загрузка...
загрузка...
Тезарус - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право PDF Друк e-mail
Право - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право - Антонов В.М.

ТЕЗАУРУС

Автор — фізична особа, творчою працею якої створено об'єкт інтелектуальної власності;

невідомий — поняття, яке припускає, що авторство твору не вста­новлено через об'єктивні причини;

фільму — фізична особа, особиста праця якої визначає творчий задум і (або) способи його реалізації у фільмі;

який працює за наймом — фізична особа, яка створює об'єкт інте­лектуальної власності за договором або в зв'язку з виконанням службових обов'язків.

Авторство — причетність фізичної особи до створення даного об'єк­та інтелектуальної власності.

Авторська винагорода (гонорар) — всі види винагород або ком­пенсацій, які виплачуються авторам за використання їх творів, ще охороняються, в межах, установлених авторським правом. Воло­ділець авторського права має право вимагати виплати винагороди за будь-яке використання його твору. Винагорода може здійснюватися у вигляді одноразового платежу (одноразова винагорода), у формі відрахувань (відсотків за кожний проданий примірник або кожне використання твору) або складатися зі змішаних платежів. Розмір і порядок обчислення авторської винагороди за створення і викорис­тання твору встановлюються в авторському договорі, а також у дого­ворах, що укладаються організаціями, які управляють майновими правами авторів на колективній основі, з користувачем.

Авторське право — розділ цивільного права, що регулює право­відносини, які виникають у зв'язку зі створенням і використанням результатів творчої діяльності в галузі літератури, науки і мистецт­ва. Цей термін вживається також для позначення наданого законом


виключного права автора твору оголошувати себе творцем твору, від­творювати його, розповсюджувати або доводити до відома публіки будь-якими способами і засобами, а також дозволяти іншим особам використовувати твір певними способами.

Авторське свідоцтво на винахід — охоронний документ на ви­нахід, що видається на ім'я заявника і (або) автора та засвідчує ви­знання технічного рішення задачі в якості винаходу, його пріоритет; авторство; виключне право держави на винахід.

Авторський договір — договір, укладений між автором твору або його правонаступником і користувачем твору. Сторонами авторсь­кого договору можуть бути фізичні та юридичні особи. Недійсними є положення авторського договору, що обмежують автора у створен­ні в майбутньому творів на певну тему або в певній галузі;

замовлення — передбачає зобов'язання автора створити на пев­них умовах твір і передати його замовнику. Зміст такого дого­вору повинен конкретно характеризувати твір, що замовляється; про передачу виключних прав — дозволяє використання твору певним способом і у встановлених договором межах тільки осо­бі, якій ці права передаються, і дає такій особі право забороняти подібне використання твору іншим особам; про передачу невиключних прав — дозволяє користувачеві вико­ристання твору нарівні з володільцем виключних прав, що пе­редав такі права, і (або) іншим особам, які одержали дозвіл на використання цього твору таким самим способом. Права, що передаються за авторським договором, вважаються невиключ-ними, якщо в договорі прямо не передбачено інше. Агент (представник) — особа (юридична або фізична), що здійс­нює дії за дорученням іншої особи (принципала) за її рахунок і від її імені, а також дії щодо підготовки угод, але без права підпису їх.

Адвокат — юрист, який здійснює професійну правову допомогу шляхом консультацій, захисту обвинувачуваного в суді тощо.

Акт недобросовісної конкуренції — згідно із Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції» до актів недобросо­вісної конкуренції відносяться:

•  дискредитація господарюючого суб'єкта (підприємця);

•  досягнення неправомірних переваг у конкуренції (шляхом по­рушення законодавства), підтверджених рішенням державного органу, наділеного відповідною компетенцією;

•   заклики до бойкоту;

•   купівля-продаж товарів, виконання робіт, надання послуг із примусовим асортиментом (купівля-продаж одних товарів, ви­конання робіт, надання послуг за умови купівлі-продажу ін­ших товарів, виконання робіт, надання послуг, непотрібних споживачу або контрагенту);

•   копіювання зовнішнього вигляду виробу;

•   неправомірне використання товару іншого виробника;

•   неправомірне використання чужих позначень, рекламних ма­теріалів, упаковки (чужого імені, фірмового найменування, зна­ків для товарів і послуг, а також назв літературних, художніх творів, періодичних видань, найменувань місць походження товарів);

•   неправомірний збір, розголошення, схиляння до розголошення, неправомірне використання комерційної таємниці;

•   підкуп працівника покупця (замовника);

•   підкуп працівника постачальника;

•   порівняльна реклама;

•   схиляння господарюючого суб'єкта (підприємця) до розірвання договору з конкурентом;

•  схиляння постачальника до дискримінації покупця (замовника).

Альтернативні ознаки винаходу — ознаки, виражені альтерна­тивними поняттями, що характеризують різні форми їхньої реаліза­ції. Використання альтернативних ознак для характеристики вина­ходу допускається за умови, що такі ознаки (у сукупності з іншими ознаками винаходу) забезпечують досягнення того самого технічногс результату.

Аналог винаходу — засіб того ж призначення, відомий із загаль­нодоступних джерел до дати пріоритету винаходу, що характери­зується сукупністю істотних ознак винаходу.

Анотація — короткий виклад змісту книги, статті, рукопису тощо.

Антологія — збірник літературних творів або уривків з них, зіб­раних з певною метою.

Анулювання — скасування, оголошення недійсним якогось ак­та, договору або прав, патенту.

Апелянт — особа, що подає апеляційну скаргу.

Апеляційна рада — позаструктурний орган патентного відом­ства, який розглядає спори, що виникають у процесі експертизи заявлених об'єктів промислової власності або про дійсність виданих охоронних документів на ці об'єкти.

Апеляція — оскарження якоїсь постанови до вищої інстанції: одна з форм судового звертання до вищестоящого суду, який має право переглянути справу по суті; звертання за порадою, підтримкою.

Аранжування музичного твору — приведення форми вираження музичного твору у відповідність із спеціальними цілями із враху­ванням можливостей даного оркестру чи музичного інструмента, чи із справжнім діапазоном голосу співака.

Арбітраж — вирішення спірних питань арбітрами, третейським судом, а також державний орган, що займається таким вирішенням.

База даних — підбір окремих творів, даних або іншої інформації, до якої можливий індивідуальний доступ за допомогою електронних або інших засобів.

Безпосереднє приймання широкою публікою сигналів із супутни­ка (з космосу) — приймання сигналів, несучих програми із супут­ника без посередництва наземної станції, що перетворює передавані сигнали в звичайні радіохвилі, які можуть бути прийняті публікою. Перетворення здійснюється самим супутником прямого мовлення.

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 9 вересня 1886 р. — міжнародна угода, що передбачає загальні принципи охорони авторських прав, яка відкрита для участі будь-яких держав. Основні принципи охорони авторських прав — прин­цип національного режиму (твори, країною походження яких є од­на з договірних держав, повинні користуватися тією ж охороною в кожній з інших договірних держав, яка надається творам їх власних громадян), принцип автоматичної охорони (охорона не повинна обу­мовлюватися виконанням будь-яких формальностей) і принцип неза­лежності охорони (охорона не залежить від наявності охорони в краї­ні походження твору). Що стосується тривалості охорони, загальне правило полягає в тому, що охорона повинна надаватися протягом 50 років після смерті автора.

Бібліографічний опис патентного документа — сукупність біб ліографічних даних про патентний документ, які наведені згідно з правилами, встановленими відповідними нормативно-технічними документами, необхідними і достатніми для загальної характерис­тики, ідентифікації та пошуку документа.

Брошюра — невелике (до 50 сторінок) видання, здебільшого су­спільно-політичного або науково-популярного змісту.

Брюссельська конвенція про розповсюдження несучих програ­му сигналів, передаваних через супутники (1974 р.) — міжнародна угода, що передбачає зобов'язання кожної з договірних держав вжи­вати належних заходів стосовно запобігання незаконного розповсю­дження на своїй або з своєї території будь-якого несучого програми сигналу, передаваного через супутник. Розповсюдження є незакон­ним, якщо на нього не було одержано дозволу від організації (зви­чайно радіомовної або телевізійної), що прийняла рішення про скла­дові елементи програми. Положення цієї Конвенції не застосовуються, якщо розповсюдження сигналів здійснюється із супутників прямого мовлення.

Бюлетень патентного відомства — офіційне періодичне видання патентного відомства, в якому наведені відомості про подані заявки на винаходи, видані патенти, їхні реферати, зареєстровані товарні знаки, інші об'єкти промислової власності, останні зміни в патент­ному законодавстві, повідомлення про передачу патентних прав, про­позиції щодо продажу ліцензій та інша інформація про об'єкти про­мислової власності.

«Великі права» — вираз, що означає права на драматичне (сце­нічне) виконання.

Видавець — особа, яка здійснює опублікування твору (звичайно для продажу) шляхом випуску в світ його примірників.

Видавнича організація — підприємство, установа або організа­ція, статутом якої поряд з іншими видами діяльності передбачені підготовка і випуск у світ видавничої продукції.

Видавнича продукція — сукупність видань, призначених до ви­пуску видавцем (видавничою організацією, видавництвом).

Видавництво — спеціалізоване підприємство, основним видом діяльності якого є підготовка і випуск у світ видавничої продукції.

Видання — загальна кількість примірників твору, опублікова­них одночасно.

Види творів — самостійні та несамостійні. У самостійних творах форма оригінальна. Несамостійні твори бувають двох видів: похідні (переклади, обробки, анотації, реферати, резюме, огляди, інсце­нізації, аранжування та інші переробки творів науки, літератури і мистецтва) і збірники (енциклопедії, антології, бази даних та інші складені твори, які за добором і розташуванням матеріалів є резуль­татом творчої праці). Похідні твори охороняються авторським пра­вом незалежно від того, чи є об'єктами авторського права твори, на яких вони засновані або які вони включають.

Виголосити публічно промову — звернутися з промовою до необ­меженого кола осіб.

Видача патенту — здійснюється патентним відомством. Патент видається особі, на ім'я якої він витребовувався. За наявності де­кількох осіб, на ім'я яких витребовувався патент, їм видається один патент.

Виключне право — монопольне право, засвідчене охоронним до­кументом, на використання та розпорядження об'єктом промисло­вої власності з правом дозволяти і (або) забороняти іншим особам здійснювати певні дії. Виключне право обмежується встановленим строком;

на фільм — монопольне право юридичної або фізичної особи на використання фільму в будь-якій формі і будь-яким дозволеним способом.

Виключне право на твір — монопольне право юридичної або фі­зичної особи на використання твору в будь-якій формі та будь-яким способом.

Виконавець фільму — фізична особа, яка особистою працею бра­ла участь у реалізації творчих задумів авторів фільму в процесі його створення.

Виконавці — актори, співаки, музиканти та інші особи, які ви­конують ролі, співають, читають, декламують, грають на музичному інструменті, інтерпретують або іншим способом виконують літера­турні або художні (серед них фольклорні) твори.

Виконання твору — подання твору шляхом гри, декламації, спі­ву, танцю або демонстрування за допомогою проекційного апарата чи то групі слухачів або глядачів у їх присутності, чи то шляхом трансляції подання за допомогою таких технічних пристроїв і про­цесів, як мікрофони, телерадіомовлення або кабельне телебачення.

Використання

бази даних — доведення до загального відома всієї або значної частини бази даних будь-яким способом, включаючи розпов­сюдження примірників, прокат, передачу в режимі реальної дії, або інші форми передачі, зокрема, доведення до загального ві­дома в будь-якому місці та в будь-який час за власним вибором представників публіки;

винаходу — будь-яке використання винаходу в комерційних, ви­робничих, науково-дослідних, навчальних, особистих та інших цілях, експонування винаходу або його моделі на виставці, про­даж і будь-яке інше введення в цивільний оборот продукції, що містить об'єкт винаходу;

випадкове (або ненавмисне) твору — доведення твору до загаль­ного відома, яке раніше не передбачалося, але стало неминучим у процесі сповіщення про поточні події, коли твір згадується випадково або яким-небудь опосередкованим чином (ненаро-чито). Такі види використання твору в зв'язку зі сповіщенням про поточні події за допомогою радіотелевізійного мовлення зви­чайно є вільним використанням;

вільне — можливість, що витікає з обмежень авторського права, безплатно використовувати твір у певних випадках і без отри­мання на це дозволу, однак дотримуючись певних умов, уста­новлених законодавством, в основному, що стосуються немай­нових прав автора;

