загрузка...
Вимоги до роботи студентів та поточний контроль знань з курсу «КПН» - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни PDF Друк e-mail
КПН - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - Бутенко Н. Ю., Приходько В. М., Федоренко Н. І.

1.5. Вимоги до роботи студентів
та поточний контроль знань з курсу «КПН»

 

Временами сидишь в аське и не знаешь какой бы статус поставить, чтобы было весело всем от мала до велика, и друзьям и друзьям друзей, прикольные статусы для аськи всегда в наличии на сайте ixbit.com.

♦   Головні цілі курсу «КПН» — набуття та вдосконалення комунікативних умінь.

♦   Курс «КПН» поєднує роботу на лекціях, практичних заняттях, консультаціях та самостійну роботу студентів.

♦   Головною формою роботи з курсу «КПН» є робота на практичних заняттях (ПЗ).

♦   Підготовка до ПЗ ґрунтується на виконанні самостійних завдань, які поєднують самостійну роботу з теоретичним матеріалом (СРТМ) та самостійну роботу, яка спрямована на підготовку до практичних занять (СППЗ).

♦   Робота з курсу оцінюється за рейтинговою системою.

♦   Виходячи з того, що СППЗ є основою для ПЗ, окремі завдання можуть бути запропоновані студентам або для СППЗ, або для роботи на ПЗ.

♦   Конкретний перелік завдань (з наведених) та терміни їх виконання встановлюються викладачем, який працює з групою, та доводяться до відома студентів на першому практичному занятті (розраховуючи із навантаження за навчальним планом: 60 годин самостійної роботи на кожного студента за семестр).

♦   Формами звітності з виконання СРТМ можуть бути: блок-схеми, тести, бібліографічні картки, кросворди, наочність, творчі письмові роботи, письмові звіти, письмовий аналіз матеріалу, письмове моделювання ситуацій та їх аналіз, самоаналіз та самотестування, карти конфлікту тощо.

♦   Формами звітності з виконання СППЗ можуть бути письмові роботи або безпосередньо робота на практичних заняттях, що ґрунтується на домашніх заготовках.

♦   Активна робота на практичних заняттях є обов’язковою умовою досягнення мети курсу, а також підставою для отримання студентом необхідного для заліку рейтингу.

♦   Виконані завдання повинні пропорційно розподілятися за всіма темами курсу. (Максимально можлива кількість балів за виконання кожного завдання та за роботу з кожної теми наведена далі в табл. 2.) Обов’язкове опрацювання цих завдань є підставою для отримання заліку.

♦   Перевірка засвоєння теоретичного матеріалу здійснюється у вигляді тестового контролю з кожного модуля (теми) курсу.
Успішне складання цих тестів (більш ніж 50 % правильних відповідей) є необхідною умовою для отримання заліку.

♦   Обов’язковим завданням, що є умовою допуску до заліку, є реферування додаткової спеціальної літератури з курсу «КПН» та виступ на основі опанованого матеріалу (доповідь розрахована на 3—5 хвилин).

♦   Складання тестового контролю та презентація додаткової літератури з курсу «КПН» здійснюється під час проведення консультацій у кожній групі.

♦   Відвідування консультацій з курсу «КПН» є обов’яз­ковим.

♦   За власним бажанням студенти можуть виконувати додаткові творчі завдання з курсу (які не є обов’язковими) з отриманням за них додаткових балів — «бонусів».

♦   Кінцевий залік має підсумкову форму та завершується отриманням оцінки за роботу з курсу.

♦   Курс складається з шести тем. Тому отримання балів за роботу з теоретичним матеріалом здійснюється в блочно-модульній формі, тобто студенти отримають бали за окремі вивчені тематичні модулі.

♦   На отримання балів за роботу з теоретичним матеріалом впливають такі вимоги до роботи студентів, як:

 • своєчасність виконання завдань;
 • повнота їх виконання;
 • якість їх виконання;
 • самостійність виконання;
 • правильність виконання;
 • творчість у виконанні;
 • ініціативність студентів у роботі.

♦     На оцінювання за роботу на практичних заняттях та за самостійну роботу студентів, крім перелічених раніше вимог, впливають ще такі:

 • регулярність роботи;
 • активність студентів;
 • бажання та прагнення студентів брати участь у роботі на практичних заняттях;
 • творчий підхід до виконання завдань.

♦   Студент має можливість отримати хорошу оцінку лише за умов його постійної, якісної роботи з курсу, активної та творчої поведінки, наполегливості в отриманні необхідних знань та навичок.

♦   Оцінювання завдань поточного контролю здійснюється за співвідношенням між оцінкою за шкалою бажаності і відміткою за цією ж шкалою (табл. 2).

Таблиця 2

ОЦІНКА І ВІДМІТКА ЗА ФУНКЦІЄЮ БАЖАНОСТІ

Оцінка

Відмітка (оцінка за шкалою)

 1. Дуже добре
 2. Добре
 3. Задовільно
 4. Погано
 5. Дуже погано

0,85 — 1,0

0,65 — 0,80

0,50 — 0,60

0,25 — 0,45

0,0 — 0,20

♦     Для оцінювання необхідно використовувати його загальні критерії (табл. 3).

