загрузка...
загрузка...
Оцінка коливань та сталості динаміки - Статистика PDF Друк e-mail
Статистика - Статистика - Герасименко С. С., Головач А. В., Єріна А. М.

8.5. Оцінка коливань та сталості динаміки

Фактичні рівні динамічних рядів під впливом різного роду чинників варіюють, відхиляючись від основної тенденції розвитку. В одних рядах коливання мають систематичний, закономірний характер, повторюються через певні інтервали часу, в інших — не мають такого характеру і тому називаються випадковими . У конкретному ряду можуть поєднуватися систематичні та випадкові коливання.

Найпростішою оцінкою систематичних коливань є коефіцієнти нерівномірності , які обчислюються відношенням максимального і мінімального рівнів динамічного ряду до середнього. Чим більша нерівномірність процесу, тим більша різниця між цими двома коефіцієнтами.

Наприклад, споживання питної води за добу становить 7200 м 3 , у середньому за годину 7200 : 24 = 300 м 3 . Найбільший рівень споживання води в період від 20 до 21 години — 381 м 3 , найменший — у період від 2 до 3 год — 165 м 3 .

Коефіцієнти нерівномірності такі:

K max = 381 : 300 = 1,27;

K min = 165 : 300 = 0,55.

Амплітуда коливань у розмірі 72 пункти [100 (1,27 – 0,55)] свідчить про істотну нерівномірність споживання води протягом доби.

Окремим соціально-економічним процесам притаманні внутрішньорічні, сезонні піднесення і спади. Наприклад, виробництво й переробка сільськогосподарської продукції, нерівномірне завантаження транспорту, коливання попиту на товари тощо. Сезонні коливання виявляються і аналізуються на основі рядів щомісячних або щоквартальних даних.

Характер сезонних коливань описується « сезонною хвилею », яку утворюють індекси сезонності. У динамічних рядах, які не виявляють чіткої тенденції розвитку, індекси сезонності є відношенням фактичних місячних (квартальних) рівнів  до середньомісячного (середньоквартального) за рік , %:

.

Рис. 8.3. Сезонна хвиля
споживання електроенергії

Порядок обчислення се­зонної хвилі розглянемо на прикладі споживання електроенергії комунальним господарством регіону (табл. 8.5). Середньомісячний обсяг споживання = 1848 : : 12 = 154 млн квт × год. Ін­декси сезонності колива­ються від 121,4% у грудні [(187 : 154)100] до 80,5% у липні [124 : 154)100]. Амп-
літуда сезонних коливань ста-
новить R t = 121,4 – 80,5 =
= 40,9 п. п. Характер сезон­ної хвилі схематично ілюструє рис. 8.3.

Оскільки сезонні коливання з року в рік не лишаються незмінними, виявити сталу сезонну хвилю можна за допо­могою середніх індексів сезонності за кілька років:

,

де n — число років.

Таблиця 8.5

ЩОМІСЯЧНА ДИНАМІКА СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Місяць року

Спожито
електроенергії, у t , млн квт · год

Індекс
сезонності І с , %

І с – 100

( І с – 100) 2

Січень

172

111,7

11,7

136,89

Лютий

161

104,5

4,5

20,25

Березень

158

102,6

2,6

6,76

Квітень

151

98,0

–2,0

4,00

Травень

147

95,5

–4,6

20,25

Червень

130

84,4

–15,6

243,36

Липень

124

80,5

–19,5

380,25

Серпень

146

94,9

–5,1

26,01

Вересень

149

96.8

–3,2

10,24

Жовтень

155

100,6

0,6

0,36

Листопад

168

109,1

9,1

82,81

Грудень

187

121,4

21,4

457,96

Разом

1848

100

0

1389,14

Для порівняння інтенсивності сезонних коливань різних явищ чи одного й того самого явища в різні роки використовуються узагальнюючі характеристики варіації індексів сезонності:

середнє лінійне відхилення ;

або середнє квадратичне відхилення .

У динамічному ряду споживання електроенергії (табл. 8.5) середнє квадратичне відхилення:

п. п.