вільне ком'ютерних програм — особа, що правомірно володіє ек­земпляром комп'ютерної програми, має право без отримання дозволу автора або іншого власника авторських прав на вико­ристання комп'ютерної програми і без виплати додаткової вина­городи: вносити в комп'ютерну програму зміни, необхідні для її функціонування на технічних засобах користувача, а також здійснювати будь-які дії, пов'язані з функціонуванням комп'ю­терної програми відповідно до її призначення, у тому числі за­пис або збереження в пам'яті комп'ютера (одного комп'ютера або одного користувача мережі), а також виправлення явних помилок, якщо інше не передбачено авторським договором; ви­готовляти резервний екземпляр комп'ютерної програми за умо­ви, що цей екземпляр призначений тільки для архівних цілей і для заміни втраченого, знищеного або екземпляра правомір­ного власника, що став непридатним для використання; деком-пілювати комп'ютерну програму (відтворити і перетворити об'єктний код у вихідний код) або доручити іншим особам здійснити декомпілювання у випадку, якщо це необхідно для досягнення здатності до взаємодії незалежно від розробленої такою особою комп'ютерної програми з іншими програмами, що можуть взаємодіяти з декомпільованою програмою; вільне творів в інформаційних, наукових, навчальних та інших цілях — допускається без згоди автора або іншого власника авторських прав і без виплати авторської винагороди, але а обов'язковим зазначенням імені автора, твір якого використо­вується, і джерела запозичення: цитування в оригіналі та в перекладі в наукових, дослідницьких, полемічних, критичних та інформаційних цілях із правомірно опублікованих творів в обсязі, виправданому метою цитування, включаючи відтворен­ня коротких уривків із газетних і журнальних статей у формі оглядів преси; використання коротких уривків із правомірне опублікованих творів як ілюстрацій у виданнях, у радіо- і теле­передачах, звуко- і відеозаписах навчального характеру в об­сязі, визначеному поставленою метою; відтворення в газетах, журналах та інших періодичних виданнях або публічне спо­віщення правомірно опублікованих у газетах, журналах та ін­ших періодичних виданнях статей з поточних економічних, по­літичних, соціальних і релігійних питань або переданих в ефір творів аналогічного характеру у випадках, коли таке відтво­рення або публічне сповіщення не було спеціально заборонене автором або іншим власником авторських прав; відтворення або публічне сповіщення в оглядах поточних подій засобами фотографії, кінематографії, ефірного або кабельного мовлення, побачених або почутих під час таких подій, в обсязі, визначено­му інформаційною метою. При цьому за автором зберігається право на опублікування таких творів у збірниках; відтворення в газетах, журналах та інших періодичних виданнях або пуб­лічне сповіщення виголошених привселюдно політичних про­мов, лекцій, проповідей та інших аналогічних творів, вклю­чаючи промови, виголошені в ході судових процесів, в обсязі, визначеному інформаційною метою. При цьому за автором збе­рігається право на опублікування таких творів у збірниках;

відтворення рельєфно-крапковим або іншими спеціальними способами (для сліпих) правомірно сповіщених творів без отри­мання прибутку, крім творів, спеціально створених для таких способів відтворення;

за допомогою ЕОМ — використання твору за допомогою пристрою, що обробляє інформацію (ЕОМ);

незаконне (піратство) — несанкціоноване комерційне виготовлен­ня, продаж або інше введення в оборот об'єктів інтелектуальної власності;

особисте — одноразове відтворення (переклад, переробка, аранжу­вання або інше відтворення) твору іншого автора винятково з метою особистого індивідуального використання в таких випад­ках як приватні дослідження, особисте навчання або розвага; приватне — використання опублікованих творів в особистих цілях.

Приватне використання розглядається як вільне використання; твору — показ, відтворення, поширення або доведення до загаль­ного відома яким-небудь іншим способом твору з метою отри­мання прибутку; товарного знака — застосування зареєстрованого знака для то­варів і послуг під час маркування, рекламуванні та іншому вве­денню в цивільний оборот продукції. Вилучення — постійне або тимчасове перенесення всього або знач­ної частини змісту бази даних на іншій засіб будь-яким способом і в будь-якій формі.

Вилучення примірників твору — форма здійснення особистого немайнового права автора, який має право вирішувати, чи бажає він довести свій твір до загального відома або припинити будь-яке по­дальше публічне використання твору, при цьому передбачається від­шкодування збитків користувачам твору, на який раніше був даний дозвіл автором, який вилучив твір.

Винагорода — грошова сума, що виплачується автору об'єкта інтелектуальної власності, виконавцю, виробнику фонограм, орга­нізації радіотелемовлення та іншим зацікавленим правоволодільцям за використання об'єкта інтелектуальної власності у випадках, пе­редбачених законодавством стосовно до охорони їх прав щодо відпо­відного використання.

Винахід — вирішення утилітарного завдання в будь-якій сфері людської діяльності;

додатковий — винахід, що є удосконаленням або модифікацією

іншого винаходу; заявлений — винахід, стосовно якого подана заявка на видачу

патенту.

Винахідник — фізична особа, творчою працею якої створений винахід.

Винахідницька активність — кількісна характеристика винахід­ницької діяльності конкретної особи, окремої фірми (підприємства), країни. Використовується при дослідженні тенденцій розвитку тех­ніки оцінки науково-технічного потенціалу тощо.

Винахідницький рівень — критерій патентоспроможності вина­ходу, що характеризує його неочевидність для середнього фахівця в даній конкретній галузі знань.

Виробник

аудіовізуального твору — фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу і відповідальність за виготовлення такого твору. За відсутності доказів іншого виробником аудіовізуаль­ного твору визнається фізична або юридична особа, ім'я або най­менування якої позначено на цьому творі звичайним способом; видавничої продукції — фізична або юридична особа, яка здійснює

виготовлення замовленого тиражу видання; фонограми — фізична або юридична особа, яка взяла на себе іні­ціативу і відповідальність за перший звуковий запис виконан­ня або інших звуків. Виробник фільму — суб'єкт кінематографії, що взяв на себе від­повідальність за створення фільму.

Висновок про новизну заявленого рішення — складений пошу­ковим органом і представлений заявником у складі матеріалів за­явки документ, що підтверджує новизну даного рішення, а також вказує на можливі галузі його застосування.

Витяги — постійний або тимчасовий перенос усього або значної частини змісту бази даних на інший засіб будь-яким способом і в будь-якій формі.

Виробник фонограми — фізична або юридична особа, яка бере на себе ініціативу і несе відповідальність за перший запис звуків вико­нання або інших звуків чи відображень звуків.

Виробництво фільму — діяльність, що поєднує співробітництво авторів і виконавців фільму та інших суб'єктів кінематографії, спря­моване на відтворення твору кінематографії за допомогою технічних засобів.

Відеограма — термін для позначення всіляких різновидів аудіо­візуальних записів, втілених у касетах, дисках або інших матеріаль­них об'єктах.

Відомство промислової власності (патентне відомство) — компе­тентний державний орган, що здійснює єдину політику в сфері охо­рони промислової власності та уповноважений від імені держави ви­давати охоронні документи на об'єкти промислової власності; зазначене — національне патентне відомство держави або націо­нальне патентне відомство, що діє від імені держави, зазначене заявником відповідно до розділу І Договору про патентну ко­операцію (РСТ);

обране — національне патентне відомство держави або національ­не патентне відомство, що діє від імені держави, обране заявни­ком відповідно до розділу II Договору про патентну кооперацію (РСТ);

одержуюче — національне патентне відомство або міжурядова ор­ганізація, до яких подається міжнародна заявка. Відповідальність за авторським договором — сторона, що не ви­конала або неналежним чином виконала зобов'язання за авторсь­ким договором, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані іншій сто­роні, включаючи упущену вигоду. Якщо автор не подав замовлений твір відповідно до умов договору замовлення, він зобов'язаний від­шкодувати реальну шкоду, завдану замовнику.

Відтворення твору — виготовлення одного або більше примір­ників твору або значної його частини в будь-якій матеріальній фор­мі, включаючи звуко-та відеозаписи;

в особистих цілях без згоди автора з виплатою авторської винаго­роди — не виплачується щодо обладнання і матеріальних носіїв, які є предметом експорту, професійного обладнання, не призна­ченого для використання в домашніх умовах, а також облад­нання і матеріальних носіїв, що ввозяться фізичними особами виключно в особистих цілях; в особистих цілях без згоди автора і без виплати авторської вина­городи — не застосовується щодо відтворення творів архітектури у формі будівель та аналогічних споруд; відтворення баз даних або істотної частини з них; відтворення комп'ютерних програм; репродукування книг (повністю) та нотних текстів; для судових та адміністративних цілей — допускається без згоди автора або іншого володільця авторських прав і без виплати авторської винагороди в обсязі, визначеному метою судовогс або адміністративного провадження. Відтворення технічного рішення — повторюванність заявленогс рішення; можливість багаторазового виготовлення об'єкта промис­лової власності, що є умовою відповідності критерію патентоспро­можності «промислова застосовність».

Відтворення фонограми — виготовлення одного або більше при­мірників фонограми або її частини на будь-якому матеріальному но­сієві.

Відтворювати(ся) в пресі — термін, що використовується стосовне до усного твору, доведення якого до загального відома здійснюється шляхом опублікування в газеті, або ж стосовно до відтворення певних видів статей, вже опублікованих у газетах або періодичних виданнях.

Відшкодування збитків — дії суб'єкта в сфері інтелектуальної власності, які завдають матеріальних збитків іншому суб'єкту, ще полягають у відновленні такого стану речей, який існував до запо­діяння матеріальних збитків, або в компенсації збитків потерпілій стороні шляхом надання грошового еквівалента або іншого мате­ріального відшкодування.

Вільне публічне виконання творів під час офіційних церемоній — допускається без згоди автора або іншого власника авторських прав і без виплати авторської винагороди публічне виконання правомірно опублікованих музичних творів під час офіційних і релігійних цере­моній, а також похорон в обсязі, виправданому характером таких церемоній.

Власник охоронного документа — особа (фізична або юридична), на ім'я якої виданий охоронний документ.

Внутрішнє законодавство — національний закон (національне законодавство) договірної держави, на відміну від правил, установ­лених міжнародною угодою (конвенцією).

Всесвітня конвенція про авторське право (1952 р.) — міжнарод­на угода, що доповнює діючу міжнародну систему охорони авторсь­кого права, відповідно до якої випущені у світ твори громадян будь-якої договірної держави користуються в кожній такій державі тією ж охороною, яку ця держава надає творам своїх громадян. При цьо­му авторське право включає виключне право перекладати, випус­кати в світ переклади, а також давати дозвіл на випуск у світ пе­рекладів. Строк охорони не може бути коротшим життя автора і двадцяти п'яти років після його смерті. Примірники творів, випущені з дозволу автора або будь-якого іншого правоволодільця, повинні ма­ти знак охорони авторського права, який складається з латинської літери С у колі ©, імені (найменування) володільця авторського права і року першого випуску цього твору в світ.

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) — ство­рена відповідно до підписаної 14.07.67р. Конвенції, повна назва якої «Конвенція, що засновує Всесвітню Організацію інтелектуальної власності» (набула чинності в 1970 p.), що є формальною угодою, яка об'єднує членів Паризької конвенції з охорони промислової влас­ності та Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів, а також будь-яку державу, яка не входить у згадані конвен­ції, що є членами ООН, пов'язаних з ООН, МАГ ATE спеціалізованих установ або Міжнародного суду. Мета ВОІВ — сприяти охороні ін­телектуальної власності в усьому світі шляхом співробітництва дер­жав і забезпечувати співробітництво між державами у сфері автор­ського права і суміжних прав, промислової власності. ВОІВ здійснює програму юридико-технічної допомоги країнам, що розвиваються, країнам із перехідною економікою. Членами ВОІВ є 161 держава (у тому числі Україна).

Гарантія — письмове підтвердження власником авторського пра­ва в договорі про використання твору того, що твір, який є пред­метом договору, є оригінальним твором, ніхто інший, крім особи, зазначеної в договорі, не може претендувати на визнання авторства як такого і нікому не передавалися ніякі права, що стикаються з правами, переданими або відуступленими по ліцензії відповідно до даного договору.

Гастрольна діяльність — видовищні заходи (концерти, спек­таклі, розважальні програми тощо) творчих колективів, виконав­ців за межами їх стаціонарних сценічних майданчиків, а також творчих колективів, зокрема тимчасових виконавців, що не мають стаціонарних сценічних площадок, з метою одержання прибутку аб< без такої мети.

Гетеронім (літературний поденник) — загальноприйнята назв;: автора, що пише для іншої особи, яка випускає в світ або ж яким небудь іншим способом доводить до загального відома твір (гетеро­німний) від свого власного імені. В країнах, де авторам надаються особисті немайнові права, юридично неможливо виключити праве вимагати визнання авторства на твір, а за гетеронімом зберігається право просити про своє визнання як співавтора.

Генеральна угода про тарифи і торгівлю (ГАТТ) — багатосто роння міжнародна угода про взаємне надання тарифних пільг. Ці­лями ГАТТ є поступова ліквідація різних форм дискримінації в тор­гівлі, зниження митних тарифів, скасування кількісних обмежень щодо імпорту, а також проведення інших торгово-політичних за­ходів на багатосторонній основі.

Географічне зазначення — географічна назва країни, області, району, місцевості, що служить для позначення виробу, який похо­дить з даної країни, області, району, місцевості, якість і особливості якого пояснюються винятково або головним чином географічним середовищем, включаючи природні та людські чинники.

Глибина патентного фонду — характеристика фонду патентної документації, що визначає період часу (число років, місяців) між датами публікації найбільш раннього і найбільш пізнього з патент­них документів даної країни, що регулярно комплектуються.

Гравюра — художній твір, створений гравіруванням по будь-яко­му матеріалу, каменю, дереву або лінолеуму.

Дата подання заявки — дата надходження правильно оформле­ної заявки до патентного відомства.

Демонстратор фільму — суб'єкт кінематографії, який здійснює демонстрування (художній показ) фільму.

Демонстрування (публічний показ) фільму — професійна діяль ність у кінематографії, яка полягає в показі фільму глядачам у при­значених для цього приміщеннях (кінотеатрах, інших кіновидовищ-них закладах), на відеоустановках, а також на каналах телебачення.

Депозитарій — організація-сховище (офіційно визнана колекція).

Депонування — передача на збереження до депозитарію.

Державна науково-технічна патентна експертиза — законодав­чо врегульований науково-дослідний процес, метою якого є перевір­ка охороноспроможності заявлених об'єктів промислової власнос­ті, здійснювана Науково-дослідним центром патентної експертизи (НДЦПЕ).

Державна реєстрація об'єктів промислової власності — внесення до Державного реєстру відомостей про охоронні документи на об'єк­ти промислової власності.

