загрузка...
Тематичний план занять з курсу «КПН» та завдання для роботи за окремими темами - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни PDF Друк e-mail
КПН - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - Бутенко Н. Ю., Приходько В. М., Федоренко Н. І.

Всегда недуги у нас случаются в самый неподходящий момент, когда их совсем не ждешь. Боль в области таза как правило очень тяжело переносится и знать что она может значит обязан каждый, довольно много информации о том, что же такое геморрой и как справляться с болью имеется на сайте www.likar.info.

1.6. Тематичний план занять з курсу «КПН»
та завдання для роботи за окремими темами

Тема 1. Процес спілкування та його складові — 12 годин

1. Лекція «Процес спілкування. Сутність, структура» — 2 год.

Комунікативні процеси. Сутність поняття спілкування. Зміст, види, рівні процесу спілкування. Три сторони процесу спілкування. Специфіка обміну інформацією у комунікативному процесі. Бар’єри взаєморозуміння. Труднощі на шляху ефективного спілкування. Особливості масової комунікації. Специфічні аспекти спілкування у навчанні. Функції та структура педагогічного спілкування.

2. Самостійна робота з теоретичним матеріалом (СРТМ) 3 год. (на вибір студентів)

1. Вивчення першоджерел (див. рекомендовану літературу).

2. Знайомство з додатковою літературою (див. рекомендовану літературу).

3. Складання конспектів, блок-схем та опорних конспектів.

4. Складання бібліографічних карток за різними темами.

5. Підбір цікавих повідомлень з теми.

6. Складання тестів, кросвордів з тем курсу.

7. Підготовка наочного матеріалу з тем курсу.

3. Самостійна підготовка до практичних занять (СППЗ) — 3 год.

1. Опис власної актуальної ролі та зміни її складових протягом дня.

2. Складання історії, в основі якої були б послідовно представлені відповідні сюжетні функції: угода (заборона, закон, норма, умова), порушення угоди та інше (всього 14 позицій). Кн. «Воспитателю о психологии и психогигиене общения»).

3. Підготовка до інтерв’ю, виходячи з певної ролі, та проведення його.

4. Аналіз підходів до рівнів спілкування за А. Б. Добровичем (див. кн. «Воспитателю о психологии и психогигиене общения»).

5. Підготовка до самопрезентації.

4. Практичне заняття «Оптимізація процесу спілкування» — 2 год.

Сутність процесу спілкування. Аналіз рольових розбіжностей у комунікативному процесі. Моделювання та розгляд конкретних ситуацій спілкування. Перепони на шляху взаєморозуміння, їх розв’язання (конкретні приклади).

Завдання на ПЗ:

 1. Моделювання та аналіз конкретних ситуацій, що містять бар’єри та перепони у спілкуванні.
 2. Аналіз проблем, що виникають у стосунках викладача з учнями на підставі бар’єрів взаєморозуміння та розроблення шляхів оптимізації процесу їхнього спілкування.
 3. Складання доповіді на тему: «Що дають нам знання про спілкування для майбутньої професійної діяльності та особистого життя».
 4. Порівняння своїх можливостей у здійсненні особисто орієнтованого та соціально орієнтованого спілкування (за спеціально розробленими схемами). Визначення етапів соціально орієнтованого спілкування, які викликають найбільші труднощі.
 5. Самопрезентація-знайомство.

5. Форми звітності з виконання СРТМ (на вибір студентів або конкретизує викладач).

 1. Конспекти, блок-схеми або опорні конспекти.
 2. Тестові завдання.
 3. Бібліографічні картки.
 4. Додаткові повідомлення.
 5. Власні приклади тематичних ситуацій з теми.
 6. Реферати.
 7. 6. Очікуваний результат (уміння та навички) :

—  ефективно говорити і слухати під час спілкування;

—  говорити приємно;

—  правильно вибирати засоби подання інформації;

—  набуття ораторської майстерності;

—  брати участь у груповій взаємодії;

—  робити доповіді;

—  ставити питання доповідачеві;

—  давати відгук на виступ;

—  робити презентацію;

—  знаходити правильні засоби самоподання.

