загрузка...
Динаміка споживчих цін - Статистика PDF Друк e-mail
Статистика - Статистика - Герасименко С. С., Головач А. В., Єріна А. М.

15.3. Динаміка споживчих цін

Споживчі ціни є кінцевими цінами, за якими домашні господарства-споживачі купують товари та оплачують послуги для власних потреб. Державна статистика досліджує динаміку споживчих цін і тарифів у цілому, а також окремо на продовольчі й непродовольчі товари та платні послуги населенню. Крім зведених індексів по державі в цілому розробляються індекси споживчих цін для окремих адміністративно-територіальних одиниць та груп населення.

Зведені індивідуальні індекси середніх споживчих цін за окремими товарами та видами послуг розраховуються за формулою індексу змінного складу, що відтворює динаміку цін і структури форм купівлі за сектором домашніх господарств (на споживчих ринках, у державній торгівлі, у торговельних підпри­ємствах інших форм власності, натуральну оплату праці тощо):

=  :  = : ,

де ,  — середні ціни на окремі товари або послуги в реальній структурі форм продажу товарів та послуг.

Розрахунок загального індексу споживчих цін і тарифів виконується за методикою індексу Ласпейреса з урахуванням базової питомої ваги (частки) витрат на окремі товари або послуги, які входять до споживчого кошика. Ці частки визначаються за матеріалами бюджетних обстежень населення:

I p = ,

де  — індекси середніх цін на окремі товари та послуги, що входять до споживчого кошика; d 0 частка витрат на купівлю цих товарів та послуг у базовому періоді.

Для зважування використовується розрахункова регіональна структура витрат сімей на кожен товар (послугу), а також питома вага споживчих витрат населення окремих регіонів у загальних витратах сектору домашніх господарств по країні в цілому. Похідну інформацію про структуру споживчих витрат державна статистика отримує з матеріалів обстежень сімейних бюджетів, що відтворюють реальну структуру спожитих товарів та послуг як у натуральному, так і у вартісному виразі за окремими регіонами та адміністративно-територіальними одиницями і по країні в цілому.

Стосовно кола офіційно зареєстрованих торговельних підприємств усіх форм власності динаміка цін у роздрібній торгівлі на споживчі товари щомісячно аналізується за формулою Ласпейреса:

І p =  ,

де i p — індивідуальні індекси цін на конкретні види товарів-пред­ставників; q 0 p 0 — товарооборот попереднього місяця за групами товарів, до яких належать товари-представники.

Динаміка цін за рік по цих підприємствах розраховується за рекурсивною системою розрахунку зведених індексів, зміст якої викладено в попередньому розділі.

Для врахування специфіки місцевих регіональних ринків вибіркові сукупності одиниць спостереження формуються на підставі реальних часток торговельних підприємств різних форм власності в товарообороті за конкретними містами, областями та районами. Крім зведеного індексу Ласпейреса за всіма формами продажу та видами товарів і послуг для населення розраховують індекси цін для роздрібно-торговельних підприємств і міських ринків, а також індекси тарифів на послуги.

Помісячні індекси середніх цін на міських ринках обчислюються на підставі даних прямого вибіркового спостереження за формулою:

І p міс = ,

де ,  — відповідні середні рівні цін на конкретні товари, які зареєстровані на ринку під час опитування працівниками держав­ної статистики в попередньому та поточному місяці; q 1 — зафіксована кількість реалізованих товарів у звітному
періоді.

Індекси цін реалізації платних послуг розраховуються за окремими видами послуг: пасажирський транспорт, зв’язок, житлово-комунальні послуги, послуги підприємств культури, утримання дітей у дошкільних закладах, туристично-екскурсійні послуги, послуги організацій охорони здоров’я, санаторно-курортні й оздоровчі послуги. Загальний індекс цін на платні послуги розраховують за формулою Ласпейреса з використанням галузевих індексів цін за наборами послуг-представників та базової структури загальної виручки за надання послуг (табл. 15.1).

Таблиця 15.1

Динаміка обсягу та зміни цін і тарифів на окремі основні платні послуги населенню в 1997—1998 рр.

Види послуг

Обсяг виручки за надані послуги, млн грн.

Індекси цін і
тарифів
у 1998 р.

Розрахунок

1997

1998

p 0 q 0

p 1 q 1

i p =

Побутові

718

718

1,172

841,5

612,6

Пасажирського транспорту

1748

1929

1,099

1921,1

1755,2

Зв’язку

794

1062

1,850

1468,9

574,1

Житлово-комунальні

4438

4339

1,091

4841,8

3977,1

Культури, відпочинку та розваг

85

86

1,152

97,9

74,6

Туристсько-екскурсійні

63

60

1,349

85,0

44,5

Охорони здоров’я

113

129

1,107

125,1

116,5

Санаторно-курортні
й оздоровчі

604

600

1,075

649,3

558,1

Разом

8563

8923

´

10030,6

7712,7

Зведений індекс цін та тарифів за формулою Ласпейреса:

I p =  =  = 1,171.

Зведений індекс за методом Пааше:

I p =   =   = 1,157.

Ефект Гершенкрона буде такий:

1,171 : 1,157 = 1,012 або 101,2%.

