загрузка...
загрузка...
Правопис складних прикметників - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів PDF Друк e-mail
Українська мова - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів - Я. В. Януш, О. В. Безугла, І. І. Козловець

ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ

Разом пишуться:

1) Складні прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться разом: лісостепов _ й (лісост + п), радіофіз _ чний (радіо­ф % зика), самох % дний (самох % д), чорноз + мний (чорноз + м) .

2) Складні прикметники, утворені словосполученням іменника та узгоджуваного з ним прикметника: загальноосв % тній (заг < льна осв % та), мовностильов _ й (м > вний ст _ ль), народногоспод < рський (нар > дне гос­под < рство), східнослов’ # нський (сх % дні слов’ # ни) .

3) Складні прикметники з другою дієслівною основою: волел $ б­ний, деревообр > бний, машинобудівн _ й .

! Увага . Прикметники з другою префіксальною частиною пишуться через дефіс: вант < жно-розвант < жувальний , контр > льно-вим % рювальний .

4) Складні прикметники, в яких першим компонентом є прислівник: важкохв > рий , загальнодерж < вний , або другою складовою частиною є дієприкметник: свіжозр \ баний , нижчепідп _ саний , новоут­в > рений , але: трохи вище зазн < чений , бо є пояснювальне слово.

! Увага . Прислівники, утворені від більшості відносних прикметників, як правило, зберігають на собі логічний наголос і з наступними прикметниками і дієприкметниками їх пишуть окремо: абсол $ тно сух _ й, діаметр < льно протил + жний, послід > вно мирол $ б­ний, р % зко окр + слений, сусп % льно кор _ сний, сусп % льно необх % дний, хім % чно зв’ # заний.

5) Складні прикметники, в яких основне смислове навантаження передається останнім прикметником, а попередні лише уточнюють, звужують його зміст. Такі прикметники мають термінологічне значення: вузькодіал + ктне (мовне явище), грудочеревн < (перепона), лінгвостиліст _ чні (особливості) ; також — глухонім _ й, сліпоглухонім _ й .

6) Складні прикметники, першою частиною яких є числівник, написаний літерами: триповерх > вий , п’ятир < зовий , стодвадцятип’я­тир % чний , але 125-річний .

7) Складні прикметники, утворені з двох неоднорідних прикметників: поперечношліфув < льний (апарат) .

Через дефіс пишуться:

1) Складні прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться через дефіс: в % це-презид + нтський (в % це-презид + нт), ге нер < л-губерн < торський (генер < л-губерн < тор), соці < л-демократ _ чний (соці < л -демокр < т) .

! Увага . Якщо складний прикметник утворюється від сполучення іменника з прикладкою, дефіс не ставлять: Москва-ріка москворіцький .

2) Складні прикметники, утворені з двох або більше прикметникових основ, що поєднані як рівноправні, коли між ними можна вставити сполучник і : навч < льно-виховн _ й, наук > во-техн % чний, сус­п % льно-політ _ чний, всесв % тньо-істор _ чний, нар > дно-в _ звольний, поста­ч < льно -збутов _ й .

3) Складні прикметники з першою частиною на - ико (- іко ): діал + ктико-матеріаліст _ чний, іст > рико-культ \ рний, мех < ніко-мате­мат _ чний .

4) Складні прикметники з першою частиною військово -, воєнно -: військ > во-морськ _ й, військ > во-спорт _ вний, во @ нно-стратег % чний .

! Увага . Складні субстантивовані прикметники військовопо­лон + ний і військовозобов’ # заний пишуться разом.

5) Складні прикметники, утворені з двох або кількох основ, які означають поєднання кількох кольорів, відтінки кольорів або якість з додатковим відтінком: бл < китно-с _ ній , т + мно-черв > ний , бл % до- рож + вий , гіркув < то-сол > дкий , черв > но-зел + но-ж > втий , але: жов-
тогар
# чий , червоногар # чий (окремі кольори).

6) Складні прикметники, в яких перша частина не має прикметникового суфікса, але яка за змістом є однорідною з першою частиною: м’ # со-вовнян _ й, м’ # со-мол > чний, крохм < ле-п < токовий .

! Увага . Складні прикметники цього типу, що виступають як наукові терміни, пишуться разом: головон > гі , грудочеревн < (перепона).

7) Складні назви проміжних частин світу: півн % чно-з < хідний, пів­д + нно-сх % дний, норд- > стівський .

8) Складні прикметники, першим компонентом яких є числівник, написаний цифрами: 5-річний , 10-поверховий .

Вправа 1. Запишіть складні прикметники разом, окремо або через дефіс. Поясніть їх правопис.