 1. 7. Контроль (здійснюється на практичних та індивідуально-консультативних заняттях):

а) засвоєння теоретичного матеріалу:

 • перевірка блок-схем, опорних конспектів, тестів;
 • проведення експрес-опитування чи тестування або невеликої контрольної роботи;
 • групове обговорення ключових питань з теми;

б) розуміння теоретичного матеріалу та вміння ним користуватися:

 • проведення дискусії;
 • розгляд конкретних прикладів з теми та їх обговорення;
 • оцінювання виконання практичних вправ (презентації та інше).

Тема 2. Вербальні та невербальні засоби
спілкування — 14 годин

1. Лекція «Вербальні та невербальні засоби спілкування» — 2 год.

Загальна характеристика засобів спілкування. Мова як основний засіб спілкування. Її основні характеристики. Ораторська майстерність.

Невербальні засоби комунікації. Характеристика структурних компонентів невербаліки: експресивно-виразні рухи (пози, жести, міміка, хода) та візуальний контакт (напрямок, тривалість, пауза, частота контактів). Вплив просторового розміщення та часу у спілкуванні. Форми та комунікативні ознаки педагогічної мови. Проблеми вербальних та невербальних засобів спілкування у навчальному процесі.

2. Самостійна робота з теоретичним матеріалом (СРТМ) — 3 год. (на вибір студентів)

 1. Вивчення першоджерел (див. рекомендовану літературу).
 2. Знайомство з додатковою літературою (див. рекомендовану літературу).
 3. Складання конспектів, блок-схем та опорних конспектів.
 4. Складання бібліографічних карток за різними темами.
 5. Підбір цікавих повідомлень з теми.
 6. Складання тестів, кросвордів з тем курсу.
 7. Підготовка наочного матеріалу з тем курсу.

3. Самостійна підготовка до практичних занять (СППЗ) — 5 год.

 1. Підготовка розповіді перед аудиторією.
 2. Побудова фрагмента діалогічної розповіді перед аудито-
  рією згідно з відповідними критеріями (поліфонія, персоніфікація тексту повідомлення).
 3. Аналіз умінь викладачів університету використовувати невербальні засоби комунікації (міміку, жести, рухи в аудиторії).
 4. Виконання запропонованих викладачем вправ, що описані в роботах з ораторського мистецтва та театральної педагогіки.
 5. Підготовка розповіді для аудиторії на підставі образної системи «бачень».

4. Практичне заняття «Використання вербальних та невербальних засобів у спілкуванні» — 2 год.

Аналіз причин нерозуміння у спілкуванні. Використання вербальних та невербальних засобів спілкування в процесі навчання. Шляхи поліпшення мовлення та слухання. Міні-презентація.

Завдання на ПЗ:

 1. Опрацювання етюдів з публічної самотності.
 2. Моделювання та аналіз ситуацій, що характеризують різні типи слухачів та перепони на шляху ефективного слухання.
 3. Опрацювання прийомів активного слухання в конкретних ситуаціях.
 4. Моделювання ситуацій з позитивним та негативним початком бесіди. Їх аналіз.
 5. Моделювання ситуацій на збіг та розбіжності вербальних та невербальних засобів передання інформації.
 6. Складання ситуацій з використанням практичних прийомів переконання.

7. Розроблення прикладів використання вербального етикету для оптимізації навчального процесу.

5. Форми звітності з виконання СРТМ (на вибір студентів або конкретизує викладач).

 1. Конспекти, блок-схеми або опорні конспекти.
 2. Тестові завдання.
 3. Бібліографічні картки.
 4. Додаткові повідомлення.
 5. Власні приклади тематичних ситуацій з теми.
 6. Реферати.

6. Очікуваний результат (уміння та навички):

—  уміння налагоджувати контакт у спілкуванні;

—  уміння складати промову;

—  правильно та чітко висловлювати свої думки;

—  знаходити потрібні засоби для спілкування;

—  контролювати свою мову, позу, жести;

—  розуміти та використовувати невербальні засоби спілкування.

 1. 7. Контроль (здійснюється на практичних та індивідуально-консультативних заняттях):

а) засвоєння теоретичного матеріалу:

 • перевірка блок-схем, опорних конспектів, тестів;
 • проведення експрес-опитування чи тестування або невеликої контрольної роботи;
 • групове обговорення ключових питань з теми;

б) розуміння теоретичного матеріалу та вміння ним користуватися:

 • проведення дискусії;
 • розгляд конкретних прикладів з теми та їх обговорення;
 • оцінювання виконання практичних вправ (презентації та інше).

