загрузка...
загрузка...
Статистика кредитної діяльності - Статистика PDF Друк e-mail
Статистика - Статистика - Герасименко С. С., Головач А. В., Єріна А. М.

18.4. Статистика кредитної діяльності

Розширення господарської самостійності підприємств кардинально змінює характер управлінських рішень, спрямовуючи їх до вищої ефективності і результативності. Головною метою функціонування підприємств стає досягнення таких фінансових результатів, які сприяють вирішенню стратегічних завдань і забезпеченню фінансової стійкості.

Результативність діяльності підприємств залежить від багатьох факторів, і насамперед — від ефективного використання фінансових ресурсів, у тому числі кредитів для здійснення поточної діяльності.

У загальному вигляді кредитні ресурси є матеріальними носіями економічних відносин, які виникають між суб’єктами кредитних угод з приводу перерозподілу вартості на засадах повернення, терміновості та платності.

Зміст цього положення диференціюється залежно від сфери застосування. Головні джерела кредитних ресурсів, що формують місткість кредитного ринку, такі: установи банківської системи, господарюючі суб’єкти, посередники фондового ринку, кредитно-фінансові установи небанківського типу.

Кредитні ресурси економіки держави (позиковий фонд країни) — це грошові кошти, які акумулюються Національним банком і використовуються ним для надання позик державі та комер­ційним банкам з метою забезпечення пропорційного розвитку й підвищення ефективності суспільного виробництва. Їх обсяг залежить від обсягу грошових нагромаджень, системи розподілу та перерозподілу грошових доходів, цінової політики, економічної кон’юнктури тощо. Важливою передумовою ефективного управління кредитною діяльністю є статистична характеристика обсягу і структури кредитних ресурсів основних господарюючих суб’єктів — комерційних банків і підприємств .

Кредитні операції банків — це вид активних операцій комерційних банків, пов’язаних із наданням клієнтам позик. В основу кредитних операцій покладено економічні відносини, що виникають між кредитором і позичальником з приводу одержання останнім позики на умовах повернення в певний строк зі сплатою процентів.

Банківський кредит надається банками в грошовій формі підприємствам, установам, населенню, державі.

Згідно з принципами кредитування формулюються відповідні завдання банківської статистики.

Принцип

Завдання статистики

1.  Строковості — позика має бути повернена позичальником банку в заздалегідь обумовлений строк.

1. Контроль строків повернення позик, визначення розмірів простроченої заборгованості, порівняння її з коштами на рахунках клієнтів.

2. Аналіз оборотності позик.

2.  Забезпеченості позик — потрібний захист інтересів банку і недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність позичальника.

Оцінка кредитоспроможності
клієнтів

3.  Платності — за користування позикою встановлюється процентна плата. Рівень процентних ставок, що встановлюється комерційним банком, залежить від терміну користування позикою і від ступеня ризику, що виникає у зв’язку з кредитною операцією.

1. Аналіз складу і динаміки процентних ставок.

2. Аналіз формування прибутку за рахунок процентних ставок і обсягів позик.

3. Аналіз ролі кредитної діяльності у формуванні прибутку і прибутковості банківської діяльності

У процесі аналізу кредитної діяльності вдаються до групувань за такими ознаками:

Позичальники .

Строки надання кредитів.

Наявність та характер забезпечення позики.

Ступень ризику кредитів.

Об’єкти кредитування.

Інформаційно-аналітичне забезпечення управління кредитної діяльності банків включає такі показники.

1. Кредитовий оборот загальний КО заг , у тому числі за рахунком прострочених позик КО пр .

2. Залишок позик загальний З заг , у тому числі за рахунком прострочених позик З пр ; на початок періоду З п , на кінець періоду (З к ).

3. Видача позик В.

Балансовий зв’язок між цими показниками: З п + В = КО + З к .

На підставі цих абсолютних показників обчислюють відносні показники.

1. Середній залишок позик за певний період часу .

2. Частка несвоєчасно повернутих позик у загальному обсязі погашених позик:

.

