www.roulette-movies.com Roulette Variationss don't have dress codes.
загрузка...
загрузка...
Міжособистісні стосунки - Спілкування - Основи психології та педагогіки PDF Друк e-mail
Психологія - Основи психології та педагогіки Л. А. Колесніченко, Л. Л. Борисенко

МІЖОСОБИСТІСНІ СТОСУНКИ.
СПІЛКУВАННЯ

БАЗА  ЗНАНЬ

Міжособистісні стосунки, спілкування, заходи спілкування, комунікація, модель комунікативного процесу, види спілкування, структура спілкування, функції спілкування, агресивність, дружелюбність, домінування, підлеглість, група, колектив, конфлікт, каузальна атрибуція, стратегія поведінки у конфлікті: настирність, кооперація; тактики поведінки у конфліктній ситуації: уникнення, змагання, пристосування, компроміс, співробітництво; соціальна перцепція, симпатія, емпатія, вербальне спілкування, мова, невербальне спілкування.

ОСНОВНІ  ПОЛОЖЕННЯ

Спілкування — це багатоплановий складний процес встановлення контактів між людьми, в результаті якого здійснюється вплив однієї людини на іншу, обмін інформацією та вироблення загальної стратегії взаємодії, сприйняття, розуміння іншої людини. В спілкуванні реалізується потреба в іншій людині.

Спілкування має велике значення в формуванні психіки людини, її розвитку та становлення розумної, культурної поведінки. Через спілкування з психологічно розвинутими людьми, завдяки широким можливостям до научіння, людина формує та здобуває всі свої вищі пізнавальні здібності та якості через активне спілкування з розвинутими особистостями, вона сама стає особистістю.

Відомо, що психіка людини та її розвиток детерміновані способом буття середовища, в якому знаходиться людина. Перетворення індивіда в особистість відбувається завдяки спілкуванню з цим середовищем.

Коли б від народження людина була ізольована від оточення, від спілкування, вона б не сформувалась як культурна, цивілізована особистість, тобто така людина залишилась би на рівні розвитку тварини, напіврослини. Відомі факти вимушеної ізоляції від людського суспільства; коли дитина опинялась і довго жила серед звірів, або коли доросла людина потрапляла на безлюдний острів. Навіть після тривалої роботи психологів з такими людьми не вдавалось привести їхню психіку до людської норми. Ці та інші факти свідчать про те, що тільки завдяки спілкуванню людина може розвиватись.

Особливо велике значення для психічного розвитку дитини має її спілкування з дорослими на перших етапах онтогенезу. В цей відповідальний період всі свої людські, психічні якості дитина набуває виключно через спілкування, оскільки до початку навчання і до підліткового періоду вона позбавлена здатності до самоосвіти та самовиховання.

Багатопланове за змістом, цілями, заходами спілкування також виконує специфічну функцію у психічному розвитку людини. Наприклад, матеріальне спілкування дозволяє людині отримувати необхідні для нормального життя предмети матеріальної та духовної культури. Когнітивне спілкування безпосередньо виступає як фактор інтелектуального розвитку. Мотиваційне спілкування є джерелом додаткової енергії для людини, своєрідною «підзарядкою», тобто отримання та збільшення свого психоенергетичного потенціалу. Біологічне спілкування спрямоване на самозбереження організму та розвиток його життєво важливих функцій.

Без спілкування неможлива будь-яка діяльність. Спілкування може виступати як взаємодія між людьми, а може виступати як один із провідних видів діяльності.

Важливим аспектом спілкування є стосунки, які формуються та реалізуються в ньому. Міжособистісні стосунки мають широкий діапа­зон як в плані їхньої полярності, так і в плані їхньої характеристики.

Особливе значення набуває адекватне сприйняття та оцінка людьми одне одного як в соціальному, так і в приватному житті.

Міжособистісні стосунки в групі можна розглядати як статичні, які вони є в даний момент, так і в динаміці, в процесі їх розвитку. В психології існує безліч механізмів формування позитивних міжособистісних стосунків, які мають найвищу соціальну цінність. Такі стосунки позитивно впливають на мікроклімат в будь-якій групі, колективі, в спілкуванні двох осіб.