Тема 3. Спілкування як взаємодія — 23 години

1. Лекція «Інтерактивний бік спілкування» — 4 год.

Інтеракція у спілкуванні. Рольові стандарти та концепції. Ситуації та дії під час спілкування. Стилі спілкування, їх використання. Маніпуляції. Типи маніпуляторів. Психологічні засоби впливу в процесі спілкування. Асертивна поведінка, її базові положення. Характеристика асертивних технік та доцільність їх використання в різних ситуаціях. Специфіка взаємодії у педагогічному процесі. Стилі педагогічного спілкування. Маніпуляції у навчанні.

2. Самостійна робота з теоретичним матеріалом (СРТМ) — 5 год. (на вибір студентів)

 1. Вивчення першоджерел (див. рекомендовану літературу).
 2. Знайомство з додатковою літературою (див. рекомендовану літературу).
 3. Складання конспектів, блок-схем та опорних конспектів.
 4. Складання бібліографічних карток за різними темами.
 5. Підбір цікавих повідомлень з теми.
 6. Складання тестів, кросвордів з тем курсу.
 7. Підготовка наочного матеріалу з тем курсу.

3. Самостійна підготовка до практичних занять (СППЗ) — 8 год.

 1. Моделювання конкретних ситуацій з різними типами трансакцій.
 2. Аналіз проблем, що виникають під час спілкування викладача з учнями з погляду процесу взаємодії.
 3. Наведення та аналіз ситуацій з різними стилями спілкування.
 4. Розроблення та аналіз прикладів із застосуванням різних типів маніпуляцій та активного і пасивного захисту від них.
 5. Наведення прикладів використання асертивних технік поведінки. Аналіз їх доцільності.
 6. Розроблення та структурування рольової взаємодії.
 7. Опрацювання схем взаємодії.
 8. Складання текстів діалогів асертивної взаємодії.
 9. Моделювання ситуацій маніпулятивної поведінки в навчальному процесі та аналіз їх доцільності.
 10. Зіставлення різних стилів спілкування у викладацькій діяльності, доцільність їх використання.

4. Практичне заняття «Аналіз позицій та стилів спілкування. Асертивність та маніпуляції» — 4 год.

Вибір доцільних стилів спілкування у конкретних ситуаціях. Пристосування до позицій партнера у спілкуванні. Аналіз асертивної поведінки. Розгляд психологічного маніпулювання та засобів протистояти йому. Аналіз проблемних ситуацій, які є на-
слідком змішування стилів спілкування.

Використання знань трансактного аналізу щодо збільшення ефективності спілкування. Формування та аналіз власного стилю спілкування у навчанні.

Завдання на ПЗ:

 1. Моделювання конкретних ситуацій з різними типами трансакцій.
 2. Аналіз проблем, що виникають під час спілкування викладача з учнями з погляду процесу взаємодії.
 3. Наведення та аналіз ситуацій з різними стилями спілкування.
 4. Розроблення та аналіз прикладів із застосуванням різних типів маніпуляцій та активного і пасивного захисту від них.
 5. Наведення прикладів використання асертивних технік поведінки. Аналіз їх доцільності.
 6. Розроблення та структурування рольової взаємодії.
 7. Опрацювання схем взаємодії.
 8. Складання текстів діалогів асертивної взаємодії.
 9. Моделювання ситуацій маніпулятивної поведінки в навчальному процесі та аналіз їх доцільності.
 10. Зіставлення різних стилів спілкування у викладацькій діяльності, доцільність їх використання.

5. Форми звітності з виконання СРТМ (на вибір студентів або конкретизує викладач).

 1. Конспекти, блок-схеми або опорні конспекти.
 2. Тестові завдання.
 3. Бібліографічні картки.
 4. Додаткові повідомлення.
 5. Власні приклади тематичних ситуацій з теми.
 6. Реферати.
 7. 6. Очікуваний результат (уміння та навички):

—  розуміти та аналізувати ситуацію та стилі спілкування;

—  уміння враховувати ці особливості у власному спілкуванні;

—  вибирати доцільний стиль спілкування;

—  запобігати маніпуляторству;

—  розпізнавати маніпуляторів та протистояти їм;

—  асертивно поводитися.