Державне агентство України з авторських і суміжих прав (ДААСП України) — орган управління, що реалізує відповідно до законодав­ства державну політику в сфері охорони авторського права і суміж­них прав, здійснює на основі угод з власниками авторських і суміжних прав управління їхніми майновими правами, державну реєстрацію прав автора на твір, а також виконує інші функції відповідно до По­ложення про ДААСП України.

Державне патентне відомство України (Держпатент України) — орган управління, що реалізує відповідно до законодавства держав­ну політику в сфері охорони промислової власності в Україні, прий­має до розгляду заявки на об'єкти промислової власності, проводить щодо них експертизу, державну реєстрацію, видачу охоронних до­кументів, публікацію офіційних відомостей, видає підзаконні акти, а також виконує інші функції відповідно до Положення про Держ­патент України.

Державний патентний фонд — патентний фонд, що формується і використовується Державним патентним відомством України.

Державний фонд фільмів — державна установа культури, яка здійснює архівну та науково-дослідну діяльність з метою розвитку фільмофонду, відновлення, реставрації та збереження творів націо­нальної та світової кінематографічної спадщини, розповсюдження відповідної інформації.

Джерело — зазначається при вільному використанні твору ін­шого автора. При цьому необхідні точне посилання на автора, якщо він зазначається в джерелі, назва видання, місце і рік його опублі­кування та сторінки, звідки взята цитата або ілюстрація. Якщо дже­релом є періодичне видання, зазначається його назва, рік і дата або номер фактичного випуску.

Дизайн — будь-які розміщення елементів, що становлять творі] мистецтва, а також попередні начерки творів, які необхідно створити.

Діалог — розмовний елемент літературних, драматичних і кіне­матографічних творів.

Добросовісна практика — норма, що визначає припустимість віль­ного використання творів шляхом цитування або ілюстрування в навчальних цілях.

Добросовісне використання — обмеження виключного права на об'єкт інтелектуальної власності загального характеру.

Добросовісні дії — загальне вилучення з надання охорони щодо визначених законом видів використання об'єктів інтелектуальної власності для певних цілей. Добросовісні дії, що передбачені у від­повідних законодавствах, не припускають яких-небудь виплат і не залежать від видачі дозволу.

Доведення до загального відома прийнятого по ефіру сповіщен­ня — використання радіо- або телевізійних приймачів (гучномовців і кінескопів) за межами приватних житлових приміщень, що від­кривають доступ до прослуховування і перегляду передаваних прог­рам для всіх, хто перебуває за місцем приймання цих програм з яких би то не було причин.

Довідник — своєрідний каталог, що містить добірку класифіко­ваних предметів або осіб і подає інформацію про певні деталі, що стосуються їх. Авторське право поширюється на довідники.

Довідково-пошуковий апарат (ДПА) патентного фонду — сукуп­ність засобів обліку і пошуку інформації в патентному фонді: покаж­чиків і карток різних видів, офіційних бюлетенів патентних відомств, реферативних видань тощо.

Довіреність — письмове уповноваження, що видається однією особою (довірителем) іншій особі (довіреному, представнику) для пред­ставництва перед третіми особами. Довіреність фіксує зміст і межі повноважень, дії яких на підставі довіреності створюють права і обо­в'язки безпосередньо для довірителя.

Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право (1996р.) — міжнародна угода, що стосується охо­рони прав авторів, зокрема таких об'єктів авторського права, як ком­п'ютерні програми (незалежно від способу або форми їх вираження) і бази даних (компіляції даних або іншої інформації в будь-якій фор­мі), які за добором і розташуванням змісту становлять собою резуль­тат інтелектуальної творчості. Угода зобов'язує договірні держави передбачати засоби правового захисту від обходу технічних засобів, що використовуються авторами у зв'язку із здійсненням їх прав, а також заходи щодо захисту прав, зокрема, термінові заходи щодо запобігання порушенням.

Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми (1996 р.) — міжнародна угода, що стосу­ється охорони прав виконавців (акторів, співаків, музикантів тощо) і виробників фонограм (фізичних або юридичних осіб, які беруть на себе ініціативу і несуть відповідальність за запис звуків виконання), що зобов'язує кожну договірну державу передбачати ефективні за­ходи щодо захисту таких прав виконавців і виробників фонограм, як право на відтворення, розповсюдження, прокат записаних на фоно­граму виконань і право зробити їх доступними, а також право на ви­користання фонограм. Мінімальний строк охорони становить 50 років.

Договір міжнародний — угода між двома або більше країнами, що визначає взаємні права та обов'язки цих країн з питань, що є предметом даного договору.

Договірна держава — держава-учасниця міжнародного договору.

Договір про патентну кооперацію (РСТ) (1970 р.) — міжнародна угода, спрямована на спрощення процедури закордонного патен­тування, якщо необхідно одержати правову охорону винаходу в де­кількох країнах (набрало чинності 01.06.78 p.); відкрита для будь-якої держави-учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності.

Додаткові матеріали — матеріали, що можуть бути подані з іні­ціативи заявника або за вимогою експертизи; додаткові матеріали, що змінюють сутність заявленого об'єкта; при розгляді заявки де уваги не приймаються.

Дозвіл, повноваження, надання прав, авторизація — дозвіл (зго­да), що надається на використання твору автором або іншим воло­дільцем авторського права іншій особі для використання такого тво­ру певним способом і за певних умов.

Дострокове припинення дії патенту — дія патенту припиняється достроково при визнанні патенту недійсним: цілком; на підставі за­яви, поданої патентовласником; при несплаті у встановлений термін річного збору за підтримку патенту в силі. Відомості про дострокове припинення дії патенту публікуються в офіційному бюлетені патент­ного відомства.

Друковані засоби масової інформації (друк) — періодичні та та кі, що продовжуються, видання, що виходять під постійною наз­вою, періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію.

Дублювання фільму — творча і виробнича діяльність, яка поля­гає в синхронному відтворенні мовної частини звукового ряду філь­му шляхом перекладу, який відповідає складовій артикуляції дійо­вих осіб.

Еквівалентні ознаки — взаємозамінні ознаки, що приводять до однакового технічного результату в даних конкретних умовах.

Експертиза заявки — перевірка матеріалів заявки на відповід­ність встановленим законом вимогам;

по суті — дослідження (аналіз) матеріалів заявки, проведене ві­домством з метою визначення відповідності заявленого об'єкта умовам патентоспроможності; формальна — дослідження (аналіз) матеріалів заявки з метою пе­ревірки наявності необхідних документів, дотримання заяв­ником установлених вимог до них і розгляд питання про те, чи відноситься заявлена пропозиція до об'єктів, яким надається правова охорона. Експонування твору мистецтва — публічний показ творів, пере­важно оригіналів художніх творів. Показ не означає опублікування у власному розумінні слова і залежить від надання дозволу воло­дільцем авторського права на твір.

Енциклопедія — наукове довідкове видання; збірник, складений з коротких статей, написаних, як правило, кількома авторами з усіх або окремих галузей знань, які розташовані в алфавітному порядку. Авторським правом на енциклопедії володіє особа (особи), що здійс­нює її укладання, редагування і розташування в ній матеріалу, без порушення авторського права на кожний з творів, що становить частину енциклопедії.

Ефемерний запис (фіксація), запис короткострокового користу­вання — акустична або аудіовізуальна фіксація виконання або ра­діо- чи телепередачі, що виготовляється на короткий період органі­зацією мовлення на власному обладнанні та використовується для власних передач. Збереження таких записів на підставі їх виключне документального характеру може бути також передбачене законо­давством. Єдність

винаходу — вимога патентного законодавства до заявки на вида­чу патенту на винахід, відповідно до якої заявка може відноси­тися до одного винаходу або групи винаходів, пов'язаних між собою настільки, що вони утворюють єдиний винахідницький задум. Вимога єдності винаходу визнається дотриманою, якщо: у формулі винаходу, що має один незалежний пункт, охарак­теризовано один винахід; у формулі винаходу, що має декілька незалежних пунктів, охарактеризована група винаходів: один з яких призначений для одержання (виготовлення) іншого; один з яких призначений для застосування іншого; один з яких при­значений для використання іншого (в іншому); стосовних об'єк­тів одного виду, однакового призначення, що забезпечують одер­жання одного й того ж технічного результату (варіанти); корисної моделі — вимога патентного законодавства до заявки на видачу патенту на корисну модель, яка полягає в тому, що за­явка повинна відноситися тільки до однієї корисної моделі; естетичних і технічних ознак промислового зразка — взаємозу­мовленість художніх і технічних властивостей виробу. Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фоно­грам від незаконного відтворення їх фонограм (1971 р.) — міжна­родна угода, що передбачає зобов'язання кожної з договірних дер­жав охороняти інтереси виробників фонограм, які є громадянами іншої договірної держави, від відтворення примірників фонограм без згоди на це виробника, а також від ввезення таких примірників, ко­ли таке відтворення або таке ввезення здійснюється з метою розпов­сюдження для загального відома, а також від розповсюдження та­ких примірників для загального відома. Мінімальний строк охорони становить 20 років, рахуючи від дати першої публікації фонограми.

Загальнодоступні відомості — відомості, що містяться в джере­лах інформації, з якими будь-яка особа може познайомитися без спеціального дозволу або про зміст яких йому може бути сповіщено законним шляхом.

Загальноприйняті символи і терміни — позначення галузей гос­подарства або сфер діяльності, до яких виносяться наведені в пере­ліку товари; умовні спеціальні позначення.

Закінчення строку охорони — передбачене законом закінчення строку дії права інтелектуальної власності.

Заперечення (проти)

видачі патенту — заява про оспорювання патенту, що подається будь-якою особою згідно з порядком, встановленим патентним законодавством. Таке заперечення може бути подане до Апе­ляційної ради, якщо, наприклад, підставою для заперечення є невідповідність об'єкта промислової власності, що охороняєть­ся, умовам патентоспроможності;

реїстрації знака для товарів і послуг — заява про оспорювання реєстрації знака для товарів і послуг, що подається будь-якою особою згідно з порядком, встановленим законодавством. Таке заперечення може бути подане до Апеляційної ради, якщо, на­приклад, підставою для запереченьїя є порушення вимог щодо реєстрації знака;

рішення за заявкою — заява про незгоду з рішенням експертизи, що подається заявником або представником заявника до ор­гану експертизи або Апеляційної ради патентного відомства.

Запис

аудіовізуальний — одночасний запис звуку і зображення сцен із життя або живого виконання твору або читання (декламуван­ня) твору в будь-якій зручній, довгочасній матеріальній формі, що дозволяє одержати чітке сприйняття;

звуку — втілення всіляких звуків у будь-якій міцній матеріальній формі, що дозволяє їх сприймати, відтворювати, передавати по радіо або телебаченню або за допомогою інших засобів зв'язку;

зображення — втілення всіляких взаємозв'язаних змінних зоб­ражень в якій-небудь довгочасній матеріальній формі, наприк­лад, на магнітній стрічці, дисках тощо, що дозволяє їх сприй­мати, відтворювати, передавати по телебаченню або будь-яким іншим способом;

музичних творів — фіксація звуків живого виконання музичних творів з текстом або без тексту.

Засоби розповсюдження програм — наземні передавачі, супут­ники, кабельні мережі, що поширюють програми для загального або колективного приймання на певних частотах (каналах).

Захист інформації — сукупність організаційно-технічних заходів і правових норм для попередження завдання шкоди інтересам влас­ника інформації або автоматизованих систем і осіб, що користуються інформацією.

Заява

відповідно до РСТ — документ, що подається за встановленою формою та містить прохання про видачу патенту в декількох країнах;

відповідно до ТЛТ — документ, що подається за встановленою формою та містить прохання про міжнародну реєстрацію знака;

про видачу патенту — документ, що подається за встановленою формою і містить прохання про видачу патенту, зокрема, в ньо­му наводяться, відомості про особу (осіб), на чиє ім'я витребу­ється патент, відомості про заявника (заявників), відомості про автора (авторів), а також вказуються підстави для подання за­явки та одержання патенту;

про пріоритет — документ, у якому заявник просить встановити пріоритет за попередньою (раніше поданою) заявкою і який по­винен бути поданий до патентного відомства у встановлені строки;

про раціоналізаторську пропозицію — документ, що подається за встановленою формою та містить прохання автора про визнан­ня його пропозиції раціоналізаторською;

про реєстрацію знака — документ, що подається за встановленою формою та містить прохання про реєстрацію знака для товарів і послуг.

Заявка — сукупність документів, складених відповідно до вимог, запропонованих законодавством про охорону промислової власності; виділена — заявка, виділена з раніше поданої (початкової) заяв­ки того ж заявника, яка за ініціативою заявника або за вимо­гою експертизи (через порушення в початковій заявці вимоги єдності винаходу) подана до ухвалення рішення про видачу па­тенту або рішення про відмову у видачі патенту за початковою заявкою і яка не виходить за межі змісту попередньої заявки на дату її подачі;

визнана відкликаною — заявка, за якою заявником у встанов­ленні! термін не подані матеріали, що запитуються при прове­денні експертизи;

викладена — заявка, матеріали якої надані для ознайомлення будь-якими особами;

відкликана — заявка, за якою заявником подана у встановле­ному порядку заява про відкликання. Заявка відкликана, а та­кож заявка, яка визнана відкликаною, та заявка, що вважа­ється відкликаною, не мають правових наслідків; подальші дії заявника не можуть бути засновані на цій заявці;

конвенційна — заявка на видачу охоронного документа, що по­дана відповідно до Паризької конвенції про охорону промис­лової власності;

міжнародна — заявка, що подана відповідно до Договору про па­тентну кооперацію (РСТ);

яка вважається відкликаною — заявка, за якою у встановлений термін не подане клопотання про проведення експертизи заяв­ки по суті, або на підставі якої заявником витребується пріо­ритет винаходу за більш пізньою заявкою.

