загрузка...
загрузка...
Навчання як головний шлях до освіти - Основи психології та педагогіки PDF Друк e-mail
Психологія - Основи психології та педагогіки Л. А. Колесніченко, Л. Л. Борисенко

НАВЧАННЯ ЯК ГОЛОВНИЙ ШЛЯХ ДО ОСВІТИ

БАЗА  ЗНАНЬ

Дидактика, навчання, процес навчання, викладання, научіння, освіта, знання, уміння, навички, ціль, зміст, організація, види, форми, методи, заходи, результати, продукти навчання, управління навчанням, суб’єкт навчально-пізнавальної діяльності, принципи дидактики, освітні групи навчання, мотиви, класно-урочна система, урок, лекція, бесіда, диспут, дискусія, факультатив, навчальний план, програма, дисципліна, контроль, самостійна робота.

ОСНОВНІ  ПОЛОЖЕННЯ

В цій темі ми розглядаємо навчання як один із основних видів діяльності людини — головною метою якої є засвоєння знань, навичок і вмінь, підготовка до трудової діяльності.

Навчання — це діяльність, яка має двосторонній характер: викладання та учіння.

Викладання цілеспрямований вид діяльності, який здійснюється педагогом, організатором педагогічного процесу; це активний процес, бо в його здійсненні намагаються не лише передати учневі (студентові) певні знання, а й розвинути у нього бажання і вміння набувати нових знань, досвіду.

Учіння — цілеспрямований процес засвоєння знань, умінь, навичок, соціального досвіду.

У сучасному розумінні для навчання характерні такі ознаки:

1)   двосторонній характер;

2)   сумісна діяльність вчителів та учнів;

3)   управління з боку вчителя.

Таким чином, навчання — цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної та практичної діяльності вчителів і учнів. Навчання має ряд особливостей:

¾    перша особливість — бінарність: викладання (цілі викладання) і учіння (цілі учіння);

¾    друга особливість розмаїття суб’єктів діяльності з власними потребами, мотивами, установками, ціннісними орієнтаціями; з власними розуміннями «передачі» знань, з власним тлумаченням «засвоєння» знань;

¾    третя особливість величезне розмаїття сфер, напрямків, предметів людського досвіду, який передається, засвоюється у навчанні; особливості навчальних цілей.

Навчання має забезпечити:

¾    вміння орієнтуватися у певних умовах;

¾    відповідно до цього здатність «будувати» поведінку, адекватну умовам;

¾    результат навчання — здатність пізнавати оточуючий світ, вміння регулювати поведінку.

Таким чином, в результаті навчання повинні статись заплановані зміни у поведінці тих, хто вчиться.

Щоб здійснити процес навчання, його потрібно організувати.

Організувати навчання — означає створити певну структуру та налагодити, відповідні цілям організації, зв’язки між елементами структури.

Основні елементи організації навчання :

¾    група людей (суб’єкти учіння, суб’єкти викладання);

¾    навчальні цілі (пізнавальні, психомоторні, афективні);

¾    зв’язки між елементами (контроль як зворотний зв’язок).

Організаційні форми навчання — це зовнішні прояви узгодженості діяльності учнів та вчителів, що здійснюються у певному порядку та режимі.

В культурі людства розвиток форм навчання має свої історичні етапи:

