загрузка...
Типова програма курсу - Міжнародний менеджмент PDF Друк e-mail
Менеджмент - Міжнародний менеджмент - Є. Г. Панченко

1.3. ТИПОВА ПРОГРАМА КУРСУ

Розділ І . ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Тема 1. Суть і характерні риси
міжнародного менеджменту

1. Суть міжнародного бізнесу. Міжнародний бізнес і міжнародний менеджмент. Основні риси міжнародного бізнесу. Конкурентні переваги міжнародного бізнесу.

2. Періодизація розвитку міжнародного бізнесу. Комерційна ера. Експансія. Період концесій. Ера національних держав. Ера глобалізації. Основні риси сучасного міжнародного бізнесу та етапи його розвитку.

3. Глобалізація та інтернаціоналізація міжнародного бізнесу. Суть і основні фактори глобалізації. Поєднання галузевих і географічних аспектів глобалізації. Економічний статус основних регіонів. Ключові проблеми сучасного міжнародного бізнесу. Інтернаціоналізація. Етика. Підприємництво. Ділові комунікації. Основні стадії інтернаціоналізації бізнесу та їх особливості. Експорт (імпорт). Ліцензійні угоди. Локальне складування та упаков­ка. Локальне виробництво і продаж. Управлінські контракти. Спільні підприємства. Прямі іноземні інвестиції.

4. Транснаціональні (міжнародні) корпорації як об’єкт міжнародного менеджменту. Визначення транснаціональної корпорації. Класифікація міжнародних (транснаціональних) корпорацій. Міжнародні, мультинаціональні, транснаціональні, глобаль­ні, метанаціональні корпорації. Основні фази переростання національної корпорації у міжнародну. Горизонтальна та вертикальна інтеграція. Теорія інтерналізації.

5. Суть міжнародного менеджменту. Структура транснаціональних корпорацій і основні складові міжнародного менеджмен­ту. Функції міжнародного менеджменту. Сучасні теоретичні концепції міжнародного менеджменту. Національні моделі управління бізнесом та міжнародний менеджмент. Порівняльний менеджмент. Характерні риси міжнародного менеджменту. Шляхи формування і розвитку міжнародного менеджменту.

6. Особливості діяльності менеджерів міжнародних корпорацій. Здатність менеджерів до міжнародного бізнесу і методи її визначення. Поняття і суть міжнародного досвіду. Складові міжнародного досвіду. Особливості міжнародного досвіду менеджерів США, Європи, Японії та країн Тихоокеанського регіону. Досвід підготовки міжнародних менеджерів у Гарвардській та Чиказькій школах бізнесу, Кейптаунському університеті та Японії.

7. Основні національні школи менеджменту. Три основних кластери національних шкіл менеджменту. Провідна роль американської школи менеджменту. Японський альтернативний менеджмент. Менеджмент у країнах Західної Європи. Досвід менеджменту в країнах СНД, Східної і Центральної Європи. Менедж­мент у країнах, що розвиваються. Особливості української школи менеджменту.

8. Предмет і завдання курсу. Структура управлінських відносин міжнародних корпорацій. Особливості реалізації загально-управлінських принципів (функцій) у практиці керівництва міжнародними корпораціями. Взаємозв’язок предметів курсів «Міжнародний менеджмент» і «Загальний менеджмент», «Міжнародна економіка» та ін.

Тема 2. Середовище
міжнародного менеджменту

1. Особливості середовища міжнародного менеджменту. Пристосування міжнародних корпорацій до національних умов бізнесу. Географічні особливості міжнародного середовища. Порівняльна характеристика середовища міжнародних і національних корпорацій. Складові міжнародного середовища.

2. Політико-правове середовище міжнародних корпорацій. Політична складова міжнародного середовища. Урядові позиції щодо міжнародних операцій. Ефективність державного управління. Політична стабільність. Політичний аналіз міжнародного середовища. Національне та міжнародне право. Основні правові системи. Звичайне (прецендентне) право. Цивільне право. Теократичне право. Соціалістичне право.

3. Економічне середовище міжнародних корпорацій. Визначення економічного середовища. Аналіз складових міжнародного економічного середовища. Ключові характеристики національних економік. Класифікація національних економік з позицій міжнародного бізнесу. Інструменти порівняння національних економік.