Міжособистісні стосунки багато в чому залежать від того, як люди сприймають одне одного. Серед багатьох факторів, які відіграють особливу роль у процесах міжособистісного сприйняття, виділяють два (за Т. Лірі ):

1)   домінування — підлеглість;

2)   дружелюбність — агресивність;

В результаті дослідження Т. Лірі виділив 8 якостей особистості, які характеризують її поведінку у міжособистісних стосунках:

I.  Домінантність — характеризує схильність до лідерства, домінування.

II.  Впевненість у собі — характеризує незалежність, впевненість, непохитність в міжособистісних стосунках.

III.  Вимогливість — характеризує прямолінійність, наполегливість, конфліктність.

IV.  Скептицизм — характеризує недовірливість, підозрілість, образливість, впертість, негативізм.

V. Поступливість — характеризує сором’язливість, скромність, критичне відношення до себе, поступливість.

VI.  Довірливість — характеризує залежність, слухняність, вдячність, інертність.

VII.  Добросердечність — характеризує здатність до взаємодопо­моги, товарискість, доброзичливість, конформізм, несамостійність.

VIII.  Чуйність — характеризує делікатність, ніжність, терпимість до недоліків, альтруїзм, бажання допомагати іншим.

Кожна якість має 3 ступені вираження:

а) помірний (адекватна поведінка);

б) високий (екстремальна поведінка);

в) екстремальний (дезадаптивна поведінка).

Всі 8 якостей особистості у міжособистісних стосунках можна об’єднати у 2 групи:

1 група (I, II, III, IV) — характеризується схильністю до домінування, лідерства, незалежності;

2 група (V, VI, VII, VIII) — характеризується схильністю до підкорення, невпевненістю в собі, конформної поведінки.

Як бачимо, відношення — це позиція особистості до всього, що її оточує, і до самої себе. Людина по-своєму відноситься до явищ, подій соціального життя, людей. Їй щось подобається, дещо її хвилює, а дещо залишає байдужою. Почуття, інтереси, увага — ось ці психічні прояви, які характеризують відношення особистості, її позицію. У групах, у колективах, в процесі спілкування реалізуються відносини, взаємовідносини, міжособистісні стосунки. Вони можуть бути: позитивними, негативними, формальними, неформальними. Взаємодія між людьми завж­ди має предметний зміст, вона включає у себе різного роду ситуації, які можуть бути і конфліктними.

Конфлікт у колективі являє собою зіткнення інтересів, поглядів, установок, прагнень особистостей і включає всю сукупність причин і умов, які передували конфлікту і викликали його. Конф­лікти можуть виникати на діловій або особистісній підставі. Вони можуть бути також конструктивними або деструктивними. У роз­в’язанні конфліктів важливе значення має розуміння стратегії взаємодії суб’єктів, тобто вироблення тактики поведінки у конфліктній ситуації.

У 1972 році К. Н. Томас і Р. Х. Кілмен запропонували модель поведінки особистості в конфлікті, що має дві основні стратегії поведінки: кооперацію та настирність (рис. 11).

Рис. 11. Схема стратегій та тактик поведінки в конфлікті

Перша стратегія — « Кооперація» — орієнтація на інтереси, на потреби партнерів, стратегія згоди, пошуку та примноження загальних інтересів.

Друга стратегія — « Настирність» — реалізація власних інтересів, досягнення власних цілей, жорсткий підхід (учасники — супротивники, мета — перемога — поразка). Прихильники цієї стратегії настирливі, нетерплячі, егоїстичні, не вміють слухати інших, намагаються нав’язати власну думку.

Кожна з цих стратегій може мати певну міру прояву — від мінімального до максимального. Усередені 2-х стратегій існує 5 так­тик поведінки особистості в конфлікті:

1 . Уникнення — відсутність прагнення до кооперації, прагнення не брати на себе відповідальність за прийняття рішен-
ня, не бачити розбіжностей, заперечувати конфлікт, думаючи, що він безпечний, прагнення вийти із ситуації не поступаючись, при цьому не наполягаючи на своєму, утримуючись від дискусій.

2. Пристосування — прагнення зберегти чи налагодити сприятливі відносини, забезпечити інтереси партнера шляхом зняття розбіжностей. Готовність поступитись, нехтуючи власними інтересами, ухилитись від обговорення спірних питань, згодитися з вимогами, претензіями. Прагнення підтримати партнера, щоб не торкатися його почуттів шляхом підкреслення загальних інтересів, замовчування розбіжностей.

3 . Змагання — прагнення наполягти на своєму шляху відкритої боротьби за свої інтереси, прийняття жорсткої позиції непримиримого антагонізму в випадку відпору. Використання влади, примусу, тиску, використання залежності партнера. Тенденція сприймати ситуацію як питання перемоги або поразки.