 1. Первісна форма навчання — на ранніх стадіях розвитку людства навчання було пов’язане з конкретною поведінкою та діяльністю людини. Діти навчалися, наслідуючи дорослих.
 2. Індивідуальне навчання виникло в Давній Греції; учень виконує індивідуальне завдання, вчитель допомагає. Воно є досить ефективним, тому що дозволяє врахувати особливості розвитку дитини, провадити індивідуальний контроль за процесом засвоєння знань. Однак має ряд недоліків: воно потребує матеріальних затрат, а також позбавляє однолітків спілкування.
 3. Індивідуально-групове навчання — набуло широкого розповсюдження в середньовічних школах. Його характерні ознаки: непостійний склад учнів з різним рівнем розвитку, різним рівнем знань, не однорідний за віком. У школах панували репродуктивні методи навчання: механічне заучування, багаторазове повторення і відтворення матеріалу.
 4. Класно-урочна форма навчання — заснована Я. А. Комен­ським, який глибоко обґрунтував її у видатній праці «Велика дидактика» (1632 р.). Він вважав, що в школі навчання учнів повинно провадитись у класах з постійним складом учнів (однорідні за віком, розвитком); формування класів здійснюється на початку навчального року; навчальний рік повинен мати фіксовані початок і кінець, чотири періоди канікул; повинна бути програма навчання, зміст навчання за роками; заняття кожен день, крім неділі; навчання в класах по 40—50 осіб, навіть до 300 (якщо до проведення занять будуть залучені кращі учні). Таким чином, класно-урочна система діє та вдосконалюється аж до нинішніх часів.
 5. Белл-ланкастерська система навчання — (автори Белл і Ланкастер, Англія, кін. XVIII—поч. XIX ст.) — сутність її в тому, що вчитель організував навчання молодших школярів за допомогою старших (давав інструкцію як вчити).
 6. Лабораторна система знань за Дальтон-планом (за назвою м. Дальтон, США, 20-ті роки ХХ ст.), суть системи: виключаються класи, колективна робота вчителя з учнями; використовуються лабораторії, де провадяться заняття; використовуються таблиці, прилади, технічні засоби.
 7. Мангеймська система навчання — (автор Зіккінгер (1858—1930), м. Мангейм, Німеччина). Суть її в тому, що навчання про­вадять в класах, розподілених на підставі результатів психометричних обстежень і характеристик вчителів (4 групи класів: із середніми здібностями, малоздібними, розумово відсталими та обдарованими). Тривалість навчання в кожній групі була різною.
 8. План Трампа (50—60-ті роки ХХ ст.) — це американська система навчання, за якою 40 % часу відводиться на навчання учнів у великих групах (100—150 осіб), 20 % — на навчання у малих групах (10—15 осіб), а 40 % — на самостійну роботу.
 9. Метод проектів (30-ті роки ХХ ст., автор Дьюї, м. Чи­каго, США) — сутність; виховання через дію, навчання за проек­том (зміст навчання визначає проект).

Процес навчання будується відповідно до законів, закономірностей принципів навчання. Під принципами навчання або принципами дидактики розуміють систему вихідних, дидактичних вимог до навчання, виконання яких забезпечує його ефективність. Усі принципи можна розділити на загальнонаукові (науковість, системність, зв’язок теорії з практикою) та дидактичні (систематичність, міцність засвоєння знань, індивідуальний підхід до учнів, формування позитивної мотивації).

Для досягнення свідомо визначеної мети в навчально-пізна­вальній діяльності необхідно діяти, тобто змінювати стан пред­мета (для отримання необхідного результату-продукту).

Методи навчання — це система послідовних дій суб’єктів навчання над свідомо визначеним предметом діяльності із застосуванням відповідних засобів, внаслідок чого отримується очікуваний результат навчання.

У педагогічній науці існує декілька класифікацій методів навчання в залежності від того, які підходи і принципи лягли в основу їх розробки.

 1. 1. Класифікація методів навчання за джерелами надбання знань:

1.1.   словесні;

1.2.   наочні;

1.3.   практичні.

 1. 2. Класифікація методів навчання за характером навчально-пізнавальної діяльності учнів по засвоєнню матеріалу:

2.1.   пояснювально-ілюстровані;

2.2.   репродуктивні;

2.3.   проблемні;

2.4.   частково-пошукові або евристичні;

2.5.   дослідницькі.

 1. 3. Класифікація методів навчання за способами організації упо­рядкованої навчальної діяльності суб’єктів:

3.1.   методи засвоєння знань;

3.2.   методи викладання;

3.3.   методи формування умінь, навичок та застосування їх на практиці;

3.4.   методи контролю і оцінки знань, умінь, навичок.

 1. 4. Класифікація методів навчання за навчальними цілями (рівень абстракції навчальних цілей визначає рівень абстракції методів навчання) (за В. А. Козаковим):

¾    основні види методів навчання;

¾    типи;

¾    способи-методи;

4.1.інформаційно-презентативні:

¾    усні;

¾    письмові;

¾    наочно-усні;

4.2.алгоритмічно-дійові:

¾    діалогічні;

¾    предметно-групові;

¾    групові;

4.3.самостійно-пошукові:

¾    індивідуальна робота;

¾    самостійна робота.