Заявник — фізична або юридична особа, що подає заявку на ви­дачу охоронного документа на об'єкт промислової власності.

Збірник літературних або художніх творів — усі види компіля­цій із відібраних творів та уривків з них, таких як антології, хрес­томатії, енциклопедії.

Звернення — офіційний виступ з нагоди особливого випадку. Охо­рона авторським правом публічного виступу обмежується в основ­ному правом на публікацію виступу у збірниках подібних творів.

Здавання в найм — передача права володіння оригіналом або при­мірником твору чи фонограми на певний строк з метою одержання прямої або опосередкованої комерційної вигоди.

Зміна твору — будь-яка переробка твору, що не завдає шкоди честі або репутації автора.

Знак для товарів і послуг (товарний знак) — позначення для від-різнення товарів і послут, вироблених і наданих одними виробни­ками, від однорідних товарів і послуг, вироблених і наданих іншими виробниками;

звуковий — один із видів позначень, яким може бути музичний твір або його частина, шуми різного походження тощо;

комбінований — один із видів позначень, яким можуть бути ком­бінації різних елементів, образотворчих, словесних, об'ємних та інших позначень;

образотворчий — один із видів позначень, яким може бути зобра­ження різних предметів, живих істот, фігури будь-яких форм, композиції ліній, плям тощо;

об'ємний — один із видів позначень, яким можуть бути триви­мірні об'єкти, фігури і комбінації ліній, фігур;

словесний — один із видів позначень, яким можуть бути слова, сполучення

літер, що мають словесний характер, лексичні образи.

Знак охорони авторського права — знак, що містить латинську літеру С у колі ©, ім'я (найменування) володаря виключного автор­ського права, року першої публікації твору і є офіційним зазначен­ням охорони всіх примірників опублікованого твору, що охороня­ється авторським правом.

Значимість винаходу — відносна характеристика показників якос­ті (властивостей) винаходу, що визначає його здатність вирішувати актуальні науково-технічні, виробничі, соціальні або інші господар­ські проблеми,

Значна частина бази даних — будь-яка частина бази даних, ще включає накопичення невеликих частин, які мають якісне (не кіль­кісне) значення для цінності бази даних.

Зробити твір доступним для загального відома — запропонувати твір для загального відома таким чином, щоб зробити його доступ­ним відповідно до його характерних особливостей шляхом експону­вання, видання, виконання, передачі по радіо або телебаченню чи використання інших форм доведення до загального відома.

Ілюстрація — рисунок, картинка або інше творіння нелітера-турного характеру, що пояснює або є оформленням письмових тво­рів. Авторським правом на ілюстрації часто володіє інша особа, неза­лежно від авторського права на твір, що ілюструється.

Імпровізація — одночасне створення і виконання твору.

Інжиніринг — здійснення за контрактом з іноземним замовником ряду робіт і надання послуг, включаючи укладання технічних зав­дань, проведення передпроектних робіт, проведення наукових до­сліджень, укладання проектних пропозицій і техніко-економічних обґрунтувань будівництва промислових та інших об'єктів, розробку технічної документації, проектування і конструкторську розробку об'єктів техніки і технології, консультації та авторський нагляд піл час монтажу, пусконалагоджувальних робіт, консультації еконо­мічного, фінансового або іншого характеру.

Інновація (нововведення) — як процес вкладення коштів в еко­номіку, що забезпечує модернізацію техніки і технології;

як об'єкт — нова техніка, технологія, що є результатом досяг­нень науково-технічного прогресу.

Інтелектуальна власність — юридичне поняття, що охоплює ав­торські та інші права, що відносяться до інтелектуальної діяльності в галузі виробництва, науки, літератури, мистецтва та інших сферах. Під інтелектуальною власністю розуміють права, що відносяться до літературних, художніх і наукових творів, винаходів, наукових від­криттів, промислових зразків, товарних знаків та інших об'єктів.

Інформація — документальні або публічно оголошені відомості про події та явища, які відбуваються в суспільстві, державі та дов­кіллі;

аудіовізуальна — зорова інформація, що супроводжується звуком;

в автоматизованій системі — сукупність усіх даних і програм, що використовуються в автоматизованій системі незалежно від за­собів їх фізичного і логічного подання.

Істотний вклад до бази даних — будь-який значний в якісному або кількісному відношенні вклад інтелектуальних, фінансових, тех­нічних або інших ресурсів у збір і компонування, перевірку, систе­матизацію або подання змісту бази даних.

Істотні ознаки винаходу — ознаки, необхідні і достатні для до­сягнення технічного результату, тобто які знаходяться із зазначе­ним результатом у причинно-наслідковому зв'язку.

Кабельне телебачення — система колективних антен, що прий­мають програми і розподіляють їх шляхом використання комбіно­ваних кабелів не тільки для одноразової передачі по проводах прог­рам, що передаються іншими станціями, але й для наступної передачі програм, переданих раніше, а також для передачі власних програм. Це один із засобів зв'язку за допомогою проводів, на який при вико­ристанні творів, що охороняються, необхідно, як правило, одержу­вати дозвіл.

Канал мовлення — сукупність технічних засобів з частотними присвоюваннями, призначених для трансляції радіопередач на тери­торію, визначену технічними можливостями засобів мовлення.

Карта — твір, що зображує характеристики поверхні будь-якої території або космічну сферу на якій-небудь плоскій поверхні.

Картина — художній твір, створений у вигляді ліній і кольоро­вих плям на будь-якій поверхні з застосуванням фарбувальних ма­теріалів.

Каталог — перелік предметів, відібраних з певною метою. Ката­логи охороняються авторським правом, якшо вони відрізняються оригінальністю відбору, аранжування і тексту.

Кінопроект — комплект документів, на підставі яких здійсню­ється виробництво фільму.

Кінофільм — кадри, відзняті на світлочутливій, прозорій, целу­лоїдній плівці, для одержання проекції зображення на екрані.

Класифікування патентної документації — визначення індексу (індексів) міжнародної системи класифікації об'єктів промислової власності відповідно до змісту патентного документа.

Клопотання про проведення експертизи по суті — заява з про­ханням про проведення за заявкою на винахід експертизи по суті, яка подається будь-якою особою у порядку, встановленому патент­ним законодавством.

Комплектування патентного фонду — відбір і придбання патент­них та інших необхідних документів для формування і систематич­ного поповнення фонду.

Книга — вид твору; публікації письмових творів і (або) картин, які складаються з кількох сторінок, зібраних в один том і випущених як примірники одного видання. Відповідно до стандартів ЮНЕСКО книга, щоб називатися такою, повинна містити понад 49 сторінок.

Колективна система приймання — комбінація антен, кабельних мереж і електронних пристроїв, необхідних для приймання програм телебачення або радіомовлення, що транслюються способами роз­повсюдження споживачам в будівлях, групах будівель, багатоквар­тирних будинках. Колективна система приймання не прирівнюєть­ся до кабельної мережі телебачення або радіомовлення.

Композитор — автор музичного твору.

Комп'ютер — електронний або аналогічний пристрій, призна­чений для обробки інформації.

Комп'ютерна програма — сукупність інструкцій у вигляді слів, кодів, схем або в іншому вигляді, яка, будучи виражена в машино-читній формі, приводить комп'ютер у дію для досягнення певної ме­ти або результату. Комп'ютерна програма включає також підготовчі матеріали, одержані в процесі її розробки, та породжені нею аудіо­візуальні відображення.

Конвенція — міжнародний договір (угода) щодо спеціального пи­тання (наприклад, з охорони промислової власності).

Конкурентоздатність об'єкта техніки — сукупність властивостей об'єкта, що визначає його здатність як товару відповідати вимогам ринку у певний момент (інтервал) часу. Конкурентоздатність об'єк­та техніки, як правило, забезпечується в тому випадку, якщо об'єкт характеризується високим технічним рівнем, відповідністю вимогам і стандартам країн-імпортерів, фірм-покупців, патентною чистотою і патентним захистом, прийнятною ціною, пільговими умовами пла­тежу тощо.

Конкуренція — боротьба між товаровиробниками за більш ви­гідні умови виробництва та збуту товарів.

Контрафакція — підробка; порушення авторського права в ре­зультаті відтворення і розповсюдження чужого твору, порушення виключного права патентоволодільця, несанкціоноване викорис­тання товарних знаків, як правило, виробів, що вже зарекоменду­вали себе тощо. Відносно аудіовізуальних записів, фонограм або їх дублікатів, то виготовлення контрафактних примірників може та­кож бути порушенням відповідних суміжних прав. Такі копії, як правило, підлягають конфіскації.

Конфіскація контрафактної продукції — вилучення якої-небудь продукції за рішенням суду, конфісковані можуть бути також мате­ріали і обладнання, що використовуються для виробництва контра­фактної продукції.

Кон'юктурні дослідження — Вид науково-дослідної діяльності, в основі якої вивчення можливості реалізації продукції на товарно­му ринку і патентоліцензійної ситуації. Кон'юктурні дослідження включають аналіз попиту і пропозиції на ринку, дозволяють дати певні рекомендації по оптимізації структури експорту й імпорту. Ос­новними джерелами кон'юктурної інформації є: загальноекономічна і галузева статистика; загальноекономічні і галузеві техніко-еконо­мічні публікації; фірмові публікації; каталоги, реклама, виставки, ярмарки, закордонні відрядження, наукові симпозіуми; відомості, що отримуються зі збутової мережі технічного обслуговування, у результаті опитування споживачів; послуги фірм-консультантів; економічна розвідка.

Країна, в якій запитується охорона — держава, в якій охорона повинна бути забезпечена відповідно до даної конвенції з авторського права стосовно даного використання певного твору.

Країна першого опублікування — країна, в якій твір було впер­ше опубліковано і яка повинна розглядатися як країна походження опублікованого твору.

Країна походження — це поняття вживається для того, щоб ви­значити можливість охорони твору в країнах, що приєдналися де певної конвенції, або встановити взаємність стосовно країни, з якоі ймовірно походять твори.

Лекція — виступ на певну тему з метою навчання, інформування з питань суспільного, державного життя, розвитку літератури, нау­ки, мистецтва.

Листи — приватні послання, написані до певних адресатів, які охороняються авторським правом.

Лібретто — текст, написаний з метою створення музично-дра­матичного твору.

Літографія — художній твір, створений шляхом нанесення ри­сунку на спеціальний камінь (або метал) для одержання кольорових відбитків.

Ліцензіар — фізична або юридична особа, що володіє охоронним документом на об'єкт промислової власності і виступає в ліцензій­ному договорі як сторона, що надає іншій стороні (ліцензіату) право на використання об'єкта промислової власності, що охороняється.

Ліцензіат — фізична або юридична особа, що має намір викорис­товувати об'єкт промислової власності і виступає в ліцензійному договорі як сторона, що приймає на себе право на використання об'єк­та промислової власності, що охороняється, надане ліцензіаром, на умовах, передбачених ліцензійним договором.

Ліцензійний договір (ліцензійна угода) — торгова угода, за якою одна зі сторін (ліцензіар) надає іншій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта інтелектуальної власності предмета ліцензії, що охороняється.

Ліцензійний платіж — форма винагороди ліцензіара, передбаче­на ліцензійним договором. У світовій ліцензійній торгівлі зустріча­ються різні види ліцензійних платежів: паушальні платежі, платежі у вигляді періодичних відрахувань (роялті), передача ліцензіару цін­них паперів тощо. Найчастіше застосовуються паушальні платежі та роялті.

Ліцензія — дозвіл на використання об'єкта інтелектуальної власності, що охороняється, на умовах, визначених у ліцензійному договорі;

виняткова — надання ліцензіату виключного права на викорис­тання предмета ліцензії на умовах, обумовлених у ліцензійному договорі. При цьому за ліцензіаром зберігаються права на вико­ристання предмета ліцензії в частині, не переданій ліцензіату;

невиключна (проста) — надання ліцензіату прав на використання предмета ліцензії з одночасним збереженням таких самих прав за продавцем. При цьому за ліцензіаром зберігаються права на використання предмета ліцензії. Продаж невиключної ліцензії дозволяє ліцензіару продавати декілька простих ліцензій різ­ним зацікавленим особам;

пакетна — примусове включення до предмета ліцензії (поряд із на­данням прав на потрібну ліцензіату технологію) морально за­старілої, малозначущої технології. Пакетна ліцензія використо­вується як тактичний засіб для підвищення вартості ліцензії;

перехресна («крос-ліцензія») — взаємна переуступка прав юри­дичними особами при укладанні ліцензійного договору. Пере­хресна ліцензія використовується у випадках, коли партнери не можуть здійснювати свою виробничу і (або) комерційну діяль­ність, не порушуючи прав один одного;

повна — ліцензія, відповідно до якої ліцензіар надає ліцензіату усі права на використання об'єкта інтелектуальної власності без яких-небудь обмежень на весь строк дії, що залишився, охо­ронного документа;

поворотна — надання ліцензіару права на використання удоско­налень об'єкта техніки або технології, розроблених ліцензі-атом. Умови поворотної ліцензії оформлюються, як правило, у вигляді відповідного розділу в тексті основного ліцензійного договору;

примусова — дозвіл на використання об'єкта інтелектуальної власності, що охороняється, який видається компетентним державним органом без згоди власника охоронного документа за рішенням судових органів або іншого органу державного управ­ління з виплатою його власнику відповідної компенсації. При цьому умови використання об'єкта інтелектуальної власності та розмір компенсації визначає орган, що прийняв рішення про видачу примусової ліцензії. Майнові права — суб'єктивні цивільні права, що мають певний економічний зміст.

