливі рішення приймаються за допомогою почуттів;

2)   залежно від мого настрою;

3)   прийму ті, котрі я бачу найбільш чітко;

4)   прийму їх за допомогою логіки і роздуму.

12.

1) мені легко згадати, як звучить голос мого друга;

2) мені легко згадати, як виглядає мій друг;

3) гарна думка — згадати, що говорив мій друг;

4) мені легко уявити, як я відчуваю переживання чи настрій свого друга.

Таблиця 1

ОПРАЦЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Питання
відповідь/ранг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
2
3
4

К
А
В
М

А
В
М
К

В
К
А
М

А
М
К
В

М
А
К
В

К
В
М
А

М
В
К
А

В
М
К
А

К
В
М
А

М
К
А
В

К
А
В
М

А
В
М
К

А — аудіальна репрезентативна система;

В — візуальна репрезентативна система;

К — кінестетична репрезентативна система;

М — «мислячий, аналізуючий, логічний, комп’ютерний тип».

ТЕСТ № 2

Інструкція: «Обведіть обрані Вами відповіді».

 1. Якби Вам запропонували витратити 1000 доларів на один із цих предметів, що б Ви вибрали?

а) нові м’які меблі;

б) новий музичний центр;

в) новий телевізор.

 1. Виберіть для себе один із трьох способів проведення часу:

а) залишитися вдома і приготувати що-небудь смачне;

б) сходити на концерт;

в) подивитися кіно.

 1. Що б Ви хотіли вихідного дня?

а) провести цікаву зустріч чи семінар;

б) погуляти недалеко від будинку;

в) залишитися вдома відпочити і нікуди не виходити.

 1. Який із цих будинків Ви вибрали б?

а) із прекрасною панорамою з вікна;

б) у районі з чистим повітрям і легким бризом з моря;

в) у спокійному місці.

 1. Куди Ви хотіли б піти?

а) на весілля;

б) виставку;

в) вечірку з колегами.

 1. Як Ви себе охарактеризуєте?

а) у прекрасній фізичній формі;

б) розумний (а), інтелігентний (а);

в) сексапільний(а).

 1. Як Ви бажаєте підтримувати стосунки?

а) по телефону;

б) залишаючи записки і листи;

в) обідаючи разом.

 1. Коли Ви разом з коханим(ою), як Ви проводите час?

а) розмовляєте;

б) пестите одне одного;

в) дивитеся один на одного.

 1. Якщо Ви ніяк не можете знайти ключі, що Ви робите?

а) оглядаєте все навколо;

б) трусите сумку, щоб почути їх дзенькіт;

в) намацуєте їх у кишенях.

10.Що б Ви взяли із собою на безлюдний острів?

а) хороші книжки;

б) радіоприймач;

в) улюблений спальний мішок.

11.Як би Ви охарактеризували свою манеру вдягатися?

а) бездоганно;

б) вільно;

в) як доведеться.

12.Як би Вам хотілося бачити себе одягненим?

а) модно;

б) дуже елегантно;

в) зручно.

13.Якби в мене були гроші, то я б...

а) купив(ла) собі красивий будинок;

б) мандрував (ла) світом;

в) поліпшив(ла) своє становище в суспільстві.

14.Що для Вас створює еротичну обстановку?

а) м’яке освітлення;

б) парфуми;

в) відповідна музика.

А тепер подивимося, що в нас вийшло. Для цього підрахуємо суму відповідей по кожному з трьох типів сприйняття: зоровому, слуховому, чуттєвому.

На основі нижченаведеного ключа підсумуємо відповіді кожного типу, даючи 1 бал за відповідь.

1

а) чуттєвий

б) слуховий

в) зоровий

2

а) чуттєвий

б) слуховий

в) зоровий

3

а) слуховий

б) зоровий

в) чуттєвий

4

а) зоровий

б) чуттєвий

в) слуховий

5

а) чуттєвий

б) зоровий

в) слуховий

6

а) зоровий

б) слуховий

в) чуттєвий

7

а) слуховий

б) зоровий

в) чуттєвий

8

а) слуховий

б) чуттєвий

в) зоровий

9

а) зоровий

б) слуховий

в) чуттєвий

10

а) зоровий

б) слуховий

в) чуттєвий

Закінчення табл.

