загрузка...
загрузка...
Правопис складних іменників - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів PDF Друк e-mail
Українська мова - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів - Я. В. Януш, О. В. Безугла, І. І. Козловець

ПРАВОПИС СКЛАДНИХ СЛІВ

Правопис складних іменників

Складні іменники можуть писатися разом і через дефіс.

Разом пишуться:

1) Складні іменники, утворені поєднанням двох або кількох основ, з яких одна — дієслівного походження: вертол%т, лісо­спл<в, самох%д.

2) Складні іменники, утворені поєднанням прикметникової та імен­никової основ: білокр%вці, чорног\з, чорноз+м.

3) Складні іменники, утворені від двох іменникових основ: вер­бол>з, лісост+п, трудод+нь (але: людино-д+нь), до них також належать іменники, першою частиною яких є незмінний іменник іншомовного походження: автостр<да, велотр+к, радіокоміт+т.

4) Складні іменники, утворені з дієслова в наказовій формі та іменника: гор_цвіт, зірв_голова, пройд_світ, Переб_йніс, Убийв>вк.

5) Складні іменники, утворені з кількісного числівника у формі родового відмінка (для числівника сто — називного) та іменника: дванадцятит>нка, шестид+нка, п’ятир%ччя, стор%ччя.

6) Складні іменники з першою частиною пів-, напів-, полу-: пів<ркуша, півгод_ни, півкарб>ванця, півк>ло, півогірк<, пів’#блука; напівавтом<т, напівс>н; пол\кіпок, пол\мисок, але перед іменниками — власними назвами пів- пишеться через дефіс: пів-К_єва, пів-Євр>пи.

7) Складні іменники, утворені з трьох і більше основ: автомотогурт>к, світловодолік<рня.

Через дефіс пишуться:

1) Складні іменники, утворені з двох іменників, в яких відмінюються обидві частини, що означають:

а) протилежні за змістом поняття (куп%вля-пр>даж, р>зтяг-ст_ск);

б) спеціальність, професію (л%кар-ек>лог, астрон>м-магніт>лог);

в) назви казкових персонажів (Лис_чка-Сестр_чка, З<йчик-Побі­г<йчик).

2) Складні іменники, утворені з двох іменників, в яких відмінюється лише друга частина. Такі іменники означають:

а) державні посади, військові, наукові звання (генер<л-губер­н<тор, контр-адмір<л, прем’@р-мін%стр, \нтер-офіц+р, член-корес­понд+нт, штабс-капіт<н);

б) складні одиниці виміру (кілов<т-год_на, люд_но-день, т>нно-кілом+тр);

в) складні іменники, в яких перше слово підкреслює певну прик­мету чи особливість предмета, явища, названого другим словом: блок-сист+ма, д_зель-мот>р, жар-пт_ця, стоп-кран.

3) Складні іменники з першою частиною віце-, екс-, лейб-, максі-, міні-, обер-: в%це-презид+нт, екс-чемпі>н, лейб-м+дик, м<ксі-спід­н_ця, м%ні-футб>л, >бер-м<йстер.

4) Іншомовні назви проміжних частин світу: норд-вест, норд-ост.

5) Субстантивовані словосполучення, що означають переважно назви рослин: брат-і-сестр<, люб_-мен+, розр_в-трав<, чар-з%лля.

6) Скорочені іменники, в яких подається початок і кінець слова: б-кабібліот+ка, д-р дир+ктор, л-ралітерат\ра, т-вотовар_ство.

7) Перша частина складного слова, коли далі йде слово з такою самою другою частиною: р<діо- й телеапарат\ра, т+пло- й гідроелектрост<нції.

Вправа 1. Перепишіть і поясніть правопис складних іменників.

Вуглевидобуток, вакуум-камера, снігозатримання, перекотиполе, штабс-капітан, овочесховище, блок-система, кораблебудівник, лісосмуга, магазин-салон, новобудова, макрокосмос, авансцена, екс-міністр, шлакоблок, купівля-продаж, льотчик-винищувач, щастя-доля, дизель-мотор, двадцятиріччя, двотижневик, прем’єр-міністр, електродвигун, автофургон, міськрада, секундомір, авіакомплекс.

Вправа 2. Запишіть складні іменники разом і через дефіс. Поясніть їх правопис.

