загрузка...
Основні вимоги до знань та вмінь - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни PDF Друк e-mail
КПН - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - Бутенко Н. Ю., Приходько В. М., Федоренко Н. І.

1.2. Основні вимоги до знань та вмінь

  • Після засвоєння дисципліни «Комунікативні процеси у навчанні» студент має знати на рівні відтворення та розуміння базові терміни та поняття і їх основні похідні, що подаються у змісті навчального предмета: комунікаційні процеси, спілкування, сприйняття, ідентифікація, бар’єри взаєморозуміння, види та рівні спілкування, вербальні та невербальні засоби спілкування, стилі спілкування, психологічне маніпулювання, типи маніпуляторів, трансакція, трансактний аналіз, позиція у спілкуванні, асертивність, асертивні права людини, асертивні техніки, конфлікт у спілкуванні, рівні та види конфліктів, динаміка конфлікту, методи запобігання конфлікту, шляхи подолання конфліктів, стилі поведінки у конфлікті, самопрезентація, імідж, еталони сприйняття, формування першого враження, помилки сприйня­ття, ділове спілкування, чинники, що впливають на ділове спілкування, емоції, переговори, бесіда, нарада, групова динаміка, комунікативна атака, педагогічна майстерність.
  • Найголовнішим у процесі вивчення курсу «КПН» є не засвоєння теоретичних знань, а їх усвідомлення, набуття практичних навичок у сфері комунікативних процесів, розвиток здібностей, що допомагають ефективному спілкуванню, взаємодії під час виконання фахових завдань. Тому практичні заняття більшою мірою присвячуються проведенню дискусій, ігор, розгляданню проблемних ситуацій, виконанню природних дій щодо налагодження контакту та поліпшення стосунків з іншими особами. Важливе місце займає робота, що стосується самопрезентації та публічної доповіді.

Таким чином, головною метою проведення практичних занять з курсу «КПН» є самовдосконалення особистості студентів та набуття ними таких навичок:

—  ефективно говорити і слухати під час спілкування;

—  налагоджувати комунікативний контакт з іншими людьми;

—  орієнтуватися у ситуації спілкування;

—  орієнтуватися в особливостях партнера у спілкуванні;

—  пристосовуватися до «важких» людей у спілкуванні;

—  спостерігати, розуміти та застосовувати невербальну мову;

—  вміти говорити приємно;

—  вміти створювати сприятливу для спілкування атмосферу;

—  запобігати перепонам взаєморозуміння та долати їх;

—  правильно вибирати засоби подання інформації;

—  володіти ораторською майстерністю;

—  розуміти позицію партнера у спілкуванні, пристосовуватися до неї та вміти використовувати її у власних інтересах;

—  вибирати ефективний стиль спілкування у конкретній си­туації з конкретною людиною;

—  протистояти маніпулюванню у комунікації;

—  використовувати різні техніки асертивної поведінки;

—  долати протистояння;

—  розв’язувати складні взаємовідносини;

—  розв’язувати конфліктні ситуації;

—  приймати групове рішення щодо дискусійної проблеми;

—  брати участь у груповій взаємодії;

—  ставити питання доповідачеві;

—  робити висновки;

—  давати відгук на виступ;

—  проводити самоаналіз;

—  складати рецензію;

—  відповідати на запитання;

—  «подавати» себе, зацікавлювати партнера у спілкуванні, при­вертати до себе увагу;

—  знаходити правильні засоби самоподання,

—  здійснювати контроль своєї мови, жестів, постаті, поведінки;

—  робити аналіз літератури та складати доповідь;

—  робити доповідь за будь-яких умов (часу, вікової групи, психологічної атмосфери тощо);

—  пропонувати цікаву інформацію та зав’язувати дискусію;

—  проводити дискусію;

—  утримувати увагу слухачів;

—  поборювати негативне сприйняття у спілкуванні та ін.

  • Студент повинен уміти:

—  застосовувати отримані знання та навички для підвищення ефективності діяльності взагалі та навчальної зокрема: набути навичок використання бази знань теоретичного курсу для розроб­лення й реалізації стратегій поведінки та здійснення комунікацій під час навчання в різних освітньо-вікових групах;

—  здійснювати аналіз конкретної ситуації та розробляти рекомендації щодо її розв’язання на основі бази знань з комунікацій.

 

Построенное вами здание должно отличаться особой надежностью. Совершенно неважно, застройщик вы или просто строите дом для себя, газобетон применяется уже довольно обширно, компания газобетон Одесса позволит вам купить этот материал по приятной цене.

 
загрузка...