 1. 7. Контроль (здійснюється на практичних та індивідуально-консультативних заняттях):

а) засвоєння теоретичного матеріалу:

 • перевірка блок-схем, опорних конспектів, тестів;
 • проведення експрес-опитування чи тестування або невеликої контрольної роботи;
 • групове обговорення ключових питань з теми;

б) розуміння теоретичного матеріалу та вміння ним користуватися:

 • проведення дискусії;
 • розгляд конкретних прикладів з теми та їх обговорення;
 • оцінювання виконання практичних вправ (презентації та інше).

Тема 4. Сприйняття у спілкуванні — 18 годин

1. Лекція «Перцептивний бік спілкування» — 4 год.

Сприйняття й розуміння людини людиною як основа ефективної комунікації і діяльності. Соціальна перцепція. Структура цього процесу. Людина як джерело інформації. Еталони спри-
йняття. Формування першого враження та особливості сприйняття під час постійного спілкування. Помилки у сприйнятті. Поведінка як джерело інформації. Імідж та самооцінка.

Сприйняття у педагогічному процесі. Імідж викладача.

2. Самостійна робота з теоретичним матеріалом (СРТМ) 5 год. (на вибір студентів)

 1. Вивчення першоджерел (див. рекомендовану літературу).
 2. Знайомство з додатковою літературою (див. рекомендовану літературу).
 3. Складання конспектів, блок-схем та опорних конспектів.
 4. Складання бібліографічних карток за різними темами.
 5. Підбір цікавих повідомлень з теми.
 6. Складання тестів, кросвордів з тем курсу.
 7. Підготовка наочного матеріалу з тем курсу.

3. Самостійна підготовка до практичних занять (СППЗ) — 5 год.

 1. Аналіз «Я-концепції».
 2. Моделювання прикладів виникнення помилок у формуванні першого враження.
 3. Аналіз та складання іміджу будь-якого суб’єкта: реальної особи, фірми або установи, видання, музичного колективу тощо.
 4. Аналіз іміджу викладача та підготовка самопрезентації у ролі викладача.
 5. Розроблення та аналіз різних видів самоподання.
 6. Наведення прикладів дії чинників сприйняття.
 7. Моделювання ситуацій сприйняття поведінки та її впливу на взаємодію в навчальній діяльності.

4. Практичне заняття «Аналіз ролі сприйняття у спілкуванні» — 2 год.

Людина як джерело інформації. Аналіз особливостей першого враження. Формування власного іміджу. Самопрезентація (конкретні ситуації). Розгляд помилок сприйняття в процесі навчання. Самооцінка. Імідж викладача.

Завдання на ПЗ:

 1. Наведення прикладів компліментів.
 2. Самопрезентація у ролі викладача.
 3. Аналіз власного іміджу.
 4. Розроблення та аналіз різних видів самоподання.
 5. Наведення прикладів дії чинників сприйняття.
 6. Моделювання ситуацій сприйняття поведінки та її впливу на взаємодію в навчальній діяльності.

5. Форми звітності з виконання СРТМ (на вибір студентів або конкретизує викладач).

 1. Конспекти, блок-схеми або опорні конспекти.
 2. Тестові завдання.
 3. Бібліографічні картки.
 4. Додаткові повідомлення.
 5. Власні приклади тематичних ситуацій з теми.
 6. Реферати.

6. Очікуваний результат (уміння та навички):

—  розуміти й аналізувати перші власні враження від спілкування;

—  спостерігати та аналізувати поведінку співрозмовника;

—  формувати та доводити до інших власний імідж;

—  робити самопрезентацію через моделювання конкретних ситуацій.

 1. 7. Контроль (здійснюється на практичних та індивідуально-консультативних заняттях):

а) засвоєння теоретичного матеріалу:

 • перевірка блок-схем, опорних конспектів, тестів;
 • проведення експрес-опитування чи тестування або невеликої контрольної роботи;
 • групове обговорення ключових питань з теми;

б) розуміння теоретичного матеріалу та вміння ним користуватися:

 • проведення дискусії;
 • розгляд конкретних прикладів з теми та їх обговорення;
 • оцінювання виконання практичних вправ (презентації та інше).

