загрузка...
загрузка...
Вживання великої літери - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів PDF Друк e-mail
Українська мова - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів - Я. В. Януш, О. В. Безугла, І. І. Козловець

ВЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ

Велика літера пишеться:

1) Після крапок, знака оклику й знака питання, коли ними закінчується попереднє речення.

2) Коли нею починаються ремарки-фрази (подані в дужках), що вказують на ставлення слухачів до слів (промови) якоїсь особи: Слава борцям за незалежну Україну (Тривалі бурхливі оплески) .

3) З великої літери пишеться перше слово рубрик тексту, якщо кожна рубрика закінчується крапкою, але якщо крапкою з комою — то з малої:

А. Сьогодні відбудеться засідання з порядком денним:

1. Про завдання колективу в новому році.

2. Про трудову дисципліну.

Б. На процес росту кожного суспільства впливають:

-     розвиток економіки в державі;

-     становище фінансово-кредитної системи;

-     стан науки і освіти.

4) З великої літери пишеться початкове слово виступу, постанови, протоколу, ухвали тощо після вступної частини:

Суверенітет республіки полягає в тому, що:

1. Земля та її природні багатства є власністю народу України.

2. На території України діють закони, прийняті Верховною Радою України.

З великої літери пишуться:

1) Індивідуальні імена людей, по батькові, прізвища, псевдоніми, конспіративні клички, прізвиська: Тар < с Шевч + нко , Л + ся Укра ^ нка , Дан _ ло Г < лицький , Яросл < в М \ дрий , Кобз < р , Камен # р .

У складних прізвищах, іменах та псевдонімах, які пишуться через дефіс, з великої літери пишуться обидві частини: Кв % тка- Основ’ # ­ненко , Неч \ й-Лев _ цький , Зин > вій-Богд < н , Мар % я-Тер + за .

2) Індивідуальні назви міфологічних істот і божеств: Ант + й , Аполл > н , Ахілл + с , Вен + ра , Пер \ н .

3) Назви найвищих державних посад України та міжнародних посад: Генер < льний секрет < р ОÓН , Презид + нт Укра ^ ни , Голов < Вер­х > вної Р < ди Укра ^ ни , Презид + нт Спол \ чених Шт < тів Ам + рики , Прем’ @ р-мін % стр Кан < ди та ін.

! Увага . а) Назви посад, звань, учених ступенів тощо пишуться з малої літери: мін % стр , р + ктор , презид + нт НАН Укра ^ ни , засл \ жений ді # ч мист + цтв , нар > дний арт _ ст Укра ^ ни , д > ктор на \ к та ін.

б) З малої літери пишуться також назви титулів, рангів, чинів: бар > н , граф , імпер < тор , кор > ль , цар , шах .

в) Назви посад міністрів, послів, президентів академій тощо в офіційних документах, а для підкреслення урочистості можуть писатися з великої літери: Мін % стр осв % ти Укра ^ ни , Пос > л Респ \ бліки П > льща , Презид + нт Націон < льної Акад + мії наук Укра ^ ни .

г) Умовні власні назви в актах, договорах та інших офіційних документах пишуться з великої літери: Вис > кі Договірн % Ст > рони , Á втор і Видавн _ цтво тощо.

4) Астрономічні назви: Вел _ ка Ведм + диця , Мол > чний Шлях , Са­т \ рн , Юп % тер , Вел _ кий Віз , Чум < цький Шлях , але: а) родові означення при астрономічних назвах пишуться з малої літери: ком + та Галл + я , тум < нність Андром + ди ; б) слова земл # , м % сяць , с > нце пишуться з великої літери тоді, коли їх вживають як астрономічні назви: навколо С > нця обертається Земл # зі своїм супутником М % сяцем (пор.: оброб % ток земл % , схід с > нця ).

5) Назви дійових осіб у байках, казках, драматичних творах: З єць , Лис _ ця , Лісов _ к , М < вка , Дід Мор > з , Буд # к . Але: баба-яга , дід-мороз — загальні назви.

6) Назви сторін світу, якщо під ними маються на увазі краї і народи: Дал + кий Схід , З < хідна Укра ^ на , кур > рти П % вдня , нар > ди П % вночі , Півд + нне Пол % сся .

7) Географічні й топографічні власні назви (крім службових слів й родових означень — зат > ка , мис , м > ре , > стрів , пік , хреб + т тощо): Á зія , Антаркт _ да , Балк < нський пів > стрів , Зел + ний мис , П + рська зат > ка , Східноєвроп + йська рівн _ на та ін.