3. Частка простроченої заборгованості в загальному обсязі заборгованості:

.

Рівень оборотності позики вимірюється двома показниками: кількістю оборотів, які здійснила позика за певний період, та середньою тривалістю користування позикою. Кількість оборотів позики V , або швидкість обороту, визначається за формулою:

.

Тривалість користування короткостроковою позикою, або час обороту t , визначається за формулою:

.

Для аналізу оборотності кредитів використовують різні статистичні методи і прийоми. Характеристики швидкості оборотності кредиту за окремими банківськими закладами або господарськими організаціями можна дістати за допомогою показників динамічного ряду: темпів зростання та приросту, абсолютного приросту і т. ін.

Швидкість обороту позики за групами клієнтів досліджують індексним методом, зокрема з допомогою індексів середніх величин — змінного, фіксованого складу та структурних зрушень.

Факторами, які формують динаміку кредитового обороту, є швидкість обороту кредитів та середні залишки позик. Абсолютна величина зміни кредитового обороту за рахунок динаміки швидкості обороту кредитів визначається за формулою:

,

а за рахунок  динаміки середніх позик — за формулою

,

Водночас фактором, який впливає на швидкість обороту кредитної маси, є динаміка кредитового обороту та середніх залишків позик.

,

.

За надані послуги у вигляді позики клієнти вносять плату у вигляді процентної ставки. Це ціна позикового капіталу, яка формується на фінансовому ринку. Цінова політика банку зумовлюється такими факторами: тип послуги, ставка за кредитами, установлена банком, нормативні вимоги (ставки) НБУ, ціни, що встановлюються конкурентами, фінансові потреби банку, вартість його продуктів та послуг, рівень і характер попиту споживачів.

Кількісним вираженням банківського процента є ставка, що являє собою відношення суми коштів, яка сплачується у вигляді процента, до суми позики.

Статистика вивчає формування процентної ставки під впливом основних факторів, досліджує її динаміку та здійснює прогнозування.

Процентна ставка зазнає впливу передусім попиту і пропозиції на позиковий капітал. Підвищення попиту відповідно підвищує ціну і навпаки. Другим важливим чинником є інфляція. При зростанні інфляції зростають і процентні ставки, оскільки інфляція знецінює гроші.

Одним з визначальних факторів є також облікова ставка Національного банку України.

За допомогою статистичних методів вивчаються динаміка процентних ставок під впливом основних факторів, а також вплив на динаміку доходів банку динаміки обсягу позик і процентних ставок.

Важливим фактором ефективної кредитної діяльності банку є статистичне забезпечення контролю з боку банку за виконанням умов кредитного договору, особливо своєчасності сплати позичальником чергових внесків на погашення позики і процентів за нею.

Для запобігання відповідним ризикам оцінюють кредитоспро­можність позичальників.

Оцінка кредитоспромoжності клієнтів банку є складовою оцінки банківського, насамперед кредитного ризику. Ефективне управління кредитним ризиком є основою створення міцного банку.

У ході аналізу та превентивного прогнозування кредитоспроможності клієнтів банку і на цій основі управління кредитним портфелем дається оцінка:

 • впливу зовнішнього середовища на кредитоспроможність. На підставі вивчення становища позичальника в економіці в цілому і в конкретній галузі зокрема визначається його схильність до спадів, а також залежність від бізнес-циклів (здатність адекватно реагувати на ситуацію залежно від бізнес-циклів);
 • життєвого циклу виробництва і основних видів продукції;
 • збутової стратегії;
 • здатності виробляти та продавати товари за цінами, які компенсують витрати та генерують прибуток;
 • залежності припливу готівки від зовнішніх факторів.

