загрузка...
Основні поняття курсу - Міжнародний менеджмент PDF Друк e-mail
Менеджмент - Міжнародний менеджмент - Є. Г. Панченко

1.4. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КУРСУ

Назва розділу

Назва теми

Основні поняття

Розділ 1

Теоретичні основи міжнародного менеджменту

Тема 1

Суть і характерні риси міжнародного менедж­менту

Міжнародний бізнес; глобалізація; менеджмент; міжнародний менеджмент; культурна мартиця; порівняльний менеджмент; національні школи (моделі) менеджменту: менеджмент американський, менеджмент європейський, менеджмент японський, менеджмент мультикультурний; міжнародні (транснаціональні, мультинаціональні, глобальні) корпорації; інтернаціоналізація, концепція Робінсона; пакет розвитку Ронена; горизонтальна інтеграція, вер­тикальна інтеграція

Тема 2

Середовище між­народного менеджменту

Міжнародне середовище; політико-правове середовище, економічне середовище, технологічне середовище, соціально-культурне середовище; національні переваги; брендинг країни; культура; міжкультурна некомпетентність; концепція культурних універсалій Мердока, концепція цінностей Рокича, модель Оллпорта—Вернона—Ліндзі, модель Гофстеда; культурні кластери, субкультура; крос-культурний аналіз; національні стереотипи; національний суверенітет; національні інтереси; культурна спорідненість; культурні анклави

Розділ 2

Функції міжнародного менеджменту

Тема 3

Стратегічне пла­нування в міжнародних корпо­раціях

Планування; стратегія; стратегічне планування; модель «національного ром­ба» М. Портера; міжнародна конкуренція; модель Омає; міжнародна місія; міжнародна конкурентна перевага; етноцентризм, поліцентризм, регіоцентризм, геоцентризм; стратегічні пріоритети; міжнародна стратегія, мультиринкова стратегія, транснаціональна стратегія, глобальна стратегія; культура стратегічного планування; міжнародна порфельна стратегія, гібридна стратегія; концепція «їжака»; стратегічно фокусовані організації

Тема 4

Прийняття рішень у міжнарод­них корпораціях

Рішення; централізація, децентралізація; політичні ризики; міжнародні альтернативи; міжнародні переговори; модель переговорів; горизонтальні переговори, вертикальні переговори, внутрішні переговори, зовнішні переговори, тіньові переговори; квазі-посередник

Назва розділу

Назва теми

Основні поняття

Тема 5

Організаційний розвиток міжнародних корпора­цій

Організація; організаційна структура; організаційне проектування; організаційний розвиток; організаційний конфлікт; міжнародна дивізіональна структура; глобальні структури; мультинаціональна матрична структура; міжнародний реінжиніринг; механізми координації; інтегровані міжнародні структури; міжнародні стратегічні альянси; міжнародні альянсові мережі; постпідприємницькі стратегії

Тема 6

Управління люд­ськими ресурсами в міжнародних корпораціях

Соціальна політика; порівняльні моделі управління персоналом; трилисткові організації Хенді; експатріанти, місцевий персонал, персонал третіх країн; відбір працівників, навчання персоналу; культура колективної дисципліни, мотивація персоналу; міжнародний колектив; корпоративна культура, ринкова культура, бюрократична культура; компонентні технології Сенге; технічна культура

Тема 7

Керівництво і ко­мунікації в міжнародних корпо­раціях

Керівництво; лідерство; національні моделі керівництва; міжнародні п’ять рівнів керівництва; парадокс Стокдейла; ефект маховика; хибне коло «Дзен-буддизм»; авторитарне керівництво, патерналістське керівництво, демократичне керівництво; системи керівництва за Лайкертом: теорії «Х» та «У» Мак-Грегора, теорія «Z» Оучі, решітка Блейк—Моутон; міжнародна кар’єра; міжнародні комунікації, потоки міжнародних комунікацій; прозорі комунікації, приховані комунікації; комунікативні відстані; міжнародні комунікативні бар’єри; культурні бар’єри