11

а) зоровий

б) слуховий

в) чуттєвий

12

а) слуховий

б) зоровий

в) чуттєвий

13

а) чуттєвий

б) зоровий

в) слуховий

14

а) зоровий

б) чуттєвий

в) слуховий

Отримані три цифри і покажуть співвідношення типів сприйняття особисто у Вас.

Якщо найбільший бал вийшов за зоровим сприйняттям — виходить, Ви — візуал і насамперед орієнтуєтеся на зорову інформацію.

Якщо бал за слуховим сприйняттям найбільший, це означає — Ви аудіал , що у світі для Вас найважливішими є звуки й інформація, передана звуком.

Найбільший бал за типом «чуттєвий» свідчить про важливість для Вас шкіряних відчуттів. Ви — кінестетик і дотик для Вас важливіший за слова і те, що Ви бачите.

ТЕСТ № 3

Інструкція: Відповідайте на питання «згодний» чи «не згодний». У таблиці обведіть колом номери тих питань, на які відповіли «згодні».

Тип А (бачити) 1 5 8 10 12 14 19 21 23 27 31 32 39 40 42 45

Тип В (відчувати) 3 4 9 11 16 18 22 25 28 29 30 35 38 41 44 47

Тип С (чути) 2 6 7 13 15 17 20 24 26 33 34 36 37 43 46 48

1. Я люблю спостерігати за хмарами і зірками.

2. Часто наспівую собі потихеньку.

3. Не визнаю моду, що незручна.

4. Обожнюю ходити в сауну.

5. В автомашині для мене важливий колір.

6. Довідуюся по кроках, хто ввійшов у кімнату.

7. Мене розважає наслідування діалектам.

8. Багато часу присвячую своєму зовнішньому вигляду.

9. Люблю масаж.

10. Коли є вільний час, люблю розглядати людей.

11. Погано себе почуваю, коли не насолоджуюся рухом.

12. Коли бачу костюм у вітрині, знаю, що мені буде в ньому добре.

13. Коли чую стару мелодію, до мене повертається минуле.

14. Часто читаю під час їжі.

15. Дуже часто розмовляю по телефону.

16. Схильний до повноти.

17. Волію слухати розповідь, яку хтось читає, ніж читати самому.

18. Після невдалого дня мій організм у напруженні.

19. Охоче і багато фотографую.

20. Довго пам’ятаю, що мені сказали приятелі чи знайомі.

21. Легко віддаю гроші за квіти, тому що вони прикрашають життя.

22. Увечері люблю прийняти гарячу ванну.

23. Намагаюся записувати особисті справи.

24. Часто розмовляю сам із собою.

25. Після тривалої їзди на машині довго приходжу до тями.

26. Тембр голосу багато говорить мені про людину.

27. Дуже часто оцінюю людей за манерою вдягатися.

28. Люблю потягуватися, розправляти кінцівки, розминатися.

29. Занадто тверде чи занадто м’яке ліжко — це для мене некомфортно.

30. Мені нелегко знайти зручні туфлі.

31. Дуже люблю ходити в кіно.

32. Колись побачені обличчя пізнаю навіть через роки.

33. Люблю ходити під дощем, коли краплі стукають по парасолі.

34. Умію слухати співрозмовника.

35. Люблю танцювати, а у вільний час займатися спортом чи гімнастикою.

36. Коли близько цокає будильник, я не можу заснути.

37. У мене непогана стереоапаратура.

38. Коли чую музику, відбиваю такт ногою.

39. На відпочинку не люблю оглядати пам’ятники архітектури.

40. Не виношу безладу.

41. Не люблю синтетичних тканин.

42. Вважаю, що атмосфера в кімнаті залежить від освітлення.

43. Часто ходжу на концерти.

44. Потиск руки багато про що каже мені про дану особистість.