4. Соціально-культурне середовище міжнародних корпорацій. Визначення соціально-культурного середовища. Поняття культури та її основні характеристики. Вплив культури на міжнародний менеджмент. Основні національні культурні стереотипи США, Великобританії, Франції, країн Близького й Середнього Сходу, Японії. Культурна диверсифікація.

5. Технологічне середовище міжнародного менеджменту. Поняття технологічного середовища. Основні показники технологічного середовища. Сучасні тенденції розвитку міжнародного технологічного середовища.

6. Особливості міжнародного середовища в Україні. Загальна характеристика середовища міжнародної діяльності в Україні. Політико-правове середовище в Україні. Сучасні ринкові перетворення в Україні. Місце української культури у світовій культурі. Технологічне середовище в Україні. Брендинг України на сучасному етапі.

7. Культурний контекст міжнародного менеджменту. Сучасні виміри ділової культури в міжнародному менеджменті. Кон­цепції Г. Гофстеда, Ф. Тромпенаарса, Ш. Шварца. Основні культурні кластери. Поняття організаційної (корпоративної) культури. Основні типи організаційних культур міжнародних корпорацій: модель сім’ї, модель Ейфелевої вежі, модель ракети з авто­матичним наведенням, модель інкубатора. Розвиток культури міжнародних корпорацій.

8. Особливості вимірів ділової культури в Україні. Особливості української національної культури в системі міжнародного менеджменту. Культурний контекст діяльності транснаціональних корпорацій (ТНК) в Україні. Особливості діяльності українських менеджерів і фахівців за кордоном.

Розділ ІІ . ФУНКЦІЇ
МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Тема 3. Стратегічне планування
в міжнародних корпораціях

1. Суть міжнародного стратегічного планування. Поняття та суть міжнародних стратегій. Переваги стратегічного планування міжнародних операцій. Економічні, політичні й адміністративні імперативи міжнародних стратегій. Основні види міжнародних конкурентних переваг. Стратегія глобального розширення.

2. Сучасні стратегічні орієнтації транснаціональних корпорацій. Етноцентризм. Поліцентризм. Регіоцентризм. Геоцентризм. Взаємозв’язок стратегій і національних культур.

3. Основні типи міжнародних стратегій. Міжнародні стратегії. Мультинаціональні стратегії. Транснаціональні стратегії. Глобальні стратегії.

4. Основні етапи розробки і реалізації міжнародних стратегій. Місія і цілі. Зовнішнє середовище. Внутрішнє середовище. Формування стратегії. Матричний менеджмент. Реалізація стратегії. Система планування в міжнародних корпо­раціях. Основні етапи розробки планів у ТНК. Стратегічний контроль. Роль основних функціональних підрозділів у розроб­ці та реалізації міжнародних стратегій. Міжнародні портфельні стратегії.

5. Особливості стратегічного планування в різних формах міжнародного бізнесу. Стратегія одноосібних приватних фірм, корпорацій і державних підприємств. Міжнародні стратегії спіль­них підприємств. Стратегії експорту та імпорту. Лізинг і франчайзинг.

Тема 4. Прийняття рішень
у міжнародних корпораціях

1. Суть та особливості прийняття рішень у міжнародних корпораціях. Прийняття рішень і контроль у міжнародному менеджменті. Особливості прийняття рішень у міжнародних корпораціях. Централізація і децентралізація прийняття рішень у міжнародних корпораціях. Ситуаційні фактори прийняття операцій­них рішень. Критерії ефективності управлінських рішень. Інформаційне забезпечення процесу прийняття рішень у міжнародних корпораціях. Сучасні методи прийняття рішень у міжнародних корпораціях.

2. Вплив національних культур на прийняття управлінських рішень. Зосередження уваги на: аналізі альтернатив у західній культурі; усвідомленні проблем у східній культурі. Американська культура прийняття рішень. Система прийняття рішень консенсусом в японських корпораціях. Особливості прийняття управлінських рішень в європейських країнах.