Загально/освітній, добро/зичливий, електро/силовий, м’ясо/заго­тівельний, тепло/обмінний, народно/господарський, мовно/стильовий, сільсько/господарський, східно/слов’янський, дерево/обробний, маши­но/будівний, матеріально/зацікавлений, контрольно/вимірювальний, вище/згаданий, ново/утворений, загально/державний, двадцяти/по­верховий, віце/президентський, аграрно/сировинний, історико/куль­турний, військово/морський, воєнно/стратегічний, різко/окреслений, військово/зобов’язаний, військово/полонений, м’ясо/молочний, північно/західний, сіро/голубий, кисло/солодкий, жовто/гарячий, червоно/гарячий, темно/зелений, діаметрально/протилежний.

Вправа 2. Перепишіть речення, підкресліть складні прикметники. Визначте спосіб їх творення і поясніть правопис.

1. Тарас Шевченко був справедливо переконаний, що тільки загальнонародне повстання знищить кріпосний лад і принесе жадану волю трудящим ( О. Ф. Коломієць ). 2. За мир у світі всьому — це значить: проти тих, хто в горі вселюдському прибутків жде нових ( М. Рильський ). 3. Це була звичайна степова станційка — білосніжна й самітна ( О. Донченко ). 4. Були хвилі, що їх гнало заввишки в триповерховий будинок ( О. Гончар ). 5. Це був кремезний, широкоплечий і широколиций чоловік ( Ю. Збанацький ). 6. Тут були темно-зе­лені гарбузи у яскраво-жовтих плямах, були картаті і смугасті, круг­ловиді і довгі ( О. Донченко ). 7. На веселому і життєрадісному облич­чі світились живі й зовсім молоді очі ( В. Козаченко ). 8. Жовтога­ряча ягідка глоду розкрилась, і з неї визирало блискуче вічко на­сіння ( О. Донченко ).

Вправа 3. Утворіть складні прикметники від поданих словосполучень, поясніть їх правопис.

Темний і зелений, високе чоло, сільське господарство, правий берег, народна поезія, мовний стиль, первісна община, гарячий і жовтий, Західна Європа, Північна Америка, два поверхи, чорні брови, суспільний і політичний, військовий і морський, вище згадувати, обробляти дерево, кислий і солодкий, червоний, зелений і синій, червоний і гарячий, Кривий Ріг.

Вправа 4. Перекладіть текст українською мовою. Підкресліть складні прикметники. Поясніть їх правопис.

В интервью генеральный директор страхового общества «Сервис-резерв» объяснил специфику его работы. В частности, он сказал: «Мы практикуем три вида страхования конкретно от недобросовестных партнеров: страхование риска потери права на собствен­ность, страхование риска обменных операций и страхование от морально-материального ущерба в путешествии. Последнее мы в основном практикуем для крупных морских рейсов.

Уже накапливается информация по недобросовестным фирмам, в том числе организующим дорогостоящие морские круизы с валютными махинациями, обманом клиентов и т. д. В дальнейшем их реквизиты и примеры недобросовестности мы будем публиковать. Анало­гичная информация накапливается компьютерами по недобросо­вестным партнерам и в других делах, в том числе банковских. Именно поэтому мы стремимся войти в межбанковскую информационно-ведомственную сеть, создание которой необходимо крайне ускорить».

(З газети).

Вправа 5. Утворіть від поданих слів складні прикметники. Поясніть їх правопис. До кожного прикметника доберіть іменник. Перекладіть ці словосполучення українською мовою і зіставте утворення та правопис складних прикметників у російській та українській мовах.

Семь этажей, железная дорога, древняя Русь, высокий сорт, сочетание звуков, строительство машин, строить метро, внешняя торговля, внешняя экономика, русский и украинский, финансовый и банковский, политический и экономический, валюта и кредит, электронный и вычислительный.

Вправа 6. Замініть подані вирази сполученнями іменника та прикметника. Поясніть правопис складних прикметників.

Договір між двома сторонами; сторони, які домовляються; умова перед укладанням договору; покажчик за порядком розташування букв; торгівля окремими товарами; праця найманих робітників; сума, яка задовольняє потреби; правила на службі; білет членства; відомості, що подаються щомісячно; підпис, зроблений своєю рукою; видання, які передплачуються.

Вправа 7. Перепишіть текст, підкресліть складні прикметники, поясніть їх правопис.

Положення — це правовий акт, що встановлює основні правила організаційно-розпорядчої діяльності підприємств та установ, а також їх структурних підрозділів. Положення складають переважно при створенні нових підприємств або установ. Ці документи можуть бути як типовими, так і індивідуальними.

Індивідуальні положення для окремих установ, організацій, підприємств розробляються на основі типових і затверджуються їх керівниками.

Подібні правові акти розробляються висококваліфікованими спеціа­лістами. Цьому передує велика робота з вивчення різних аспектів діяль­ності підприємства або його організаційно-структурних підрозділів.

У розділах положення регламентується виробничо-господарська діяльність підприємства, подається стан його матеріально-техніч­ного забезпечення, фінансово-функціональні зв’язки з іншими орга­нізаціями тощо.

(З підручника).

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.