«Малі права» — вираз для позначення прав на недраматичне ви­конання музичних творів з відповідним текстом або без нього.

Мережа кабельного мовлення — мережа кабельного телебачення або радіомовлення, що є електронним засобом масової інформації, яка розповсюджує всі програми споживачам шляхом одно- або дво-спрямованого (діалогового) закритого режиму розповсюдження ін­формації, який не може бути використаний споживачами (абонен­тами) для зв'язку між собою. Міжнародна класифікація

винаходів (МПК) — єдина система класифікації, яка створена в рамках Страсбурзької угоди про міжнародну класифікацію ви­находів (набула чинності 07.10.75 р.) і містить всі патентні документи (опубліковані заявки, патенти на винаходи, автор­ські свідоцтва тощо);

промислових зразків — дворівнева класифікація виробів, що ви­користовується під час експертизи та реєстрації об'єктів, за­явлених і визнаних як промислові зразки;

товарів і послуг в цілях реєстрації (МКТУ) — єдина система кла­сифікації, яка використовується під час експертизи та реєстрації товарних знаків. Одна частина МКТУ (з 1 по 34 клас) стосу­ється класифікації товарів, інша (з 35 по 42 клас) — класи­фікації послуг. Наведені в переліку, що додається до заявки, товари і послуги повинні бути позначені термінами, які вико­ристовуються МКТУ. Міжнародна охорона авторських прав — охорона, здійснювана на підставі міжнародних (багатосторонніх) і двосторонніх угод. Ос­новними міжнародними угодами в галузі охорони авторських і

суміжних прав є: Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (1886 p.), Всесвітня конвенція про авторське праве (1952 p.), Договір ВОІВ про авторське право (1996 p.). Договір ВОІЕ про виконання і фонограми (1996 p.), Римська конвенція про охо­рону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мов­лення (1961 p.), Женевська конвенція про охорону інтересів вироб­ників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм (1971р.), Брюссельська конвенція про розповсюдження несучих програми сиг­налів, що передаються через супутники (1974 p.).

Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної влас­ності — функціонує з 1970 p., є правонаступником «Об'єднаних бю­ро з охорони інтелектуальної власності» (БІРШ), виконує організа­ційні (адміністративні) функції щодо більшості міжнародних угод як у сфері охорони промислової власності, так і до угод у сфері охо­рони авторських і суміжних прав.

Мікрофільм — фотокопія у зменшеному масштабі, що виготов­ляється головним чином у бібліотеках та архівах і відтворює книги, статті, документи з метою їх збереження та в інших цілях, що не порушують закон.

Мовлення (телебачення і радіомовлення) — передача на віддаль звукової і (або) візуальної інформації за допомогою електромагніт­них хвиль, які розповсюджуються пристроями для передачі і прий­маються необмеженою кількістю телерадіоприймачів.

Модель — втілена в матеріальній формі конструкція твору мис­тецтва або виробу. Модель є шаблоном для промислового виготов­лення твору мистецтва або для виготовлення промислового виробу.

Музичний автомат — автоматичний програвач звукозаписів, що включається при опусканні в нього монет. Зачіпає так звані «малі права», здійснювані організаціями з колективного управління май­новими правами авторів.

Назва

винаходу — повинна точно і коротко визначати предмет винахо­ду, відповідати заявленому обсягу прав і розкривати родове по­няття предмета винаходу відповідно до загальноприйнятої або галузевої технічної термінології;

твору — невід'ємна частина твору, яка є його ідентифікатором і повинна згадуватися у зв'язку з усіма випадками використання творів, до яких застосоване право на визнання авторства.

Народна творчість — творіння, що часто створені невідомими особами і складаються з характерних елементів традиційної худож­ньої спадщини, які розвиваються і зберігаються етнічною общиною або окремими особами і відображають традиційні творчі погляди та­кої общини, включаючи народні казки, народну поезію, народні тан­ці і п'єси, художні форми народних обрядів тощо.

Національний режим — основний принцип більшості міжнарод­них конвенцій і договорів з охорони інтелектуальної власності, від­повідно до яких володільці інтелектуальної власності (відповідно до згаданих конвенцій і в межах сфери їх дій) користуються, крім краї­ни походження, у всіх інших договірних державах тими ж правами, які надаються власним громадянам країни, де запитується охорона.

Національний фільм — створений суб'єктами кінематографії України фільм, виробництво якого здійснено в Україні і авторське право або право власності на який повністю або частково належить суб'єктам кінематографії України.

Невизначене коло осіб — особи, яким суть об'єкта промислової власності може стати відомою не в зв'язку з їх службовою діяльністю.

Немайнові права — суб'єктивні цивільні права, що не мають еко­номічного змісту (право на авторство, на ім'я; право приймати рі­шення про обнародування твору; право забороняти згадування імені автора, якщо автор твору бажає залишитися анонімом; право вибору псевдоніму у зв'язку з використанням твору; право заперечувати про­ти зміни твору без дозволу автора, проти його спотворення і проти будь-якого посягання на твір; право на вилучення твору з публіч­ного користування тощо).

Новизна — критерій охороноздатності: визначається за сукуп­ністю знань, так званим «рівнем техніки». Вирішення задачі визна­ють новим, якщо воно не є складовою частиною рівня техніки.

Новини дня — інформація про останні події або факти, надана пресою, телерадіомовленням та іншими засобами масової інформації і яка не є твором, що підлягає охороні авторським правом.

«Ноу-хау» — повністю або частково конфіденційні знання, що містять відомості технічного, економічного, адміністративного, фі­нансового характеру, використання яких забезпечує певні переваги особі, що їх отримала.

Об'єкт

авторського права — Твори науки, літератури і мистецтва, у том> числі книги, брошури, статті, комп'ютерні програми; усні тво­ри (виступи, лекції, промови, проповіді тощо), твори створені для сценічного показу (музичні з текстом і без тексту; драма­тичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та ін.); аудіовізуальні твори; скульптури, картини, малюнки, гра­вюри, літографії тощо; твори архітектури; фотографії; твори прикладного мистецтва, якщо вони не охороняються законо­давством про охорону промислової власності; ілюстрації, кар­ти, плани, ескізи, пластичні твори, що відносяться до географії, геології, топографії, архітектури та інших галузей науки; сце­нічні обробки творів і фольклору, придатні для сценічного по­казу; похідні твору (переклади, адаптації, аранжування, інші переробки творів і обробки фольклору); збірники творів, обро­бок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, включаючи бази даних, інші складові твору за умови, що вони є результатом творчої праці з добору, координації або упорядкування змісту тощо;

винаходу — продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин) та спосіб;

корисні моделі — конструктивне виконання пристрою, що харак­теризується взаємним розміщенням елементів;

ліцензії — права, що передані за ліцензійною угодою;

промислового зразка — рішення зовнішнього виду виробу;

суміжних прав — виконання, фонограми і програми мовлення;

товарного знака — позначення для відрізнення товарів і послуг, вироблених і наданих одними виробниками від однорідних то­варів і послуг, вироблених і наданих іншими виробниками;

топографії інтегральних мікросхем — зафіксоване на матеріаль­ному носії просторово-геометричне розташування сукупності еле­ментів інтегральної мікросхеми і з'єднань між ними. При цьому інтегральною мікросхемою вважають мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функ­цій електронної схеми, елементи і з'єднання якої неікрільно формовані в об'ємі і (або) на поверхні матеріалу, що є основою такого виробу, незалежно від способу його виготовлення.

Обмеження прав — положення законодавства в сфері охорони інтелектуальної власкості, що обмежують виключні права власника охоронного документа. Основними видами таких обмежень є перед­бачені законом випадки вільного використання об'єктів інтелек­туальної власності, примусові ліцензії тощо.

Обнародування твору — вчинена за згодою автора дія, яка впер­ше робить твір доступним для загального відома шляхом його опуб­лікування, публічного показу, публічного виконання, передачі в ефір або іншим способом.

Обсяг

(патентної) охорони — межі правової охорони об'єкта промис­лової власності (обумовлені, наприклад, формулою винаходу); переданих прав — обсяг ліцензії або часткової поступки автор­ського права. Обсяг переданих прав обмежується використан­ням, передбаченим договором на використання, або обсягом прав, необхідних для звичайної діяльності наймача або замов­ника при укладанні договору. Одночасне видання — твір вважається випущеним у світ одно­часно в кількох країнах, якщо він випущений у двох або більше краї­нах протягом тридцяти днів після його першого опублікування. У цих випадках усі відповідні видання можуть розглядатися як впер­ше опубліковані.

Озвучення фільму — творча і виробнича діяльність, яка полягає в заміні звукового ряду фільму на інший, несинхронний, що передає зміст мовного ряду фільму.

Опис винаходу — виклад суті винаходу, складений за затвердже­ними правилами.

Опублікування (випуск у світ) — випуск в обіг примірників твору чи фонограми за згодою автора або іншого володільця авторських і суміжних прав у кількості, що задовольняє розумні потреби публіки шляхом продажу, здачі в найом, публічного прокату або шляхом іншої передачі права власності чи права володіння примірником тво­ру або фонограми. Під опублікуванням розуміють також надання доступу до твору, фонограми через електронні системи інформації.

Опублікування запису виконання або фонограми — пропози­ція примірників запису виконання або фонограми публіці за згодою правоволодільця і за умови, що примірники пропонуються публіці в розумній кількості.

Опціонна угода (опціон на ліцензію) — угода, що передує ліцен­зійній угоді, відповідно до якої потенційний ліцензіат одержує право на більш детальне ознайомлення з об'єктом інтелектуальної влас­ності, який цікавить його (як правило в процесі апробації предмета ліцензії у власному виробництві) для прийняття рішення про укла­дання ліцензійного договору на використання зазначеного об'єкта відповідно до попередньо узгоджених умов. До закінчення строку опціонної угоди, як правило, нікому іншому не можуть бути надані аналогічні права.

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) — міжурядова організація, створена у 1946 році, яка діє на підставі Статуту як спеціалізована установа ООН. Цілі ЮНЕСКО полягають у досягненні міцного миру, безпеки і добробуту народів шляхом розвитку міжнародного співробітництва в галузі освіти, нау­ки, культури, авторського права.

Оригінальність твору — стосовно авторських творів означає, що це власний твір автора, не скопійований повністю або в основному з іншого твору.

Офіційні акти законодавчого, адміністративного або юридичного характеру — законодавчі акти, судові постанови та інші рішення органів влади; норми і стандарти, що стосуються промислових ви­робів і різних служб; постанови адміністративних органів і їх офі­ційні переклади; офіційні акти авторським правом не охороняються.

Охоронний документ — документ, що підтверджує право його власника на об'єкт інтелектуальної власності.

Паризька конвенція по охороні промислової власності1883 р.) — міжнародна угода, що передбачає загальні принципи охорони про­мислової власності, яку відкрито для участі будь-яких держав (участь в Конвенції залежить лише від готовності даної держави прийняти на себе відповідні зобов'язання). Основними принципами охорони промислової власності є принцип національного режиму та принцип пріоритету. Участь у Паризькій конвенції може розглядатися як од­не з необхідних умов участі в інших міжнародних угодах.

Патент — охоронний документ, що видається компетентним дер­жавним органом (патентним відомством);

ввізний — патент, виданий на основі діючого іноземного охорон­ного документа (патенту або авторського свідоцтва) на винахід;

додатковий — патент, виданий на додатковий винахід;

європейський — патент, виданий Європейським патентним ві­домством (ЕПВ) відповідно до Європейської патентної конвенції (ЕПК);

залежний — патент, виданий на винахід, технічно залежний від іншого винаходу, запатентованого третьою особою;

зонтичний — патент на винахід, формула якого дозволяє охопи­ти цілу галузь техніки;

регіональний — патент, виданий національним або міжурядовим органом, що має право видавати патенти, які діють більш ніж в одній державі;

явочний — патент, виданий на винахід без перевірки його від­повідності критеріям патентоспроможності. Патентна грамота — офіційний бланк для оформлення патенту. Патентна грамота видається в одному екземплярі незалежно від кіль­кості власників патенту.

Патентна документація — сукупність патентних документів. Патентна інформація — будь-який вид інформації, що міститься в патентних документах.

Патентна угода — угода між юридичними особами про можливе використання патенту.

Патентна чистота — юридична властивість об'єкта техніки, що полягає в можливості його використання в даній країні без пору­шення діючих на її території охоронних документів виключного пра­ва. Документами, що засвідчують чистоту об'єкта техніки, є звіт про патентні дослідження і патентний формуляр. Перевірка на па­тентну чистоту здійснюється при проведенні патентних досліджень на стадіях узагальнення й оцінки результатів наукових досліджень, розробки проектної документації на об'єкт техніки, розробки робочої документації і випробування дослідних зразків, а також при сер­тифікації, експорті та експонуванні продукції, продажу ліцензій.

Патентні дослідження — наукові дослідження, пов'язані з ви­значенням рівня техніки та тенденцій розвитку об'єктів техніки, їх­ньої патентоспроможності та патентної чистоти на основі патентної і науково-технічної інформації.

Патентний документ — офіційно опублікований (а також неопуб-лікований) документ, що містить відомості про результати науково-дослідних, проектно-конструкторських та інших подібних робіт, заявлених або визнаних об'єктами промислової власності, а також відомості про охорону прав винахідників, власників охоронних до­кументів.

Патентний повірений — громадянин, якому відповідно до зако­нодавства надане право на представництво фізичних та юридичних осіб перед патентним відомством та організаціями, що входять де єдиної державної патентної системи.

Патентний фонд — упорядковане зібрання патентних докумен­тів і довідково-пошуковий апарат до нього, а також нормативно-методичні та інші матеріали з питань охорони промислової власності.