4. Компроміс — прагнення врегулювати розбіжності, поступаючись кому-небудь на користь іншого. Пошук середніх рішень, коли ніхто багато не витрачає, але й багато не виграє. Інтереси обох сторін повністю не розкриваються.

5. Співробітництво — пошук рішень, що повністю задовольняють інтереси обох сторін по ходу відкритого обговорення.
Спільний та щирий аналіз розбіжностей по ходу прийняття рішення. Ініціатива, відповідальність та виконання розподіляються за взаємною згодою.

Тактика співробітництва приводить до найефективніших рішень при зберіганні дружніх стосунків.

Оптимальною стратегією поведінки суб’єкта діяльності вважається така, в якій застосовуються усі п’ять тактик (в інтервалі 5—7 балів), в залежності від конкретних умов конфліктної ситуації (стиль поведінки учасників конфлікту, природа конфлікту, можливі наслідки тощо).

Необхідно зазначити, що змістова сторона спілкування здійснюється через способи, заходи.

За заходами спілкування може бути:

а) вербальне — за допомогою мови та мовлення;

б) невербальне — за допомогою міміки, жестів, манери триматися.

Спілкування та міжособистісні стосунки в групах та колективах досліджуються методами: спостереженням, експериментом, бесідою, анкетним опитуванням, соціометрією. При використанні того чи іншого методу необхідно спиратися на конкретні умови, в яких здійснюється дослідження.

Міжособистісні стосунки проявляються в сумісності людей.

Сумісність — це оптимальне сполучення якостей людей в процесі спілкування, які сприяють успіху виконання сумісної діяльності. Виділяють чотири види сумісності: фізичну, психофізіологічну, соціально-психологічну та соціально-політичну . Фізична сумісність відображається в гармонійному сполученні фізич­них якостей двох чи декількох людей, котрі виконують сумісну діяльність (сумісність в силі, витривалості). В основі психофізіологічної сумісності лежать особливості сенсорної та перцептивної систем особистості, а також типу її темпераменту. Соціально-психологічна сумісність передбачає взаємовідношення людей з такими особистісними властивостями, які сприяють успішному виконанню соціальних ролей. Соціально-політична сумісність передбачає єдність ідейних поглядів, схожість в соціальних установках та ціннісних орієнтаціях.

Література

1. Гамезо М. В., Домашенко И. А. Атлас по психологи: Информ.-метод. материалы к курсу «Общ. психология»: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. — М.: Просвещение, 1986. — С. 72—81, 97—107.

2. Козаков В. А. Психологія діяльності та навчальний менедж­мент: Підруч.: У 2-х ч. — Ч. 1. Психологія суб’єкта діяльності. — К.: КНЕУ, 1999. — С. 136—138, 142—146.

3. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: Основні положення: Навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К.: Екс Об, 2000. — С. 33—34.

4. Немов Р. С. Психология: Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. — Кн. 1. Общие основы психологии. — 3-е изд. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. — С. 511—619.

Самостійна робота
з теоретичним матеріалом (СРТМ. 8)

 1. Поясніть, у якій сфері життєдіяльності мовне спілкування має більшу чи меншу значимість, наведіть приклади.
 2. Поясніть, які стосунки виникають у спілкуванні в групах, у колективі, в залежності від рівня їх розвитку.
 3. Обґрунтуйте, чи може людина існувати без спілкування? Доведіть, проаналізуйте, якщо спілкування є одним із основних чинників розвитку людини, то чому тоді ченці віддають перевагу самотності?
 4. Охарактеризуйте, що таке конфлікт: ознаки, причини виник­нення, шляхи подолання?

Самостійна робота
з практичних завдань (СРПЗ. 8)

 1. Як Ви думаєте, яким чином впливає Ваше вміння спілкуватися на Вашу успішну професійну реалізацію?
 2. Визначіть, та запишіть за ступенем значущості комунікатив­ні навички, які необхідно мати викладачу та економісту.
 3. Проілюструйте з влёасного досвіду, що таке психологіна сумісність — несумісність? Яке значення їх у процесі спілку­вання?
 4. Залежно від того, наскільки яскраво проявляються стосунки, розрізняють такі види спілкування (за Б. Ломовим ) (заповніть таблицю):


п/п

Види спілкування

Характеристика, зміст

1

...............................................

Яскраво виражені суспільні стосунки (лекція, промова, виступ на мітингу)

2

...............................................

