загрузка...
загрузка...
Написання апострофа - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів PDF Друк e-mail
Українська мова - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів - Я. В. Януш, О. В. Безугла, І. І. Козловець

НАПИСАННЯ АПОСТРОФА

В українській мові апостроф вживається для позначення роз­дільної вимови попереднього твердого приголосного і наступних я , ю , є , ї .

Апостроф пишеться перед я , ю , є , ї :

1. Після губних б , п , в , м , ф : б’є , п’ять , м’ # та , м’ # со , в’ # зи , т % м’я , В’ячесл < в , Стеф’ $ к , мереф’ # нський .

! Увага. Апостроф не пишеться, якщо перед губним стоїть при­голосний (крім р ), що належить до кореня: д зв # кнути , м < впя чий , св # то , цвя х , тьм # ний , проте: в + рб’я , торф’ян _ й , черв’ # к .

Коли такий приголосний належить до префікса, то апостроф пишеться: зв’я з < ти , зв’я з > к , зв’я л _ ти , підв’я з < ти , розм’я кш _ ти .

2. Після р : бур’ # н , м < тір’ю , п % р’я , міжг % р’я , на подв % р’ї .

! Увага . Апостроф не пишеться тоді, коли ря , рю , рє означають сполучення м’якого р з наступними а , у , е : ряд , ряб _ й , кр # кати , крюк , Р @ пін .

3. Після префіксів та першої частини складних слів, які закінчуються на твердий приголосний: без’яз _ кий , від’ ^ зд , під’ ^ хати , з’яв тися , з’ ^ хати , роз’ясн _ ти ; пан’європ + йський , дит’ # сла , пів’ # блука (але пів-Євр > пи ).

4. Після к в словах Лук’ # н , Лук’ # ненко , Лук’ # нівка і у всіх похідних словах: Лук’ # нів , Лук’ # нівна , Лук’ # нович .

Вправа 1. Перепишіть речення, підкресліть слова з апострофом і з’ясуйте правила його вживання. Поясніть орфограми у виділених словах.

1. Нащо й клад, коли в сім’ї лад. 2.  Ранні пташки воду п’ють, а піз­ні — слізки ллють. 3. Пташка красна своїм пір’ям, а людина своїм знан­ням . 4. Залізо іржа з’їдає, а заздрий від заздрощів погибає. 5. Є люди, що й солов’я не люблять ( Українські прислів’я та приказки ). 6. Будь першим на бенкеті й останнім у лихослів’ї. 7. Рух для людини — здоров’я, нерухомість — смерть. 8. І від бур’яну користь буває. 9. Те, чого не засвоїв у п’ять років, не подужаєш і в п’ятдесят. 10. Хто добро зробив, того довіку пам’ятай ( Тамільські прислів’я та приказки ).

Вправа 2. Перепишіть слова. На місці крапок поставте, де потрібно, апостроф. Поясніть його написання. Складіть речення, до яких входили б подані слова.

Слов…янський, від…їзд, подвір…я, об…єднання, св…ято, тор­ф…яний, зв…язок, В…ячеслав, міжгір…я, бур…ян, з…економити, об…єм, з…явитися, без…іменний, роз…яснити, розв…язати, возз…єд­нання, тьм…яний, зап…ястя.

Вправа 3. Перекладіть слова з російської мови на українську і запишіть їх. Порівняйте написання їх в обох мовах.

Объявление, отъехать, двухъярусный, девять, подъезд, мягкий, взгорье, Лукьяненко, Юрьев, мясорубка, объект, изъясняться, съезд, соединение, Захарьин, безъязыкий, Арефьев, развязка, обязательство, пламя, съезжать.

Вправа 4. Випишіть слова з апострофом із поданого тексту й поясніть необхідність його вживання.

