загрузка...
загрузка...
Правопис суфіксів PDF Друк e-mail
Українська мова - Український правопис

Суфікси - ик, -ник, -івник, -чик ( -тик ) пишуться з и : братик, вузлик, передовик ; гірник, кулеметник ; газівник, працівник ; хлопчик, прапорщик .

Примітка. Слід відрізняти український суфікс - ик від іншомовних - ик, -ік (- їк ) . В іншомовних суфіксах пишеться и або і відповідно до правил правопису и та і ( ї ) в словах іншомовного походження: історик, медик, фізик , але: механік, прозаїк, хімік .

Суфікс - ив ( о ) , що вживається для вираження збірних понять, які означають матеріал або продукт праці, пишеться тільки з и : вариво, добриво, куриво, меливо, мереживо, місиво, морозиво, паливо, печиво, прядиво ; але: марево (не матеріал і не продукт праці).

У суфіксах - альник, -ильник, -ільник , після л перед н завжди пишеться ь : постачальник, уболівальник, фрезерувальник ; волочильник, мастильник ; полільник ; відповідальність, геніальність .

Кінцевий приголосний у суфіксах - аль, -ень, -ець (-єць), -ість, -тель завжди м’який, а тому всі слова з цими суфіксами пишуться з ь : коваль, скрипаль ; велетень, в ’язень ; бельгієць, мовознавець, переможець ; здатність, свіжість ; вихователь, любитель .

Суфікси - инн ( я ), - інн ( я ), - анн ( я ) - янн ( я ) пишуться з двома н .

Суфікс - инн ( я ) вживається в іменниках середнього роду, що означають збірні поняття: бобовиння, гарбузиння, картоплиння, павутиння ; але: каміння, коріння, насіння .

Суфікс - інн ( я ) мають іменники середнього роду, що утворюються від дієслів з голосними основи и та і : горіти – горіння, носити – носіння, ходити – ходіння, шарудіти – шарудіння .

Суфікс - анн ( я ), - янн ( я ) мають іменники середнього роду, утворені від дієслів з голосним основи а ( я ) : гукати – гукання, гуляти – гуляння, зростати – зростання, сприяти – сприяння.   

Суфікс - енн ( я ) мають віддієслівні іменники середнього роду, в яких наголос падає на корінь: звернення, напруження, піднесення, удосконалення .

Суфікс - ен ( я ) - єн (я) вживається в іменниках середнього роду, що означають живі істоти: вовченя, гусеня, чаєня .

Суфікси зменшено-пестливих слів - ечок -єчок, -ечк ( а ), -ечк( о ) - єчк ( о ) не слід змішувати із суфіксами - ичок , - ичк(а) . Останні бувають тільки в словах, що походять від слів з суфіксами - ик -, - иц(я) : вогничок, кошичок, вуличка, паличка . В інших випадках уживаються суфікси з е, є (і) : вершечок, мішечок, краєчок; діжечка, копієчка, Марієчка, річечка; віконечко, словечко, яєчк о.

Слід відрізняти суфікс - енк ( о ) - єнк ( о ) від суфікса - еньк ( о, а ) , - єньк(о): суфікс - енк ( о, а ) , - єнк(о)   вживається здебільшого в іменниках, що означають прізвища: Гордієнко, Кравченко, зрідка – в загальних назвах: безбатченко; суфікс -еньк(о, а) -єньк(о) вживається для творення пестливих іменників: серденько, батенько, тополенька.

У прикметниках із значенням присвійності, утворених від назв тварин, після приголосних (крім й ) пишеться суфікс - ин ( ий ) : бджолиний, голубиний, горобиний, качиний, орлиний ; після голосних та апострофа – - їн(ий ): зміїний, солов’їний.

Суфікс - ист ( ий ) уживається в прикметниках після приголосних: барвистий, голосистий, іскристий, перистий , пірчастий ; але перістий (рябий), променистий, урочистий ; після голосних – - їст ( ий ): вибоїстий, гноїстий, двоїстий, оліїстий, троїстий .