3. Ключові сфери прийняття рішень у міжнародних корпораціях. Прийняття рішень у системі управління якістю. Прийняття рішень у спільних підприємствах. Управлінські рішення у сфері міжнародної конкуренції.

4. Управління політичними ризиками. Визначення і природа політичних ризиків. Основні типи політичних ризиків. Макро- і мікроаналіз політичного ризику. Аналіз ризику експропріації. Тримірна модель оцінки політичних ризиків. Кількісні виміри політичних ризиків. Формулювання релевантних відпо-
відей.

5. Міжнародні переговори. Суть внутрішньокорпоративного і міжкорпоративного переговорних процесів. Основні етапи міжнародного переговорного процесу. Планування. Налагодження ділових відносин. Інформаційний обмін. Взаємосприйняття. Згода. Переговорні тактики. Місце проведення міжнародних переговорів. Часові обмеження. Матриця переговорів «покупець—продавець». Поведінкові аспекти міжнародних переговорів. Вплив національних культур на міжнародні переговори: вербальні і невербальні відмінності.

6. Особливості прийняття управлінських рішень у міжнародних корпораціях, що діють в Україні. Рівень децентралізації. Залучення працівників до прийняття рішень в українських відділеннях міжнародних корпорацій.

Тема 5. Організаційний розвиток
міжнародних корпорацій

1. Суть і основні типи організаційних структур міжнародних корпорацій. Суть організаційного фактора та його роль у міжнародному менеджменті. Організаційні структури міжнарод­них корпорацій. Міжнародні дивізіональні структури, глобальні продуктові та географічні дивізіональні структури. Глобальні функціональні структури. Мультинаціональні матричні структури. Сучасні нетрадиційні форми організації міжнародного бізнесу. Злиття. Спільні підприємства. Японські кейрацу. Допоміжні ради директорів. Порівняльний аналіз західних і східних організацій.

2. Координація та інтеграція діяльності підрозділів міжнародних корпорацій. Взаємозв’язок координації з міжнародними стратегіями. Перешкоди на шляху координації. Формальні механізми інтеграції. Неформальні механізми інтеграції.

3. Управління змінами в міжнародних корпораціях. Суть і природа організаційного розвитку. Основні інструменти організа­ційного розвитку в міжнародних корпораціях. Культурні бар’єри організаційних змін і методи їх подолання. Розвиток глобаль­ного лідерства. Самонавчальні організації.

4. Інтегровані структури міжнародного бізнесу. Розмаїття форм міжнародних інтегрованих структур. Промислово-фінан­сові групи та їх особливості в різних країнах. Холдингова форма організації міжнародних корпорацій. Ієрархічні інтегровані структури. Неієрархічні інтегровані структури. Інтегровані банківські структури.

5. Міжнародні стратегічні альянси. Визначення стратегічного альянсу та їх види. Сильні і слабкі сторони міжнародних стратегічних альянсів. Роль міжнародних стратегічних альянсів у розвитку глобальної конкуренції. Методи утворення і проектування стратегічних альянсів. Міжнародні альянсові мережі. Гібридні стратегії міжнародних стратегічних альянсів.

6. Організаційна характеристика транснаціональних корпорацій. Формалізація. Внутрішні і зовнішні мережі. Спеціалізація та її види. Централізація та її особливості в різних країнах. Якість службової діяльності.

7. Особливості організації міжнародних операцій ТНК в Україні. Організація міжнародної діяльності українських фірм за кордоном. Статус і організаційна структура українських відділень міжнародних корпорацій.

Тема 6. Управління людськими ресурсами
в міжнародних корпораціях

1. Система управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях. Визначення поняття «людські ресурси». Джерела людських ресурсів та їх особливості. Співвідношення джерел людських ресурсів на різних стадіях інтернаціоналізації бізнесу.

2. Особливості мотивації в багатонаціональному культурному середовищі. Мотивація в міжнародних корпораціях. Основні теорії та їх застосування в міжнародному менеджменті. Теоріїї Маслоу, Герцберга, очікувань. Прикладні концепції мотивації в міжнародних корпораціях. Проектування роботи. Якість робочого життя. Соціотехнічні рішення.