45. Охоче відвідую галереї і виставки.

46. Серйозна дискусія — це захоплююча справа.

47. Через дотик можна сказати значно більше, ніж словами.

48. У шумі не можу зосередитися.

Тепер підрахуйте, в якому розділі більше позначок — це Ваш головний тип сприйняття.

Тип А . Часто вживаються слова і фрази, що пов’язані з зором, з образами й уявою. Наприклад: «не бачив цього», «це, звичайно, прояснює всю справу», «помітив прекрасну особливість». Малюнки, образні описи, фотографії означають для типу А більше, ніж слова. Належні до цього типу люди моментально схоплюють те, що можна побачити: кольори, форми, лінії, гармонію і безладдя.

Тип В . Тут частіше в ході інші слова і визначення, наприклад: «не можу цього зрозуміти», «атмосфера в квартирі нестерпна», «її слова глибоко мене вразили», «подарунок був для мене чимось схожим на теплий дощ». Почуття і враження людей цього типу стосуються, головним чином, того, що стосується дотику, інтуїції, здогаду. У розмові їх цікавлять внутрішні переживання.

Тип С . «Не розумію, що мені говориш», «цю звістку для мене...», «не виношу таких голосних мелодій» — от характерні висловлювання для людей цього типу; величезне значення для них має усе акустичне: звуки, слова, музика, шумові ефекти.

Показник «А» вважається як сума відповідей на питання: 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20.

Другий — як сума відповідей на питання: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19.

Тепер подивіться, що більше: показник «А» чи «В»?

Якщо більший показник «А», то у Вашій рефлексії Ви хоч і здатні подивитися на себе з боку, але ніби тільки своїми власними очима.

Якщо більший показник «В», то Ви частіше бачите себе очима інших людей. Це чудова якість для побудови іміджу, і ми за Вас дуже раді.

ТЕСТ № 4

Завдання : З метою аналізу власного іміджу порівняйте складові «Я» та «мене» власної «Я-концепції». Визначте, наскільки збігається Ваш особистий імідж із тим, який сприймається навколишніми. На що це впливає, і як можна оптимізувати цей процес.

Інструкція : Виберіть і поставте біля кожного питання Ваш варіант відповіді з п’яти можливих:

А — так, мені завжди це властиво;

В — часто буває;

С — іноді буває;

D — не знаю;

Е — це не про мене.

 1. Чи помічаєте ви непорядок у своїй зовнішності (в одязі, зачісці, взутті та ін.)?
 2. Ви не уявляєте, як інші оцінюють вашу зачіску і костюм.
 3. Чи уявляєте Ви, що думають інші, дивлячись на Ваше взуття?
 4. Ви не уявляєте, чи відповідає Ваш зовнішній вигляд (одяг, зачіска, прикраси й ін.) Вашому віку.
 5. Чи розумієте Ви, що подумають інші, помітивши зміну у Вашому зовнішньому вигляді (зачісці, одязі й ін.)?
 6. Ви не думаєте про ставлення людей до того чи іншого одягу на Вас.
 7. Чи замислюєтеся Ви, яка зачіска підходить Вам?
 8. Ви не уявляєте, які думки виникають у людей, котрі побачать, як Ви прикрашаєте себе (макіяж, ювелірні вироби, татуювання й ін.).
 9. Чи можете Ви уявити, як на Вас сидить те чи інше вбрання?
 10. Ви замислюєтеся над тим, чи підходить одяг Вашій фігурі?
 11. Чи уявляєте Ви, як виглядає головний убір на Вашій голові?
 12. Ви не намагаєтеся зрозуміти, що думають інші, дивлячись на Ваш одяг.
 13. Чи розумієте Ви міру відповідності Вашого вигляду при-
  йнятому у Вашому оточенні?
 14. Ви не замислюєтеся, як сприймається Ваша манера вдягатися з боку.
 15. Чи думаєте Ви, як змінити зовнішній вигляд (зачіску, одяг та ін.), щоб справити потрібне враження на когось?
 16. Ви не уявляєте, яка Ваша манера вдягатися.
 17. Чи думаєте Ви про те, як інша людина ставиться до кольору Вашого одягу?
 18. Ви не думаєте про міру поєднуваності у Вашому вигляді зачіски, одягу і доповнень до них (сумка, прикраси, парасолька, шарф та ін.).
 19. Чи уявляйте Ви, що думають навколишні, дивлячись на Ваше вбрання?
 20. Ви не помічаєте, наскільки змінюється Ваше ставлення до одягу залежно від ситуації?

