загрузка...
загрузка...
Зміст - Філософія права PDF Друк e-mail
Право - Філософія права - Костицький М.Ф.

Зміст

Передмова ........................     З

Розділ І Вступ до філософії права. Предмет філософії права

§ 1. Сучасна дискусія про предмет філософії права ....     5

§ 2. Сутність філософського підходу до права ......     9

§ 3. Значення парадигми новітньої науки для розуміння права .................    11

§ 4. Право як засіб реалізації загальнолюдських цінностей ......................   14

§ 5. Зв'язок права з державою та громадянським суспільством .....................24

§ 6. Визначення предмета правової філософії.

Співвідношення філософії права з іншими філософськими та юридичними дисциплінами    ....   27

Контрольні запитання .................ЗО

Розділ II Методологія та інструментарій філософії права

§ 1. Філософія права як методологічна дисципліна .....................31

§ 2. Аналіз філософсько-світоглядних концепцій і доктрин як методологічного інструментарію побудови філософії права ..............39

§ 3. Філософська антропологія як універсальна методологія правознавства ..............   56

§ 4. Системний аналіз у філософії права .........   67

4.1.  Сутність системного аналізу у філософії права .  .   68

4.2.  Основні напрямки системного аналізу у філософії права ................74

Контрольні запитання .................87

Розділ III Історичні типи філософії права

Тема І. Філософсько-правові вчення у Західній Європі в XV—XVIII ст................88

§ 1. Цілісність історичних типів філософії права.....88

§ 2. Філософсько-правова думка епохи відродження і реформації.....................     90

2.1.  Перша революція в суспільствознавстві — Нікколо Макіавеллі   ..............     90

2.2.  Особливості праворозуміння Жана Бодена ...     92

§ 3. Філософсько-правові погляди мислителів Нового часу.........................     93

3.1.  Теорія природного права Гуго Гроція.....     94

3.2.  Філософсько-правові позиції Т. Гоббса .  .  .  . 96

3.3.  Філософсько-правові погляди Джона Локка   .  .  .    101

3.4.  Філософсько-правові ідеї Бенедикта (Баруха) Спінози ...................    103

§ 4. Філософсько-правові концепції західноєвропейського просвітництва XVIII ст.....    104

4.1.  "Про дух законів" Шарля-Луї Монтеск'є .  .  .  .    104

4.2.  Клод-Анрі Гельвецій...............    107

4.3.  Уявлення про державу і право Жана- Жака Руссо  ..................    108

4.4.  Філософсько-правові погляди Чезаре Беккаріа    .  .

4.5 Філософсько-правові погляди Лейбніца  .....    114

Контрольні запитання .................    127

Тема II. Філософсько-правові вчення в Західній Європі кінця XVIII — середини XIX ст............    128

§ 1. Філософсько-правові позиції Іммануїла Канта   .  .  .    128

§ 2. Теоретична концепція права Йогана-Готліба Фіхте................    135

§ 3. Філософсько-правові погляди Г.-В.-Ф. Гегеля . .  .  .  .    137

§ 4. Критична філософія права К. Маркса і Ф. Енгельса    ....................    145

§ 5. філософсько-правове вчення Ієремії Бентама. Філософсько-правові погляди Джона-Стюарта Мілля .    151

§ 6. Історичні теорії права................    154

6.1. Теорія права як прояв народного духу в історії Фрідріха-Карла фон Савіньї.......    154

Контрольні запитання .................   157

Тема III. Філософія права XX століття..........    159

§ 1. Загальна характеристика філософії права XX століття .....................   159

§ 2. Неокантіанська філософія права ...........   164

§ 3. Філософія права неогегельянства ...........    169

§ 4. Новітня філософія права Німеччини в контексті світової філософії права: ретроспективний погляд . .    174

§ 5. Права людини в контексті західноєвропейського права........................    185

5.1.  Поняття прав ..................    185

5.2.  Ієрархічний порядок суспільства .........    186

5.3.  Соціальна основа прав людини ..........    186

5.4.  Форми громадянського суспільства ........    187

5.5.  Генезис ідеї невід'ємних прав людини .......    189

5.6.  "Природна людина" просвітників .........    190

5.7.  Основоположні права людини ..........    191

5.8.  Примат прав людини над законодавством .....    193

5.9.  Міжнародні документи з прав людини ......    194

§ 6. Філософія права України ..............    195

Контрольні запитання .................   207

Розділ IV Право як феномен культурно-цивілізаційного процесу

§ 1. Цивілізація як конкретно-історичне буття

культури ......................    209

§ 2. Генезис уявлень про право і законність у процесі

становлення цивілізаційних основ суспільства ....   218

§ 3. Право, правова держава, громадянське суспільство

як досягнення цивілізації ..............   227

§ 4. Право і релігія, держава і церква ..........   238

4.1.  Релігія і право як форми дух у..........   240

4.2.  Релігійні витоки держави і права .........   245

4.3.  Релігійні норми і право ..............   249

4.4.  Церква в системі державно-правових режимі в     .  .   257

4.5.  Правовий режим церкви в Україні ........   261

Контрольні запитання .................   265

Розділ V

Особистість і право (правова антропологія). Гуманістична природа права

§ 1. Правова антропологія як галузь філософії права. Соціологічний та антропологічний підходи до особистості та її цінностей............   266

§ 2. Особистісна цінність права та її структура......    273

§ 3. Права людини як безпосередній вираз особистісної цінності права.............    282

§ 4. Реалізація особистісної цінності права у правовій державі.......................    285

Контрольні запитання .................   290

Розділ VI

Правова епістемологія: істина у правотворчості та правозастосуванні

§ 1, Загальна характеристика правової епістемології. Категорія істини як центральна категорія правової епістемології    ....................    291

§ 2. Пізнавальні процеси у правотворчості........    294

§ 3. Істина як мета правозастосовної діяльності.....    299

§ 4. Основні етапи, рівні та методи пізнання у праві    .   .   .    311

§ 5. Правова практика як критерій правової істини ....    326

Контрольні запитання    ................. 330

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.