загрузка...
загрузка...
Написання подвоєних приголосних - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів PDF Друк e-mail
Українська мова - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів - Я. В. Януш, О. В. Безугла, І. І. Козловець

НАПИСАННЯ ПОДВОЄНИХ ПРИГОЛОСНИХ

В українській мові розрізняють морфологічне подвоєння й фонетичне подовження.

Морфологічне подвоєння відбувається в таких випадках:

1. Коли префікс закінчується тим самим приголосним, яким починається корінь: в % дд іл , ві дд < ти , о бб _ ти , за вв _ шки , ро зз # ва .

2. Коли корінь або основа слова закінчується на - н - (- нь -) і суфікс починається на - н -, що спостерігається переважно при словотворенні: ви н < безв _ нн ий , де н ь д + нн ий , кі н ь к % нн ий , р < н ок р < нній , > сі н ь ос % нн ій , год _ н а год _ нн ик , сті н < сті нн _ й , вік н > вік > нн иця .

! Увага . Подвоєння н зберігається й перед суфіксом - ість в іменниках і прислівниках, утворених від прикметників з подвоєним н : безв _ нн ий безв _ нн ість безв _ нн о , зак > нн ий зак > нн ість зак > н­н о , тум < нн ий тум < нн ість тум < нн о .

3. Коли основа дієслова минулого часу закінчується на с і до нього додається постфікс - ся : розр % сс я , п < сс я , тр # сс я , вин > сс я .

4. Коли перша частина складноскороченого слова закінчується на той самий приголосний, яким починається друга частина: ю нн < т (юний натураліст), страй кк > м (страйковий комітет), війсь кк ом < т (військовий комітет) .

5. Подвоюються приголосні - нн - у таких випадках:

а) У збільшувально-підсилювальному суфіксі - енн ( ий ), на який падає наголос: сил + нн ий , здоров + нн ий , страш + нн ий .

б) У прикметниках на - енн ( ий ), - анн ( ий ), - янн ( ий ) зі значенням можливості чи неможливості дії і з наголошеним суфіксом: здійсн + н­ н ий , недозвол + нн ий , непримир + нн ий , нескінч + нн ий , недоторк < нн ий , несказ < нн ий і в прикметнику стар < нн ий з відтінком підсилення.

в) У прикметниках з наголошеним суфіксом - енн ( ий ) старослов’янського походження: благослов + нн ий , блаж + нн ий , огн + нн ий , свящ + нн ий .

Подвоєння - нн - зберігається в іменниках та прислівниках, утворених від таких прикметників: стар < нний , числ + нний ; стар < нн ість , стар < нн о , числ + нн ість , числ + нн о .

! Увага . На відміну від прикметників н не подвоюється в дієприкметниках, в яких наголос падає переважно на корінь: в _ верш е­ н ий , в _ нес ен ий , в _ хов ан ий , зр > бл ен ий , ск < з ан ий , по > р ан ий , сп + ч ен ий ,
а також у прикметниках на - ений , утворених з відповідних дієприкметників (з іншим наголосом): вар + н ий (пор.  в < р ен ий ), печ + н ий (пор.  п + ч ен ий ) та ін., а також у прикметнику довгожд < н ий .

Слід також розрізняти такі слова, як здійсн + нн ий (який може здій­снюватися — прикметник) і зд % йсн ен ий (який здійснився — дієприкметник), нездол < нн ий (неперем>жний — прикметник) і незд > л ан ий (якого не подолали — дієприкметник), незліч + нн ий (поданий у дуже великій кількості — прикметник), незл % ч ен ий (не порахований — дієприкметник). Значення таких слів необхідно розрізняти за контекстом.

6. Подвоюються приголосні у словах: бо вв < н , Г < нн а , бо вв ан % ти , Г < нн ин , сс < ти , сс авц % , в _ сс ати та ін.

Морфологічне подвоєння переважно пов’язане з членуванням слова на морфологічні частини: об-б _ ти , від-д < ти , д + н-ний , с > н-ний та ін.

Вправа 1. Перепишіть речення і вставте в словах пропущені букви. Поясніть правопис виділених слів.

1. З розпеченими обли…ями , обі…яні потом, замазані болотом метушаться люди коло вогню ( М. Коцюбинський ). 2. Його сірі з проси…ю очі світились лагідністю і добротою ( Ю. Збанацький ).
3. Я попросив Софію розповісти про сім’ю, яка прийняла її по за мі…ю ( Ю. Збанацький ). 4. Скупе промі…я осі…ього сонця самітньо відсвічує немічною прозолотою на білому тілі беріз ( О. Донченко ). 5. Скільки ще пісень, ще стільки слів несказа…их у серці ( В. Сосюра ). 6. Місяць другий вже ведеться нескінче…а та облога ( Леся Українка ).