Чітко виражені стосунки, спричинені сумісною діяльністю: в процесі роботи, в навчанні

3

...............................................

Спілкування однієї людини з іншою

 1. У процесі взаємодії з оточенням особистість проявляється у стилі міжособистісного сприйняття. За допомогою методики Т. Лірі можна діагностувати типи міжособистісних стосунків за двома факторами:
 • домінування — підкорення;
 • дружелюбність — агресивність.
 1. Визначіть за допомогою тесту Т. Лірі власний особистісний профіль щодо стосунків з оточенням, проаналізуйте його та вкажіть, який тип ставлення до оточення впливає позитивно (негативно) на діяльність, якою Ви займаєтесь.

Інструкція. Опитувальник Т. Лірі включає 128 лаконічних характеристик, які утворюють 8 якостей особистості у міжособистісних стосунках. Уважно прочитайте кожне питання (характеристику), позначте знаком «+», якщо вона відповідає Вашому уявленню про себе: якщо не відповідає, то нічого не відмічайте.

ТЕКСТ ОПИТУВАЛЬНИКА Т. ЛІРІ

І.   1. Другие думают о нем благосклонно.

2. Производит впечатление на окружающих.

3. Умеет распоряжаться, приказывать.

4. Умеет настоять на своем.

ІІ.   5. Обладает чувством собственного достоинства.

6. Независимый.

7. Способен сам позаботиться о себе.

8. Может проявить безразличие.

III.   9. Способен быть суровым.

10. Строгий, но справедливый.

11. Может быть искренним.

12. Критичен к другим.

ІV. 13. Любит поплакаться.

14. Часто печален.

15. Способен проявить недоверие.

16. Часто разочаровывается.

V. 17. Способен быть критичным к себе.

18. Способен признать свою неправоту.

19. Охотно подчиняется.

20. Уступчивый.

VI. 21. Благородный.

22. Восхищающийся и склонный к подражанию.

23. Уважительный.

24. Ищущий одобрения.

VII. 25. Способен к сотрудничеству.

26. Стремится ужиться с другими.

27. Дружелюбный, доброжелательный.

28. Внимательный и ласковый.

VIІI.  29.Деликатный.

30. Одобряющий.

31. Отзывчивый к призывам о помощи.

32. Бескорыстный.

I.  33. Способен вызвать восхищение.

34. Пользуется уважением у других.

35. Обладает талантом руководителя.

36. Любит ответственность.

II.  37. Уверен в себе.

38. Самоуверен и напорист.

39. Деловит и практичен.

40. Любит соревноваться.

III.  41. Строгий и крутой, где надо.

42. Неумолимый, но беспристрастный.

43. Раздражительный.

44. Открытый и прямолинейный.

IV.  45. Не терпит, чтобы им командовали.

46. Скептичен.

47. На него трудно произвести впечатление.

48. Обидчивый, щепетильный.

V.  49. Легко смущается.

50. Неуверен в себе.

51. Уступчивый.

52. Скромный.

VI.  53. Часто прибегает к помощи других.

54. Очень почитает авторитеты.

55. Охотно принимает советы.

56. Доверчив и стремится радовать других.

VII.  57. Всегда любезен в обхождении.

58. Дорожит мнением окружающих.

59. Общительный и уживчивый.

60. Добросердечный.

VIII.  61. Добрый, вселяющий уверенность.

62. Нежный и мягкосердечный.

63. Любит заботиться о других.

64. Бескорыстный, щедрый.

I.  65. Любит давать советы.

66. Производит впечатление значимости.

67. Начальственно-повелительный.

68. Властный.

II.  69. Хвастливый.

70. Надменный и самодовольный.

71. Думает только о себе.

72. Хитрый и расчетливый.

III.  73. Нетерпим к ошибкам других.

74. Своекорыстный.

75. Откровенный.

76. Часто недружелюбен.

IV.  77. Озлобленный.

78. Жалобщик.

79. Ревнивый.

80. Долго помнит обиды.

V.  81. Склонный к самобичеванию.

82. Застенчивый.

83. Безынициативный.

84. Кроткий.

VI.  85. Зависимый, несамостоятельный.

86. Любит подчиняться.

87. Предоставляет другим принимать решения.

88. Легко попадает впросак.

VII.  89. Легко попадает под влияние друзей.

90. Готов довериться любому.

91. Благорасположен ко всем без разбору.

92. Всем симпатизирует.

VIII.  93. Прощает все.

94. Переполнен черезмерным сочувствием.