3. Система відбору персоналу в міжнародних корпораціях. Критерії відбору для міжнародних призначень. Адаптація до змін культурного середовища. Визначення заробітної плати в міжнародних призначеннях. Основні процедури відбору персоналу за використання різних джерел людських ресурсів. Репатріація експатріантів у системі відбору кадрів.

4. Розвиток персоналу в міжнародних корпораціях. Тренінг у міжнародному менеджменті. Вплив загальної управлінської філософії на тренінг. Стилі міжнародного тренінгу. Причини тренін­гу. Типи навчальних програм. Управління персоналом і організаційний розвиток. Стандартні і гнучкі програми. Міжкультурний тренінг. Культурні асимілятори.

5. Трудові відносини і виробнича демократія. Національні особливості трудових відносин. Розв’язання виробничих конфлік­тів у різних країнах. Міжнародні структури профспілок. Основні форми виробничої демократії в різних країнах. Стратегічне управ­ління міжнародними трудовими відносинами.

6. Особливості управління людськими ресурсами в українських відділеннях міжнародних корпорацій. Набір українського персоналу. Мотивація працівників. Розвиток персоналу.

Тема 7. Керівництво і комунікації
в міжнародних корпораціях

1. Особливості керівництва в міжнародних корпораціях. При­рода керівництва. Психологічні основи керівництва: теорія «X» і теорія «Y» Мак-Грегора, теорія «Z» Оучі.

2. Моделі лідерства в міжнародних корпораціях. Авторитарне керівництво. Патерналістський стиль участі. Система Лайкерта. Управлінська решітка Блейк—Моутон у міжнародному бізнесі. П’ять рівнів лідерства за Дж. Коллінзом.

3. Лідерство в міжнародному контексті. Європейський стиль лідерства. Японський стиль. Північноамериканська модель керівництва. Порівняльний аналіз різних типів керівництва. Керівництво в країнах Центральної Європи, країнах, що розвиваються.

4. Особливості керівництва міжнародними командами. Формування міжнародного складу команд. Особливості визначення ролей. Реалізація творчого потенціалу. Міжкультурні стосунки в міжнародних командах. Бар’єри ефективної діяльності міжнарод­них команд і шляхи їх подолання.

5. Міжнародні ділові комунікації. Особливості міжнародних комунікацій. Внутрішні і зовнішні комунікації в міжнародному менеджменті. Прозорі і приховані комунікації. Особливості міжнародних комунікацій у різних країнах. Комунікаційні потоки в міжнародному менеджменті. Висхідні і нисхідні потоки та їх особливості.

6. Комунікаційні бар’єри і підвищення ефективності міжнародних комунікацій. Мовні бар’єри. Культурні бар’єри. Бар’єри сприйняття. Вплив культури на міжнародні комунікації. Невербальні міжнародні комунікації. Основні відстані в міжнародних комунікаціях: інтимна, особиста, соціальна, публічна. Підвищення ефективності міжнародних комунікацій. Удосконалення зворотного зв’язку. Мовний тренінг. Культурний тренінг. Підвищення гнучкості. Зміцнення кооперації.

7. Особливості керівництва відділеннями міжнародних компаній в Україні. Призначення керівників. Стилі керівництва. Організація комунікацій.

Тема 8. Контроль і звітність
у міжнародних корпораціях

1. Особливості контролю в міжнародних корпораціях. Суть процесу контролю і його значення. Планування і контроль. Прямий і непрямий контроль міжнародних операцій. Вплив культури на контроль. Дисфункціональні наслідки контролю в міжнародних корпораціях.

2. Основні системи контролю в міжнародних корпораціях. Особистий контроль. Бюрократичний контроль і його види. Контроль за результатами та управління за відхиленнями. Культурний контроль. Двозначність результатів контролю. Взаємозалежність між міжнародними стратегіями та двозначністю результатів контролю.

3. Техніка контролю в міжнародних корпораціях. Фінансовий контроль і його особливості в міжнародних корпораціях. Ревізії діяльності зарубіжних відділень. Контроль якості. Контроль діяль­ності персоналу. Контролінг і його особливості в США та Європейських країнах. Функції контролера і казначея в міжнародних корпораціях.