Тема 5. Конфлікти у спілкуванні
та взаємодії — 23 години

1. Лекція «Конфлікт: поняття, причини, види, динаміка» — 4 год.

Сутність конфлікту, причини виникнення. Типи конфліктів у комунікативних процесах. Типи поведінки у конфлікті. Засоби запобігання та подолання конфліктів. Конфлікти у навчальному процесі. Конфлікт під час ділового спілкування.

2. Самостійна робота з теоретичним матеріалом (СРТМ) 5 год. (на вибір студентів)

 1. Вивчення першоджерел (див. рекомендовану літературу).
 2. Знайомство з додатковою літературою (див. рекомендовану літературу).
 3. Складання конспектів, блок-схем та опорних конспектів.
 4. Складання бібліографічних карток за різними темами.
 5. Підбір цікавих повідомлень з теми.
 6. Складання тестів, кросвордів з тем курсу.
 7. Підготовка наочного матеріалу з тем курсу.

3. Самостійна підготовка до практичних занять (СППЗ) — 8 год.

 1. Аналіз класичних прикладів розв’язання конфліктів. Аналіз прикладів доречного і недоречного втручання у перебіг конфлікту.
 2. Складання картографії конфлікту.
 3. Моделювання конкретних прикладів виникнення конфліктів у педагогічному спілкуванні та аналіз можливої поведінки учасників. Розроблення рекомендацій щодо уникнення конфліктів.
 4. Розроблення прикладів використання різних методик уникнення конфліктів.

4. Практичне заняття «Комунікативні засоби налагодження взаємодії та подолання конфліктів» — 4 год.

Аналіз особливостей поведінки людей у взаємодії. Типологія конфліктів у комунікативному процесі. Розгляд типів особистостей та ймовірність їх конфліктності у процесі спілкування. Стилі поведінки у конфлікті та аналіз їх доцільності. Вивчення та опрацювання різних методик подолання конфліктів (Дж. Гр. Скотт, Т. Фейр і Х. Корнеліус, Д. Дена та інші). Гра: «Мистецтво роз­в’язання конфлікту (групове рішення)». Моделювання ситуацій розв’язання конфлікту в навчанні.

Завдання на ПЗ:

 1. Дослідження міжособистісної конфліктної взаємодії.
 2. Визначення та аналіз індивідуального стилю поведінки у конфлікті.
 3. Розроблення ідеальних картин учасників конфлікту.
 4. Моделювання конкретних прикладів виникнення конфліктів у педагогічному спілкуванні та аналіз можливої поведінки учасників. Розроблення рекомендацій щодо уникнення конфліктів.
 5. Розроблення прикладів використання різних методик уникнення конфліктів.
 6. Аналіз можливостей використання психологічних прийомів контролю емоційного стану в конкретних ситуаціях взаємодії.

5. Форми звітності з виконання СРТМ (на вибір студентів або конкретизує викладач).

 1. Конспекти, блок-схеми або опорні конспекти.
 2. Тестові завдання.
 3. Бібліографічні картки.
 4. Додаткові повідомлення.
 5. Власні приклади тематичних ситуацій з теми.
 6. Реферати.

6. Очікуваний результат (уміння та навички):

—  налагоджувати комунікативний контакт з іншими людьми;

—  орієнтуватися у ситуації спілкування;

—  пристосуватися до «важких» людей у спілкуванні;

—  долати протистояння;

—  розв’язувати складні взаємостосунки;

—  розв’язувати конфліктні ситуації;

—  приймати групове рішення з дискусійної проблеми;

—  брати участь у груповій взаємодії.

 1. Контроль (здійснюється на практичних та індивідуально-консультативних заняттях):

а) засвоєння теоретичного матеріалу:

 • перевірка блок-схем, опорних конспектів, тестів;
 • проведення експрес-опитування чи тестування або невеликої контрольної роботи;
 • групове обговорення ключових питань з теми;

б) розуміння теоретичного матеріалу та вміння ним користуватися:

 • проведення дискусії;
 • розгляд конкретних прикладів з теми та їх обговорення;
 • оцінювання виконання практичних вправ (презентації та інше).