Якщо спостерігається тенденція розвитку, попередньо проводиться згладжування чи вирівнювання динамічного ряду, визначаються теоретичні рівні для кожного місяця (кварталу) року, а індекс сезонності обчислюється як відношення фактичних рівнів ряду  до теоретичних , тобто .

Розрахунок сезонної хвилі за наявності тенденції подано в табл. 8.6 на прикладі щоквартальної динаміки продажу безалкогольних напоїв (млн дкл). Тенденція ряду описується рівнянням Y t = 48,2 +
+ 1,445 t , де t змінюється в межах від t 1 = –5,5 до t n = +5,5.

Таблиця 8.6

ТРЕНД І СЕЗОННІ КОЛИВАННЯ ПРОДАЖУ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ

Рік

Квартал

Млн дкл, y t

Тренд Y t

Індекс
сезонності

Тренд, скоригований на сезоність, Y t =

1997

1

24,4

40,3

0,606

27,7

2

52,6

41,7

1,262

51,0

3

60,4

43,1

1,401

59,0

4

34,0

44,6

0,763

32,1

1998

1

32,7

46,0

0,711

31,6

2

56,2

47,5

1,184

58,0

3

67,3

48,9

1,377

66,9

4

36,2

50,4

0,719

36,1

1999

1

37,8

51,8

0,730

35,6

2

65,3

53,3

1,225

65,1

3

73,1

54,7

1,337

74,9

4

38,4

56,1

0,689

40,4

Разом

´

578,4

578,4

12

578,4

Середньозважені індекси сезонності (для яких ваги — середньорічні обсяги продажу) становлять:

Для першого кварталу

Аналогічно розраховані індекси для другого кварталу  для третього  для четвертого .

Скоригований на сезонність тренд наведено в останній графі табл. 8.6. Для першого кварталу 1997 р.

.

Відхилення фактичних рівнів y t від скоригованих трендів  зумовлено дією випадкових причин.

Абсолютною мірою випадкових коливань є середнє квадратичне відхилення , яке обчислюється на основі залишкової дисперсії:

.

За даними табл. 8.7 залишкова дисперсія продажу безалкогольних напоїв становить

звідки .

Таблиця 8.7

ДО РОЗРАХУНКУ ЗАЛИШКОВОЇ ДИСПЕРСІЇ

t

y t

–5,5

24,4

27,7

–3,3

10,89

–4,5

52,6

51,0

1,6

2,56

–3,5

60,4

59,0

1,4

1,96

–2,5

34,0

32,1

1,9

3,61

–1,5

32,7

31,6

1,1

1,21

–0,5

56,2

58,0

–1,8

3,24

0,5

67,3

66,9

0,4

0,16

1,5

36,2

36,1

0,1

0,01

2,5

37,8

35,6

2,2

4,84

3,5

65,3

65,1

0,2

0,04

4,5

73,1

74,9

–1,8

3,24

5,5

38,4

40,4

–2,0

4,00

Разом

578,4

578,4

0

35,76

Поряд з абсолютною мірою випадкових коливань використовують відносну — коефіцієнт варіації V е = 100, де  — середній рівень динамічного ряду. Щодо випадкових коливань продажу безалкогольних напоїв, то

.

Різницю 100 –  використовують для оцінки сталості динаміки. У розглянутому прикладі ця різниця наближається до 100%, що свідчить про сталий характер тенденції і сезонних коливань реалізації безалкогольних напоїв.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Як виявляється динамічність та інерційність соціально-економіч­них явищ?

2. Наведіть приклад динамічного ряду, зазначте його елементи та особливості.

3. Укажіть, які з наведених рядів є динамічними — моментними чи інтервальними?

1) Валютні резерви банківської системи на початок кожного року.

2) Заборгованість комерційних банків акціонерам і бюджету станом на 1 квітня 1999 р.

3) Експорт товарів за кожний квартал 1999 р.

4. Залишки міді на складі електротехнічного обладнання становили, кг: на 1 квітня — 64, на 1 травня — 66, на 1 червня — 60, на 1 липня — 62. Визначіть середньомісячний залишок міді за другий квартал.