Патентний формуляр — документ про стан об'єкта з огляду на­явності в ньому об'єктів промислової власності, що охороняються. Патентний формуляр містить також інформацію про патентну чис­тоту об'єкта техніки. Правила оформлення патентного формуляра встановлюються державним стандартом.

Патентовласник — фізична або юридична особа, якій належить патент на об'єкт промислової власності.

Патентоспроможність (охороноздатність) — відповідність об'єкта промислової власності критеріям, наявність яких відповідно до чин­ного законодавства необхідна для надання заявленому об'єкту пра­вової охорони.

Патент-аналоги — патенти, видані в різних країнах на той самий винахід.

Паушальний платіж — виплати ліцензійної винагороди у вигляді зафіксованої в ліцензійній угоді суми повністю або в розстрочку.

Передача організації мовлення — передача, створена самою ор­ганізацією ефірного або кабельного мовлення чи за її замовленням за рахунок її коштів іншою організацією.

Переклад — вираження форми письмових або усних творів мо­вою, відмінною від мови оригіналу.

Перелік товарів і (або) послуг, для яких реєструється знак — один із найважливіших документів заявки на реєстрацію товарного знака, в якому товари і послуги групуються по класах МКТУ, по­значаються визначеними термінами, що дозволяють ідентифікувати товар, призначений для визначення об'єму правової охорони товар­ного знака.

Переробка для кіно — переробка раніше існуючого твору певно­го жанру для створення кінематографічного твору.

Переробка (обробка) — зміна жанру раніше існуючого твору в результаті переробки або зміни твору в межах одного й того самого жанру з метою пристосування й до інших умов використання. Пере­робка творів інших авторів, що охороняються авторським правом, здійснюється тільки за дозволом правовласника.

Переробки твору літератури і мистецтва — створення похідного твору в результаті будь-якої необмеженої переробки раніше існу­ючого твору.

Переробник (обробник) — особа, що здійснює переробку (оброб­ку) твору і вважається автором переробленого (обробленого) твору.

Пільга по новизні — пільговий термін, у межах якого розкриття суті об'єкта промислової власності до подання заявки не перешко­джає видачі патенту.

Плагіат — подання або пропозиція як свого власного твору ін­шого автора, в цілому або частково, в більш або менш зміненій формі чи контексті.

План спорудження — графічне подання споруджуваного об'єкта у тримірній проекції. Подібний оригінальний план є об'єктом ав­торського права.

Плейбек — заміна голосу актора в аудіовізуальному творі голо­сом іншого виконавця шляхом синхронізації звуку останнього з ру­хами рота та іншими діями артиста, що показується на екрані.

Позовна давність — встановлений законом строк для захисту пра­ва за позовом особи, право якої порушено.

Показ пантоміми — виконання твору за допомогою жестів, поз і міміки без слів. Пантоміма визначається як твір.

Показ твору — демонстрація оригіналу або примірника твору без­посередньо або на екрані за допомогою плівки, діапозитиву, телеві­зійного кадру або інших технічних засобів, а також демонстрація окре­мих кадрів аудіовізуального твору без дотримання їх послідовності.

Порушення

авторського права — несанкціоноване використання твору, ще охороняється авторським правом, у тих випадках, коли дозвіл на його використання передбачений законом; несанкціоноване використання об'єкта інтелектуальної власності; виключного права власника охоронного документа — несанкціо­новане використання об'єкта інтелектуальної власності; суміжних прав — посягання на права артистів-виконавців, ви­робників фонограм і радіомовних організацій. Посмертне видання — перше опублікування твору після смерті автора.

Постановочний проект фільму — детальна технічна програма для постановки кінематографічного твору або телевізійної п'єси, яка містить всі елементи літературного та режисерського сценаріїв із роз­ташуванням сцен у найбільш зручній для зйомки послідовності, неза­лежно від остаточної структури твору, яка слідом за цим склада­ється з відповідних частин наявного матеріалу.

Посягання на твір — всі форми обходження з твором або його ви­користання, що завдає шкоди художній цінності твору або репутації його автора. Подібні дії є порушенням особистих немайнових прав.

Права

автора — всі наявні компоненти авторського права на твори, ще стосуються різних методів або аспектів використання творів;

виконавця — виконавцеві стосовно його виконання належать на­ступні виключні права: право на ім'я; право на захист вико­нання від будь-якого спотворення або іншого посягання, здат­ного завдати шкоди честі та достоїнству виконавця; право на використання в будь-якій формі, включаючи право на одержан­ня винагороди за кожний вид використання виконання. Виключ­не право використання виконання означає право здійснювати або дозволяти здійснювати наступні дії: передавати в ефір або сповіщати для загального відома по кабелю виконання, якщс викорустовуване для такої передачі виконання не було раніше передано в ефір або не здійснюється з використанням запису; записувати раніше не записані виконання; відтворювати запис виконання; передавати в ефір або по кабелю запис виконання, якщо первісно цей запис був зроблений не з комерційною метою; здавати у прокат опубліковану з комерційною метою фонограму, на якій записано виконання. Це право при укладенні договору на запис виконання на фонограму переходить до виробника фоно­грами. При цьому виконавець зберігає право на винагороду за здавання в прокат примірників такої фонограми; виробника фонограми — виробнику фонограми стосовно його фо­нограми належать виключні права на використання фонограми в будь-якій формі, включаючи право на одержання винагороди за кожний вид використання фонограми. Виключне право на використання фонограми означає право здійснювати або дозво­ляти здійснювати наступні дії: відтворювати фонограму; пере­роблювати або будь-яким іншим чином змінювати фонограму; розповсюджувати примірники фонограми, тобто продавати, зда­вати їх у прокат тощо; імпортувати примірники фонограми з метою розповсюдження, включаючи примірники, виготовлені за дозволом виробника цієї фонограми. Якщо примірники пра­вомірно опублікованої фонограми введені до цивільного обігу шляхом їх продажу, то допускається їх подальше розповсю­дження без згоди виробника фонограми і без виплати винаго­роди. Право на розповсюдження примірників фонограми шля­хом здавання їх у прокат належить виробникові фонограми незалежно від права власності на ці примірники. Виключні права виробника фонограми можуть передаватися за договором іншим особам;

організації кабельного мовлення — організації кабельного мов­лення стосовно її передачі належать виключні права викорис­товувати передачу в будь-якій формі і давати дозвіл на вико­ристання передачі, включаючи право на одержання винагороди за надання такого дозволу. Виключне право давати дозвіл на використання передачі означає право організації кабельного мовлення дозволяти здійснення наступних дій: одночасно спо­віщати для загального відома по кабелю її передачу іншій ор­ганізації кабельного мовлення; передавати передачу в ефір; за­писувати передачу; відтворювати запис передачі; сповіщати передачу для загального відома у місцях із платним входом. Виключне право організації кабельного мовлення не поширю­ється на випадки, коли запис передачі було здійснено за згодою організації кабельного мовлення;

організації ефірного мовлення — організації ефірного мовлення стосовно її передачі належать виключні права використовувати передачу в будь-якій формі та давати дозвіл на використання передачі, включаючії право на одержання винагороди за надан­ня такого дозволу. Виключне право давати дозвіл на викорис­тання передачі означає право організації ефірного мовлення до­зволяти здійснення наступних дій: одночасно передавати в ефір її передачу іншій організації ефірного мовлення; сповіщати пе­редачу для загального відома по кабелю; записувати передачу; відтворювати запис передачі; сповіщати передачу для загаль­ного відома у місцях із платним входом. Виключне право ор­ганізації ефірного мовлення не розповсюджується на випадки, коли запис передачі був здійснений за згодою організації ефір­ного мовлення;

що передаються за авторським договором — майнові права мо­жуть передаватися за авторським договором.

Усі права на використання твору, прямо не передані за авторсь­ким договором, вважаються непереданими. Предметом авторського договору не можуть бути права на використання твору, невідомі на момент укладення договору.

Право

доступу до творів образотворчого мистецтва — автор твору образо­творчого мистецтва має право вимагати від власника твору мож­ливості здійснення права на відтворення свого твору;

на демонстрування фільму — виключне або невиключне право на демонстрування (публічний показ) фільму. Право демонстру­вання фільму складається з: кінотеатрального права (демонст­рування фільмокопій на кіноплівці в певних для цього при­міщеннях: кінотеатрах, кіноустановках); право публічного комерційного відео (демонстрування фільмокопій на відеоно-сієві в призначених для цього і обладнаних спеціальною відео-проекційною апаратурою приміщеннях або в приміщеннях, безпосередньо не пов'язаних з демонструванням фільмів, об­ладнаних відеопроекційною апаратурою або телевізійними прий­мачами); телевізійного права (демонстрування фільмокопій на відеоносієві або кіноплівці каналами мовлення ефірного, супут-никового, кабельного телебачення платного і безкоштовного);

на механічне відтворення — право автора на відтворення літе­ратурних, драматичних або музичних творів у формі записів (фо­нограм або аудіовізуальних записів), здійснюваних механіч­ним способом в найширшому значенні цього слова, включаючії електроакустичні та електронні способи; на переробку — право на нову екранізацію раніше існуючого тво­ру, вже переробленого з цією ж метою; розповсюдження фільму — виключне або невиключне право на тиражування, продаж, передачу в прокат (оренду) фільму. Пра­во розповсюдження фільму складається з: кінотеатрального пра­ва (тиражування фільмів, їх здавання у прокат, оренду); права домашнього відео (тиражування фільмокопій на відеоносіях, їх продаж, прокат населенню); права публічного комерційно­го відео (тиражування фільмокопій на відеоносіях, їх продаж, передача в прокат, оренду для публічного показу через відеопро-екцію); телевізійного права (тиражування фільмокопій на ві­деоносіях, їх продаж, передача в прокат для публічного показу каналами мовлення телебачення);

слідування (право часткової участі) — невід'ємне право, що на­дається автору і його спадкоємцям або іншим особам, уповно­важеним за законом після його смерті вимагати частку доходів від кожного публічного перепродажу примірників оригіналів творів образотворчого мистецтва протягом строку охорони,

Правовласник — особа, якій належить право на об'єкт інтелек­туальної власності.

Правонаступник — особа (фізична або юридична), до якої право переходить за законом.

Предмет утилітарного значення — виріб, який виконує влас­тиву йому корисну функцію.

Примірник

оригіналу твору — твір у тій матеріальній формі, в якій він ство­рений при першій його фіксації. Примірником оригіналу пись­мового твору є рукопис;

твору — копія твору, виготовлена в будь-якій матеріальній формі;

фонограми — копія фонограми на будь-якому матеріальному но­сієві, яка виготовлена безпосередньо або опосередковано з фоно­грами і містить всі звуки або частину звуків, зафіксованих у цій фонограмі.

Принципи взаємності — один із принципів міжнародного права, що діє і в сфері інтелектуальної власності. Без врахування взаємних прав і обов'язків не може бути рівноправної угоди.

Припинення недобросовісної конкуренції — заходи, що забез­печують ефективний захист від недобросовісної конкуренції.

Пріоритет — першість у часі, що встановлюється в порядку, ви­значеному патентним законодавством;

виставковий — пріоритет, що встановлюється за датою показу екс­поната, що містить заявлений об'єкт промислової власності на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці на тери­торії держави-учасниці Паризької конвенції по охороні промис­лової власності при дотриманні умов, встановлених Конвенцією; внутрішній — пріоритет, що встановлюється за датою надхо­дження більш ранньої заявки того ж заявника, що розкриває цей винахід, за умови, що заявка, по якій витребується такий пріоритет, надійшла протягом 12 місяців з дати надходження більш ранньої заявки; за виділеною заявкою — пріоритет винаходу, що встановлюється за датою надходження початкової заявки, що розкриває цей винахід, за умови, що виділена заявка надійшла до прийняття за початковою заявкою рішення про відмову у видачі патенту, можливості оскарження якого вичерпані, а у випадку видачі за зазначеною заявкою патенту — до дати реєстрації в Держав­ному реєстрі;

конвенційний — пріоритет, що встановлюється за датою подачі першої заявки в державі-учасниці Паризької конвенції з охоро­ни промислової власності при дотриманні заявником умов, вста­новлених Конвенцією; множинний — пріоритет, що вказується у вигляді декількох дат і передбачається для винаходів, охарактеризованих багатолан-ковою формулою, у відношенні окремих пунктів якої застосо­вуються різні підстави для встановлення пріоритету; Пристрій як об'єкт винаходу — конструкції, вироби та інші, що характеризуються наявністю конструктивного елемента (елементів) у зв'язку між елементами, їхнім взаємним розташуванням і формою виконання, а також параметрами (та іншими характеристиками) елемента і матеріалом, з якого він виконаний. Для характеристики

пристрою як об'єкта винаходу може залучатися середовище, що ви­конує функції елемента пристрою.

Програма — сукупність живого виконання і (або) запису, що скла­даються із зображень і (або) звуків, втілених у сигнали, що випро­мінюються з метою наступного розповсюдження.

Програмне забезпечення — детальний опис комп'ютерної прог­рами, яка визначає набір інструкцій, відповідних даній програмі, та всі види допоміжних матеріалів, призначених для забезпечення ро­зуміння або застосування комп'ютерної програми. Вихідна інфор­мація з програмного забезпечення розглядається як твір, що охо­роняється авторським правом.

Програмний сервіс — програма або ряд програм, поданих і роз­повсюджених за допомогою кабельних, ефірних, супутнико-кабель-них, супутнико-ефірних електронних засобів.

Продюсер — особа, що організовує і (або) фінансує театральні постановки, постановки кінематографічних творів, передачу по ра­діо радіотвору або виробництво фонограм. Як правило, продюсер не­се відповідальність за дотримання авторського права і суміжних прав на твори та інші об'єкти, що використовуються для постановки.