Дослідження споживчих цін доповнюють аналізом витрат населення та його окремих груп на стандартні набори найважливіших товарів і послуг, що характеризують окремі частини індивідуального споживання. Наприклад, щомісячно вивчається вар­тість набору з 22 найважливіших продуктів харчування (борошно, хліб (2 види), вермішель, манна крупа, яловичина, свинина, кури, ковбаса варена, молоко, сир, сметана, масло вершкове, яйця, цукор, олія, картопля, капуста, морква, буряк, цибуля, яблука). Кількість поданих у наборі продуктів на душу населення є стандартною, пов’я­заною з нормами споживання, розробленими медико-санітарними установами. Вивчення щомісячної динаміки таких показників провадять по регіонах з метою територіальних порівнянь та по країні в цілому. Узагальнююча оцінка за рік дається за формулою зведеного Ласпейрес-індексу, розрахованого на підставі щомісячних ланцюгових індексів вартості набору. Аналогічні розрахунки провадять щодо наборів непродовольчих товарів та послуг.

Узагальнюючі індекси цін за непродовольчими товарами, продовольчими товарами та послугами також можуть бути використані для розрахунку загального індексу споживчих цін з урахуванням частки цих груп у загальному обсязі купівлі товарів споживчого кошика. Наприклад, якщо витрати на продовольчі товари в листопаді 1998 року в Україні становили 50,9% загальної вартості споживчого кошика, на непродовольчі товари — 40,8%, на послуги — 8,3%, а індекси цін за цими групами у грудні дорівнювали відповідно 106,0%, 100,9% та 100,2%, то загальний індекс споживчих цін у грудні становив:

I p =  =
= 0,539 + 0,411 + 0,083 = 1,033,  або  103,3%.

Узагальнюючим показником динаміки споживчих цін також є індекс споживчих цін на товари та послуги . Його розраховують для всього обсягу товарів та послуг, які споживаються в секторі домашніх господарств, а також окремо за продовольчими товарами, непродовольчими товарами та платними послугами.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) розраховується в Україні починаючи з 1991 року, а за діючою методологією — з 1994 року в рамках програми опрацювання макроекономічних показників, заснованих на міжнародних стандартах, і є найважливішим і найбільш поширеним показником, який характеризує інфляційні процеси в економіці країни. Індекс споживчих цін є важливим інструментом у разі прийняття рішень з багатьох питань державної політики, аналізу і прогнозування цінових процесів у економіці, перегляду розмірів грошових доходів та мінімальних соціальних гарантій населенню, вирішення правових спорів.

ІСЦ характеризує зміни протягом часу загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання. Він є показником зміни вартості фіксованого набору товарів та послуг у поточному періоді відносно його вартості у базисному періоді.

Розрахунок ІСЦ провадиться об’єднанням двох інформаційних потоків:

даних про зміни цін, здобутих реєстрацією цін і тарифів на споживчому ринку;

даних про структуру фактичних споживчих витрат населення.

Спостереження за рівнем цін і тарифів здійснюється на підприємствах торгівлі і сфери послуг усіх форм власності, включаючи ринки. Цінова інформація збирається в усіх обласних, а також районних центрах України, інших містах, дібраних з урахуванням їх представництва у соціально-економічному стані та географічному положенні регіонів і фактора насиченості споживчого ринку цих населених пунктів товарами й послугами.

Набір товарів і послуг, розроблений для спостережень за змінами цін, включає перелік товарів (послуг), які найчастіше споживає населення. При цьому враховується представництво зазначених товарів з відбиттям динаміки цін на однорідні товари та наявності їх у продажу.

Відправною інформацією для розрахунку ІСЦ є дані реєстрації цін на конкретні товари і послуги. На їх основі визначаються середні порівнянні ціни на кожний товар і послугу у кожній адміністративно-територіальній одиниці за звітний та попередній періоди. Порівнянною вважається ціна, що зареєстрована в одному і тому самому підприємстві торгівлі (сфери послуг) на один і той самий або аналогічний за якістю товар.

Обраховані середні ціни по кожній адміністративно-терито­ріальній одиниці на кожний товар (послугу) та їх індивідуальні індекси передаються до регіональних управлінь статистики, де провадяться розрахунки середніх цін по Автономній Республіці Крим, областях, містах Києву і Севастополю. Такі розрахунки виконуються з використанням питомої ваги чисельності населення територій, які обстежуються, у загальній чисельності населення відповідного регіону. Індивідуальні індекси цін на кожний товар та послугу по регіонах визначаються діленням середньої ціни кожного товару або послуги за поточний місяць на їх середню ціну за попередній місяць.

Далі Держкомстат, виходячи з індивідуальних регіональних індексів цін, розраховує індекси на кожний товар і послугу, групу та підгрупу товарів (послуг) і загальний індекс (індекс усіх груп) за регіонами і по країні в цілому. Базою зважування є розрахункова структура витрат сімей на кожний товар (послугу) відносно загальної суми споживчих витрат, а також питома вага споживчих витрат населення кожного регіону в загальних витратах населення України (за матеріалами обстеження сімейних бюджетів). Розрахунок індексу СЦ виконують за модифікованою формулою Ласпейреса:

де .

З огляду на важливість аналізу зміни рівня споживчих цін як характеристики динаміки рівня життя населення цей індекс обчислюється щомісячно. Цю динаміку докладно вивчають та використовують у своїй практичній діяльності Міністерство фінансів України, Національний та комерційні банки України, інші державні та недержавні установи, чия діяльність пов’язана з виробництвом та обігом товарів і послуг для населення.

В офіційних довідниках Держкомстату України ІСЦ ототожнюють з індексом інфляції , хоча динаміку процесу інфляції, тобто знецінення грошей внаслідок випереджаючого зростання їх кількості порівняно з обсягом вироблених товарів та послуг, характеризують і інші показники (темп інфляції, індекс вартості життя).


 
загрузка...