95. Великодушен и терпим к недостаткам.

96. Стремится покровительствовать.

I.    97. Стремится к успеху.

98. Ожидает восхищения от каждого.

99. Распоряжается другими.

100. Деспотичный.

II.  101. Сноб (судит о людях по рангу и достатку, а не по личным качествам).

102. Тщеславный.

103. Эгоистичный.

104. Холодный, черствый.

III. 105. Язвительный, насмешливый.

106. Злобный, жестокий.

107. Часто гневливый.

108. Бесчувственный, равнодушный.

IV. 109. Злопамятный.

110. Проникнут духом противоречия.

111. Упрямый.

112. Недоверчивый и подозрительный.

V. 113. Робкий.

114. Стыдливый.

115. Отличается чрезмерной готовностью подчиняться.

116. Мягкотелый.

VI. 117. Почти никогда и никому не возражает.

118. Ненавязчивый.

119. Любит, чтобы его опекали.

120. Чрезмерно доверчивый.

VII. 121. Стремится снискать расположение каждого.

122. Со всеми соглашается.

123. Всегда дружелюбен.

124. Всех любит.

VIII. 125. Слишком снисходителен к окружающим.

126. Старается утешить каждого.

127. Заботится о других в ущерб себе.

128. Портит людей чрезмерной добротой.

ОБРОБКА ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

 1. Підрахуйте суму балів (кількість відповідей зі знаком «+») по кожному октанту. Всі 8 октантів відповідають 8-и якостям особистості у міжособистісних стосунках з оточенням.
 2. Перенесіть отримані бали по кожному октанту на діаграму, при цьому відстань від центру кола відповідає числу балів по кож­ному октанту (від 0 до 163) Кінці векторів з’єднайте і накресліть особистісний профіль прояву особистісних якостей у спілкуванні з оточенням (рис. 12).

Формули розрахунку
провідних особистісних якостей:

Домінування / підлеглість = (I – V ) + 0,7 ∙ ( VIII + II – IV – VI);

Дружелюбність / агресивність = (VII – III ) + 0,7 ∙ (VIII – II – IV + VI).

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

1. Характеристика прояву основних особистісних якостей

Прояв основних особистісних якостей (домінування / підлеглість; дружелюбність / агресивність) визначається за формулами. Якщо отримане значення більше за нуль — проявляються якості домінування або дружелюбність, менші за нуль — підлеглість або агресивність.

2. Характеристика прояву кожної особистісної якості

Кожна особистісна якість має 4 ступені вираження:

*    0—4 — низький рівень, коли дана якість проявляється рідко;

*    5—8 — помірний рівень, якість проявляється відповідно до обставин (адаптивна поведінка);

*    9—12 — високий рівень, якість проявляється часто, інколи недоречно (дезадаптивна поведінка);

*    13—16 — занадто високий рівень, якість проявляється пос­тійно, може заважати особистості і оточуючим її людям (екстремальна поведінка).

Залежно від ступеня прояву кожна якість може бути по-різ­ному названа, і супроводжується певними поведінковими особ­ливостями.


Рис. 12. Кругова психограма особистісних якостей
(за Т. Лірі )


Таблиця 4

РІВНІ ПРОЯВУ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ
ЇЇ ПОВЕДІНКУ В МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКАХ

Якості

Ступінь вираження

0—4

5—8

9—12

13—16

І. Домі­нант­ність

Незначне вираження

Тенденція до лідерства
впевнений в собі, впертий, наполегливий, може бути гарним наставником та організатором

Владність
домінантний, енергійний, успішний у справах, полюбляє давати поради, потребує до се­бе поваги, може бути нетерпля­чим до критики, притаманна переоцінка власних можливостей

Деспотичність
владний, диктаторський, деспотичний  характер, всіх повчає, не схильний приймати поради інших, має  потяг  до  лідерства, командуван­ня іншими, си­льна особа з ри­сами деспотизму

ІІ. Впев-
неність у собі

Незначне вираження

Впевненість у собі
впевнений, незалежний, зорієнтований на себе, схильний до суперництва

Самовпевненість
самозадоволе­ний, з вира­женим почуттям власної гідності, переваги над ото­чуючими, з тенденцією мати свою оригінальну думку і зай­мати особливу позицію в групі

Самозакоханість
потяг бути над усіма, самозакоханий, обачливий, чванливий, хвалькуватий, до оточуючих ставиться відчужено