5. Як виміряти інтенсивність динаміки? Чим різняться базисні та ланцюгові характеристики динаміки?

6. Інвестиції в економіку регіону становили: 1997 р. — 200 млн грн., в 1999 р. — 238 млн грн. Визначіть абсолютний приріст і темп приросту інвестицій, покажіть їх взаємозв’язок.

7. За 6 місяців поточного року акціонерний капітал компанії зріс на 20% і станом на 1 липня становив 360 тис. грн. Визначіть абсолютний приріст акціонерного капіталу.

8. Протягом трьох останніх років капітал фірми зростав щорічно на 5 млн грн. Чи змінювалися темпи приросту капіталу?

9. Поясніть взаємозв’язок абсолютного приросту і темпу приросту. Доведіть, що абсолютне значення одного процента приросту становить соту частину рівня, узятого за базу порівняння.

10. Використовуючи взаємозв’язок характеристик динаміки, визначіть рівні виробництва цементу, абсолютну та відносну швидкість його зростання.

Рік

Ланцюгові характеристики динаміки

Виробництво, тис. т

Абсолютний
приріст, т

Темпи зростання

Темпи
приросту, %

Абсолютне значення 1% приросту, т

1994

300

´

´

´

´

1995

20

1996

5

1997

1998

3,60

1999

1,1

11. За п’ятиріччя видобуток вугілля в регіоні збільшився на 45%. Абсолютне значення одного процента приросту становило 2,4 млн т. Визначіть середньорічний абсолютний приріст видобутку вугілля за цей період.

12. У 1997 р. птахофабрики регіону продали 200 млн шт. яєць. У наступні роки обсяги продажу зростали, щорічні абсолютні прирости становили: 1998 р. — 42, 1999 р. — 46 млн шт. Визначіть середньорічний темп приросту продажу яєць за 1998 — 1999 рр.

13. Темпи зростання оптових цін становили, % до попереднього місяця:

Місяць

Галузі промисловості

електро-
енергетика

паливна

Січень

106,0

107,1

Лютий

104,5

109,4

Березень

105,8

108,0

Визначіть темпи зростання оптових цін за перший квартал у кожній галузі промисловості та коефіцієнт випередження зростання цін.

14. Тарифи на послуги зв’яз­ку за перше півріччя зросли на 5%, за друге — на 6%. На скільки процентів зросли тарифи за рік?

15. За 1998 — 1999 рр. грошова маса зросла в 1,21 раза. Визначіть середньорічний темп приросту грошової маси.

16. За 1998 р. кредитно-інвестиційний портфель банку зріс на 20%, за 1999 р. — в 1,5 раза. Визначіть: а) темп зростання кредитно-інвести­ційного портфеля за два роки; б) коефіцієнт прискорення динаміки.

17. За минулий рік ціни на меблі зросли в середньому на 12,5%, а попит зменшився на 20%. Визначіть коефіцієнт цінової еластичності меблів, поясніть його економічний зміст.

18. Як ви розумієте тенденцію розвитку? Наведіть приклади тенденції.

19. Яка різниця між згладжуванням і вирівнюванням динамічного ряду? Які методи використовують у тому й іншому випадку?

20. Зазначте особливості методу ковзних середніх. Скільки п’ятичлен­них ковзних середніх можна обчислити в ряду динаміки з 15 рівнів?

21. Тенденція витрат компанії на рекламу (тис. грн.) за 1993—1999 рр. описується трендовим рівнянням Yt = 28,4 + 1,75 t , де t = 1, 2, ..., n . Поясніть економічний зміст параметрів рівняння. Припускаючи, що тенденція збережеться, визначіть очікуваний обсяг витрат на рекламу в 2000 р.

22. За минулий рік у регіоні зареєстровано 120 дорожно-транс­портних пригоди: найбільша кількість у січні — 27, найменша в липні — 9. Визначіть амплітуду сезонних коливань дорожніх пригод.

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.