♦   Шкала оцінювання поточної успішності навчання встановлюється за кількістю завдань поточної роботи, які визначено робочою програмою дисципліни.

♦   Відповідно до нової редакції «Порядку оцінювання знань студентів з урахуванням поточної успішності» кафедра самостійно розподіляє кількість балів за поточну роботу (40 балів) між предметами контролю (завдання), встановлює конкретний перелік завдань для студентів та критерії їх оцінювання. Ця інформація є складовою робочої програми з курсу і подається студентам на початку семестру .

Таблиця 3

ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка за шкалою
бажаності

Загальні ознаки, показники, характеристики

 1. Дуже добре

студент постійно виконує майже всі запропоновані завдання, самостійно, в основному правильно, вчасно або навіть достроково подає роботи на перевірку, письмові завдання виконує з дотриманням вимог викладача, чисто й охайно, грамотно, красивим, легкозрозумілим почерком; виклад інформації в зошиті: структурований, розбитий на фрагменти, пункти, виділений різними кольорами, підкресленнями; у відповідях: усе супроводжує викладом зі свого погляду, аргументує свою думку з власного досвіду чи відомими фактами, прикладами, спостереженнями, порівняннями, робить повні і правильні висновки, на заняттях поводиться переважно активно, зацікавлено, звертається з запитаннями до викладача, пропонує свою кандидатуру для виконання певних групових ролей, при цьому не тільки не заважаючи нормальному ходу заняття, а й допомагаючи викладачеві й одногрупникам, демонструє високу успішність дій з мінімумом витрат

 1. Добре

студент постійно виконує більшість запропонованих завдань, самостійно, з незначною кількістю помилок, вчасно подає роботи на перевірку, письмові завдання виконує з дотриманням більшості вимог викладача, з незначними виправленнями і граматичними помилками, зрозумілим почерком, виклад інформації в зошиті: структурований, розбитий на фрагменти, пункти, у відповідях інколи покладається на власну думку, аргументує її власними спостереженнями чи відомими фактами, прикладами, порівняннями, робить висновки (не завжди повні і правильні), на заняттях поводиться активно, зацікавлено і дисципліновано, хоч і не завжди проявляє особисту ініціативу, демонструє високу успішність дій, хоч інколи це супроводжується зайвими витратами часу і зусиль

 1. Задовільно

навчальна робота не систематична, звичайно виконує половину запропонованих завдань, самостійно, інколи зі значною кількістю помилок, не завжди вчасно подає роботи на перевірку, у письмових завданнях може не дотримуватись деяких вимог викладача, почерк зрозумілий, але зустрічаються виправлення і граматичні помил­ки, виклад інформації в зошиті — переважно неструктурований, у відповідях в основному відтворює навчальний матеріал, майже не підтверджуючи його власною думкою, висновки відсутні, на заняттях поводиться
пасивно, але дисципліновано, демонструє посередню
успішність дій

Закінчення табл. 3

Оцінка за шкалою
бажаності

Загальні ознаки, показники, характеристики

 1. Погано

навчальна робота не систематична, звичайно виконує менше половини запропонованих завдань, не завжди самостійно, часто зі значною кількістю помилок, роботи майже ніколи не подаються на перевірку своєчасно, у письмових завданнях майже не дотримується вимог викладача, почерк малозрозумілий, з великою кількістю помарок і граматичних помилок, виклад інформації в зошиті — неструктурований, у відповідях покладання тільки на власний погляд, висновки — відсутні; на заняттях поводиться переважно пасивно, інколи заважаючи викладачеві й одногрупникам, демонструє низьку успішність дій

 1. Дуже погано

навчальні роботи майже не виконуються, або виконуються несистематично і несамостійно, зі значною кількістю помилок, роботи подаються на перевірку із значним запізненням, у письмових завданнях абсолютно не дотримується вимог викладача, почерк незрозумілий, з великою кількістю помарок і граматичних помилок, виклад інформації в зошиті — неструктурований, у відповідях — виклад тільки із власного погляду, висновки — відсутні, на заняттях постійно заважає викладачеві й одногрупникам, відмовляється від виконання завдань, демонструє низьку успішність дій

♦   Максимальна кількість балів залишається в межах 40 балів.

♦   Відповідно до Робочої програми курсу «КПН», що затверджена Вченою радою КНЕУ, розподіл завдань з курсу «КПН» має такий вигляд (табл. 4).

Таблиця 4

РОЗПОДІЛ ЗАВДАНЬ ЗА ТЕМАМИ, НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
СТУДЕНТА ТА ВІДПОВІДНА МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ

Тема дисципліни

Макс.
кількість
балів за тему

Максимальна кількість балів
за напрямом діяльності

СРТМ

СППЗ

ПЗ

ІКР

1. Процес спілкування та його складові

13

5

2

5

1

2. Вербальні та невербальні засоби спілкування

13

5

2

5

1

3. Спілкування як взаємодія

22

5

8

8

1

4. Сприйняття у спілкуванні

16

5

4

6

1

5. Конфлікти у спілкуванні та взаємодії

21

10

4

6

1

6. Ділова міжособистісна комунікація

15

5

5

5

Разом, бали

100

35

25

35

5

 
загрузка...