Підіб’ємо отриманий результат.

У непарних номерах питань за відповідь «А» приписуємо собі 4 бали, за відповідь «В» — 3 бали, за відповідь «С» — 2 бали, за відповідь «D» — 1 бал, за відповідь «Е» — 0 балів.

У парних номерах питань за відповідь «А» даємо 0 балів, за відповідь «В» — 1 бал, за відповідь «С» — 2 бали, за відповідь «D» — 3 бали, за відповідь «Е» — 4 бали.

Тепер підрахуємо загальну суму балів усіх відповідей.

0—26 балів (найнижчий рівень). У Вас серйозні проблеми з баченням себе з боку. Ви практично не помічаєте дуже багатьох особливостей своєї манери вдягатися. У Вас є серйозні ускладнення в побудові іміджу через неадекватність аналізу того, що виходить. Вам потрібний консультант-психолог. Знайдіть професіонала і довіртеся йому. Розвивайте себе. Частіше проводьте відеозйомку і дивіться на себе збоку в буквальному значенні цього слова.

27—53 бали (рівень середній). У чомусь Ви абсолютно праві,
а в чомусь Ваша самооцінка зовнішнього вигляду неадекватна. Швидше за все, утруднення при побудові іміджу виникають лише в окремих випадках, що повторюються не щодня. Продовжуйте удосконалюватися.

54—80 балів (високий рівень) . Вас можна привітати! Ви прекрасно бачите себе збоку і здатні глянути в більшості ситуацій на себе очима співрозмовника. Але, гадаємо, і в цьому випадку можна удосконалюватися.

Додатково можна порахувати ще два показники.

Назвемо їх показниками «А» і «В».

Показник «А» вважається сумою відповідей на питання: 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20.

Показник «В» — як сума відповідей на питання: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19.

Тепер подивіться, що більше: показник «А» чи «В»?

Якщо більший показник «А», то у Вашій рефлексії Ви хоч і здатні подивитися збоку, але ніби тільки своїми власними очима.

Якщо більший показник «В», то Ви частіше бачите себе очима інших людей. Це чудова якість для побудови іміджу, і ми за Вас дуже раді.

Завдання 2 . За допомогою методики, яка запропонована казанським психологом І. М. Юсуповим, дослідіть свій рівень емпатійності. Проаналізуйте отримані результати та зробіть свої висновки у письмовій формі (обсяг — 2 стор.). Ваша робота може мати такі назви: «Емпатія як засіб балансування міжособистісних стосунків», «Взаємозв’язок між рівнем емпатійності людини та успішністю її діяльності».

Інструкція:

Для виявлення рівня емпатійних тенденцій необхідно, відповідаючи на кожне з 36 тверджень, приписувати відповідям такі числа: якщо Ви відповіли «не знаю» — 0, відповіді «ні, ніколи» — припишіть 1, «іноді» — 2, «часто» — 3, «майже завжди» — 4 і відповіді «так, завжди» — 5. Відповідати потрібно на всі пункти.

