загрузка...
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни PDF Друк e-mail
КПН - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - Бутенко Н. Ю., Приходько В. М., Федоренко Н. І.

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Авторитарність (від лат. autoritas — вплив, влада) — соціально-психологічна характеристика особистості, що відбиває її прагнення максимально підкорити своєму впливу партнерів по взаємодії і спілкуванню.

Авторитет (від лат. autoritas — вплив, влада) — 1) загальновизнаний вплив індивіда, заснований на положенні, яке він обіймає, посаді, статусі і т. ін.; 2) визнання за індивідом права на ухвалення відповідального рішення в умовах спільної діяльності.

Агресія (від лат. aggredi — нападати) — індивідуальне чи колективне поводження, дія, спрямована на нанесення фізичної чи психологічної шкоди, збитку або на знищення іншої людини чи групи людей.

Активність особистості — активна життєва позиція людини, яка виражається в її ідейній принциповості, послідовності у відстоюванні своїх поглядів, єдності слова і діла.

Амбівалентний (від лат. ambo — обидва і valentia — сила, міць) неоднозначний, двоїстий, суперечливий за своєю природою.

Атракція (від лат. attra с tio — притягування) — виникнення при сприйнятті людини людиною привабливості однієї з них до іншої.

Бар’єкри психологичні — психічний стан, який виялвється в неадекватній пасивності суб’єкта, який перешкоджає виконанню ним тих чи інших дій.

Вербалізація емоцій — повідомлення партнерові про свої почуття і переживання у формі словесних послань.

Вербальний (від лат. verbalіs — словесний) — термін, застосовуваний у психології для позначення форм знакового матеріалу, а також процесів оперування з цим матеріалом.

Взаємодія міжособистісна — 1) у широкому сенсі — випадковий чи навмисний, приватний чи публічний, тривалий чи короткочасний, вербальний чи невербальний особистістісний контакт двох чи більше людей, що має наслідком взаємні зміни їх поведінки, діяльності, ставлення, установок; 2) у вузькому значенні — система взаємно обумовлених індивідуальних дій, зв’язаних циклічною причинною залежністю, при якій поводження кожного з учасників виступає одночасно і стимулом, і реацією на поводження інших.

Взаємодія соціальна — форма соціальної комунікації чи спілкування принаймні двох осіб чи спільнот, у якій систематично здійснюється їхній вплив один на одного, реалізується соціальна дія кожного з партнерів, досягаються пристосування дій одного до дій іншого, спільність у розумінні ситуації, змісту дій і визначений ступінь солідарності чи згоди між ними.

Взаєморозуміння — механізм міжособистісної взаємодії, зв’язаний у першу чергу з когнітивними процесами й забезпечуючий формування загального значеннєвого поля учасниками взаємодії, взаємне особистісне прийняття, вироблення подібного бачення задач у конкретній ситуації.

Витиснення — один із видів «психологічного захисту», що являє собою процес, у результаті якого неприйнятні для індивіда думки, спогади, переживання «виганяються» зі свідомості і переводяться у сферу несвідомого, там вони продовжують впливати на поводження індивіда і переживаються ним у формі тривоги, страху і т. п.

Відчуженість — охолодження і розрив з найближчим оточенням, випадання із соціальних зв’язків; на особистісному рівні виявляється як почуття безсилля перед повсякденними проблемами, супроводжується апатією, аполітичністю установок, дефіцитом теплого душевного спілкування.

Вплив (у психології) — процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини, її настанов, намірів, уявлень, оцінок і т. п. у ході взаємодії з нею.

Деструктивний — неефективний, неплодотворний, руйнівний.

Дистанціювання — віддалення, дотримання відстані, дистанції.

Дистанція соціальна — ступінь близькості чи відчуження, соціальних груп і осіб по їхньому положенню в суспільстві.

Ділова взаємодія — така взаємодія людей, що полягає у рішенні конкретної задачі, що стоїть перед організацією, що накладає визначені рамки на поведінку людей.

Ділова нарада — форма організованої, цілеспрямованої взаємодії керівника з колективом завдяки обміну думками.

Експресія — виразність; сила прояву почуттів, переживань.

Екстраполяція — поширення висновків, одержуваних зі спостереження за однією частиною явища, на іншу його частину чи на все явище в цілому.

Емпатичне слухання — безоцінний зворотний зв’язок, мета якого — надати співрозмовникові підтримку, дати зрозуміти, що проблема, яка його турбує, сприймається як важлива.

Емпатія — здатність індивідуума емоційно відгукуватися на переживання інших людей.

Ефект ореолу — тенденція того, хто сприймає, переносити сприятливе (чи негативне) враження про одну якість людини на всі інші її якості.

Заміщення — захисний механізм, що має дві різні форми прояву.
У психоаналізі виділений захист шляхом заміщення об’єкта і захист шляхом заміщення потреби.