4. Особливості контролю в багатокультурному середовищі. Контроль в американських, європейських та японських міжнародних корпораціях. Особливості контролю у розвинутих країнах і країнах, що розвиваються. Етичні проблеми контролю в міжнародних корпораціях.

5. Звітність у міжнародному менеджменті. Основні типи звітності та види фінансових звітів у міжнародних корпораціях та основні проблеми її формування. Аналіз фінансової звітності та «Золоті правила» балансу, довгострокового і короткострокового фінансування. Вимірювання результатів діяльності відділень міжнародних корпорацій. Інформаційне забезпечення звітності. Вимоги до звітності. Звіти корпоративної відповідаль­ності. Міжнародні і національні стандарти бухгалтерської звітності. Обмеження потоків міжнародних даних. Особливості звіт­ності в різних країнах. Британсько-американсько-нідерланд­ська група. Європейсько-японська група. Південноамерикансь­ка група.

6. Особливості контролю і звітності в міжнародних компаніях, що діють в Україні. Система статистичної і фінансової звітності в Україні. Використання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в Україні. Вдосконалення звітності в Україні.

Розділ ІІІ . КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ
МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Тема 9. Технологічна політика
міжнародних корпорацій

1. Особливості сучасного технологічного розвитку. Суть і цілі сучасної технологічної політики. Закономірності сучасного технологічного розвитку. Технологічний парадокс. Умови сучасного технологічного розвитку. Інтернаціоналізація технологічної політики. Типи технологічної політики. Цілі технологічної політики ТНК. Програми «шість сигм».

2. Міжнародний ринок технологій. Учасники ринку технологій. Венчурний бізнес. Передача технологій. Визначення ціни трансферту. Стратегія науково-технічного співробітництва.

3. Планування технологічної діяльності міжнародних корпорацій. Моделі розміщення НДДКР. Вибір форм науково-тех­нічного співробітництва. Фінансування міжнародних проектів.

4. Організація технологічної діяльності міжнародних корпорацій. Структура управління дослідженнями й розробками. Організація процесу виконання НДДКР. Вплив національних виробничих відносин на управління дослідженнями й розробками.

5. Система тотального управління якістю в міжнародних корпораціях. Визначення тотального управління якістю і його основні елементи. Національні і регіональні премії якості. Міжнародна система стандартів ІSO-9000. Основоположники сучасних підходів до управління якістю: Ф. Кросбі, Е. Демінг, Дж. Юран. Система Шинго. Статистичні методи управління якістю. Методи Тагуші.

6. Особливості технологічної політики міжнародних корпорацій в Україні. Потенціал науково-технічних розробок в Україні та способи його реалізації в міжнародному бізнесі. Використання високих технологій в Україні. Сертифікація продукції в Україні. Національні конкурси якості в Україні та їх вплив на діяльність міжнародних корпорацій.

Тема 10. Міжнародний
фінансовий менеджмент

1. Міжнародне фінансове середовище. Суть міжнародного фінансового менеджменту. Основні типи фінансових рішень у міжнародному менеджменті. Визначення і структура фінансового середовища міжнародних корпорацій. Міжнародні фінансові орга­нізації. Міжнародні потоки грошових коштів. Міжнародні фінансові ринки. Основні концепції валютних курсів. Міжнародний і глобальний ефекти Фішера. Ринки обміну валют: спотовий, форвардний і ф’ючерсний. Валютні опціони.

2. Управління валютними ризиками. Урядовий вплив на обмінні курси. Міжнародний арбітраж і паритет процентних ставок. Взаємозв’язок між інфляцією, процентними ставками та обмінними курсами. Прогнозування валютних курсів. Суть і основні види валютних ризиків. Управління операційними ризиками. Управління перерахунковими (бухгалтерськими) й економічними ризиками.

3. Управління короткостроковими активами і зобов’язаннями міжнародних корпорацій. Фінансування торгівлі. Управління оборотним капіталом. Короткострокове фінансування. Управління міжнародними грошовими потоками.

4. Управління довгостроковими активами і зобов’язаннями міжнародних корпорацій. Основні складові управління довгостроковими активами і зобов’язаннями. Міжнародне бюджетування капіталу. Структура капіталу. Аналіз міжнародних ризиків. Довгострокове фінансування. Характеристика міжнародного опо­даткування. Міжнародна фінансова корпоративна політика.