Тема 6. Ділова міжособистісна комунікація — 18 годин

1. Лекція «Ділове спілкування» — 4 год.

Види та особливості ділової комунікації. Умови та чинники ділового спілкування. Орієнтація в особистості ділового партнера. Роль емоцій під час ділового спілкування. Проведення ділової розмови. Організація та проведення нарад. Переговори. Спілкування з «важкими людьми». Різні форми педагогічного спілкування (лекція, бесіда, пояснення, дискусія). Поняття педагогічної майстерності (встановлення контакту з аудиторією, комунікативна атака, формування іміджу педагога, вибір засобів та форм ви-
кладання).

2. Самостійна робота з теоретичним матеріалом (СРТМ) 5 год. (на вибір студентів)

 1. Вивчення першоджерел (див. рекомендовану літературу).
 2. Знайомство з додатковою літературою (див. рекомендовану літературу).
 3. Складання конспектів, блок-схем та опорних конспектів.
 4. Складання бібліографічних карток за різними темами.
 5. Підбір цікавих повідомлень з теми.
 6. Складання тестів, кросвордів з тем курсу.
 7. Підготовка наочного матеріалу з тем курсу.

3. Самостійна підготовка до практичних занять (СППЗ) — 5 год.

 1. Підготовка до самопрезентації у діловому спілкуванні та її проведення.
 2. Аналіз та обґрунтування найдоцільніших для вас шляхів самовдосконалення в галузі професійного спілкування.
 3. Підготовка до можливої консультації колег з питань налаштування їх на проведення бесіди.
 4. Наведення прикладів можливої ділової взаємодії з «важкими» людьми.

4. Практичне заняття «Підготовка до професійного спілкування» — 2 год.

Моделювання ситуацій професійної діяльності. Комунікативність суб’єкта спілкування. Мовленнєві вміння фахівця. Комунікативна атака як метод професійного контакту у спілкуванні (приклади). Емоції і їх контроль. Аналіз впливу особистісних характеристик на процес професійного спілкування. Комунікативна етика та культура спілкування викладача.

Завдання на ПЗ:

 1. Аналіз та обґрунтування доцільності використання під час професійного спілкування власної системи комунікативних засобів встановлення емоційного контакту з аудиторією.
 2. Моделювання конкретних ситуацій вибору ефективного стилю спілкування з конкретною людиною (залежно від цілей, ста­тусу, власних характеристик та інших чинників).
 3. Підготовка до проведення нарад, переговорів.
 4. Підготовка до самопрезентації у діловому спілкуванні та її проведення.
 5. Аналіз та обґрунтування найдоцільніших для Вас шляхів самовдосконалення в галузі професійного спілкування.
 6. Підготовка до можливої консультації колег з питань налаштування їх на проведення бесіди.
 7. Наведення прикладів можливої ділової взаємодії з «важкими» людьми.

5. Форми звітності з виконання СРТМ (на вибір студентів або конкретизує викладач).

 1. Конспекти, блок-схеми або опорні конспекти.
 2. Тестові завдання.
 3. Бібліографічні картки.
 4. Додаткові повідомлення.
 5. Власні приклади тематичних ситуацій з теми.
 6. Реферати.

6. Очікуваний результат (уміння та навички):

—  робити висновки;

—  давати відгук на виступ;

—  проводити самоаналіз;

—  давати рецензію;

—  відповідати на запитання;

—  привертати до себе увагу у спілкуванні;

—  знаходити правильні засоби самоподання;

—  орієнтуватися у ситуації спілкування;

—  використовувати комунікативні засоби оптимізації взаємодії.

7. Контроль (здійснюється на практичних та індивідуально-консультативних заняттях):

а) засвоєння теоретичного матеріалу:

 • перевірка блок-схем, опорних конспектів, тестів;
 • проведення експрес-опитування чи тестування або невеликої контрольної роботи;
 • групове обговорення ключових питань з теми;

б) розуміння теоретичного матеріалу та вміння ним користуватися:

 • проведення дискусії;
 • розгляд конкретних прикладів з теми та їх обговорення;
 • оцінювання виконання практичних вправ (презентації та інше).
 
загрузка...