Здійснюються групування напрямків кредитів з виокремленням найбільш ризикованих, а саме:

¨    для початку бізнесу, де обсяг позик непропорційно виcокий порівняно з інвестиціями власників;

¨    кредити для спекулятивних угод за товарами й фондовими цінностями;

¨    кредити для операцій з нерухомістю для власників підприємств з обмеженими коштами;

¨    кредити для підтримки значного залишку на депозиті в банку без достатнього капіталу і заставного забезпечення;

¨    кредити під проекти з ризиком морального старіння тощо.

Під час оцінювання кредитоспроможності клієнтів банку використовується система показників, яка сигналізує про можливі фінансові утруднення та банкрутство:

 • перевищення критичного рівня простроченої заборгованості;
 • надмірне використання короткострокових позик як джерела фінансування довгострокових вкладень;
 • низькі значення показників ліквідності;
 • нестача оборотних коштів;
 • підвищення до небезпечних меж частки позичкових коштів у загальному обсязі коштів;
 • невиконання зобов’язань перед кредиторами та акціонерами щодо своєчасного повернення позик, виплати процентів та дивідендів;
 • погіршення відносин з підприємствами банківської системи;
 • використання нових джерел фінансових ресурсів на відносно невигідних умовах;
 • застосування у виробництві замортизованого обладнання;
 • негативні зміни в портфелі замовлень.

Кредитні ресурси підприємства — це сукупність кредитних коштів, залучених для фінансового забезпечення його функціонування. Залучення кредитних ресурсів для поповнення обігових коштів збільшує сукупний дохід за рахунок віддачі залучених коштів, підвищення ефективності власних обігових коштів, що дозволяє підприємству ефективніше здійснювати свою господарсько-фінансову діяльність.

Кредитні ресурси підприємств формуються на основі потреби в них для формування обігових коштів (виробничих запасів, запасів готової продукції та товарних запасів, для фінансування інших виробничих потреб) і задоволення інвестиційних потреб (реальних, фінансових та інноваційних).

У загальному вигляді окремі кредитні кошти, які формують склад кредитних ресурсів підприємства, можна класифікувати за схемою, наведеною на рис. 18.2.

Рис. 18.2. Класифікація кредитних ресурсів
торговельного підприємства

Основні завдання статистичного забезпечення формування та використання кредитних ресурсів підприємств полягають у:

 • дослідженні кредитних ресурсів як елементу фінансових ресурсів підприємств;
 • аналізі впливу механізму залучення кредитних ресурсів на ефективність функціонування підприємства;
 • аналізі впливу факторів зовнішнього середовища і внутрішніх параметрів підприємства на рішення щодо залучення позичкових коштів;
 • обґрунтуванні управлінських рішень щодо залучення кредитних ресурсів.

Упровадження ринкових механізмів у регулювання економіки країни змінило насамперед значущість такого джерела зовнішнього фінансування діяльності підприємств, як цільовий державний кредит. Цільовий державний кредит являє собою форму пільгового фінансування державою підприємств і галузей, розвиток яких має велике соціальне та економічне значення в масштабах країни.

Традиційним джерелом залучення позикових коштів, як і раніше, лишається банківський кредит.

Поряд із банківським кредитом подальшого розвитку набувають і позабанківські форми залучення кредитних ресурсів.

Становлення ринкових відносин, відмова від монопольної організації банківської справи зумовили відродження і розвиток міжгосподарського кредиту і насамперед комерційного кредиту (що особливо важливо для торговельних підприємств).

Комерційний кредит пов’язаний з торговельними та торговельно-посередницькими операціями і в загальному вигляді являє собою відстрочку платежів одного господарюючого суб’єкта іншому. Історично комерційний кредит виник раніше від банківського.

Особливості економічного розвитку країни сьогодні зумовили повернення до невиправдано забутої практики взаємокредитування.

Процес формування статистичного забезпечення управління залученням кредитних ресурсів складається з таких етапів.

Аналіз статики і динаміки обсягу та структури обігових коштів , у тому числі кредитних ресурсів з огляду на те, що вони мають гнучко змінюватися згідно з циклічними потребами поточ­ної діяльності та урахуванням залучення фінансових ресурсів відповідно до їх вартості.