Текст опитувальника

 1. Мені більше подобаються книги про подорожі, ніж книги із серії «Життя знаменитих людей».
 2. Дорослих дітей дратує турбота батьків.
 3. Мені подобається розмірковувати про причини успіхів і невдач інших людей.
 4. Серед усіх музичних передач віддаю перевагу передачам про сучасну музику.
 5. Надмірну дратівливість і несправедливі докори хворого треба терпіти, навіть якщо вони продовжуються роками.
 6. Хворій людині можна допомогти навіть словом.
 7. Стороннім людям не слід втручатися в конфлікт між двома людьми.
 8. Старі люди, як правило, уразливі без причин.
 9. Коли в дитинстві слухав сумну історію, на мої очі самі по собі наверталися сльози.
 10. Роздратований стан моїх батьків впливає на мій настрій.
 11. Я байдужий до критики на мою адресу.
 12. Мені більше подобається розглядати портрети, ніж картини з пейзажами.
 13. Я завжди прощав усе батькам, навіть якщо вони були неправі.
 14. Якщо кінь погано тягне, його потрібно підганяти.
 15. Коли я читаю про драматичні події в житті людей, то відчуваю, немов це відбувається зі мною.
 16. Батьки ставляться до своїх дітей справедливо.
 17. Коли я бачу підлітків чи дорослих, які сваряться, я втручаюся.
 18. Я не звертаю увагу на поганий настрій своїх батьків.
 19. Я довго спостерігаю за поведінкою тварин, відклавши інші справи.
 20. Фільми і книги можуть викликати сльози тільки у несерйоз­них людей.
 21. Мені подобається спостерігати за виразом облич і поведінкою незнайомих людей.
 22. У дитинстві я приводив додому кішок і собак.
 23. Усі люди необґрунтовано озлоблені.
 24. Дивлячись на сторонню людину, я хочу вгадати, як складеться її життя.
 25. У дитинстві молодші за віком ходили за мною по п’ятах.
 26. Побачивши покалічену тварину, я намагаюся їй чимось допомогти.
 27. Людині стане легше, якщо уважно вислухати її скарги.
 28. Побачивши вуличну пригоду, я намагаюся не потрапляти у число свідків.
 29. Молодшим подобається, коли я пропоную їм свою ідею, справу чи розвагу.
 30. Люди перебільшують здатність тварин відчувати настрій своїх господарів.
 31. Зі скрутної конфліктної ситуації людина повинна виходити самостійно.
 32. Якщо дитина плаче, на те є свої причини.
 33. Молодь повинна задовольняти будь-які прохання і дивацтва стариків.
 34. Мені хотілося розібратися, чому деякі мої однокласники іноді замислювалися.
 35. Безпритульних домашніх тварин необхідно відловлювати і знищувати.
 36. Якщо мої друзі починають обговорювати зі мною свої особисті проблеми, я намагаюся перевести розмову на іншу тему.

Перш ніж підрахувати отримані результати, перевірте ступінь відвертості, з яким Ви відповідали. Чи не відповіли Ви «не знаю» на деякі з тверджень під номерами: 3, 9, 11, 13, 28, 36, а також чи не позначили пункти 11, 13, 15, 27 відповідями «так, завжди?». Якщо це так, то Ви побажали бути відвертими перед собою, а в деяких випадках прагнули виглядати в кращому світлі. Результатам тестування можна довіряти, якщо на всі перераховані твердження Ви дали не більш трьох нещирих відповідей, якщо на чотири — варто засумніватися в їхній вірогідності, а якщо на п’ять — можете вважати, що роботу виконали даремно. Тепер підсумуйте всі бали, приписані відповідям на пункти: 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 32. Порівняйте результат зі шкалою розвиненості емпатійних тенденцій.

Якщо Ви набрали від 82 до 90 балів — це дуже високий рівень емпатійності. У Вас болісно розвинуте почуття співпереживання. У спілкуванні, як барометр, тонко реагуєте на настрій співрозмовника, який ще не встиг сказати ні слова. Вам важко від того, що навколишні використовують Вас як громовідвід, обрушуючи на Вас свій емоційний стан. Погано почуваєте себе в присутності «важких» людей. Дорослі і діти охоче довіряють Вам свої таємниці і звертаються за порадою. Нерідко відчуваєте комплекс провини, побоюючись завдати людям клопоту; не тільки словом, а й поглядом боїтеся зачепити їх. Тривога за рідних і близьких не полишає Вас. Водночас Ви самі дуже вразливі. Можете страждати, побачивши скалічену тварину, чи не знаходити собі місця від випадкового холодного привітання Вашого шефа. Ваша вразливість часом довго не дає заснути. Будучи засмученим, потребуєте емоційної підтримки збоку інших. З таким ставленням до життя Ви близькі до невротичних зривів. Потурбуйтеся про психічне здоров’я.