Продюсерська система — система в галузі кінематографії, яка в умовах кіноринку забезпечує взаємодію і функціонування всіх су­б'єктів кінематографії з метою виробництва, розповсюдження і де­монстрування (публічного показу) фільмів.

Прокат — надання примірників твору або фонограми у тимча­сове користування з метою одержання прибутку.

Промислова власність — юридичне поняття, що охоплює права на такі результати інтелектуальної діяльності, як винахід, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки та інші об'єкти, перед­бачені Паризькою конвенцією по охороні промислової власності.

Промислова застосовність — критерій охороноздатності, що ха­рактеризує можливість використання об'єкта промислової власності у промисловості, сільському господарстві, охороні здоров'я та ін­ших галузях.

Промови — всі види публічних виступів, підготовлені в письмо­вій формі або виготовлені експромтом.

Проповідь — промова на релігійні теми, виголошена публічно. Авторське право на проповідь регламентується нормами стосовно промов взагалі.

Прототип винаходу — аналог винаходу, найбільш близький до нього за сукупністю істотних ознак. При складанні формули вина­ходу в її обмежувальній частині вказуються ознаки винаходу, що збігаються з ознаками прототипу.

Пряма трансляція — безпосереднє розповсюдження теле- або ра­діопередач без попереднього запису і монтажу.

Псевдонім — вигадане ім'я, яке не розкриває справжню особу ав­тора, вибране ним для встановлення свого авторства.

Публікація — будь-яка інформація, віддрукована і доступна кож­ній зацікавленій особі.

Публічне виконання — подання творів, виконань, фонограм, пе­редач організацій ефірного і кабельного мовлення шляхом декла­мації, гри, співу, танцю та іншим способом як безпосередньо (у жи­вому виконанні), так і за допомогою будь-яких пристроїв і процесів у місці або місцях, де виконання може сприйматися без необхідності здійснення сповіщення і де присутні або можуть бути присутніми особи, які не належать до звичайного кола сім'ї, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той самий час або в різних місцях і в різний час. Публічним виконанням аудіовізуального твору є демонстрування зображень аудіовізуального твору в їх послідов­ності (з відтворенням супроводжуючих його звуків).

Публічний показ — будь-яка демонстрація оригіналу або при­мірника творів, виконань, передач організацій ефірного і кабельного мовлення безпосередньо або на екрані за допомогою плівки, слайда, кадру або інших пристроїв чи процесів у місці чи місцях, де вико­нання може сприйматися без необхідності здійснення сповіщення і де присутні або можуть бути присутніми особи, що не належать до звичайного кола сім'ї або близьких знайомих сім'ї, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той самий час чи в різних місцях і в різний час. Публічним показом аудіовізуального твору є демонстрування окремих зображень аудіовізуального твору без дотримання їх послідовності.

Публічний прокат — передача права володіння оригіналом або примірником твору без одержання прибутку організаціями, послуги яких призначені публіці, такими як бібліотеки та архіви.

Публічне сповіщення (сповіщення для загального відома) — спо­віщення в ефір по кабелю або іншим способом зображень і (або) зву­ків творів, виконань, фонограм, передач організацій ефірного і ка­бельного мовлення таким чином, що зазначені зображення і (або) звуки можуть бути сприйняті особами, які не належать до звичай­ного кола сім'ї, у місці або місцях, віддаленість яких від місця по­чатку сповіщення така, що без такого сповіщення зображення або звуки не можуть бути сприйняті в зазначеному місці чи місцях, неза­лежно від того, чи можуть зазначені особи приймати зображення чи звуки в одному місці і в один і той же час або в різних місцях і в різ­ний час.

Радіо- або телемовлення — розповсюдження звуків і (або) зоб­ражень за допомогою радіохвиль для вільного приймання широкою аудиторією.

Радіопередача — будь-яка програма, передана в ефір.

Радіотвір — твір, створений з метою радіомовлення.

Реєстрація — запис відомостей про об'єкт інтелектуальної влас­ності або його правовий статус в офіційному реєстрі.

Режисер-постановник кінематографічного твору — провідний і в кінцевому підсумку відповідальний постановник кінематографіч­ного твору.

Реклама — спрямоване розповсюдження інформації про особи, споживчі властивості товарів або послуг з метою створення або під­вищення попиту на них.

Репрографічне відтворення (репродукування) — факсимільне відтворення у будь-якому розмірі (збільшеному чи зменшеному) ори­гіналу або примірника твору (письмового чи іншого графічного тво­ру) шляхом фотокопіювання або іншими технічними засобами, ніж видання. Репрографічне відтворення не містить запис в електронній (включаючи цифрову), оптичній чи іншій формі, яку читає машина.

Ретрансляція — одночасна трансляція радіо- або телепрограми, що приймається з іншого джерела або пізніша трансляція раніше прийнятої та записаної програми.

Реферат винаходу — короткий виклад відомостей про винахід, Що містить назву, характеристику галузі техніки, до якої відносить­ся винахід, і (або) сферу застосування, характеристику суті із зазна­ченням технічного результату, що досягається. Реферат винаходу відноситься до числа документів, що містить заявка.

Речовина як об'єкт винаходу — оригінальна хімічна сполука (у тому числі високомолекулярна сполука, об'єкт генної інженерії) або композиція, або продукт перетворення, що характеризується в ос­новному якісним та кількісним складом.

Рисунок — художній твір, що становить собою зображення різно­манітних предметів або вигаданих елементів за допомогою ліній.

Рівень техніки — сукупність конкурентоздатних об'єктів тех­ніки, що визначають максимальні значення техніко-економічних показників на певний момент часу. Поняття «рівень техніки» по­в'язують зі ступенем втілення в новостворюваних (створених) об'єк­тах техніки перспективних науково-технічних ідей (рішень), що ре-зультуються в конкретних техніко-економічних характеристиках промислової продукції. До рівня техніки тільки для перевірки но­визни об'єкта промислової власності додатково включаються заяв­ки, які мають більш ранню дату пріоритету (крім відкликаних), по­дані до патентного відомства іншими особами.

Рішення за заявкою — документ, що містить висновки держав­ної науково-технічної експертизи за результатами перевірки заяв­леного об'єкта на відповідність встановленим вимогам.

Роботи, що не відносяться до творчих при створенні картогра­фічних творів — роботи, виконані відповідно до вимог чинних нор­мативно-технічних документів при технологічних процесах ство­рення або оновлення картографічних творів: роботи по підготовці картографічних творів до видання, видавничі роботи; технічне ре­дагування, коректура, інші види технічного характеру; надання ста­тистичних та інших вихідних довідкових даних і матеріалів; кон­сультування і рецензування, що не пов'язане з істотними змінами щодо змісту або форми твору тощо.

Роботодавець — керівник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяль­ності та господарювання, і фізичні особи, які використовують най­ману працю.

Розповсюдження

знаків, звуків, зображень — будь-який технічний прийом для пе­редачі творів або інших звукових і (або) відеограм та інформа­ції для широкого приймання публікою на віддалі за допомогою дротових або бездротових засобів зв'язку; (прокат) фільму — виготовлення фільмокопій (тиражування), продаж і передача їх у прокат юридичною або фізичною особою;

твору — пропозиція примірників твору широкій публіці або будь-якій її частині в основному через відповідні торговельні канали.

Роялті — періодичний платіж; виплата ліцензійної винагороди протягом ліцензійної угоди, починаючі від моменту випуску готової продукції: або у вигляді відрахувань від вартості творів за ліцензією продукції, або у формі відсотку від суми обігу щодо продажів чи від суми прибутку, або у вигляді зборів від одиниці виготовлюваної за ліцензією продукції; особливий різновид авторської винагороди, що становить частку автора в доходах, одержаних від використання йо­го твору.

Рукопис — оригінальний примірник письмового твору в тому ви­гляді, в якому його зафіксував автор. У більш широкому розумінні рукопис іноді розглядається як категорія, протилежна опубліко­ваним примірникам письмового твору, що включає всі неопубліко-вані примірники оригіналу.

Свідоцтво про реєстрацію товарного знака — охоронний доку­мент, що підтверджує право його власника на використання товар­ного знака і розпорядження ним, а також заборона його викорис­тання іншими особами.

Сигнал — створювана за допомогою електронних засобів несуча частота здатна передавати програми;

випромінюваний — сигнал, який несе програму, що приймається

супутником або проходить через нього; вторинний — сигнал, що отримується шляхом перетворення тех­нічних характеристик випромінюваних сигналів з проміжними записами або без них; несучий програми — генерована електронним генератором несуча частота, що передає програми радіомовних і телевізійних орга­нізацій через космічний простір; похідний — сигнал, що отримується шляхом модифікації техніч­них характеристик випромінюваного сигналу (в основному транс­ляції на широку аудиторію). Синхронізація — додавання усної мови та інших звукових ефек­тів до аудіовізуального запису (дублювання), здійснюване таким чи­ном, що вони і відповідні рухи губ та інші похідні на екрані дії пов­ністю синхронні. Спеціальним різновидом синхронізації є забезпечення аудіовізуального твору перекладеними іншою мовою діалогами у

виконанні інших осіб, ніж тих, хто грає в цьому творі. Право на пере­робку для кіно включає в себе право на синхронізацію перероблюваних творів.

Система колективних антен — комплекс пристроїв для прийому програм, що транслюються по радіо і телебаченню однією або кіль­кома трансляційними станціями, і передача цих програм по кабелю одному контингенту абонентів, які звичайно не могли приймати по­дібні передачі або задовольнятися якістю приймання від звичайних індивідуальних антен.

Скетч (начерк, ескіз) — попередній варіант рисунку, картини, плану або карти чи зафіксований начерк літературного, драматич­ного, наукового або музичного твору. Оригінали начерків є об'єк­тами авторського права.

Склад патентного фонду — сукупність характеристик фонду, що визначають перелік країн, патентні документи яких наведені у фон­ді; видів патентних документів і класифікаційних рубрик, що від­повідають термінам фонду.

Скульптура — художній твір, втілений у формі реальних або абс­трактних тримірних фігур. Рельєфи або статуї, що становлять час­тину твору архітектури, також є творами скульптури.

Службовий винахід — винахід, створений у зв'язку з виконанням службових обов'язків або за дорученням роботодавця винахідника.

Співавторство — створення об'єктів інтелектуальної власності в результаті спільної праці двох або більше фізичних осіб.

Сповіщення

в ефір — сповіщення творів, виконань, фонограм, передач органі­зацій мовлення для загального відома шляхом передачі по радіо або телебаченню (за винятком кабельного телебачення), зокрема через супутники. Під сповіщенням творів, виконань, фонограм, передач організацій мовлення в ефір розуміється приймання сиг­налу з наземної станції на супутник і передача сигналів із супут­ника, за допомогою яких твори, виконання, фонограми, передачі організацій мовлення можуть бути доведені до загального відома незалежно від фактичного приймання їх публікою; для загального відома виконання або фонограми — передача для публіки будь-яким засобом, крім ефірного мовлення, звуків ви­конання або звуків чи відображень звуків, записаних на фоно­граму. Сповіщення для загального відома включає доведення звуків або відображень звуків, записаних па фонограму до слу­хового сприйняття публікою; для загального відома за допомогою проводових засобів зв'язку — трансляція твору, виконання, фонограми, радіо- або телепрог­рами у вигляді звуків або образів через кабельну мережу для приймання широким колом осіб, не обмежених певними осо­бами, що належать до приватних груп; по кабелю — сповіщення твору, фонограми, передачі організацій мовлення для загального відома за допомогою кабелю, прово­ду, оптичного волокна або за допомогою аналогічних засобів. Спорудження твору архітектури — реалізація плану будівницт­ва спроектованої будівлі.

Спосіб як об'єкт винаходу — процеси виконання дій над мате­ріальним об'єктом за допомогою матеріальних об'єктів. Спосіб як об'єкт винаходу характеризується наявністю дії або сукупності дій, порядком виконання дій у часі, а також режимом і використанням речовин, пристроїв, штамів мікроорганізмів, культур клітин рослин і тварин.

Спотворення твору — будь-які внесені до твору зміни, що спот­ворюють справжнє значення або ж форму його вираження і є пору­шенням особистих немайнових прав.

Справедлива винагорода — винагорода, що належить за вико­ристання творів авторів, за виконання, використання фонограм та радіо- і телепередач, що охороняються авторським правом, у роз­мірах і порядку, що відповідають відповідним нормам і діють при видачі дозволів на такі види використання.

Строк дії авторського права на твір, опублікований анонімно або під псевдонімом — авторське право на твір, опублікований анонім­но або під псевдонімом діє протягом 50 років від дати правомірного опублікування такого твору. Якщо протягом зазначеного строку ав­тор твору, опублікованого анонімно або під псевдонімом, розкриє свою особу або його особа не буде викликати сумніву, то застосо­вується загальне положення строку дії охорони авторського права протягом усього життя автора і 50 років після його смерті.

Строк охорони — час дії виключних прав на об'єкт інтелектуаль­ної власності, передбачений чинним законодавством.

Субліцензія — надання права на ліцензію третім особам, засте­режене в певній виключній або невиключній ліцензії. За обсягом суб­ліцензія за звичай відповідає простій ліцензії. Винагорода, одержу­вана ліцензіатом за надання субліцензії, розподіляється, як правило, між ним і ліцензіаром. Ліцензіат виступає як агент ліцензіара і не мо­же перевищувати надані йому повноваження.

Субтитрування кінематографічного твору — творча і виробнича діяльність, яка полягає в здійсненні перекладу з мови оригіналу філь­му на іншу мову і фіксування цього перекладу написами спеціально на фільмокопії. Право на спорядження кінематографічного твору суб­титрами за звичай становить частину права на переробку для кіно.

