загрузка...
загрузка...
Правопис префіксів - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів PDF Друк e-mail
Українська мова - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів - Я. В. Януш, О. В. Безугла, І. І. Козловець

ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ

1. Типовим для української мови є префікс з - із варіантами із - та зі -: зб < вити , звест _ , зж _ тися , зсад _ ти , зц % пити , зчеп _ ти , зш _ ток , ізн > в , зібг < ти , зігн \ ти тощо.

Префікс з - перед глухими приголосними к , п , т , ф , х переходить у с : сказ < ти , спалахн \ ти , скамен % ти , сфотографув < ти , схил та ін.

Префікс з -( с -) пишеться переважно у словах, корінь яких починається голосним звуком або сполученням приголосного й голосного: зекон > мити , зум > вити , зорієнтув < тися , з’ @ днувати , з’ ^ хати , зг < с­лий , знадл _ вий , скорот _ ти , скл < д та ін.

Префікс зі - пишеться у тих випадках, коли корінь слова починається сполученням приголосних: зібг < ти , зігн \ ти , зідр < ти , зімк н ти , зіпс ув < тися , зіст < вити , зіщ \ л итися .

Префікс зі - вживається також у словах з коренем, перший склад якого є сполученням губного та йотованого: зів’ # лий , зім’ # тий , зіп’ # стися та ін.

У деяких словах префікс зі - чергується із зо -: зі грів < ти і зо грі­в < ти , зі млів < ти і зо млів < ти , зі прів < ти і зо прів < ти , зі тл % ти і зо тл % ти .

2. У префіксах без -, роз -, через -, об -, під -, над -, перед -, пред -,
понад
-, від -( од -), між - — кінцевий дзвінкий приголосний перед глу­хими на письмі не змінюється, хоча у вимові може оглушуватися: без кор _ сливий , без підст < вний , роз тягн \ ти , роз хит < ти , через пл % чник , через сід + льник , об пал _ ти , об трус _ ти , під тр _ мка , над пот \ жний , перед плат _ ти , перед ч < сний , пред ставн _ к , понад пл < новий , від крит­т # , від пис < ти , в % д стань , од кр _ ти , між план + тний , між континен­т < льний та ін.

3. Слід розрізняти префікси пре -, при - і прі -.

А. Префікс пре - пишеться:

– переважно в якісних прикметниках і прислівниках для вираження найвищого ступеня ознаки: пре кр < сний , пре д > брий , пре м \ д­рий , пре г < рний , пре пог < ний ; пре кр < сно , пре г < рно , пре пог < но ;

– у словах пре з _ рливий і пре з _ рство ;

– у словах старослов’янського походження: пре освящ + нний , пре под > бний і пре ст > л .

Б. Префікс при - пишеться:

– у дієсловах, що означають наближення, приєднання, частковість чи результат дії тощо: при б % гти , при будув < ти , при б > ркати , при т \ лок , пр _ браний , при в < бливо ;

– в іменниках та прикметниках, утворених від поєднання іменників з прийменниками: при г % рок , при # рок , при бер + жний , при корд > н ний .

В. Префікс прі - пишеться тільки в словах прі звисько , прі звище і прі рва .

Вправа 1. Поставте у словах замість крапок потрібну букву. Складіть і запишіть речення з виділеними словами.

Бе…смертний, ро…кричатися, ро…бити, бе…збройний, …пи­сати, бе…платний , …робити, ро…стелити, …шити, …казати, ро…ка­зати, …ховатися, бе…захисний, ро…пустити, …фотографувати, ро…питати, вро…сип, …формувати , …тискач, …чепити, …прогожу, …пад, …ковзко, …ро…тин, …підлоба, …стань.

Вправа 2. Утворіть від поданих слів нові за допомогою префіксів пре -, при -, пере -; з’ясуйте вживання цих префіксів.

Смачний, гарний, добрий, тихий, морський, міський, вокзальний, думати, ходити, їздити, писати, єднати, йти, орати, вивчити, хворіти, складати, міряти, казати, думати.

Вправа 3. Запишіть слова українською мовою. Виділіть префікси, зіставте вимову і правопис префіксів в обох мовах.

Склонять, отдаленный, подготовленный, поджаренный, отогнутый, бесстрашный, безветренный, беззаветный, беззвучный, безжизненный, раздавленный, рассказать, расшить, разыскать, росписи, рассеять, расчищать, раскорчевывать, рассчитывать, бездорожье, бесспорный, бессистемный, междугородный, бесшумный, подталкивать, отделять, бескрайний, бесцветный, безаварийный, бесхарактерный, расширенный, беззастенчивый, предвечерний, предпраздничный, предъявленный, предъявитель, международный, объясни­тельный, подыскать, предисловие, бесспорный, распределитель, рас­пространитель, безостановочный, подтянуть, отстоять, разжалован­ный, подшефный, беспрерывный.