! Увага . а) Коли означуване слово, що входить до географічної назви, не виражає родового поняття, воно пишеться з великої літери: Б % ла Ц + рква , Білов + зька П \ ща , Ж > вті В > ди , Нов < Гвін + я (острів), Бул > нський Ліс (парк) тощо.

б) Якщо складова частина такої назви увійшла в українську мову як загальна родова назва, то вона пишеться з малої літери: Дю-фі > рд . З малої літери пишуться також родові позначення в іншомовних назвах вулиць, майданів, бульварів: Л % бкнехт-штр < се (вулиця), Пенсільв < нія-авен $ (авеню — широка вулиця), Тр + птов-парк , У > лл-стрит (стрит — вулиця).

в) Якщо географічні назви вживаються в переносному значенні, вони пишуться з великої літери: Верс < ль (у значенні «Версальський мир»), М $ нхен Парн < с (у значенні «світ поезії») та ін. (у значенні «Мюнхенська угода 1938 р.»),

8) Назви вулиць (бульварів, провулків, проспектів), шляхів (залізничних, морських та ін.), каналів, течій, майданів, площ, парків тощо, причому родові позначення пишуться з малої літери: Андр % ївсь­кий узв % з , бульв < р Тар < са Шевч + нка , майд < н Незал + жності , Муз + й­ний пров \ лок , просп + кт Др \ жби нар > дів , Ромод < нівський шлях , т чія Гольфстр % м .

Якщо в назвах вулиць, проспектів, населених пунктів тощо слова брід , вал , ворота , міст , шлях , яр та ін. не є родовими назвами, вони пишуться з великої літери: Кр < сні Вор > та , Коз _ ний Брід , Яросл < вів Вал , Сух _ й Яр (село), Д > брий Шлях .

9) Усі слова, крім родових позначень, у назвах груп або союзів держав і найвищих міжнародних організацій пишуться з великої літери: Балк < нські кра ^ ни , Європ + йське Економ % чне Співтовар _ ство , Співдр \ жність Незалежних Держав , Всесвітня Рада Миру , Рада Безпеки , Організація Об’єд­наних Націй , Троїстий союз .

10) Назви держав та автономних адміністративно-територіальних одиниць, причому, якщо назва складається з кількох слів, усі пишуться з великої літери: Респ \ бліка Білор \ сь , Кар + льська Автон > мна Респ \ бліка , Кит < йська Нар > дна Респ \ бліка , Кор + йська Нар > дно-Демократ _ чна Респ \ бліка , Респ \ бліка П > льща , Корол % вство Б + льгія , Княз % вство Мон < ко .

У назвах автономних областей, округів, а також країв, районів, назв старого адміністративно-територіального поділу з великої літери пишеться тільки перше слово: Вол _ нська > бласть , Крас но­д < рський край , Нен + цький автон > мний > круг , Ст + панський рай > н , Черк < ське стар > ство , Б + регівський > круг , Л > хвицький пов % т , С > с­ницька с > тня та ін.

! Увага . Неофіційні назви держав, одиниць територіального поділу та образні назви географічних об’єктів пишуться з великої літери: Буков _ на , В % нниччина , Закарп < ття , Пол % сся , Наддніпр # нщи на , Сла­в \ тич (Дніпро), Причорном > р’я , Рос % йська Федер < ція та ін.

11) Назви державних, партійних, громадських, профспілкових та інших установ і організацій України та інших держав, причому з великої літери пишеться тільки перше слово: Збр > йні с _ ли Укра ^ ни , Націон < льна гв < рдія , Центр < льна упр < ва Всеукра ^ нсько­го товар _ ства «Просв % та» ім. Тар < са Шевченка , Верх > вний суд США тощо.

Це стосується й назв державних установ минулого: Держ < вна д \ ма , З + мський соб > р , Центр < льна р < да .

! Увага . У назвах найвищих державних установ України усі слова пишуться з великої літери: Верх > вна Р < да Укра ^ ни , Конституц % йний Суд Укра ^ ни , Кабін + т Мін % стрів Укра ^ ни .

12) Назви міністерств, їхніх головних управлінь, інших установ та організацій, що складаються з кількох слів, причому з великої літери пишеться тільки перше слово: Мініст + рство осв % ти і науки Укра ^ ни , Націон < льний банк Укра ^ ни , Пал < та мір і вимірн _ х пр _ ладів , Цив % льний пов % тряний флот Укра ^ ни .