Суміжні права — права, що надаються для охорони інтересів ви­конавців, виробників фонограм та організацій радіотелепередач що­до їх діяльності у зв'язку з публічним використанням творів авто­рів, всіляких виступів артистів або доведення до загального відома подій, інформації або будь-яких звуків чи зображень.

Супутник — будь-який пристрій, що перебуває в позаземному просторі, здатний передавати сигнали;

прямого мовлення — супутник, здатний перетворювати несучі програми сигнали з космосу для прямого приймання публікою;

ретранслятор — супутник, що передає несучі програму сигнали, які потім перетворюються відповідною наземною станцією для прийняття публікою.

Супутникова мережа — супутникова система або частина її, що складається з одного супутника та діючих разом з ним земних станцій.

Суспільне надбання — сфера всіх творів, які можуть бути вико­ристані будь-якою особою без будь-якого договору, переважно через закінчення строку охорони або відсутності міжнародного документа, який забезпечує охорону стосовно іноземних творів.

Сценарій

літературний — короткий виклад якого-небудь драматичного тво­ру для театру, радіо і телебачення або кінематографічного тво­ру. Цей термін використовується також у значенні режисерсь­кого сценарію або постановочного проекту фільму.

режисерський — закінчена письмова форма кінематографічного твору, що містить, крім літературного сценарію, також деталь­ні описи персонажів, декорацій та всіляких звукових ефектів, сценічні ремарки.

Твір — будь-який твір науки, літератури, мистецтва, що відпо­відає вимогам авторського права;

анонімний — твір, випущений у світ без зазначення прізвища або псевдоніму його автора;

архітектурний — твір в галузі мистецтва спорудження будівель, що містить креслення, ескізи і моделі, а також збудовані будівлі та споруди, у тому числі паркову і ландшафтну архітектуру, планування міст тощо;

аудіовізуальний — твір, призначений як для зорового сприйнят­тя, так і для слухового сприйняття, який складається з серії пов'язаних між собою зображень та супроводжуючих їх звуків, записаних на відповідному матеріалі з використанням відпо­відних механізмів;

графічний — художній твір, створений шляхом нанесення зоб­ражень і (або) фарб на плоску поверхню (рисунки, картини, гравюри);

драматичний — зібрані разом описи взаємопов'язаних дій та роз­думи однієї або кількох осіб, які призначені для виконання на сцені і відображають реальну дійсність шляхом драматичного виконання;

картографічний — всі види атласів, карт, планів, картосхем неза­лежно від їх форми та виду носія інформації: аерокосмофото-карти, аерокосмофотоплани, аерокосмофотосхеми, їх похідна продукція; цифрові карти і плани (цифрові моделі місцевості), інша картографічна інформація на магнітних носіях, їх прог­рамне забезпечення; картографічний зміст глобусів, рельєфні карти і плани, похідні пластичні твори; рекламна картографіч­на продукція; схеми, ескізи, ілюстрації, що стосуються геогра­фії, топографії, картографії, архітектури тощо;

кінематографічний — зображення, що нанесені на чутливу плівку і чергуються в певній послідовності для показу у вигляді філь­му, в основному із звуковим супроводом;

колективний — твір, створений двома або більше фізичними осо­бами за ініціативою і під керівництвом фізичної особи з умовою, що твір буде опубліковано останньою під своїм іменем;

літературний — оригінальний письмовий твір белетристичного, науково-технічного або практичного змісту, незалежно від його цінності та призначення;

музичний — художній твір, що складається із всіляких сполу­чень звуків з текстом або без тексту, призначений для вико­нання на музичних інструментах і (або) за допомогою голосу;

музично-драматичний — драматичний твір, що містить також музичні елементи, які звичайно становлять з текстом драма­тичного твору єдине ціле, утворюючи спільний твір;

науковий — твір, в якому всі питання розглядаються відповідно до наукового підходу;

неопублікований — твір, не доведений до загального відома шля­хом опублікування незалежно від того, чи був він обнароду­ваний яким-небудь способом чи ні;

оригінальний — первісний твір, на основі якого можуть створю­ватися похідні твори;

письмовий — твір, втілений у письмовій формі, якими б не були знаки фіксації;

похідний — твір, заснований на іншому похідному творі. Його ори­гінальність полягає у здійсненні переробки раніше існуючого твору або в творчих елементах його перекладу на іншу мову. Похідні твори охороняються без завдання шкоди авторському праву на раніше існуючий твір;

прикладного мистецтва — твір мистецтва, створений ручним чи промисловим способом, що має функції практичного користу­вання або перенесений на предмет практичного користування;

раніше існуючий — твір, який використовується для створення похідного твору шляхом його перетворення або шляхом засто­сування його в новому творі, або шляхом використання його в цілому чи частково в збірнику. Права автора раніше існуючого твору повинні дотримуватися авторами похідних творів;

складений — збірник, складений з раніше існуючих творів, однак без особистої участі авторів таких творів. Автором складеного твору є особа, яка створила складений твір без будь-якої шкоди авторському праву авторів інших складових частин такого твору;

спільний — твір, створений двома або більше авторами;

створений за замовленням — твір, створений відповідно до угоди між автором та іншою фізичною або юридичною особою, що за­мовила авторові певний твір за погоджену з автором винагороду;

створений за наймом — твір, створений в порядку виконання службових обов'язків або службового завдання роботодавця (службовий твір). Авторське право на такий твір належить його автору. Виключне право на використання службового твору належить особі, з якою автор перебуває в трудових відносинах (роботодавцю), якщо в договорі між ним і автором не перед­бачене інше;

тримірний, що стосується географії, геології, топографії, архі­тектури та інших галузей науки — оригінал творіння у тримір­ній матеріальній формі, що служить різноманітним цілям ін­телектуальної діяльності;

усний — твір, створений і обнародуваний за допомогою усної мо­ви. Авторсько-правове законодавство обмежує охорону автор­ського права на політичні промови та промови, виголошені при судочинстві, або на лекції, звернення та аналогічні усні твори, виголошені публічно, виключним правом на складені збірники таких усних творів, дозволяючи таким чином публічне їх ви­користання в будь-яких інших творах;

фотографії — фіксація світлового або іншого випромінювання спо­собом, що дозволяє створювати зображення, незалежно від тех­нології (хімічна, електронна або інша) такої фіксації. Окремо взятий кадр аудіовізуального твору не є твором фотографії;

хореографічний — композиція рухів для танцю на сцені або будь-яка інша об'єднана одним задумом система жестів, створена для виконання під музику. Хореографічні твори підлягають охо­роні авторським правом;

художній — творіння інтелектуальної праці, звернене до естетич­ного сприйняття людини. Категорія художніх творів містить твори живопису, рисунки, твори скульптури, гравюри, твори архітектури та фотографії, музичні твори, твори прикладного мистецтва.

Текст до музичних творів — короткі ритмічні тексти пісень, ство­рені для перекладання на музику або для раніше існуючої мелодії. Тексти та відповідна музика часто становлять спільний твір.

Телебачення — виробництво і розповсюдження аудіовізуальних передач і програмі.

Телерадіоорганізація (редакція, студія, агентство, об'єднання, асоціація:, компанія, радіостанція тощо) — юридична особа, яка за реєстрована в установленому чинним законодавством порядку і має право виробляти та розповсюджувати телерадіопередачі і програми.

Телерадіопрограма — сукупність телерадіопередач, що транс­люються безпосередньо або в запису.

Тимчасова правова охорона винаходу — заявленому винаходу а дати публікації відомостей про подану заявку надається тимчасова правова охорона в обсязі формули опублікованої заявки; фізична абс юридична особа, що використовує заявлений винахід у зазначений період, сплачує патентовласнику після одержання ним патенту гро­шову компенсацію, розмір якої визначається угодою сторін; тим­часова правова охорона не вважається чинною, якщо прийнято рі­шення про відмову у видачі патенту, можливості оскарження якогс вичерпані.

Технічний результат — характеристика технічного ефекту, влас­тивості, явища, що можуть бути отримані при здійсненні винаходу. Наводиться в розділі опису «Суть винаходу» при розкритті завдання (проблеми), на вирішення якої спрямований винахід.

Тотожне рішення — рішення завдання, що збігається за своєю технічною суттю з розглянутим рішенням.

Трансляція — розповсюдження телевізійних або радіомовних програм за допомогою технічних засобів зв'язку.

Укладач баз даних — фізична або юридична особа чи особи, які контролюють або відповідають за істотний вклад в складання бази даних.

Умови авторського договору — авторський договір повинен перед­бачати: способи використання твору (конкретні права, що надаються таким договором); строк і територію, на які передається право; розмір винагороди і (або) порядок визначення розміру винагороди за кожний спосіб використання твору, порядок і строк її виплати, а також інші умови, які сторони вважатимуть істотними. За відсутності в авторсь­кому договорі умови про способи використання твору (конкретні пра­ва, що передаються за авторським договором), договір вважається укладеним на такі способи використання твору, які можуть вважа­тися необхідними для досягнення наміру сторін, наявного під час укладення договору. За відсутності в авторському договорі умови щодо строку, на який передається право, договір може бути розір­ваний автором після п'яти років від дати його укладення, якщо ко­ристувач буде письмово повідомлений про це за шість місяців до ро­зірвання договору. За відсутності в авторському договорі умови пре територію, на яку передається право, дія права, що передається за договором, обмежується територією України.

Фольклор — твори усної народної творчості (думи, казки, частів­ки, прислів'я, пісні тощо), що відображають сподівання співтова­риства, його активну та соціальну самобутність. Форми фольклору містять, зокрема, мову, літературу, музику, танці, ігри, міфологію, обряди, звичаї, ремесла та інші види художньої творчості. Фольк­лорні цінності передаються, як правило, усно, шляхом імітації або іншим способом.

Фонова музика — відповідні музичні твори, що використовують як допоміжний супровід іншого подання або події, особливо щодо створення кінофільмів та радіотелевізійних програм. Музичні твори, що охороняються, можуть бути використані як фонова музика за дозволом правоволодільця музичного твору і твору, який вона по­винна супроводжувати, в межах обмежень авторського права. Фо­нова музика може бути також написана за замовленням для певної програми.

Фонограма — запис звуку виконання (мови, музики або умов­ного сигналу чи інших звуків), крім звуків у формі запису, включе­ного до кінематографічного або іншого аудіовізуального твору, на матеріальному носієві.

Форма — засіб вираження змісту твору способом, що піддається відтворенню.

Формальність — дія, необхідна з точки зору встановлення по­рядку; в галузі охорони інтелектуальної власності деякі країни все ще вимагають дотримання, наприклад, таких традиційних формаль­ностей, як проставлення знаку охорони авторського права, депону­вання, реєстрація або застереження про створення твору в цих краї­нах тощо.

Форма як спосіб вираження твору — метод, за допомогою якогс можливе сприйняття твору, наприклад, виконання, декламування, фіксація, створення матеріальної форми тощо.

Формула (у заявці на патент або в патенті) — патентні дома­гання; формула, що містить сукупність істотних ознак винаходу (корисної моделі), достатню для досягнення зазначеного заявником технічного результату. Формула служить для визначення обсягу правової охорони, наданої патентом.

Фотокопія — відтворення твору за допомогою фотографії або ана­логічного процесу.

Функції організації, що управляє майновими правами на колек­тивній основі — організація, що управляє майновими правами на колективній основі, повинна виконувати від імені представлених нею володільців авторських і суміжних прав і на основі одержаних від них повноважень наступні функції: погоджувати з користува­чами розмір винагороди та інші умови видачі ліцензій; надавати лі­цензії користувачам на використання прав, управлінням яких зай­мається така організація; погоджувати з користувачами розмір винагороди в тих випадках, коли ця організація займається збором такої винагороди без видачі ліцензії; збирати передбачену ліцензіями винагороду; розподіляти і виплачувати зібрану винагороду володіль­цям авторських і суміжних прав, яких вона представляє; здійсню­вати будь-які юридичні дії, необхідні для охорони прав, управлінням яких займається така організація; здійснювати іншу діяльність від­повідно до повноважень, одержаних від володільців авторських і суміжних прав.

Хрестоматія — навчальний посібник, що становить собою збір­ник зібраних творів письменників або вчених чи їх частин. Укладач хрестоматії має на неї авторське право за умови, що добір матеріалів відзначається оригінальністю.

Художня література — категорія літературних творів, що скла­дається, в основному, з вигаданих елементів розповіді.

Цитата з твору — відносно короткий уривок твору, що викорис­товується в іншому творі для того, щоб довести або зробити зрозу­мілим яке-небудь твердження автора, або посилатися на погляди іншого автора в оригінальному формулюванні. Цитати з творів, які вже були доведені до загального відома, відповідно до закону від­носяться до сфери вільного використання за умови, що їх обсяг не перевищує обсягу, виправданого в даному конкретному випадку.

Читання (декламування) твору — усне подання літературного твору в присутності слухачів або шляхом передачі за допомогою яких-небудь технічних засобів або процесів.

Штам — сукупність клітин, що мають загальне походження і характеризуються однаковими стійкими ознаками.

Штам мікроорганізму, культури клітин рослин і тварин як об'єкт винаходу — індивідуальні штами і консорціуми мікроорганізмів, культури клітин рослин і тварин.

Юридична особа — фірма (компанія, організація, підприємство, установа), що володіє правами і виступає при виконанні покладених на неї функцій, зокрема при укладенні майнових угод, від свого імені як самостійний суб'єкт цивільних прав і обов'язків і, отже, здатна бути позивачем (відповідачем) у суді, арбітражі (третейському суді).

Юрисдикція — правова сфера, на яку поширюються повнова­ження певного державного органу.

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.