Усі методи навчання повинні використовуватись в оптимальному співвідношенні, враховуючи характер матеріалу, фактори ефективності їх застосування та особливості освітніх груп навчання.

До основних форм організації занять належить урок — це така організаційна форма навчання в школі, за якої вчитель у рамках точно встановленого часу з постійним складом учнів однакового віку за твердим розкладом вирішує певні навчально-виховні зав­дання. Урок — основний елемент класно-урочної системи. Струк­туру уроку визначають мета, зміст, дидактичні задачі, вік учнів, методи і засоби навчання.

Відповідно до дидактичних функцій можна визначити такі типи уроків:

¾    уроки, які служать ознайомленню учнів із новим мате-
ріалом;

¾    уроки для повторення засвоєного матеріалу;

¾    уроки для контролю й оцінки результатів навчання;

¾    комбіновані уроки;

¾    нестандартні уроки — це імпровізовані заняття, що мають нетрадиційну форму: урок — «аукціон ідей», урок — прес-конфе­ренція, урок — консультація, бінарний урок (2 викладачі), урок — КВК, урок — конкурс тощо.

Існують також допоміжні форми організації занять:

¾    факультативи;

¾    гуртки за інтересами;

¾    екскурсії;

¾    домашня самостійна робота.

Одним із головних елементів у структурі процесу навчання
є зміст освіти. Визначень «змісту освіти» існує багато, але вони мають одну суть: це окреслене коло систематизованих знань, умінь, навичок, які є основою для всебічного розвитку учнів, формування у них гуманістичного світогляду і пізнавальних інтересів.

Зміст освіти визначається такими документами:

¾       навчальними планами;

¾       навчальними програмами;

¾       підручниками і навчальними посібниками.

Складовою частиною навчального процесу є контроль, який сприяє:

¾       виявленню успішності навчання кожного учня;

¾       розкриттю причин слабкого засвоєння учнями окремих частин матеріалу;

¾       ліквідації недоліків навчального процесу в роботі як учнів, так і вчителів.

Компоненти контролю:

1)   перевірка знань, умінь, навичок;

2)   оцінка — вимірювання знань, умінь, навичок;

3)   облік результатів вимірювання у вигляді оцінок, балів, рей­тингу.

Функції контролю:

¾       контролююча;

¾       навчальна;

¾       виховна;

¾       розвиваюча.

Види контролю:

¾       попередній;

¾       поточний;

¾       періодичний;

¾       підсумковий.

До методів контролю можна віднести:

1)   спостереження за навчанням учнів;

2)   усне опитування;

3)   письмовий контроль;

4)   комбіноване опитування;

5)   письмовий контроль;

6)   програмований контроль;

7)   самоконтроль;

8)   іспити.

Педагогічні вимоги до контролю:

1)   об’єктивність перевірки та оцінки;

2)   індивідуальний характер контролю;

3)   систематичність, регулярність контролю;

4)   гласність контролю;

5)   всебічність перевірки;

6)   диференційованість перевірки;

7)   різноманітність форм;

8)   етичне ставлення до тих, кого перевіряють.

Навчання за своєю сутністю є спільною діяльністю вчителів та учнів, тому необхідне управління навчанням.

Управління навчанням — це координація роботи учасників спільної діяльності, — процес планування, організації, мотивації та контролю, що забезпечує досягнення навчальних цілей.

Процес управління виконує функції: первинні (планування, організація, мотивація та контроль) та зв’язуючі (комунікативні, прийняття рішення, керівництво). Управління здійснює людина, яка виконує роль керівника. Управління навчанням має дві сторони: управління з боку вчителя і самоуправління самого учня.