Тема 8

Контроль і звітність у міжнарод­них корпораціях

Системи контролю; особистий контроль, бюрократичний контроль, контроль за результатами, культурний контроль; двозначність контролю; компарабільність; прямий контроль, непрямий контроль; техніка міжнародного контролю; англо-американська модель обліку, європейсько-японська модель обліку, південно-американська модель обліку; національні стандарти обліку, міжнародні стандарти обліку; багатонаціональна консолідація, модель Лесара—Лоранжа

Назва розділу

Назва теми

Основні поняття

Розділ 3
Ключові проблеми міжнародного менеджменту

Тема 9

Технологічна по­літика міжнарод­них корпорацій

Міжнародні технологічні розриви; технологія як акселератор; технологіч­на політика, політика глобального центру, політика поліцентризму; розподільча система технологічного розвитку, інтегрована система технологічного розвитку; венчурний бізнес; технологічний трансферт, науково-технічне співробітництво; модель технологічної кривої; про­грама «шість сигм»; технологічний «парадокс»; матриця технологічного портфеля; модель Гернотта, модель Портера, модель Пірсона—Брокхо­фа—Бемера; міжнародні комітети, проектний менеджмент; принципи управління якістю Демінга; діаграма Ісікави; тотальні системи якості, міжнародні стандарти якості

Тема 10

Міжнародний фі­нансовий менеджмент

Міжнародне фінансове середовище; валютний ризик, світова валютна система, валютний курс, валютна позиція, валютні контракти, форвард­ні контракти, ф’ючерсні контракти, міжнародний валютний арбітраж; закон єдиної ціни, рівність купівельної спроможності, паритет купівель­ної спроможності валют, паритет процентних ставок; незміщений форвардний курс; ефект Фішера, міжнародний ефект Фішера, глобальний ефект Фішера; міжнародний банк; трансферні ціни, ринкові трансферні ціни, трансферні кінцеві ціни, договірні трансферні ціни, витратні трансферні ціни; міжнародний валютний ринок; євровалюта, євро­кредит, євробонди, єврооблігації, євроакції; депозитарні розписки, централізований депозитарій; неттинг; страхування валютних ризиків, реінвойсингові центри

Тема 11

Торговельні опе­рації міжнародних корпорацій

Експортно-імпортні операції; міжнародні контракти купівлі-продажу; міжнародні зустрічні угоди; бартер; клірингові угоди, торгові компенсаційні угоди, промислові компенсаційні угоди; міжнародний лізинг, оперативний лізинг, фінансовий лізинг; форфетинг; факторинг; акредитив, тратта, коносамент, сога-соша

Назва розділу

Назва теми

Основні поняття

Тема 12

Інвестиційні опе­рації міжнародних корпорацій

Міжнародні інвестиції, прямі іноземні інвестиції, портфельні міжнародні інвестиції; міжнародний ринок інвестицій; міжнародні інвестиційні ризики; міжнародні інвестиційні компанії; регіональні фонди, міжнародні фонди; інвестиційний аналіз; міжнародні інвестиційні проекти; електична парадиг­ма Данінга; інвестиційні стимули; екстерналії

Тема 13

Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій

Етика бізнесу, міжнародна ділова етика; міжнародна репутація фірми; соціальна відповідальність, міжнародна допомога; міжнародні хабарі; міжнародна корупція; екологічний менеджмент, система екологічного менеджменту; модель Вінтера, міжнародні стандарти екологічного менеджменту ISO-14000, міжнародна мережа екологічного менеджменту; міжнародні принципи корпоративної соціальної відповідальності, соціальна безвідповідальність

Тема 14

Становлення гло­бального менедж­менту

Глобалізація, глобалізація ринків, глобалізація виробництва; глобальна інтеграція; глобальна компанія; глобальна цивілізація; глобальний перерозподіл; глобальний стиль життя; глобальна конкуренція; глобальний менеджмент; технологічна глобалізація; фінансова глобалізація; соціальна глобалізація; інноваційна глобалізація; міжнародне місто «К»; глобальна культур

 

 
загрузка...