загрузка...
М’який знак - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів PDF Друк e-mail
Українська мова - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів - Я. В. Януш, О. В. Безугла, І. І. Козловець

М’ЯКИЙ ЗНАК

Знак м’якшення ( ь ) у словах іншомовного походження пишеться після приголосних д , т , з , с , л , н :

а) Перед я , ю , є , ї , йо : адь $ , атель @ , марсель @ за, міль # рд, буль й > н, вінь @ тка, Лавуазь @ , Жузь @ , Моль @ р, Ньют > н, Рень @ .

б) Після л перед приголосним відповідно до вимови: фільм, альбатр >с, Н +льсон, але : залп та ін.

в) У кінці слів відповідно до вимови: магістр <ль, Б <зель, Бул >нь , але: бал, мет <л, рул >н, шприц; Гал <ц, Су та ін.

М’який знак не пишеться перед я , ю , коли вони позначають сполучення пом’якшеного приголосного з а , у : мад # р, маляр % я; д на, іл $ зія, ню < нс, т $ бик, тюль; Ал # ска, Дюм < , Ц $ рих .

Вправа 1. Запишіть наведені слова, поставте на місці крапок (де потрібно) м’який знак або апостроф. Поясніть правопис слів.

Ал…янс, ател…є, п…єдестал, інтерв…ю, прем…єра, міл…ярд, ін…єкція, Фур…є, б…юджет, об…єктивний, к…ювет, Барб…юс, кар…єра, миш…як, Рив…єра, біл…ярд, компан…йон, комп…ютер, н…юанс, к…юрі, дос…є, порт…єра, вар…єте, фаміл…ярний, кон…юнктура, п…єса, мад…яр, інтер…єр, В…єтнам, куп….юра.

Вправа 2. Запишіть значення поданих слів, користуючись словником іншо­мовних слів. Поясніть їх правопис. З виділеними словами складіть речення.

Дистриб’ютор , кольє, портьєра, вольєра, ін’єкція, рантьє , віньєтка, суб’єкт, кастаньєти , ар’єргард .

Вправа 3. Запишіть слова іншомовного походження українською мовою. Поясніть їх правопис. З’ясуйте походження та значення виділених слів.

Интерьер, коньюнктура, миллион, модельер, барьер, интервью, кар­бюратор, компьютер, курьер, адьюнктура, кювет, курьез, павильон, па­рашют, карьера, конвейер, капсула, бюджет, фьючерсный, брошюра, пьедестал, бильярд, жюри, барельеф, медальон, шиньон, бюро, мильярд, кутюрье, миниатюра, бюст, гипюр, бельэтаж, Ньютон, субьект, клиент, гравюра, сеньор, премьера, компаньон, дебют, Вьетнам.

Вправа 4. Перепишіть речення. Знайдіть запозичені слова і поясніть правопис м’якого знака в них.

1. Рантьє — це особа, яка не бере участі у виробництві, а живе за рахунок доходів від цінних паперів, на проценти від капіталів.
2. Одним із найпоширеніших у США, Канаді, Великобританії та інших країнах є законопроект, що має назву «білль». 3. Слово «ательє» позначає велику студію митця (скульптора, художника, дизайнера). 4. Сучасні інтер’єри вимагають використання жалюзі, котрі виготовляють з поперечних або поздовжніх паралельних пластинок. 5. У євро­пейських країнах маклера, агента іменують куртьє. 6. Альянс — союз, спілка, об’єднання на основі договірних зобов’язань. 7. У Південній та Центральній Америці гірські хребти називають сьєрра, звідси й власні назви Сьєрра-Невада, Сьєрра-Морена, Сьєрра-Леоне.

(За «Словником іншомовних слів»).

Вправа 5. Перепишіть речення. Знайдіть запозичені слова і поясніть правопис апострофа в них.

1. Об’єктом у мовознавстві називається другорядний член речення додаток, суб’єктом — головний член речення підмет. 2. Кабінет міністрів чи Раду міністрів у багатьох країнах очолює прем’єр-міністр. 3. Економічна кон’юнктура західних країн значною мірою вплинула на введення євровалюти. 4. К’ят — грошова одиниця Бірми, поділяється на 100 п’я. 5. У країнах Західної Європи ад’юнкт є помічником професора чи академіка. 6. Слово «комп’ютер» походить від лат. computo — «рахую, обчислюю». 7. Бюджет — це затверджений у законодавчому порядку розпис доходів і видатків держави на певний строк.

(За «Словником іншомовних слів»).

Вправа 6. Перепишіть слова і вставте (де треба) пропущені м’який знак і апостроф. Поясніть правопис власних слів.

П…ємонт, Ц…юрих, Г…юго, Женев…єва, Монтеск…є, М…юллер, Барб…юс, Ал…яска, Д…юма, Б…юкенен, Рив…єра, Базел…, Суец…, Булон…, Ак…яб, Ваш…нгтон, Б…єрнсон, Рафаел…, Дел…фи, Фур…є, Лавуаз…є, Н…ютон, Кордил…єри, П…яченца, Севіл…я, Рот…є, Руж…є, Іх…ямас, Нел…сон.

Вправа 7. Перекладіть тексти з російської мови на українську, знайдіть запозичені слова і поясніть правопис в них м’якого знака й апострофа.

І. Карьерой называют быстрое и успешное продвижение в служебной, общественной, научной и другой деятельности, достижение популярности. Это путь к успехам, видному положению в обществе, на служебном поприще, а также само достижение такого положения. Часто можно услышать о людях преуспевающих — «он сделал карьеру», «у него блестящая карьера». О неудачнике говорят — «его карьера не удалась».

Карьерой называют также и род занятий, деятельности (артистическая карьера, карьера врача).

Но следует отличать само понятие карьеры от карьеризма — гонки за личными успехами в служебной или другой деятельности из-за честолюбия, выгоды, корыстолюбия.

II. Модное ныне слово досье обозначает собрание документов, относящихся к какому-либо вопросу, делу, лицу, а также папку с такими документами. Чаще всего слово употребляется для обозначения дел, касающихся преступности и шпионажа. В последнее время слово «досье» вытесняет английское заимствование файл — папка, дело, досье.

(З газети).


 
загрузка...