13) Офіційні назви установ місцевого значення, партій України та інших країн світу, міжнародних і закордонних професійних, громадських та інших організацій, в яких з великої літери пишеться тільки перше слово: Льв % вський обласн _ й в % дділ охор > ни здоров’ # , Черн % гівська облспоживсп % лка ; Демократ _ чна п < ртія Укра ^ ни , Лейбор _ стська п < ртія Великобрит < нії , Укра ^ нська республік < нська п < ртія ; Америк < нська федер < ція пр < ці , Г + льсінська сп % лка , Нар > д­ний рух Укра ^ ни , Австрал % йський конгр + с тред-юні > нів та ін.

14) Назви заводів, фабрик, комбінатів, шахт, виробничих об’єд­нань, підприємств, установ, наукових і навчальних закладів, кінотеатрів, театрів, парків культури та відпочинку тощо.

При цьому слід врахувати таке:

а) Якщо підприємство, установа, заклад і т. ін. мають символічну (умовну) назву, то початкове слово і перше слово взятої в лапки символічної назви пишуться з великої літери: Київський завод «Арсенал», Республіканське виробниче об’єднання «Поліграфкнига», Київська середня школа № 1 ім. І. Франка, Львівський військовий округ .

б) У назвах інститутів, академій, університетів, науково-дослід­них установ, кінотеатрів, музеїв і т. ін. з великої літери пишеться тільки перше слово, незважаючи на те, що воно є родовим позначенням: Акад + мія на \ к Укра ^ ни , К _ ївський націон < льний економ % ч­ний університ + т , П < рк культ \ ри ім. М. Р _ льського , Книжк > ва па­л < та , Кіноте < тр ім. О. Довж + нка , Укра ^ нський поліграф % чний інсти­т \ т ім. Ів < на Ф + дорова .

в) З великої літери пишеться перше слово складних назв типу: К _ ївський буд _ нок мод , Клуб письм + нників , Пал < ц урочистих подій
і под.

15) Назви художніх і музичних творів, наукових праць, газет, жур­налів, історичних пам’яток тощо, в яких з великої літери пишеться тільки перше слово, а назва береться в лапки: по + ма «Гайд < маки» , > пера «Нат < лка Полт < вка» , п % сня «Сто ^ ть гора вис > кая» , кіноф % льм «Т % ні заб \ тих пр + дків» , газ + та «К _ ївський в % сник» , журн < л «На \ ка і сусп % льство» , істор _ чна п < м’ятка «Сл > во о полк \ Ігоревім» та ін.

У подвійних складених назвах творів, газет та ін. з великої літери пишеться також перше слово другої назви: «Глит < й, або ж Пав \ к» , «Андр % й Солов + йко, або Вч + ніє світ, а невч + ніє — тьма» .

16) Назви культових книг: Ап > стол , Б % блія , Єв < нгеліє , Кор < н , Псалт _ р , Часосл > в , а також культових понять: Бог , Божа М < тір , Син Б > жий , Свят _ й Дух та ін.

17) Назви вокзалів, станцій, портів, пристаней та ін.: К _ ївський вокз < л (у Москві), ст < нція метр > «Контракт > ва пл > ща» , пр _ стань Рж _ щів , порт Балакл < ва тощо.

18) Умовні назви будинків відпочинку, пансіонатів, кемпінгів, ресторанів, дитячих таборів, кав’ярень і под., які пишуться у лапках: буд _ нок відпоч _ нку «Ром < шка» , пансіон < т «Мр % я» , к + мпінг «Ор + л» , рестор < н «Л _ бідь» і под.

19) Назви пам’яток архітектури, замків, храмів тощо: Андрі ^ вська ц + рква , Соф % йський соб > р , Хот _ нський з < мок , К _ єво-Печ + рська л < вра .

20) Назви історичних подій, епох, війн, революцій, народно-виз­вольних рухів, повстань, знаменних дат тощо: Вел _ ка франц \ зька револ $ ція , еп > ха Відр > дження , Крив < ва нед % ля , Пар _ зька ком \ на , Льод > ве поб > їще , Міжнар > дний жін > чий день , Нов _ й рік , День уч теля , День незал + жності Укра ^ ни , Св # то Перем > ги .

21) Назви релігійних свят і постів: Благов % щення , Вел _ кдень , Різдв > Христ > ве , Покр > ва ; Вел _ кий піст , М < сниця .

! Увага . Якщо першим компонентом у складеній назві свята є числівник, написаний цифрою, наступне слово пишеться з великої літери: 8 Б + резня , 1 Тр < вня .