Для цього застосовуються методи аналізу рядів динаміки, зокрема ті, що дають змогу визначати основну тенденцію, індекси сезонності, коливання за рахунок інших факторів; методи аналізу кореляції та регресії, за допомогою яких установлюється взаємозв’язок потреби в кредитах та показників господарської діяльності.

Аналізується взаємозв’язок залучення кредитів із фінансовими результатами, зокрема ліквідністю та рентабельністю.

При цьому враховується, що підвищення частки залучених коштів у обігових коштах може забезпечити вищий рівень рентабельності, але водночас спричинює зростання ризику ліквідності.

Протилежний процес — збільшення частки готівки в обігових коштах — зменшує ризик ліквідності, але супроводжується змен­шенням рівня рентабельності.

Статистичне забезпечення управління цими процесами перед­бачає використання системи відносних показників — рентабельності, ліквідності, частки залучених коштів у загальному обсязі обігових. Зокрема ефективність використання позикових ресурсів вивчається на основі таких показників:

= .

= .

= .

Надалі методами аналізу взаємозв’язку (групуванням, кореляції та регресії і т. ін.) установлюється зв’язок між результатами фінансової діяльності (рентабельністю, ліквідністю) і обсягом та часткою залучених коштів.

Результати такого аналізу використовуються при формуванні політики залучення позикових коштів, яка впливає на рівень і структуру заборгованості, і на цій основі — на відшукання компромісу при виборі позиції «рентабельність — ризик».

Статистичне забезпечення управління ефективністю діяльності підприємств з урахуванням процесу залучення коштів передбачає оцінку доцільності цього залучення. У свою чергу, оцінку такої доцільності можна дістати у вигляді різниці між обсягами доходів від позичкових коштів та вартістю їх залучення.

У процесі статистичного дослідження кредитної діяльності як комерційних банків (стосовно ефективності цієї діяльності й оцінки кредитоспроможності клієнтів), так і підприємств (при розробці кредитної політики) доцільно використовувати методичні положення, висвітлені в окремих розділах цього підручника. Це, зокрема, стосується аналізу життєвого циклу виробництва і збутової стратегії (див. підрозд. 16.3), фінансового стану підприємств і інвестиційної діяльності (див. підрозд. 17), ефективності використання ресурсів (див. розд. 19) за методикою, висвітленою в підрозд. 19.3, може бути дана оцінка рейтингу клієнтів банку за рівнем їхньої кредитоспроможності.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Роль кредиту в підвищенні результативності діяльності під-
приємств.

2. Дайте характеристику поняття та складу кредитних ресурсів та кредитного ринку.

3. Визначіть зміст кредитних операцій комерційних банків.

4. Які принципи покладено в основу кредитної діяльності комерційних банків і які завдання статистики випливають з цих принципів?

5. Які класифікації та групування використовуються в процесі аналізу кредитної діяльності?

6. В яких напрямках виконується статистичний аналіз кредитної діяльності банків?

7. Дати перелік і висвітлити економічний зміст показників кредитної діяльності банків.

8. Методика розрахунку показників оборотності кредитів.

9. Методика індексного аналізу оборотності кредитів.

10. Сутність кредитної процентної ставки і фактори, які на неї впливають. Як оцінити вплив процентних ставок на доходи банків?

11. Зміст поняття «кредитоспроможність клієнтів банку». Завдання статистики з вивчення кредитоспроможності.

12. В яких напрямках здійснюється аналіз кредитоспроможності клієнтів банку?

13. Які напрямки кредитування є найбільш ризикованими?

14. Як класифікуються кредити за їх надійністю?

15. Дати характеристику кредитних ресурсів підприємств за призначенням та джерелами.

16. Які завдання має статистичне забезпечення формування і використання кредитних ресурсів підприємств?

17. Які статистичні методи та показники застосовуються в системі статистичного забезпечення в управлінні кредитними ресурсами підприємств?

18. У чому полягає методика оцінювання ефективності залучення коштів підприємствами?

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.