1. (Авіа)(моторо)будування, (віце)адмірал, (хліб)сіль, (дощо)мір, (людино)день, (людино)доза, (життє)пис, (перекоти)поле, (п’яти)річка, (стоп)кран, (трудо)день, (лісо)сплав, (радіо)комітет, (купівля)про­даж, (лікар)еколог, (блок)система, (прем’єр)міністр, (кіловат)година, (міні)футбол, (чар)зілля, (мати)(й)мачуха, (тепло)(й)(гідро)електро­станція, (сто)річчя.

2. Електро/поїзд, світло/водо/лікування, двох/сот/ліття, авто/фур­гон, магазин/салон, льон/кучерявець, зоре/носець, кіно/репортаж, мікро/економіка, мово/знавство, лексико/графія, макро/світ, Кам’я­нець/Подільський, максі/спідниця, всюди/хід.

Вправа 3. Запишіть слова, поясніть правопис частин пів-, напів-, полу- з іменниками.

Пів/аркуша, пів/години, пів/дюжини, пів/карбованця, пів/коло, пів/місяця, пів/яблука, пів/юрти, пів/Києва, пів/огірка, напів/авто­мат, пів/ящика, напів/провідник, напів/сон, полу/мисок, полу/кіпок, пів/класу, пів/Кавказу, напів/фабрикат, пів/острів, пів/Одеси, пів/день.

Вправа 4. Запишіть значення поданих слів, користуючись «Словником іншомовних слів». Поясніть їх правопис.

Авіаметеостанція, автократія, батисфера, біофізика, євродолар, мікроекономіка, синхромаркетинг, інфраструктура, електрифікація, зюйд-вест, картотека, лексикографія, піктографія, обер-проку­рор, спектрограма, філармонія, фотогенічність, хронологія, штабс-капітан.

● Складіть речення з виділеними словами.

Вправа 5. Перекладіть подані нижче складні іменники українською мовою. Поставте їх у родовому та місцевому відмінках. Поясніть правопис складних іменників.

Минмонтажспецстрой, райисполком, госпромышленность, Гос­снаб, прораб, страхвзнос, госстандарт, стройбат, МИД, Стройбанк, главбух, госавтоинспекция, главпочтамт, госторговля, ГАИ, госбанк, госбюджет, госзаказ, госконтроль, госкредит.

Вправа 6. Запишіть абревіатури поданих словосполучень. Правильно прочитайте їх та поясніть правопис. Визначте можливості використання утворених абревіатур у ділових паперах.

Харківський державний університет, студентський будівельний загін, сільське професійно-технічне училище, термінологічна комісія, науково-дослідний інститут, міська рада народних депутатів, районний відділ народної освіти, продовольчий податок, податок на додану вартість, санітарна епідеміологічна станція, Служба безпеки України, Федеральне бюро розслідувань, завідувач кафедри, стар­ший лаборант, завідувач відділу кадрів.

Вправа 7. Перекладіть подані словосполучення українською мовою, здійсніть скорочений запис. Порівняйте абревіатури в обох мовах.

Министерство путей сообщения, Международное общество хирургов, высшее учебное заведение, художественный руководитель, хозяйственный договор, жилищно-эксплуатационная контора, жилищно-коммунальное управление, запись актов гражданского состояния, заведующий гаражом, институт международных отношений, Киевский институт инженеров гражданской авиации.

Вправа 8. Перекладіть текст українською мовою. Підкресліть складні імен­ники, поясніть їх правопис.

Вице-президент Мосбизнесбанка дает несколько практических советов.

На Западе банки оказывают множество услуг населению. У нас же банки, как правило, обслуживают интересы лишь организаций, юридических лиц. Так происходит потому, что коммерческие банки, которые, кстати, созданы на базе бывших госбанков, рассчитаны на обслуживание юридических лиц, а не конкретного человека.

Услуги гражданину (бизнесмену, специалисту) требуют иных форм счетов, новой техники, технологии. В нашем банке недавно создан центр, который начинает обрабатывать технологию, как помочь клиенту сберечь деньги и правильно их вложить. Программа-минимум: сберечь деньги, учитывая высокие темпы инфляции. Программа-максимум: получить прибыль. Если у вас есть определенная сумма, то деньги лучше положить на краткосрочный депозит и полученный процент защитит вас от инфляции. Еще лучше вложить деньги в надежные акции, например в КАМАЗ, АВТОВАЗ, либо в какие-нибудь малые или средние предприятия, потому что стоимость имущества предприятия, оборудования в условиях инфляции будет расти.

(З газети).

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.