Література

 1. Гончаренко С . Український педагогічний словник. — К.: Либідь, 1997. — С. 221—226, 235—242.
 2. Козаков В. А. Самостоятельная работа студентов и ее инфор­мационно-методическое обеспечение: Учеб. пособие. — К.: Высш. шк., 1990. — С. 129—136.
 3. Козаков В. А. Психологія діяльності та навчальний менедж­мент: Підруч.: У 2 ч. — Ч. 1. Психологія суб’єкта діяльності. — К.: КНЕУ, 1999. — С. 16—18.
 4. Лозниця В. С. Педагогіка і психологія: Основні положення Навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К., 2001. —
  С. 209—234.
 5. Касьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва: Навч. посіб.: — К.: Вища шк., 1993. — С. 179—253.
 6. Подласый И. П. Педагогика: Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений. — М.: Просвещение; Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996. — С. 199—390.
 7. Кунисевич Ч. Основы общей дидактики / Пер. с пол. О. В. Долженко. — М.: Высш. шк., 1986. — С. 76—281.

Самостійна робота
з теоретичним матеріалом (СРТМ. 11)

 1. Поясніть, у чому полягає зміст індивідуального навчання.
 2. Поясніть, які елементи методу проектів використовує сучасна школа.
 3. Обґрунтуйте схему трансформації історичних організаційних форм навчання в сучасні.
 4. Визначте напрямки реалізації принципу індивідуального підходу у навчанні.
 5. Поясніть, що таке догматичне і проблемне навчання, дайте порівняльну характеристику.
 6. Складіть схему видів, компонентів, функцій контролю навчання.
 7. Дайте характеристику змісту освітніх та державних нормативних документів, які відображають зміст освіти в школі.

Самостійна робота
з практичних завдань (СРПЗ. 11)

1. Заповніть таблицю «Методи навчання та фактори ефективності їх застосування», проаналізуйте отриманні результати: чому одні методи мають високі показники ефективності, а інші — низькі:

а) використовуючи кваліфікацію методів навчання за навчальними цілями, заповніть таблицю;

б) дайте оцінку ефективності методів за вказаними критеріями (за 10-бальною оцінкою);

Основні види методів навчання: типи, способи

Фактори ефективності (10 балів)

пізнавальні

виховуючі

моти-
вуючі

контрольно-стимулюючі

розви-
ваючі

І. .................................

а) .................................

б) .................................


2. Навчання — це спільна діяльність вчителя й учня.

Опишіть елементи організаційно-психологічної структури навчальної діяльності окремо для учня та вчителя (за В. А. Ко­заковим ).

3. В XVIII—XX ст. отримали визнання та розповсюдження декілька систем навчання, елементи яких трансформувались у сучасні освітні системи.

Заповніть таблицю, вкажіть назви систем, авторів.

Системи навчання,
автор

Характеристика систем

1.

Вчитель організував навчання молодших школярів за допомогою старших учнів

2.

Вчитель дає учневі індивідуальне завдання, орієнтований план на день, пропонує раціональні
методи навчання

3.

Поділ дітей на 4 групи на підставі результа-
тів психологіч­них обстежень і характеристик:
1) основні групи дітей з середніми здібностями (50—60 %)
2) класи для малоздібних (20—30 %)

3) допоміжні класи — для розумово відсталих (2—2,5 %)
4) класи для обдарованих учнів (20—25 %)

4.

Система, за якою: 40 % часу для навчання учнів у
великих групах (100—150 учнів); 20 % — на навчання у малих групах (10—15 учнів), а 40 % —
на самостійну роботу

5.

Кожний учень розробляє індивідуальні проек-
ти навчання; в залежності від його спрямова­ності визначились зміст, методи і форми роботи учнів

В які організаційні сучасні форми навчання були втілені елементи тих систем навчання, які Ви вказали в таблиці?

4. Дидактичні принципи — це основні положення, які визначають зміст, організаційні форми і методи навчального процесу відповідно до його цілей і закономірностей. Принципи реалізуються через правила навчання, які є заходами реалізації принципів. Існує такий перелік принципів дидактики:

наочність, науковість, доступність, зв’язок теорії з практикою, системність і послідовність, свідомість та активність, міц­ність.