Вправа 4. Додайте до поданих слів потрібний префікс ( з -( зі -), с -, роз -, без -, від -, над -, об -). Слова запишіть, поясніть їх правопис.

Нести, різати, кинути, брати, дати, вантажити, ламати, колоти, будувати, писати, їхати, гнути, єднати, сипати, купити, совісний, відповідальний, жалісний, грамотний, господарний.

Вправа 5. Перепишіть слова і вставте прощені букви. Поясніть правопис слів.

Бе…захисний, ро…доріжжя, …хвилювати, …дерти, …гнути, …фо­тографувати, ро…кішний, …пхнути, бе…страшний, …цідити, …хит­рувати, …платити, бе…межний, ро…сердитись, …хопити, …бити, …копати, бе…турботний, …єднати, о…цвітає, …різати, …писати, …сохнути, ро…пис, …цементувати, ро…чин, бе…платно, ро…тин, …прожогу, бе…крилість, …ковзко, ро…кис, …пад, не…проста, …кинути, …клад.

Вправа 6. Утворіть за допомогою префікса без - нові слова з протилежним значенням, запишіть їх разом з іменниками, з якими вони вживаються. З утворени­ми словосполученнями складіть речення. Зразок: хмарне небо безхмарне небо .

Хмарне небо, помилкове рішення, змістовна стаття, зоряна ніч, діяльна людина.

Вправа 7. Перепишіть речення, доберіть з дужок потрібні букви. Обґрунтуйте свій вибір.

1. (С, з)падає (с, з)пеки марево бе(з, с)крає ( А. Малишко ). 2. Захід (с, з)гасає, мов (с, з)калка червона, — і наостанку в Дніпро загляда ( В. Ткаченко ). 3. Вечір в срібній млі ро(з, с)танув, ніч (з, с)пустилася на землю ( О. Олесь ). 4. Заржавіють від сліз кайдани, самі ж ніколи не (з, с)падуть ( Леся Українка ). 5. Буйно ро(з, с)рослися трави й кущі, потемнішало листя на деревах ( О. Донченко ). 6. Бе(з, с)хмарна юність проліта, на(д, т)ходять зрілості літа: позаду твій останній клас, попереду — життя ( М. Упеник ). 7. Поезія — це завжди неповторність, якийсь бе(з, с)смертний дотик до душі ( Л. Костенко ). 8. Не гадаймо прожити бе(з, с)сумно, бо життя — то щодня боротьба ( П. Грабовський ). 9. Рум’яна осінь (з, с)хилить віти, горіхи (з, с)жов­кнуть на ліщині ( М. Стельмах ). 10. Це все — мій рідний край з бе(з, с)межними полями, земля, моїх батьків ( В. Сосюра ).

Вправа 8. Складіть у зошиті таблицю за поданим зразком. До дієслів додайте префікс з -( с -) і запишіть їх у таблицю.

Перед к , п , т , ф , х пишіть с -:

Перед усіма іншими приголосними пишіть з -:

скинути

зв’язати

Питати, ламати, чистити, сунути, шити, дути, гортати, дати, палити, котити, тягнути, формувати, чесати, творити, цідити, хитрувати, важити, думати, класти, брати, рубати, торгувати, пекти, морити.

Вправа 9. І . Утворіть від поданих слів нові за допомогою префіксів пре -, при -. Поясніть правопис утворених слів.

Мудрий, будувати, глибокий, мороз, кордон, хороший, бігти, милий, задобрити, вабити, добрий, дивитись, гнати, міський, дорого, дбати, завзятий, зменшити, славний, схилитись, чудовий, чесати, красивий.

ІІ . Запишіть слова, які пишуться з префіксом прі -, складіть з ними речення.

Вправа 10. Замініть слова з прийменниками словами з префіксами при - або пре -. Поясніть написання приголосних.

Бульвар коло моря; ділянка при садибі; кіоск поблизу вокзалу; місцевість біля Карпат, Дніпра; степи поблизу Дону, Дністра; місто на Волзі; поблизу Уралу; невеликий мороз; дуже поганий; лягти на кілька хвилин; посадка на землю; дуже розумний; дуже глибокий; повернення птахів.

Вправа 11. Перекладіть подані слова українською мовою, поясніть їх написання.

Приоткрыть, придержать, премудрость, прикарпатский, предорогой, преграда, придумать, приобретать, прекрасный, прибой, преобразовать, пресильный, пристройка, прилечь, приклеить, приезжать, прекратить, презрение, приукрасить.

Вправа 12. Перепишіть речення. Замініть у них виділені слова дієсловами з префіксом пере -.

1. Ця книга видана вдруге.

2. Потрібно прочитати це оповідання ще раз.

3. Він думав так, а тепер думає інакше.

4. Меблі стояли попід стінкою, а тепер їх поставили на інше місце.

5. Цей товар оцінений дешевше.

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.