5. Трансферне ціноутворення в міжнародних корпораціях. Суть трансферного ціноутворення та його основні функції. Системи внутрішньокорпоративного трансферного ціноутворення. Ринкові трансферні ціни. Трансферні кінцеві ціни. Договірні трансферні ціни. Витратні трансферні ціни. Змішані методи трансферного ціноутворення. Визначення внутрішньокорпоративних трансферних цін розрахунковим шляхом.

6. Міжнародна банківська діяльність. Мотивація міжнародної банківської діяльності. Еволюція міжнародної банківської діяльності. Основні операції міжнародних банків. Міжнародні банківські ризики. Міжнародні банківські мережі. Правові регулятори банківської діяльності в США, Європі, Японії та інших регіонах світу. Міжнародні банки і світова платіжна криза. Оцінка міжнародними банками ризиків по окремих країнах.

7. Особливості фінансового менеджменту відділень міжнародних корпорацій в Україні. Використання фінансових інститутів України. Роль гривні як національної валюти. Діяльність українських відділень зарубіжних банків.

Тема 11. Торговельні операції
міжнародних корпорацій

1. Комерційні операції міжнародних корпорацій. Міжнародний життєвий цикл товару. Зміст міжнародної торговельної угоди. Експортно-імпортні операції міжнародних корпорацій. Підготовка міжнародної торговельної угоди. Зміст і види контрактів міжнародної купівлі-продажу. Виконання міжнародних контрактів купівлі-продажу транснаціональними корпораціями. Типова зовнішньоторговельна операція.

2. Експортні операції міжнародних корпорацій. Експортні можливості. Суть і основні форми експортних операцій. Коротко-, середньо- і довгострокове фінансування міжнародними корпораціями експортних операцій.

3. Нетрадиційні методи фінансування міжнародними корпораціями експортних операцій. Основні форми міжнародних зустрічних угод. Міжнародний лізинг і класифікація лізингових угод. Факторингові і форфетингові операції.

4. Страхування і державна підтримка експортних операцій міжнародних корпорацій. Суть та методи страхування експортних ризиків. Особливості державної підтримки експортних операцій у різних країнах.

5. Імпортні операції міжнародних корпорацій. Імпортні можливості. Основні методи фінансування імпортних операцій.

6. Особливості торговельних операцій міжнародних корпорацій в Україні. Внутрішні і зовнішні торговельні операції українських відділень. Основні методи внутрішньої торгівлі.

Тема 12. Інвестиційні операції
міжнародних корпорацій

1. Міжнародний ринок інвестицій. Вплив прямих інвестицій міжнародних корпорацій на платіжний баланс країни. Економічні вигоди та недоліки міжнародних інвестицій для приймаючих країн. Виклик міжнародних корпорацій національній незалежності приймаючих країн. Міжнародні інвестиційні ризики.

2. Прямі іноземні інвестиції міжнародних корпорацій. Основні теоретичні концепції прямих іноземних інвестицій: тактики наслідування Ф. Т. Кнікербгокера, піонерних дій Р. Вернона, конкретно-географічних переваг Дж. Данінга. Джерела прямих іноземних інвестицій. Горизонтальні прямі іноземні інвестиції. Вертикальні прямі іноземні інвестиції. Схема ухвалення рішень міжнародними корпораціями щодо прямих іноземних інвестицій. Лібералізація прямих іноземних інвестицій. Особливості переговорів у сфері прямого іноземного інвестування.

3. Портфельні інвестиції міжнародних корпорацій. Пряма (проста) та опосередкована (фондова) форми інвестиційного процесу. Методика прийняття рішення міжнародними корпораціями щодо портфельного інвестування. Кореляція інвестиційних активів міжнародних корпорацій.

4. Міжнародні інвестиційні компанії. Суть та основні форми міжнародних інвестиційніх компаній. Відкриті і закриті інвестиційні фонди. Менеджмент міжнародних інвестиційних фондів. Особливості діяльності інвестиційних фондів у різних країнах.

5. Особливості міжнародних інвестиційних операцій українських корпорацій. Депозитні розписки.

