загрузка...
Передмова - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни PDF Друк e-mail
КПН - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - Бутенко Н. Ю., Приходько В. М., Федоренко Н. І.

ПЕРЕДМОВА

 

Далеко не секрет, что хорошая работа нужна всем, для студентов, проживающих в городе Иваново предусмотрены отличные варианты как работы, так и подработки. Если вы интересуетесь такой темой как работа студентам в городе Иваново , проследуйте на проект ivajob.ru.

 

Навчальна дисципліна «Комунікативні процеси у навчанні» (КПН) є складовою психолого-педагогічного циклу підготовки фахівців з економіки як до викладацької, так і до професійно-спеціалізованої діяльності.

Курс інтегрує окремі спецкурси, такі як «Педагогічна майстер­ність», «Іміджелогія», «Самопрезентація», «Психологія спілкування», «Ділове спілкування», «Конфліктологія», «Ораторська майстерність» тощо.

Базою інтеграції є розуміння важливості процесу комунікації як процесу, що поєднує управління діяльністю взагалі та навчальною зокрема. Саме ефективні комунікації сприяють реалізації своєї ролі у міжособистісних стосунках, інформаційному обміні, у прийнятті рішення, в процесі планування, організації, мотивації, контролю діяльності та навчання.

Сутність побудови змісту курсу «КПН» відповідає загальній концепції змісту дисциплін психолого-педагогічного циклу підготовки студентів-економістів, в основі якої — реалізація трьох принципів:

—  принципу бінарності;

—  принципу ступеневості змісту предметного навчання на основі категорії загальне — особливе — часткове;

—  принципу технологічного підходу.

Принцип бінарності завдань дисципліни: засвоєння цього навчального предмета має закласти комунікативні підвалини майбутньої основної професійної діяльності у сфері економіки та забезпечити необхідну і достатню підготовку з комунікативних процесів до додаткової професійної діяльності як викладача економіки в різних закладах освіти.

До загального віднесені комунікативні процеси та процес спілкування взагалі, оскільки як в економіці чи в педагогіці, так і в житті в цілому саме суб’єкт, його цілі, вміння та поведінка визначають і процеси, і засоби, і результати. Особливе — це комунікативні аспекти діяльності фахівця-економіста та викладача, які й забезпечують успіх у взаємодії та у діяльності. Частковим стають комунікативні аспекти в навчанні (як викладання та навчання) економіці.

В основі технологічного підходу уявлення про те, що очікуваного результату в будь-якій сфері діяльності можна досягти лише за наявності адекватної технології, набутих навичок та вмінь,
а реалізувати у навчанні (діяльності) лише після оволодіння відповідною технікою.

Ключовими словами у назві дисципліни є «Комунікативні процеси». Щодо «навчання», то воно розкриває певні аспекти предметної сутності ключових понять. Комунікації розглядаються як соціальний психологічний процес та з погляду можливостей ефективного управління ними.

Саме цей підхід дає реальні можливості підвищити рівень фун­даментальної підготовки економістів (комунікативні вміння та знання) і забезпечує їхню готовність до діяльності як керівника, так і викладача економіки.

Курс «КПН» тісно пов’язаний з іншими соціально-психоло­гічними курсами, що викладаються у КНЕУ, а саме «Соціоло-
гією», «Етикою ділового спілкування», «Організаційною поведінкою», «Особистою тактикою менеджера», «Соціальною психологією», «Методикою викладання економіки», «Менеджментом», «Психологією менеджменту» тощо. Завдяки цьому студенти мають можливість інтегрувати та накопичувати інформацію з різних курсів та успішно використовувати її під час навчання, практики, подальшої діяльності.

Основу елементів бази знань дисципліни складають поняття: спілкування, комунікація, інтеракція, перцепція, взаємодія, конфлікт, — які відображають сутність комунікативних процесів і механізми управління ними взагалі та у певній (навчальній) діяльності зокрема.

Головні цілі і завдання навчального предмета:

—  засвоїти понятійно-термінологічний апарат і вміти усно або письмово відтворити відповідні дефініції термінів і понять;

—  уміти свідомо використовувати цей апарат щодо підвищення ефективності комунікативних процесів;

—  уміти аналізувати конкретні ситуації взаємодії, визначати позитивне та негативне, висловлювати судження щодо можливостей використання та наслідків від застосування бази знань у певних умовах діяльності взагалі та навчання зокрема;

—  набути практичні навички спілкування, самопрезентації, формування іміджу, виступу в аудиторії, ведення дискусії, використання активних засобів під час проведення занять тощо;

—  уміти використовувати засвоєне до підготовки та реалізації навчальних занять у різних освітньо-вікових групах (учні, студенти, дорослі);

—  уміти моделювати ситуації взаємодії за запропонованими умовами.

Досягнення цілей та завдань дисципліни «КПН» можливе за умов засвоєння змісту через опанування трьох самодостатніх блоків теоретичної, практичної та самостійної роботи.

Теоретичний блок складає інформаційну базу навчальної дисципліни для подальшого використання в науково-практичній діяльності як економіста, так і викладача економіки в різних освітньо-вікових групах.

Лекційний курс має сприяти актуалізації і розумінню проблем­них питань: як повинні будуватися стосунки між людьми в процесі діяльності, в чому полягають внутрішні психічні особливості способів взаємодії, завдяки яким методам можна впливати на інших людей, як винайти свій стиль взаємодії в процесі спілкування тощо.

Практичний блок має сформувати навички та вміння використання бази знань, методи та стилі взаємодії, засоби розв’язання конфліктів тощо для оптимізації процесу діяльності взагалі та викладання зокрема.

Практичні заняття мають сприяти розвитку мислення психологічними поняттями, приймати доцільні рішення під час конта-
кту з людьми, бачити, розуміти, відчувати духовний світ іншої людини тощо.

Вирішення самодостатніх завдань блоку забезпечується як тематикою, так і широким використанням інноваційних технологій навчання (міні-лекції, дискусії, робота в малих групах, ситуації тощо).

Блок завдань для самостійної роботи має творче спрямування і повинен забезпечити як формування умінь щодо розуміння, використання бази знань, так і створення нових знань у сферах психолого-педагогічної та економічної діяльності.

Завдання самостійної роботи забезпечують формування навичок щодо вирішення комплексу питань трансформації будь-якого інформаційного масиву в тему навчального заняття з групами незалежно від освітньо-вікових особливостей тих, хто вчиться. Набуваються навички адаптації інформації до сприйняття, засвоєння та налагодження зворотного зв’язку щодо з’ясування ефек­тивності засвоєння.

Отже, вивчення курсу «КПН» передбачає оволодіння теоретичними знаннями в галузі основ спілкування, психології особистості і групи засад навчального та фахового спілкування.

Засвоєння навчального предмета має здійснюватися систематично на лекційних та практичних заняттях, під час виконання завдань самостійної роботи та постійно контролюватися — поточно і за кожним блоком. Кінцевий залік має підсумкову форму та завершується отриманням оцінки за роботу з курсу.

Для додаткових консультацій щодо незрозумілих питань використовуються години для індивідуальної роботи. Ці години також можна запропонувати для різних форм групової взаємодії з конкретних питань курсу (тренінги, спілкування, ігрові ситуації тощо).

Вивчення пропонованого курсу спрямоване на підготовку фахівців як для викладацької діяльності, так і для керування колективом робітників, а також щодо високоякісного виконання іншої конкретної праці, пов’язаної зі спілкуванням з іншими працівниками.

 
загрузка...