ІІІ. Вимогливість

Незначне вираження

Вимогливість
впертий, завзятий, наполегливий у досягненні мети, енергійний, щирий

Непримиренність
вимогливий, прямолінійний, відвертий, суво­рий і різкий в оцінці інших, не­примирений, схильний у всьому звинувачувати ото­чуючих, насмішкуватий, іронічний, дратівливий

Жорстокість
надмірна впертість, недружелюбність, жорсто­кість, воро­жість до ото­чуючих, невитриманість, запальність, агресивність

Продовження табл. 4

Якості

Ступінь вираження


0—4

5—8

9—12

13—16ІV. Скеп­тицизм


Скептицизм
реалістичний в судженнях та вчинках, критичний по відношенню до оточуючих, неконформність

Впертість
виражена схильність до критики, розчарований в людях, замкнений, потайливий, образливий. Недовірливий до оточуючих, пі­дозрілий, лякаєть­ся поганого ставлення. Свій не­гативізм проявляє у вер­бальній агресії

Негативізм
Відчужений по відношенню до ворожого та злісного світу, дуже підозрілий, украй образливий, схильний до сум­нівів у всьому, злопа­м’ятний, постійно скар­житься на всіх


V. Пос­тупливість

Незначне вираження

Поступливість
скромний, сором’язливий, поступливий, емоційно витрима­ний, здатний підко­рятись, со­ро­миться висло­вити власну думку, слух­няно і чесно ви­конує свої обов’язки

Покірність
сором’язливий, смирний, легко губиться, схильний підкорятись сильні­шому
без вра­хування ситуації

Пасивна підлеглість
покірний, схильний до са-
мо­знищення, слабовільний, схильний поступатись всім у всьому, завжди ставить себе на ос­таннє місце, за­суджує і звинува­чує тільки себе, пасив­ний, прагне знайти допомогу в комусь сильнішому


VI. Довір-
ливість

Незначне вираження

Довірливість
конформний, м’який, очікує допо­моги і порад, схильний до захоплення оточуючими, ввічливий, відчуває потребу у визнанні

Слухняність
слухняний, боязкий, без-
помічний, не вміє зчинити опір, щиро вважає, що інші завжди мають рацію

Залежність
дуже невпевненій в собі, має нав’язливі жахи, побо­ювання, триво­житься з будь-якого приводу, то­му залежний від інших, чужої думки, надмірно конформний

Закінчення табл. 4

Якості

Ступінь вираження


0—4

5—8

9—12

13—16
VII. Добросердечність

Незначне вираження

Добросердечність
схильний до співробітництва, коо­перації, гнучкий і компромісний у вирішенні проб­лем і в конфлікт­них спра-
вах, прагне бути у згоді з дум­кою оточуючих, свідомо кон­формний, поводиться у від­повідності з правилами гар­них стосунків з оточу­ючими, ініціати­вний, ентузіаст у досягненні цілей групи, прагне допомагати, відчувати себе в центрі уваги, заслужити по-
вагу і кохання, товариський, проявляє теплоту і дружелюб­ність в стосунках

Несамостійність
Дружелюбний і люб’язний з усіма, орієнтований на прийняття і соціальне схвалення, намагається задовольнити вимоги усіх, бути гарним для усіх без врахування ситуації

Надмірний конформізм
Людина, яка повністю залежить від соціального оточення, не розуміє свого існування без інших людей


VIII. Чуйність

Незначне вираження

Чуйність
відповідальний по відношенню до людей, делікатний, м’який, добрий, емоційне ставлення до людей проявляє у співчутті, турботі, пестощах, вміє підбадьорити і заспокоїти оточуючих, безкорисливий і чуйний

Безкорисливість
гіпервідповідальний, завжди приносить у жертву свої інтереси, прагне допомагати і співчувати усім

Жертовність
активно прагне до самопожертви, нав’язливий у своїй допомозі, не адекватно прий­має на себе відповідальність за інших


3. Сумісний прояв деяких якостей

Про певні поведінкові тенденції говорить сумісна виразність деяких якостей:

1)   переважна виразність якостей І, ІІ, ІІІ, ІV свідчить про активність людини, її силу, домінантність, гарну пристосованість до змінних умов; якостей V, VI, VII, VIII — про реактивність, підлеглість, погану пристосованість до зовнішнього середовища;

2)   одночасна виразність якостей І та ІІ — характеризується незалежністю суджень, впертістю у відстоюванні власної думки, тенденцією до лідерства; якостей ІІІ та ІV — переважанням неконформних тенденцій і схильністю до конфліктних провів; V та VI — невпевненістю в собі, податливістю думці оточуючих, схильністю до компромісів; VII та VIII — переважанням конформних установок;

3)   одночасна виразність якостей I та V притаманна особам із хворобливим самолюбством, авторитарністю; IV та VIII — вказує на конфлікт між прагненням бути визнаним у групі та ворожістю, що придушується; III та VII — свідчить про боротьбу мотивів самоствердження і аффіліації (установленні, збереженні та закріпленні емоційно позитивних стосунків з оточуючими); II та VI — відображає ситуацію, коли людина вимушена підкорятися всупереч внутрішньому протесту.