В нижче наведеній таблиці знайдіть відповідність: якому принципу навчання відповідає певне правило:

№ п/п

Правило навчання

Принципи

1

«Від легкого до складного, від невідомого до відомого, від простого до складного»


2

«Якнайчастіше використовуйте питання «чому», щоб навчити учнів мислити причинно, розумінню причинно-наслідкових зв’язків»


3

«Слідкуйте, щоб спостереження учнів були систематизовані і встановлені в співвідношенні причин та наслідків, незалежно від того, в якому порядку вони спостерігались»


4

«Розвивайте, закріплюйте, переносьте успіхи учнів в одному виді діяльності на інші: від епізодичного успіху ідіть до високих стабільних досягнень»


5

«Розвивайте творче мислення учнів, наштовхуйте їх до пошукової творчої, пізнавальної діяльності»


12. Навчальна діяльність завжди полімотивована. У системі мотивів навчання існують як зовнішні (навчання як звичне функціонування), так і внутрішні (пізнавальні) мотиви.

За допомогою методики М. І. Алексєєвої для виявлення реаль­но діючих мотивів навчання визначіть:

а) домінуючі та підпорядковані мотиви навчання із 8 груп мотивів;

б) проаналізуйте отриманні дані з метою виявлення ієрархії структури мотивації учіння;

в) зобразіть графічно у вигляді діаграми отримані результати, тобто реальні мотиви навчання.

Інструкція . В цій анкеті перераховано причини, які можуть пояснити Ваше прагнення вчитися якомога краще; біля кожного номера пункту анкети зазначте свою відповідь таким чином:

¾       причина дуже важлива, саме через неї я вчусь ++

¾       не дуже важлива причина, але також відіграє роль +

¾       не знаю, про таку не думав 0

¾       не має для мене важливого значення –

¾       не має для мене ніякого значення – –

ТЕКСТ ОПИТУВАЛЬНИКА

Я навчаюсь оскільки :

 1. Хочу розширити свій кругозір, краще орієнтуватися у оточуючій дійсності.
 2. Хочу у майбутньому отримувати високу заробітну платню.
 3. Хочу знати закони розвитку природи, суспільства.
 4. Оволодіння знаннями — обов’язок студента.
 5. Без навчання неможливо розвинути свої розумові здіб­ності.
 6. Інакше будуть неприємності в інституті та вдома.
 7. Такий порядок: батьки працюють, діти навчаються.
 8. Хочу відповідати сучасному рівню життя.
 9. Цікаво пізнавати щось нове.
 10. Знання допомагають спілкуватися на різноманітні теми.
 11. Вища освіта допоможе отримати обрану мною професію.
 12. Хочу підготуватися до магістратури.
 13. Нашій країні потрібні освічені та всебічно розвинені
  люди.
 14. Знання дають почуття впевненості в собі.
 15. Хочу оволодіти способами самостійної роботи над собою, щоб вдосконалюватися далі.
 16. Хочу бути освіченою, культурною людиною.
 17. Думаю, що диплом про вищу освіту забезпечить мені деякі переваги у житті над тими, хто його не має.
 18. Хочу мати забезпечене майбутнє.
 19. В інституті, у спілкуванні із своїми товаришами та викладачами перевіряєш правильність своїх поглядів, вчинків.
 20. ВНЗ допомагає виробити власні погляди на оточуючий світ, суспільство, політику, культуру.
 21. Вища освіта — гарна основа для будь-якої професії.
 22. Вчитися примушують.
 23. В студентські роки з’являються дійсні друзі.
 24. Вища освіта забезпечить мені певну позицію у суспіль-
  стві.

ОБРОБКА ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Переведіть символьні відповіді у систему балів за принципом: «+ +» оцінюється в 5 балів, «+» — 4 бали, «0» — 3 бали, «–» —
2 бали, «– –» — 1 бал.

КЛЮЧ ДО МЕТОДИКИ М. І. АЛЕКСЄЄВОЇ:

1)   суспільні мотиви: 4, 8, 13

2)   пізнавальні мотиви: 1, 3, 9

3)   мотиви професійного становлення: 11, 12, 21

4)   мотиви особистісного становлення: 14, 16, 24

5)   комунікативні мотиви: 10, 19, 23

6)   мотиви самовиховання: 5, 15, 20

7)   формальні мотиви: 6, 7, 22

8)   утилітарні мотиви: 2, 17, 18.

Підрахуйте суму балів по кожній з 8 груп мотивів. Таким чином, виявіть домінуючі та підпорядковані групи мотивів, описуючи ієрархію мотиваційної сфери навчання.

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.