загрузка...
загрузка...
Правопис суфіксів іменників - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів PDF Друк e-mail
Українська мова - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів - Я. В. Януш, О. В. Безугла, І. І. Козловець

ПРАВОПИС СУФІКСІВ

Правопис суфіксів іменників

Іменникам властиві такі суфікси:

1) - Ик , - ник , - івник , - чик , - щик , в них завжди пишеться буква и : в \ злик , бр < тик , к > ник , гірн _ к , зазівн _ к , працівн _ к , хл > пчик , пр < порщик .

! Увага . Слід відрізняти український суфікс - ик від іншомовних - ик , - ік (- їк ), в яких и та і пишеться згідно з правилами правопису слів іншомовного походження, пор., іст > рик , м + дик , ф % зик — і х % мік , мех < нік , проз < їк .

2) Суфікс - ив ( о ), що вживається для вираження збірних понять, які означають матеріал або продукт праці, пишеться тільки з буквою - и : в < р ив о , д > бр ив о , к \ р ив о , м + л ив о , м % с ив о , мор > з ив о , п < л ив о , п + ч ив о ; але: м < р ев о (не матеріал і не продукт праці);

3) - альник , - ильник , - ільник та ін., в них після л перед н завжди пишеться ь : пост < ч альник , уболів < льник , маст _ льник , бол % ль­ник та ін.;

4) - аль , - ень , - ець , - ість , - тель , в яких кінцевий приголосний завжди м’який: скрип < ль , ков < ль , в + лет ень , в’ # з ень , бельг % єць , мовозн < в ець , св % ж ість , вихов < тель , люб _ тель ;

5) - инн ( я ), - інн ( я ), - анн ( я ), - янн ( я ), які пишуться завжди з двома - н : гарбуз _ ння , павут _ ння , кам % ння , кор % ння , нас % ння , ход % ння , гул # ння , спри # ння , удоскон < лення , зв + рнення , напр \ ження тощо;

6) - ен ( я ), - єн ( я ) пишуться з одним н і вживаються в іменниках середнього роду, що означають живі істоти: вовч ен # , гус ен # , ча єн # ;

7) - ечок , - єчок , - ечк ( а )(- єчк ( а ) — суфікси зменшено-пестливих слів, які пишуться тільки з - е : верш + чок , міш + чок , кра @ чок ; д % ж ечка , коп % єчка , р % ч ечка та ін.;

8) - ичок , - ичк ( а ), які вживаються тільки в словах, що походять від слів із суфіксами - ик -, - иц ( я ) і пишуться тільки з буквою - и : в > гн ичок (бо вогн ик ), в \ л ичка (бо вул иц я ), к > ш ичок (бо кош ик ), п < л ичка (бо пал иц я );

9) - енк ( о ), - єнк ( о ) — вживаються здебільшого в іменниках, що означають прізвища: Шевч + нк о , Корн % єнк о , Горбач + нк о , зрідка — в загальних назвах: безб < тч енк о , бондар + нк о ;

10) - еньк ( о ), - єньк ( о ) вживаються для творення пестливих назв і пишуться з м’яким знаком: б еньк о , с +рд еньк о , н еньк а , топ >­л еньк а ;

11) - иськ ( о ), - їськ ( о ), - ищ ( е ), - їщ ( е ), за допомогою яких утворюються слова переважно з емоційно-негативним відтінком від іменників усіх родів, причому після приголосного пишеться и , після голосного — ї : дівч _ ськ о , хлопч _ ськ о , гно ^ ськ о ; поб > їщ е , стан > в ищ е , дід _ щ е , в > гн ищ е ;

12) - ович , який вживається тільки при утворенні чоловічих
імен по батькові: Бор _ с ович , Григ > р ович , Ігор ович , Юрій ович , Олекс % й ович ;

13) - івн ( а ), - ївн ( а ), які використовуються при утворенні жіночих імен по батькові, від імен на й — суфікс - ївн ( а ): Юрі ївн а , Серг % ївн а , Горд % ївн а , Олекс % ївн а , від інших — суфікс - івн ( а ): Тар < с івн а , Вас _ л івн а , Петр % вн а .