 1. В основі конфлікту лежить зіткнення протилежно спрямованих цілей, інтересів, позицій чи поглядів суб’єктів взаємодії.

За допомогою опитувальника К. Томаса:

1) визначте та проаналізуйте індивідуальну стратегію та тактику поведінки у конфліктній ситуації;

2) вкажіть, яка стратегія поведінки суб’єкта діяльності в конфліктній ситуації вважається оптимальною і як вона впливає на результативність сумісної діяльності та спілкування;

3) що краще: «тиха згода» чи «велика лайка»?

ОПИТУВАЛЬНИК К. ТОМАСА

Інструкція . Нижче пропонується 30 пар варіантів поведінки в конфліктній ситуації. В кожній парі Ви повинні вибрати один із варіантів, найбільш характерний для Вас («а» чи «б»). Свій вибір фіксуйте знаком «+» («плюс») поруч з відповідним варіантом поведінки. Довго не задумуйтесь.

ТЕКСТ ОПИТУВАЛЬНИКА

1. а) Иногда я предоставляю возможность другому взять на себя ответственность за решение спорного вопроса.

б) Вместо того чтобы обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, в чем мы оба согласны.

2. а) Я стараюсь в споре прийти к взаимному согласию.

б) Я пытаюсь уладить спор с учетом всех интересов другого человека и моих собственных.

3. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.

б) Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого человека.

4. а) Я стараюсь прийти к соглашению на основе взаимных уступок.

б) Я стараюсь не задевать чувств другого человека.

5. а) Улаживая спорную ситуацию, я все время пытаюсь найти поддержку у другого.

б) Я стараюсь делать все, чтобы избежать бесполезной напряженности.

6. а) Я стараюсь избежать неприятностей для себя.

б) Я стараюсь добиться своего.

7. а) Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, чтобы со временем решить его окончательно.

б) Я считаю возможным в чем-то одном уступить, чтобы добиться своего в другом.

8. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.

б) Я первым делом в споре стараюсь разобраться, какие и чьи интересы затронуты и вокруг чего возник вопрос.

9. а) Я думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникших разногласий.

б) Я сделаю все, чтобы добиться в споре своего.

10. а) Я твердо стремлюсь добиться своего.

б) Я пытаюсь найти решение проблемы, которое бы устраивало двоих.

11. а) Первым делом я стремлюсь определить, какие интересы затронуты в споре, из-за чего возник вопрос.

б) Я стараюсь успокоить другого человека и прежде всего сохранить наши отношения.

12. а) Зачастую я стараюсь не занимать такую позицию, которая может вызвать споры.

б) Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также идет мне навстречу.

13. а) Я предлагаю в споре среднюю позицию.

б) Я настаиваю, чтобы все было сделано по-моему.

14. а) Я сообщаю другому свою точку зрения на проблему и спрашиваю о его взглядах.

б) Я пытаюсь убедить другого в правильности и преимуществе моих взглядов.

15. а) Я стараюсь успокоить другого и сохранить наши от-
ношения.

б) Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряжения в отношениях.

16. а) Я стараюсь не задевать чувств другого.

б) Я обычно пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции.

17. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.

б) Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности во взаимоотношениях.

18. а) Если это принесет другому радость, предоставлю ему право настоять на своем.

б) Я даю другому возможность остаться при своем мнении, если он идет мне навстречу.

19. а) Первым делом я пытаюсь определить, из-за чего возник спор и чьи интересы в нем затронуты.

б) Я стараюсь отложить спорные вопросы, с тем, чтобы со временем решить их окончательно.

20. а) Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия.

б) Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих.

21. а)Улаживая отношения, стараюсь быть внимательным к другому.

б) Я всегда склоняюсь к прямому и откровенному обсуждению проблемы.

22. а) В споре я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине между моей и позицией другого человека.