22) Назви конгресів, конференцій, договорів, найважливіших документів тощо: Констит \ ція Укра ^ ни , Верс < льський мир , Акт прогол > шення незал + жності Укра ^ ни , Деклар < ція прав люд _ ни , Конгр + с з < хисту культ \ ри , Міжнар > дна славіст _ чна конфер + нція .

23) Назви орденів, відзнак, які складаються з кількох слів; з великої літери пишеться тільки перше слово, родові позначення — з малої: > рден Пош < ни , > рден Незал + жності , > рден Др \ жби нар > дів .

Якщо така назва береться у лапки, то з великої літери пишеться тільки перше слово та власне ім’я, що входить до складу назви: > р­ден «М < ти-геро ^ ня» , мед < ль «За відв < гу» , мед < ль «За бойов % засл ги» , мед < ль «За в _ зволення Варш < ви» та ін.

24) Назви літаків, автомобілів та інших машин, а також заводів, фірм, які беруться в лапки: літак «Ант + й» , маш _ на «В > лга» , ком­б < йн «Н _ ва» , тр < ктор «Білор \ сь» .

25) Назви виробів, продуктів, що стали фірмовим або сортовим їх означенням: п + чиво «Стол _ чне» , вин > «Перл _ на ст + пу» , цук + рки «Пташ _ не молок > » . Такі назви беруться в лапки.

26) Прикметники, утворені від власних особових назв за допомогою суфіксів - ів , - їв , - ин , - їн , якщо вони означають приналежність чогось даній особі: Грінч + нків словн _ к , Тич _ нине сл > во , П + трів з шит , Мар % їн лист , Шевч + нкові тв > ри .

27) Прикметники, які входять до складених особових назв людей як прізвиська: Дан _ ло Г < лицький , Волод _ мир Вел _ кий , Олекс < ндр Н + вський , Яросл < в М \ дрий .

28) Прикметники, утворені від іменників — власних назв, які за змістом дорівнюють словосполукам «імені когось», «пам’яті когось»: Н > белівська пр + мія , Шевч + нківська пр + мія , Франк % вська кімн < та .

Але: з малої літери пишуться присвійні прикметники, утворені від власних особових імен за допомогою суфіксів - івськ -(- ївськ -),
- инськ -(- їнськ -): п \ шкінські рук > писи , франк % вські сон + ти , шевч + н­ківський стиль , бальз < ківські трад _ ції , а також якщо вони входять до стійких фразеологічних сполук або наукових термінів: прокр \ с­тове л > же , ахілл + сова п’ят < , дам > клів меч , ез > півська м > ва , баз + до­ва хвор > ба , піфаг > рова теор + ма .

29) Складноскорочені назви, утворені з ініціальних букв: АТС , КНР , НЛО , УТН , ВАК .

! Увага . При відмінюванні ініціальних скорочень типу БАМ їхні закінчення пишуться з малої літери й приєднуються до останньої літери абревіатури без будь-якого знака (апострофа, коми):
з БАМу
, на БАМі , з ВАКу , ВАКом тощо.

Вправа 1. Розкрийте дужки і вставте велику або малу літеру. Поясніть вживання великої літери.

А . (г)енеральний (с)екретар ООН, (п)резидент України, (г)олова (в)ерховної (р)ади України, (п)рем’єр-(м)іністр Канади, (м)іністер­ство (о)світи і науки України, (з)ахідна Україна, (к)раїни (з)аходу, (б)ульвар Тараса Шевченка, (м)айдан (н)езалежності, (р)еспубліка (б)ол­гарія, (у)горська (р)еспубліка, (к)орейська (н)ародно-(д)емократична (р)еспубліка, (р)івненська (о)бласть, (у)манська (м)іськрада, (ш)ев­ченкові поезії, (ш)евченківські поезії, (ш)евченківська премія, (н)обе­лівська премія, (в)олодимир-(в)олинський, (н)аціональний (б)анк України, (к)иївський (б)удинок (м)од, (к)иївський (н)аціональний (е)кономічний (у)ніверситет, (д)ень (н)езалежності України, (р)іздво, (а)ндріївська (ц)ерква, (в)олодимирський (с)обор, (к)иєво-(п)ечерська (л)авра, (д)ержавний (м)узей (о)бразотворчого (м)истецтва, (ц)ент­ральна (н)аукова (б)ібліотека АН України ім. В. Вернадського, (п)ромінвестбанк України, (б)анк (а)валь, (є)вропейське (е)кономіч­не (с)півтовариство, (м)іжнародний (в)алютний (ф)онд.

