загрузка...
загрузка...
Правопис ненаголошених голосних - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів PDF Друк e-mail
Українська мова - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів - Я. В. Януш, О. В. Безугла, І. І. Козловець

ПРАВОПИС НЕНАГОЛОШЕНИХ ГОЛОСНИХ

В українській мові лише три голосні в ненаголошеній позиції вимовляються невиразно. Це о , е , и .

1. Слід пам’ятати, що в складах з ненаголошеним о пишеться та сама літера, що й під наголосом, напр.: г о л \ бка , бо г > луб , р о з \ мний , бо р > зум , р о б _ ти , бо р > бить .

У деяких словах сумнівний о наголосом не перевіряється, напр.: с о $ з , л о п \ х , с о к _ ра . Правопис цих слів треба запам’ятати.

2. В окремих словах перед постійно наголошеним а , ( я ) у вимові і на письмі маємо а , напр.: баг < тий , баг < то , баг < ч , баг < тство (пор. рос.: бог<тый, бог<тство), гар # чий , гар # чка , гар < зд , каж < н , кал < ч , кач < н , хаз # їн , багат _ р ( баг < ч ), гар # че (але: солд < т , лоп < та , гонч < р , кор # вий , пог < ний , роп < , тов < р , богат _ р ( в + летень ), монаст _ р ).

1. Ненаголошені е та и у вимові в ненаголошеній позиції наближаються у вимові один до одного.

Слід пам’ятати, що в ненаголошених складах пишеться та сама літера, що й під наголосом, напр.: в е л _ кий , бо в + лич , з е мл # , бо з + млі , кл е кот % ти , бо кл + кіт , д е рж \ , бо од + ржати , н е с \ , бо н + сений , ш е по­т % ти , бо ш + піт , щ е м % ти , бо щ + м ; кр и в + , бо кр _ во , ш и р > кий , бо ш _ роко .

Слова лев < да , лем % ш , киш + ня , мин \ лий , які мають постійний наголос, перевіряються за словниками.

2.  Е також пишеться:

а) У групах - ере -, - еле -: д + ре во , б + ре г , с + ре д ; с + ле зень , ш + ле ст , п е­ле н < , з + ле нь .

б) У суфіксах - ен -, - еня -, - енк -, - еньк -, - есеньк -, - ечк -, - тель ,
- ер : дор \ ч ен ий , гус ен # , Петр + нк о , н % ж еньк а , гарн + сеньк ий , с > н ечк о , уч _ тель , в > сьм ер о .

в) Якщо е при зміні слова випадає: в % т е р , бо в % тру , б + рез е нь , бо б + резня , хл > п е ць , бо хл > пця , тр < в е нь , бо тр < вня .

3.  И завжди пишеться:

а) У групах - ри -, - ли - між приголосними у відкритих складах: т ри в > га , д ри ж < ти , к ри в < вий , ст ри м % ти , г ли т < ти .

б) Зрідка ненаголошений и в групах - ри -, - ли - перевіряється наго­лосом: т ри м < ти ( ст р _ мувати ), к ри ш _ ти ( к р _ хта ), б ли щ < ти ( б л _ ск ).

У ряді слів не під наголосом відповідно до вимови пишеться - рі -,
- лі -: д рі м < ти , д рі мл _ вий , д рі м > та , т рі щ < ти , переб р % хувати , з лі т < ти .

Вправа 1. Випишіть слова зі вставленою буквою и у ліву колонку, зі вставленою буквою е — у праву. Поясніть орфограми у виписаних словах.

Бл…зенько, ос…литися, хв…люватися, оп…нитися, справ…д­ливий, греб…лька, розп…тати, р…вти, тр…мати, зш…вати, дал…чінь, неприм…ренний, поч…нати, вир…нати, сп…нити, дят…л, ст…лити, ущ…мити, тр…вога, оц…нкований, в…ршина.

Вправа 2. Перепишіть речення. Вставте пропущені букви, поясніть правопис слів.