Кожен народ має свою історичну пам’ять. У переказах, легендах, оповіданнях, піснях, казках та інших видах фольклору відбивається народне розуміння своєї історії… Такі твори мають свою естетичну й художню цінність, але використовувати їх як джерело історичних знань треба дуже обережно. У пошуках відомостей про походження, етнічні особливості, культуру і зв’язки давніх народів слід спиратися лише на наукові джерела, які умовно можна поділити на історичні й мовознавчі (філологічні). Історичні джерела об’єднують свідчення стародавніх істориків, мандрівників і вчених про сучасні їм племена, союзи племен та самостійні держави, про різноманітні аспекти господарського і культурного життя того чи іншого народу, а також матеріали археологічних розкопок. Філологічні джерела — це писемні пам’ятки (рукописи і стародруки) та сучасні народні говори, вивчення яких допомагає з’ясувати походження й основні етапи розвитку відповідної мови…

( Григорій Півторак . Українці: звідки ми
і наша мова).

Вправа 5. Перепишіть речення; на місці крапок, де треба, вставте апостроф. Поясніть правила вживання його в українській мові.

1. В небі хмарки білосніжні, легкі, ніби пір…я, роси на травах — погоди хорошої знак… 2. Ніколи я не знав, як тяжко жить без солов…я, що в пісні аж тремтить тільцем своїм маленьким і гар…я­чим. 3. Був я в Сосниці недавно, в тому В…юнищі зеленім, в тій селянській щедрій хаті, де Довженко народивсь (З творів М. Риль­ського ). 4. Сидячи на оберемку нарваного лугового різнотрав…я, що пахло ромашкою, м…ятою і татарським зіллям, я милувався вільним простором неширокої річечки, яка плавно текла в пласких берегах ( Є. Гуцало ). 5. Ні страху, ні тіні компромісу. На кожен виклик, совісте, іди! В історичних льохах відстояться вина істин, гірко вибродять кров…ю правди пекучі меди. 6. Поезія — це св…ято, як любов. О, то не є розмовка побутова! (З творів Л. Костенко ). 7. Зсушить серце жура, сколять ноги терни, — о, тоді май життя вдячно ти спо­м…яни! ( І. Франко ).

Вправа 6. Напишіть твір-мініатюру на тему «Наш сучасник — який він?» Підкресліть слова з апострофом та м’яким знаком. Поясніть їх правопис.

Вправа 7. Порівняйте типові мовні звороти офіційно-ділового стилю в російській та українській мовах. Поясніть вживання апострофа.

Договорное обязательство — договірне зобов’язання

Обязанности, возложенные на … — обов’язки, покладені на…

Обязанности по контракту — обов’язки за контрактом

Поощрение в связи с — заохочення у зв’язку з

Пособие по безработице — допомога у зв’язку з безробіттям

Предъявить требование — пред’явити вимогу

Смета на объект — кошторис на об’єкт

● У яких ділових паперах використовують ці звороти?

Вправа 8. Перепишіть текст. Вставте пропущені орфограми і поясніть їх.

I . Офіційно-діловий стиль обслуговує адміністративно-госпо­дарську діяльність, законодавство та інші ділянки життя, пов…язані з діловодством, звітністю та документацією. Невід…ємними ознаками цього стилю є офіційність (слово офіційний має значення «уря­довий», «службовий»), стислість, чіткість, одноманітність…

● Продовжіть текст, додавши відомості про офіційно-діловий стиль за таким планом:

1. Основна функція офіційно-ділового стилю.

2. Спільне й відмінне в науковому та офіційно-діловому стилях (загальні ознаки).

3. Мовні ознаки офіційно-ділового стилю.

4. Сфера використання текстів офіційно-ділового стилю.

5. Найпоширеніші види документів.

II . 1. Службова поведінка повинна об…єктивно відображати стан справ, тому її складання потребує ретельного відбору та перевірки відомостей, зіставлення й аналізу отриманих даних.

2. Констатаційної частини у наказі може не бути, якщо дії, запропоновані до виконання, не потребують ніяких роз…яснень.

3.  Статути після їх затвердження підлягають обов…язковій реєстрації в органах Міністерства фінансів України.

4.  Реквізитами автобіографії є прізвище, ім…я, по батькові у називному відмінку; дата, місце народження; відомості про навчання; відомості про громадську роботу; короткі відомості про склад сім…ї.

● З’ясуйте за словником іншомовних слів походження і значення виділених вище термінів, а також таких слів ділової лексики, як протокол, копія, акт, юриспруденція, документ, формуляр, характеристика, факс, телеграма, бланк, віза, канцеляризм, штамп, кліше, стандарт, стенограма, рубрикація, тези.

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.