б) Я отстаиваю свою позицию.

23. а) Как правило, я беспокоюсь о том, чтобы удовлетворить желание каждого из нас.

б) Иногда я предоставляю другому взять на себя ответственность за решение спорного вопроса.

24. а) Если другому его позиция кажется очень важной, я стараюсь идти ему навстречу.

б) Я стараюсь убедить другого пойти на взаимное сог-
лашение.

25. а) Я пытаюсь убедить другого в своей правоте.

б) Решая спорные вопросы, я стараюсь быть внимательным к доводам другого.

26. а) Я обычно предлагаю в споре среднюю позицию.

б) Я почти всегда стремлюсь удовлетворить интересы каждого из нас.

27. а) Чаще всего я стремлюсь избежать споров.

б) Если это принесет радость другому, я даю ему возможность настоять на своем.

28. а) Обычно в споре я настойчиво стремлюсь добиться своего.

б) Улаживая конфликт, я обычно стремлюсь найти поддержку у другого.

29. а) Я предлагаю в споре позицию среднюю.

б) Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за возникших разногласий.

30. а) В споре я стремлюсь не задеть чувств другого.

б) Я всегда занимаю такую позицию в споре, чтобы совместно мы могли добиться успеха.

ОБРОБКА ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ:

1)   Згідно з «ключем» опитувальника підрахуйте суму набраних Вами балів по кожній тактиці.

Тактика
№ питання

Змагання

Співробітництво

Компроміс

Уникнення

Присто-сування

1
а

б

2


б

а3

а
б

4а


б

5


а


б


6


б


а


7б

а


8

а

б
9

ба


10

а


б11


аб

12б

а


Закінчення табл.

Тактика
№ питання

Змагання

Співробітництво

Компроміс

Уникнення

Присто-сування

13

б


а14

б

а
15
б

а

16

б
а

17

аб


18б


а

19


а


б


20


а

б21


б


а


22

б


а23


а


б


24б


а

25

а
б

26


ба

27
а

б

28

а

б
29а

б


30


ба

2)   Нанесіть результати на графік.


Оптимальна стратегія поведінки в конфлікті — це ви-
користання всіх 5 тактик поведінки, кожна з них має значен-
ня в інтервалі 5—7. На графіку результат оптимальної стра-
тегії по­падає в «коридор», відмічений пунктирними лі-
ніями.

 1. Вітчизняна психологічна наука виходить з принципу нерозривної єдності спілкування та діяльності. В одних випадках спілкування може виступати як процес міжособистісної перцепції, а в інших, як — власне діяльність.

В яких ситуаціях спілкування постає як процес, а в яких — як діяльність? Відповіді обґрунтуйте:

Вчитель проводить бесіду з учнями про охорону навколишнього середовища. Під час бесіди виникає діалог:

Вчитель: «Хто знає, як називається наука, яка займається проблемами охорони природи?»

Учень Петренко С .: «Ця наука називається екологією. Але мені цікаво, чому вчені, знаючи про велику шкідливість атомних електростанцій, розробляють нові проекти АЕС?».

Вчитель: «На перший погляд, це так, але ця проблема є не тільки державною, а й світовою...»

Зустрілись в коридорі інституту колеги.

¾     Доброго дня, шановний Іване Васильовичу! Як справи?

¾     Дякую, Петре Олександровичу, добре. Щойно повернувся з від­рядження, був на науковій конференції в місті К. Привіз деякі матеріали.

¾     О! Чудово! Я хотів би проглянути дещо, якщо Ви не заперечуєте.

¾     Ну, звичайно, будь ласка, зайдіть до мене через годину.

На сцені обласного театру йде вистава «Лісова пісня», — діалог:

Актор К (Лукаш): «Чогось чудна ти стала, не розумію я...»

Актриса Л (Мавка): «Ти розкажи мені, я зрозумію, бо я ж тебе люблю... Я ж пойняла усі пісні сопілоньки твоєї».

Актор К (Лукаш): «Пісні! То ще наука не велика!»

Актриса Л (Мавка): « Не зневажай душі своєї цвіту, бо з нього виросло кохання наше!.. Ти смієшся?!..»

Актор К (Лукаш): «Та, справді, якось наче смішно стало».

 1. Наведіть приклади 2 ситуацій, взятих із Вашої практики і діяль­ності, якою Ви займаєтесь, де Ви застосовували вербальне та невер­бальне спілкування. Доведіть доцільність співвідношення використання цих заходів спілкування.

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.