Зараження (у соціальній психології) — процес передання емоційного стану від одного індивіда іншому на психофізіологічному рівні контакту, крім власне значеннєвого впливу чи додатково до нього.

Захист психологічний — спеціальна регулятивна система стабілізації особистості, спрямована на усунення чи зведення до мінімуму почуття тривоги, зв’язаного з усвідомленням конфлікту.

Ідентифікація — психологічний процес ототожнення індивідом себе з іншою людиною, групою, колективом, що допомагає йому успішно опановувати різні види соціальної діяльності, засвоювати і перетворювати соціальні норми і цінності, виконувати соціальні ролі.

Імідж — цілеспрямовано формований образ (будь-якої особи, явища, предмета, фірми), покликаний зробити емоційно-психологічний вплив на кого-небудь з метою популяризації, реклами і т. п.

Інтерпретація — тлумачення, розкриття змісту, пояснення.

Інтонація — ритміко-мелодійна сторона мови (підвищення і зниження тону); манера вимови, що виражає почуття.

Інцидент — подія, випадок, зіткнення.

Катарсис — емоційне потрясіння, стан внутрішнього очищення.

Кінесика — рухи, що відбиваються за допомогою оптичної системи: жести, поза, міміка, оформлення зовнішності, почерк і т. д.

Код — мова чи її різновид (діалект, сленг, стиль), якою користуються учасники даного комунікативного акту.

Компроміс — угода між представниками різних інтересів, думок та ін. на основі взаємних поступок.

Комунікабельність — здатність, схильність до спілкування, комунікації, до встановлення контактів і зв’язків, психологічна сумісність, товариськість.

Комунікація — специфічно культурна форма спілкування, обмін інформацією між людьми за допомогою знаків і символів, при якому інформація передається цілеспрямовано, приймається вибірково, а взаємодія здійснюється відповідно до визначених правил і норм.

Конфіденційний — суто особистий, довірчий, секретний, який не підлягає розголосу.

Конфлікт — зіткнення протилежних інтересів на підставі суперництва, відсутності взаєморозуміння з різних питань, пов’язаних з гострими емоційними переживаннями.

Конфліктна ситуація — граничний випадок загострення протиріччя в колективі.

Конформність — психологічна характеристика поводження людини, що виражається в її піддатливості «тиску» групи, тобто в ситуації конфлікту між власною думкою і думкою групи вона формує думку, що збігається з думкою більшості.

Конфронтація — протиставлення, протиборство.

Маніпулювання — складна, заплутана дія; спритна витівка, підтасовування; система прийомів і способів впливу на свідомість з метою нав’язування яких-небудь ідей чи введення в оману.

Міжособистісне спілкування — взаємодія між кількома людьми, здійснювана за допомогою засобів мовного і немовного впливу, у результаті якого виникають психологічний контакт і визначені стосунки між учасниками спілкування.

Міміка — виразні рухи обличчя, що відбивають почуття, стосунки людини.

Мнемоніка — сукупність прийомів і способів, що полегшують запам’ятовування, з використанням штучних асоціацій.

Мобільний — рухливий, здатний до швидкого пересування, дії.

Мова — система знаків, що служить засобом людського спілкування, розумової діяльності, способом вираження самосвідомості особистості, передання і збереження інформації.

Мовлення — історично сформована в процесі матеріальної перетворюючої діяльності людей форма спілкування за допомогою мови.

Настанова — готовність, схильність суб’єкта до дії, що виникає при передбаченні ним появи визначеного об’єкта й забезпечує стійкий, цілеспрямований характер діяльності стосовно даного об’єкта.

Норми групові (від лат. norma — точне розпорядження, зразок) — сукупність правил і вимог, вироблюваних кожною реально функціонуючою спільністю і таких, що відіграють роль найважливішого засобу регуляції поводження членів даної групи, характеру їх взаємин, взаємодії і спілкування.

Переконати — логічно обґрунтувавши запропоноване судження, домогтися згоди індивіда чи групи з визначеною точкою зору і такої зміни свідомості переконаних, щоб вони були готові захищати цю точку зору і діяти згідно з нею.

Перцепція — сприйняття, представлення, відображення.

Підтекст — внутрішній, додатковий, схований, відмінний від прямого значення висловлення зміст, що відновлюється на основі контексту з урахуванням ситуації.

Позиціонування — створення і підтримка (відтворення) зрозумілого клієнтам образа, іміджу.

Презентація — урочисте, публічне представлення чого-небудь нового, що недавно з’явилося, новоствореного.

Престиж — авторитет, вплив; значимість, привабливість, приписувані в суспільній свідомості різним сторонам діяльності людей; повага, якою користується хто-небудь.

Проектування — перенесення своїх станів на іншу особистість, приписування їй рис, що насправді належать їй самій, а в особистості, яка оцінюється, можуть бути відсутні.