Від таких імен, як Григ > рій , Ілл # , Кузьм < , Лук < , Мик > ла , С < ва , Хом < , Яків , імена по батькові такі: Григ > рович , Григ > рівна ; Ілл % ч , Ілл % вна ; Кузьм _ ч і Кузьм > вич , Кузьм % вна ; Лук _ ч , Лук % вна ; Микол йович і Мик > лович , Микол < ївна і Мик > лівна ; С < вич і С < вович , С < вівна ; Хом _ ч і Х > мович , Хом % вна ; # кович , # ківна .

! Увага . При творенні імен по батькові в основах імен відбувається чергування і (в закритому складі) — о (у відкритому складі): Ант % н Ант > нович , Ант > нівна , Ф + дір Ф + дорович , Ф + дорівна .

14) Суфікси - ир , - ист , - изм , які вживаються після д , т , з , с , ц , ж , ч , ш , р тільки в словах іншомовного походження, завжди пишуться через и : дант _ ст , пейзаж _ ст , класиц _ зм , педант _ зм , терор _ зм ;

після інших приголосних пишеться - ір , - іст , - ізм : гарн % р , пломб % р , спеціал % ст , піан % ст , модерн % зм , плюрал % зм , але в утвореннях від власне українських коренів пишеться - ист , - изм : боротьб _ ст , по бутов _ зм , речов _ зм та ін.

Після голосних у цих суфіксах виступає ї : акме їст , геро їзм , конво їр .

Вправа 1. Запишіть подані нижче імена українською мовою, утворіть від них чоловічі та жіночі імена по батькові. Визначте суфікси, за допомогою яких вони творяться.

Максим, Игорь, Алексей, Петр, Андрей, Григорий, Евгений, Александр, Тарас, Николай, Илья, Лев, Владимир, Сергей, Олег, Дмитрий, Яков, Федор, Юрий, Василий.

Вправа 2. Запишіть прізвище, ім’я та по батькові ректора, декана та його заступників, викладачів тих предметів, що вивчаються у І-му семестрі нав­чального року. З’ясуйте особливості творення і правопису імен та по батькові в українській мові.

Вправа 3. Перепишіть слова, розкрийте дужки. Використайте потрібну літеру. Позначте суфікси у даних іменниках і поясніть їх написання.

Геро(и, і, ї)зм, сто(и, і, ї)цизм, побутов(и, і)зм, прапорщ(и, і)к, плюрал(и, і)зм, дант(и, і)ст, пломб(и, і)р, гор(и, і)ще, вул(и, е)чка, доріж(и, е)чка, копі(е, є, ї)чка, стол(е, и, ї)чок, річ(и, е)чка, заступн(и, і)к, брат(и, і)к, фіз(и, і)к, проза(и, і, ї)к.

Вправа 4. Утворіть від поданих слів іменники з відтінком у значенні. Визначте суфікси, за допомогою яких вони утворені. Поясніть їх правопис.

Нога, мішок, вухо, черешня, стежка, вовк, курча, чайка, хліб, дощ, ключ, дід, хлопець, двір, батько, дочка.

Вправа 5. Запишіть подані іменники у чотири колонки: а) назви осіб; б) назви абстрактних понять; в) назви конкретних предметів; г) збірні назви. Визначте суфікси, за допомогою яких утворюються іменники з новим значенням, поясніть їх написання.

Знання, вудлище, економіст, пейзажист, рішення, удосконалення, Київщина, полтавець, картоплиння, свіжість, альпініст, неповторність, холодильник, змагання, формувальниця, англієць, кіннота, жовтизна, гороховиння, городина, вінничанин, романтизм, довідник, знавець.

Вправа 6. Перепишіть текст. Випишіть окремо: іменники з префіксами, іменники з суфіксами, іменники з префіксами і суфіксами.

І здається мені, що, минувши потемнілі вітряки, я входжу в синє крайнебо, беру з нього свою зірку та й навпростець полями поспішаю в село. А в цей час невидимий сон, що причаївся в узголів’ї на другому покосі, торкається повік і наближає до мене зірки.

