загрузка...
загрузка...
Загальна лексикологія PDF Друк e-mail
Лексикологія - Лексикологія і фонетика української мови

Загальна лексикологія вивчає лексику різних мов і виявляє загальні закономірності її системної організації й функціонування. Часткова лексикологія досліджує словниковий склад окремої мови, його загальні закономірності і специфічні особливості. Словниковий склад мови може вивчатися у зіставленні з іншими мовами. Це є предметом порівняльної лексикології, в якій співвідносні одиниці й категорії лексики розглядаються з погляду їх подібності та розбіжностей (праці В. Акуленка, Р. Будагова, Л. Булаховського, В. Жайворонка, Ю. Жлуктенка, М. Кочергана, В. Манакіна, В. Нерознака, В. Русанівського, С. Семчинського, Т. Черторизької, Р. Якобсона та ін.). Основними завданнями теоретичної лексикологія є вивчення найважливіших понять лексичної семантики, категоріальних й лексико-семантичних відношень (багатозначність, омонімія, синонімія, конверсія, антонімія), класифікація української лексики з погляду її формування (питомі й запозичені слова), характеру і сфери використання (застарілі й нові слова, діалектна, термінологічна і жаргонна лексика, нейтральні і стилістично марковані слова). Практична лексикологія вивчає важливі для практичного оволодіння мовою категорії. Всі аспекти лексикології тісно взаємопов'язані.

 

В українській лексикології виділяють такі провідні напрями (за хронологією, пріоритетністю і ступенем опрацювання): 1) історична лексикологія — вивчення історїі та етимології окремих слів (праці П. Бузука, Б. Кобилянського, О. Мельничука та ін.), тематичних груп лексики (Л. Булаховський, А. Бурячок, В. Винник, М. Кочерган та ін.), дослідження розвитку української лексики за семантичними полями (В. Німчук), походження етнонімів на території України (О. Стрижак), розвиток української лексики в радянський період (І. Білодід, Л. Паламарчук); історія лексики літературної мови (Л. Булаховський, М. Жовтобрюх, О. Муромцева, В. Горобець); історія української термінології (Н. Москаленко, Т. Панько); лексичні запозичення (О. Горбач, Г. їжакевич, П. Лизанець, С. Семчинський, Д. Шелудько); 2) діалектна лексикологія (В. Ващенко, А. Грищенко, Й. Дзендзелівський), народна зоологічна, ботанічна, географічна, метеорологічна, медична та ін. номенклатура (Л. Булаховський, Я. Вакалюк, Н. Дейниченко, А. Шамота, М. Юрковський); 3) лексика мови художньої літератури, яка особливо активно досліджувалася в 50—60-ті роки XX ст. (В. Ващенко, Л. Паламарчук, Л. Полюга, Л. Скрипник); 4) проблеми лексичної стилістики (В. Ващенко, І. Чередниченко, А. Коваль та ін.); 5) лексика соціальних діалектів, професіоналізми та жаргонізми (В. Винник, Й. Дзендзелівський); 6) лексика фольклору (С. Єрмоленко); 7) проблеми лексичної семантики в синхронічному та діахронічному аспектах — загальні питання (Л. Булаховський, Ю. Карпенко, В. Русанівський, О. Тараненко), питання системності лексики в її різноманітних виявах (М. Кочерган, В. Левицький, Л. Лисиченко, М. Муравицька).

 

Лексикологія використовує як загальнолінгвістичні, так і специфічні методи дослідження мовного матеріалу, серед яких: дистрибутивний (при визначенні меж слова, розмежуванні значень), субституції (при вивченні синонімії, значень слова), компонентноопозитивний (при визначенні структури значення лексичних одиниць, семантичної структури слова в цілому, при вивченні семантичних полів, зміни значень лексичних одиниць, реалізації значення лексичної одиниці у контексті), трансформаційний (при виявленні семантичного навантаження слова у контексті шляхом згортання або розгортання синтаксичних структур, при визначенні значення лексичної одиниці ), кількісно-статистичний (визначення частотності лексичної одиниці , її синтагматичних зв'язків тощо), експериментальний та ін.

 

Лексикологія як розділ мовознавства тісно взаємодіє з іншими лінгвістичними дисциплінами: семантикою (наукою про значення), фонетикою, словотвором, морфологією, фразеологією, синтаксисом, стилістикою, соціолінгвістикою, психолінгвістикою, лінгвістичною прагматикою і лінгвокультурологією. Вивчення процесів виникнення і формування української лексики передбачає використання даних історико-лінгвістичних дисциплін (передусім історичної лексикології). Крім того, лексикологія взаємодіє з такими науками, як історія, філософія, логіка, психологія, етнографія, культурологія тощо.

Наука и техника, история, оргтехника, космос, флот и авиация... Для всех любознательных людей, всех, кто интересуется строением летательных аппаратов и не только, предлагаем прочитать еще и статьи про флот . Образованность всегда в моде, помните об этом!

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.