Проекція — механізм психологічного захисту, що полягає в неусвідомленому наділенні іншої людини мотивами, рисами і властивостями, властивими даній особистості.

Проксеміка — просторові взаємини людей у процесі спілкування.

Реципієнт — суб’єкт, який сприймає адресоване йому повідомлення, реагує на повідомлення.

Ритуал — сукупність установлених звичаєм дій (включає мовне поводження), що у символічній упорядкованій формі відтворюють зв’язок індивідів, соціальних груп, суспільства з найбільш значимими для них явищами: соціальними цінностями, інститутами, історичними подіями, людьми, природними об’єктами і процесами тощо.

Ритуали міжособистісні— стереотипні моделі поводження, обмін прийнятими в суспільстві фразами і жестами, доречними в даній ситуації, що виконують функції стабілізації стосунків, соціального контролю, передавання досвіду.

Рівень спілкування діловий — рівень спілкування, на якому людей об’єднують інтереси, справи, спільна діяльність, пошук засобів підвищення ефективності співробітництва; спілкування психологічно відсторонене, домінує Я-Ви контакт.

Рівень спілкування інтимно-особистісний — рівень, на якому основною метою спілкування є задоволення потреби в розумінні, співчутті, переживанні; від партнерів очікуються психологічна близькість, емпатія, довірливість.

Рівень спілкування соціально-рольовий — рівень спілкування, на якому від людини очікується виконання визначеної рольової функції, демонстрація знання норм соціального середовища, підтвердження себе, свого статусу; спілкування, як правило, має анонімний характер.

Роль (у соціальній психології) (від франц. role ) — соціальна функція особистості; відповідний усталеним нормам спосіб поводження людей залежно від їхнього статусу чи позиції в суспільстві, у системі міжособистісних стосунків.

Самоактуалізація — прагнення людини до можливо більш повного виявлення і розвитку своїх особистісних можливостей.

Самопрезентація — різні поведінкові тактики, спрямовані на те, щоб вплинути на сприйняття навколишніми діяльної особистості.

Соціальна перцепція — процес, який виникає під час взаємодії між людьми на основі природного спілкування і який відбувається у формі сприйняття і розуміння однієї людини іншою.

Спілкування — 1) складний, багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між людьми, породжуваний потребами в спільній діяльності та обміні, що включає в себе обмін інформацією, вироблення єдиної стратегії взаємодії, сприйняття і розуміння іншої людини; 2) здійснювана знаковими засобами взаємодія суб’єктів, викликана потребами спільної діяльності і спрямована на значиму зміну в стані, поводженні і особистісно-змістовних утвореннях партнера.

Стереотип — духовне утворення, що склалося у свідомості людей, емоційно змальований образ, який передає значення, що має елементи опису, оцінки і розпорядження.

Стиль спілкування — індивідуальна стабільна форма комунікатив­ної поведінки людини, що виявляється в будь-яких умовах взаємодії — у ділових і особистих стосунках, у способах прийняття і здійснення рішень, у прийомах психологічного впливу на людей, у методах розв’язку міжособистісних і ділових конфліктів.

Стосунки — цілісна система індивідуальних вибіркових, свідомих зв’язків особистості з різними сторонами об’єктивної дійсності, що охоплює три взаємозалежні компоненти: ставлення людини до людей, до себе, до предмета зовнішнього світу.

Стоціально-психологічна компетентність — здатність людини ефективно взаємодіяти з навколишніми людьми в системі міжособистіс­них стосунків; уміння орієнтуватися в соціальних ситуаціях, правильно визначати особистісні особливості й емоційні стани інших людей, вибирати адекватні способи реакції і реалізовувати ці способи в процесі взаємодії; уміння поставити себе на місце іншого.

Такесика — невербальна комунікація, зв’язана з тактильною системою сприйняття; включає найрізноманітніші дотики — рукостискання, поцілунки, погладжування, поплескування, обійми і т. д.

Толерантність — терпимість, допущення.

Фізіогноміка — наука про зв’язок між зовнішнім виглядом людини та її належністю до визначеного типу особистості, завдяки чому за зовнішніми ознаками можуть бути встановлені психологічні характеристики цього типу.

Фрустрація — психологічний стан, що виникає в ситуації розчарування, нездійснення якої-небудь значимої для людини мети, потреби; гнітюча тривога, почуття напруженості, безвихідності.

Ціннісні орієнтації особистості — поділювані особистістю соціаль­ні цінності, що виступають як мета життя й основних засобів досягнення її і з огляду на це набувають функції найважливіших регуляторів соціального поводження індивідів.

Любое устройство, прибор или скажем, просто доклад лучше всего представлять графически, также на стенде можно разместить важные документы для посетителей вашей фирмы. Изготовление информационных стендов достаточно актуальная в данное время услуга, ведь очень много предпринимателей даже не слышали о том, как нужно представлять свою информацию для клиентов.

 
загрузка...