Вправа 2. Перепишіть слова, замість крапок поставте пропущені букви. Поясніть їх правопис. Вкажіть, де це можливо, на межі яких частин слова відбувається подвоєння.

Бе…смертний, ро…кричатися, ро…бити, бе…збройний, …писати, бе…платний, …робити, ро…стелити, …шити, …казати, ро…казати, …ховатися, бе…захисний, ро…пустити, …фотографувати, ро…пи­тати, во…’єдна…я, щоде…ик, жи…я, страше…ий, ві…іл, завда…я, годи…ик, незрівня…ий, воло…я, розрі…я, ро…броїти, узлі…я, Запорі…я, тума…ий, обли…я, ві…аль, здорове…ий, підні…я.

Вправа 3. Перепишіть текст і вставте замість крапок потрібні букви, поясніть їх правопис.

Добра щедра піч твоя

Традиційна вариста піч. Ця «добра щедра піч твоя», що пахла стравами, пече…им хлібом, пече…ими і сушеними яблуками і сухим насі…ям, зі…ям, корі…ям, як писав Олександр Довженко, поступово відходить в історію. Але людська пам’ять завжди повертатиме нас до доброго вогню у печі роди…ої хати, біля якого ми народжувалися і виростали.

Вогонь, з допомогою якого готували їжу, зогрівались та захищались від звірів, ві…авна був у пошані. А вогнище в хаті — річ якнайбільш роди…а — і звідси метафора: роди…е вогнище.

Роди…е вогнище відігравало велику роль у числе…их обрядах, народних вірува…ях, звичаях.

(З календаря).

Вправа 4. Запишіть подані слова, вставте пропущені в них букви. Поясніть написання подвоєних приголосних.

Без…астережний, закон…ий, годин…ик, від…іл, воз…єднан…я, від…ати, об…йти, гуман…ий, вин…ий, страшен…ий, старан…о, священ…ий, незнищен…ий, нескінчен…ий, в…ічливий, Ган…а, бов…аніти, міськ…ом, причин…ий, в…есь, возніс…я, письмен…ий, незлічен…ий, військ…мат.

Вправа 5. Перекладіть слова українською мовою. Поясніть особливості їх написання в обох мовах.

Бессердечный, матросский, тбилисский, соломенный, неждан­ный, Полесье, Поволжье, Прикарпатье, судья, болью, артелью,
статья.

Вправа 6. Перепишіть речення, розкрийте дужки, вставте пропущені букви. Поясніть правопис подвоєних приголосних.

1. Я честь ві(д)ам титану Прометею, що не творив своїх людей рабами ( Леся Українка ). 2. Спогад проні(с)я в його пам’яті з блискавичною швидкістю в якихось мільйо(н)их долях моменту (О. Довженко). 3. В о(б)итій ряднами і простирадлами сільській хаті хірург працював без перерви оце вже кілька днів (О. Довженко). 4. Свіжа росли(н)ість блищала під блакитним небом проти сонця (М. Коцю­бинський). 5. Непереможна безборо(н)ість — твій меч єдиний і єдиний щит (Л. Костенко). 6. Темнокрилим гайворо(н)ям … налетіла на нас прикордо(н)а варта (М. Стельмах). 7. Неначе скарб дорого­ці(н)ий ми рідне слово берегли (М. Рильський).

Вправа 7. Перепишіть подані слова, розкрийте дужки. Поясніть правопис слів.

Бе(з)астережний, ві(д)аний, ві(д)окремити, бе(з)успішний, мо­лодіс(т)ю, ро(з)броїти, світа(н)я, зна(н)ь, щас(т)я, столі(т)ь, Полі(с)я, ста(т)я, (л)яний, бо(в)аніти, Ві(н)и(ч)на, солдат(ч)ина, на(д)ністрянський, ві(д)зеркалилася, зако(н)ий, прикордо(н)ик, кар­ти(н)а, (в)есь, (в)ічливий, розрі(с)я, пере(д)ень, неви(н)ий, самов­певне(н)о, стара(н)о, свяще(н)ий, сказа(н)ий, напруже(н)ість, само­ві(д)ано, захопле(н)ий, воста(н)є, незвіда(н)ий, вихова(н)ість, ю(н)ат, натхне(н)ий, вогня(н)ий, олов’я(н)ий, ці(н)ість.

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.