Їх стає все більше та більше, ось вони закружляли, наче золота метелиця, я почув їхній шелест, їхню музику… і поплив, поплив на хиткому човнику по химерних ріках сну…

( М. Стельмах ).

Вправа 7. Перепишіть словосполучення, виправте помилки у суфіксах і закінченнях імен по батькові. Поясніть їх написання.

1. Розмовляю з Андрієм Максимовечем. 2. Зверніться до Степана Віталієвича. 3. Запитайте Оксану Олексієвну. 4. Поїдьте до Василя Анатолієвича. 5. Скажіть Богдану Кузьмичові. 6. Доручіть Софії Петрівній. 7. Конспект Людмили Євгенівної. 8. Порадьтеся з Тимофієм Павловичом. 9. Скажіть нам, Галино Юрієвно. 10. Відвідайте Наталію Аркадієвну. 11. Прийшов Володимир Костевич. 12. Завітайте до Ірини Степанівної.

Вправа 8. Перепишіть речення, вставте пропущені у суфіксах іменників літери е , и та і ( ї ). Поясніть їх правопис. Запишіть текст (діалог) ділової телефонної розмови, використайте різні імена та імена по батькові.

І . 1. Мила-Емілія в делії смілій, очі — з емалі, руч…ньки — з лілій ( Ян Бжехва ). 2. Попід га є м з е л е нес е ньким та біжить кон…к воронес е нький ( Народна творчість ). 3. Світ який — м е р е ж…во казкове! ( В. Симоненко ). 4. Ч е рвоніли в поріділому плет…ві гілок кетяги глоду та горобини ( В. Козаченко ). 5. Повітря тремтить від спеки, і в срібнім мар…ві танцюють далекі тополі ( М. Коцюбин­ський ). 6. Поетів ніжних в нас багато, але м и слит…лів ще мало ( П. Тичина ).

ІІ . 1. Крізь каштановий намет за вікном пробився пучок пром…нів, заплутався в буйній, обпал е ній м и ттєвими бл и скав…ця­ми чуприні, затріпотів срібним вогн…ком. 2. Д и кар, котрий вперше доміркувався в и с і кти іскру з кам…ня, такий же г е ніальний, як і в и нахідн…к ракети ( Ю. Мушкетик ). 3. Н е забаром Грицько в е рнувся з повною пазухою гороб…нят. 4. Івась кидає бойов…ща та руй­нування, любується красою світовою, квітуч и ми рослинами, ж и влом усяким — пестить козачків, сон…чко, кон…ків, слухає дзвінку жайворонкову пісню. 5. Н і хто не пройде повз двор…ще, щоб не позавидував ( Панас Мирний ). 6. Кам… нн я в и лискувало проти місяця тьмяними скалками ( Олесь Гончар ). 7. В напруж… нн і і мисль моя, і слово ( П. Тичина ).

ІІІ . 1. Ох, Марус…чко мила! Марус…чко люба! Бідна ж твоя голівонька. 2. Тільки Горпина трохи в е с е ленька, тішиться малою дон…чкою… «Свекор бубл…ком манив — не хоче! І в долон…ки вже плеще!» 3. На столі коло баби усякі печ…ва, усяка п е ч е на птиця, ковбаси (З тв. Марка Вовчка ). 4. Подекуди вже палили вогн…ща з сухого бур’яну. 5. Одна лише дітвора з под и вом і навіть із весел…стю дивилася, як розб и рають хати. 6. Троян…вці, хрипк…вці, манил…вці та залуж а ни уже не зустрічали того опору хутор я н, який був раніше… 7. Розбуджена свіжим весняним повітрям, гіркуватим присмаком свіжо-з е леної землі, невтомним щебета нн ям жайворонка у високості, трубним криком журавлів, відчуває людина стр е м­л…ння пригорнути весь голубий світ; і вона робиться добрішою, відвертішою, співчутливішою, довірливішою… (З творів Г. Тютюнника ).

  • Поясніть правопис виділених орфограм.
 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.