1. Вранці пусте було небо, хмари убогі пливли над собором, а вітер улігся, на сході краєчок неба холодно, кр…ваво ч…рвонів ( О. Гончар ). 2. Гілки д…рев мокро бл…щали, зволожені по-в…сняному ( О. Гончар ). 3. Кр…ло зорі рум’янить тучі у голубій дал…ч…ні ( В. Сосюра ). 4. Схололі в хмарах крап…льки води п…рлинами котилися в сади ( М. Бажан ). 5. Під в…селкою у голубіні голуби л…тять ( В. Лучук ). 6. З пш…ничного поля Данило поглянув на той обш…р, який густіше проростав туманом та й зн…кав у тумані ( М. Стельмах ). 7. У небі віт…р куч…рявий колише темную блакить, і на землі гойдає трави, і зат…хає, й знов шумить ( М. Рильський ).

Вправа 3. Перекладіть речення з російської мови на українську. Порівняйте правопис букв е та и в обох мовах.

Листва на березах была еще почти вся зеленая ( І. Тургенєв ). Вода заблестела, как расплавленный металл ( В. Шишков ). Серебристые поля сверкали в темном небе над спящей деревней, и одна из звезд, зеленая, по-летнему нежная, особенно добро мерцала мне из далеких глубин галактики ( Ю. Бондарев ).

Вправа 4. Перепишіть текст і вставте пропущені букви е та и .

Сонце давно вже зайшло. Але його проміння освітлювало ще з-за гор…зонту верхи в…л…т…нського нагромадж…ння хмар, що насувалися з заходу на все небо. Хмара була важка, темно-темно-синя, внизу зовсім чорна, а самий верх її здавався жовтим. В…личні німі зловісні бл…скавиці горобиної ночі палахкотіли, не вгасаючи, між шарами хмар. І все це одб…валося в воді, і здавалося, що ми стояли не на з…млі, що ріки немає, а є міжхмарний темний простір, і ми, розгубл…ні в ньому, мал…нькі, як річні піщинки. Небо було надзвичайне. Природа була ніби в змові з подіями і поп…р…джала нас своїми грізними знаками.

( О. Довженко ).

Вправа 5. Перепишіть текст і вставте пропущені букви о та е . Поясніть їх правопис.

Довгі гармати з витягнутими далеко вперед ж…рлами було закрито новими брезентовими ч…хлами. Люди в шлюпці мали ш…стеро весел, і, хоч звичайно вона ходила під ч…тирма веслами, тепер вони налягли на всі шість. Двоє хлопців, яким прийшла ч…рга, кинулись у ч…вен і зайняли місця на лаві. Маяли над ними метелики, маленькі, ж…вті, голубі, ч…рвоні, сині. Лиш трутень звик солодкі ж…рти соки, бдж…ла ж для меду й серце віддала. Ми рвемо над дорогою стиглі ч…рниці.

( Є. Гуцало ).

Вправа 6. Перепишіть текст. Поясніть правопис слів з ненаголошеним е , и .

1. Я все забуду тільки лиш за те, що знову небокрай веселкою цвіте, що грає піснею весняний виднокруг, що йду по борозні, узявшися за плуг. 2. Думко тривожна, куди ти летиш?! Серце моє, ну чого ти щемиш? 3. І я подивився у очі йому, погладив шинель, поруділу в диму. 4. В моїм краю зелені трави і неба синя глибина. 5. Нехай вітрами з високості крилата молодість зліта і на гучнім кленовім мості мої не спиняться літа. 6. Повільним кроком проїхали через село. Темні силуети хат, присипані снігом дерева, тини, чорні руки колодязних журавлів, простягнуті в передсвітанкове небо.

(З творів Г. Тютюнника ).

Вправа 7. Перепишіть слова і вставте пропущені букви е , и . Поясніть їх правопис. Виділіть слова, написання яких перевіряється за словником.

Розд…влятися, т…хнічний, гал…рея, пробл…матичний, кр…ва­вий, стр…міти, заб…рати, невм…рущий, завм…рати, т…рплячий, прод…ш…вити, мат…мат…ка, усвідомл…ний, зб…р…гти, кр…тич­ний, б…р…жливий, нем…лосердний, пов…ртатися, ущ…мити, неприм…ренний, справ…дливий, м…нулий, тр…мтіти, дзв…нить, ос…литися, зв…чайний, гр…міти, дж…р…ло, вс…р…дині, в…селка, ш…л…стіти, принц…повий, р…кторат.

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.