Від 63 до 81 бала — висока емпатійність. Ви чуттєві до нестатків і проблем навколишніх, великодушні, схильні багато чого їм прощати. З непідробним інтересом ставитеся до людей. Вам подобається «читати» їхні обличчя і «заглядати» в їхнє майбутнє. Ви емоційно чуйні, товариські, швидко встановлюєте контакти з навколишніми і знаходите спільну мову. Мабуть, і діти тягнуться до Вас. Навколишні цінують Вашу щиросердність. Ви намагаєтеся не допускати конфліктів і знаходити компромісні рішення. Добре переносите критику на свою адресу. Оцінюючи події, більше довіряєте своїм почуттям і інтуїції, ніж аналітичним висновкам. Волієте працювати з людьми, ніж наодинці. Постійно маєте потребу в соціальному схваленні своїх дій. Попри всі перелічені якості, Ви не завжди акуратні в точній і копіткій роботі. Не треба особливих зусиль, щоб вивести Вас з рівноваги.

Від 37 до 62 балів — нормальний рівень емпатійності, властивий переважній більшості людей. Навколишні не можуть назвати Вас «товстошкірим», але водночас Ви не належите до числа особливо чуттєвих. У міжособистісних стосунках судити про інших більш схильні за їхніми вчинками, ніж довіряти своїм особистим враженням. Ви не позбавлені емоційних проявів, але здебільшого вони перебувають під самоконтролем. У спілкуванні уважні, намагаєтеся зрозуміти більше, ніж сказано словами, але при зайвому впливі почуттів співрозмовника втрачаєте терпіння. Намагаєтеся делікатно не висловлювати свою точку зору, не будучи упевненим, що вона буде прийнята. При читанні художніх творів і перегляді фільмів частіше стежите за дією, ніж за переживаннями героїв. Відчуваєте труднощі у прогнозі розвитку відносин між людьми, тому, трапляється, їхні вчинки виявляються для Вас несподіваними. У Вас немає розкутості почуттів, і це заважає Вашому повноцінному сприйняттю людей.

12—36 балів — низький рівень емпатійності. Ви відчуваєте ускладнення у встановленні контактів з людьми, незатишно почуваєте себе у великій компанії. Емоційні прояви у вчинках навколишніх часом здаються Вам незрозумілими і позбавленими змісту. Віддаєте перевагу окремим захопленням конкретною справою, а не роботі з людьми. Ви — прихильник точних формулювань і раціональних рішень. Імовірно, у Вас мало друзів, а тих, хто є, цінуєте більше за ділові якості і ясний розум, ніж за чуйність. Люди платять Вам тим самим.

11 балів і менше — дуже низький рівень. Емпатійні тенденції особистості не розвинуті. Вам важко першим почати розмову, тримаєтеся окремо від товаришів по службі. Особливо важкі контакти з дітьми й особами, набагато старшими за Вас. У міжособистісних стосунках нерідко виявляєтеся в несприятливому становищі. Багато в чому не знаходите взаєморозуміння з навколишніми. Любите гострі відчуття, надаєте перевагу спортивним змаганням, а не мистецтву. У діяльності занадто сконцентровані на собі. Ви можете бути дуже продуктивними в індивідуальній роботі, у взаємодії ж з іншими не завжди виглядаєте найкращим чином. Болісно переносите критику на свою адресу, хоча можете на неї бурхливо не реагувати. Необхідна гімнастика почуттів.

Поради до використання

ПОРАДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ

¨    Одягайтеся ретельно.

¨    Будьте охайні.

¨    Стежте за осанкою.

¨    Вміло користуйтеся мовою жестів.

¨    Поводьтеся впевнено.

¨    Посміхайтеся.

¨    Підтримуйте візуальний контакт із співрозмовником.


 
загрузка...