Суфікс - ев ( ий ) уживається в прикметниках, які мають перед ним м’який або шиплячий приголосний і в яких наголос падає переважно на основу слова: березневий, грушевий, овочевий, ситцевий .  У прикметниках, у яких перед суфіксом виступають м’які н, т або й , пишеться - єв(ий ): алюмінієвий, дієвий, життєвий, значеннєвий, суттєвий .

Суфікс - ов ( ий ) , незалежно від наголосу вживається в прикметниках, що мають перед цим суфіксом твердий приголосний: вітровий, казковий, кварцовий, палацовий, святковий, службовий . Крім того, суфікс - ов ( ий ) уживається в прикметниках, які мають перед цим суфіксом шиплячий ( ж, ч, ш, щ ), м’який приголосний або й , причому наголос падає на закінчення: бойовий, гайовий, грошовий, дійовий, дощовий, крайовий, нульовий, речовий, стильовий . Ці самі правила поширюються також і на правопис суфіксів - ов-,
-ев
- (- єн- )
у присвійних прикметниках жін. і середнього роду: суфікс - ов - уживається в присвійних прикметниках, утворених від іменників твердої групи: майстер – майстрова, майстрове ; Петро – Петрова, Петрове ; робітник – робітникова, робітникове ; Шевченко – Шевченкова, Шевченкове ; суфікс -ев- (піс­ля голосного - єв -) уживається в присвійних прикметниках, утворених від іменників м’якої та мішаної груп: Андрій – Андрієва, Андрієве ; Ігор – Ігорева, Ігореве ; кобзар – кобзарева, кобзареве ; скрипаль – скрипалева, скрипалеве ; сторож – сторожева, сторожеве .

У відповідних присвійних прикметниках чоловічого роду суфікси - ов-, -ев- ( -єв- ) чергуються з - ів (- їв ): Василева – Василів, майстрова – майстрів, Олексієва – Олексіїв .

Суфікс - уват ( ий ), а після м’яких приголосних - юват ( ий ) , уживається в прикметниках на позначення того чи іншого вияву ознаки: горбуватий, круглуватий, синюватий, темнуватий , а також на виявлення невеликої міри властивості, схильності до чогось, позначуваної іменниковою основою: дуплуватий, злодійкуватий, остюкуватий, піскуватий .

Суфікс - оват ( ий ) уживається в прикметниках, якщо наголос падає на о : плисковатий, стовбоватий .

Суфікс - овит ( ий ) уживається на означення високого ступеня вияву ознаки: гордовитий, грошовитий, талановитий .

Суфікс - ува- (-юва -) пишеться в дієловах: забілювати, керувати, підпорядкувати, розсіювати . У похідних словах і формах (віддієслівних іменниках та дієприкметниках) суфікс - ува - (- юва- ) пишеться тоді, коли на перший голосний цього суфікса не падає наголос: вивершувати – вивершування, вивершуваний; очікувати – очікування, очікуваний ; підсинювати – підсинювання, підсинюваний . Якщо на перший голосний суфікса падає наголос, то пишеться - ока -: друкувати – друкування , але друкований ; малювати – малювання , але мальований ; підпорядкувати – підпорядкування , але підпорядкований ; риштувати – риштування , але риштовання, риштований .

У суфіксі - овува - перший голосний завжди наголошений: завойовувати – завойовування; перемальовувати – перемальовування, перемальований; скуповувати – скуповування, скуповуваний .

Дієслова іншомовного походження, що мають у мові-джерелі суфікс
- ір
-, в україн­ській мові втрачають цей суфікс у всіх формах: загітувати – загітований, зареєструвати – зареєстрований, інформувати – інформований, сконструювати – сконструйований . Але в окремих словах для усунення небажаних омонімів суфікс - ір - (після д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р ) зберігається: буксирувати (бо є буксувати ), парирувати (бо є парувати ), полірувати (бо є полювати ), репетирувати (бо є репетувати ) тощо. Суфікс
- ір - (- ир -) уживається також у дієсловах накшталт лавірувати, марширувати, пікірувати, третирувати .

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.