Тема 13. Етика
і соціальна відповідальність
міжнародних корпорацій

1. Особливості етики в міжнародних корпораціях. Суть етики в менеджменті. Міжнародні принципи ділової етики.

2. Основні етичні концепції в міжнародному менеджменті. Етика американського менеджменту. Етичні аспекти японського менеджменту. Етика менеджменту західноєвропейських ТНК. Етика менеджменту в Китаї, країнах СНД, африканських країнах та ін.

3. Жінки в міжнародному менеджменті. Основні моделі управлінської діяльності жінки. Бар’єри на шляху залучення жінок до менеджменту. Статус жінок-менеджерів у ТНК США, Європи, країн Тихоокеанського регіону, Азії, Близького Сходу, країн СНД. Перспективи посилення ролі жінок у міжнародному менеджменті.

4. Соціальна відповідальність міжнародних корпорацій. Закон соціальної відповідальності. Модель К. Девіса. Особливості соціальної відповідальності менеджменту в різних країнах.

5. Екологічна діяльність міжнародних корпорацій. Бізнес і охорона навколишнього середовища в країнах світу. Модель Вінтера. Інтегровані системи екологічного менеджменту. Екологічний контроль і звітність. Міжнародні стандарти екологіч­ного менеджменту 14000. Результуюча норма Європейської комісії у сфері екологічного менеджменту. Діяльність національних асоціацій і міжнародної мережі екологічного менеджменту.

6. Особливості етики і соціальної відповідальності міжнародних корпорацій в Україні. Етика зовнішньоекономічної діяльності українських фірм.

Тема 14. Становлення
глобального менеджменту

1. Глобальне управління і глобальний менеджмент. Основні концепції глобального управління. Основні напрями глобального управління. Демократизація глобального управління. Функції міжнародних організацій у глобальному управлінні. Роль національних держав у глобальному управлінні. Поняття глобального менеджменту.

2. Становлення глобальних підприємств. Глобальна роль бізнесу. Традиції і виклики бізнесу. Теорія і практика глобаль­них змін. Нові критерії успіху. Розвиток глобальних підприємств. Модель Дж. Коллінза «від доброго до видатного». Основ­ні виклики глобалізації. Глобальна синергія. Динамічна мо­дель глобальних підприємств. Внутрішні компоненти: струк­тури, процеси, люди. Зовнішні компоненти: культура, еконо­міка, політико-правове середовище, технології, природні ре­сурси. Корпорації світового класу. Лідерство з глобальними стратегіями.

3. Глобальне управління людськими ресурсами в багатокультурному середовищі. Глобалізація трудових ринків. Глобальна міграція. Глобальні трудові перетворення. Зміни ділової етики. Управління компетенціями для глобальних потреб. Концепція трилисника Ч. Хенді. Інтелектуальна кар’єра. Глобалізація культури. Глобальна культурна конвергенція. Розвиток культурної чутливості. Культура і віртуальні організації. Команди у віртуаль­них організаціях.

4. Глобальне управління фінансами. Врахування політичного та економічного ризику. Мінімізація запасів готівки. Зменшення трансакційних витрат. Глобальне управління оподаткуванням. Глобальне переміщення коштів. Глобальне управ­ління капіталами. Глобальне управління прямими інвестиціями. Глобальна валюта. Розвиток міжнародних фінансових інститутів.

5. Глобалізація технологічного розвитку. Технологічна революція. Тенденції розвитку праці. Промислова й інформаційна революції: загальні риси і відмінності. Технології інформаційної революції. Захист інтелектуальної власності. Реінжиніринг. Інновації. Управління творчістю. Розвиток управлінських компетенцій за умов глобальних технологій.

6. Глобальний менеджмент і природне середовище. Екологічне зростання і захист природного середовища. Руйнування бар’є­рів у використанні природного середовища. Політико-правові дії щодо захисту природного середовища. Вплив споживачів. Громадські екологічні рухи. Ділові товариства. Прогресивні виробничі процеси. Природничо орієнтоване лідерство в міжнародних корпораціях. Проблеми лояльності і довіри до екологічної діяльності міжнародних корпорацій.

Типова програма курсу
 
загрузка...