Б . (р)ада (б)езпеки, (н)аціональна (о)пера України, (п)олісся, (с)тан­ція (м)етро (л)ибідьська, (з)акарпаття, (ч)ернігівська (о)блспожив­спілка, (о)дещина, (п)риазов’я, (д)онбас, (з)бройні (с)или України, (ц)ентральне (у)правління (в)сеукраїнського (т)овариства (п)росвіта ім. Тараса Шевченка, (ц)ентральна (р)ада, (п)арламент, (с)енат, (к)он­ституційний (с)уд України, (о)рден (в)ітчизняної (в)ійни, (м)едаль (з)а (в)ідвагу, (о)рден (к)нязя (я)рослава (м)удрого, (е)зопівська (м)ова, (б)іблія, (б)ожа (м)атір, (е)поха (в)ідродження, (н)аціональний (у)ні­верситет (к)иєво-(м)огилянська (а)кадемія, (у)країнська (д)ержава; (д)ержавний (к)омітет з (н)ауки, (т)ехніки і (п)ромислової (п)олітики України; (д)октор (е)кономічних (н)аук, (м)іжнародна (с)пілка (у)країн­ських (п)ідприємців (МСУП).

Вправа 2. Перепишіть речення. Розкрийте дужки і вставте велику чи малу літеру, поясніть її правопис.

1. Гей, нові (к)олумби й (м)агеллани, напнемо вітрила наших мрій! ( В. Симоненко ) 2. Не всі стародавні (г)реки були (а)фродітами, (г)еркулесами, (а)поллонами, але в них був ідеал краси, і вони бачили її в різних проявах, увічнювали її ( О. Довженко ). 3. Пошли, доле, гнів, і ненависть, і гордість оборонцям і визволителям нашої (б)ать­ківщини! ( О. Довженко ) 4. Всяк (ш)отландець вільний — пан своєї (б)атьківщини ( Леся Українка ). 5. Наші предки, (с)тародавні (с)ло­в’яни, подібно до (а)нглосаксів, ділили рік на дві частини: зиму і літо або на зимове і літнє сонцестояння — (к)оляду і (к)упала ( Олек са Воропай ). 6. (б)ароко — художній стиль у мистецтві, (б)атьківщи­ною якого є (і)талія. Головна особливість цього стилю — вигадливість, підкреслена урочистість, переважання декоративного над практично-корисним. Назва терміна «(б)ароко» походить від (п)ортуга­льського «перола барокка», що перекладається як «перлина вигадливої форми». Кращі будівлі цього стилю: (в)ерсальський (п)алац поблизу (п)арижа, (з)имовий (п)алац у (с)анкт-(п)етербурзі, (а)ндріїв­ська (ц)ерква, (м)аріїнський (п)алац, (б)рама (з)аборовського у Києві. 7. Так, (ж)овтоводська битва мала для українців таке ж значення, як колись для русичів битва (к)уликовська ( Д. Яворницький ).

Вправа 3. Випишіть зі «Словника античної міфології» та «Історії України» 20 прикладів вживання великої букви у власних назвах.

Вправа 4. Перекладіть тексти українською мовою і запишіть їх. Поясніть вживання малої та великої літер.

1 . Юрий Каныгин — доктор экономических наук, профессор, член Союза журналистов Украины. Окончил экономический факультет Московского университета. Работал заведующим кафедрой Хабаровского политехнического института, ученым секретарем Сибирского отделения АН СССР по гуманитарным наукам. С 1976 года живет в Киеве, где возглавлял отдел научного потенциала Института кибернетики им. В. М. Глушкова, отдел социального интел­лекта Центра исследований научного потенциала и истории науки им. Г. М. Доброва НАН Украины.

Автор многочисленных научных и научно-популярных работ в области информатики, социологии, истории науки. Особенно широкий резонанс получили такие его публикации, как «Загадки интеллектуального бытия» (1977), «Откуда есть пошла наука русская» (1980), «Кибернетика в жизни общества» (1985), «Что такое информатика» (1989), «Информационная природа НЛО» (1991), «Путь ариев: Украина в духовной истории человечества» (1996) и др.

2 . «До революции обязательным, к примеру, было ежегодное паломничество в Киев, посещение Печерского, Михайловского монастырей, а также Почаевской лавры.

— И Софийской, — попытался подсказать я.

— Нет, — возразил Гуру, — Софийская лавра не обладает той духовной силой. Она создана по княжескому замыслу, а Печерская и Почаевская — по Божьему. Над Печерской лаврой, над пещерами, где лежат 15 славянских духовидцев, сияет негасимый свет. Он виден духовным взором. Этот свет — спасение для Киева. Особенно теперь, когда нет соборной Успенской церкви, взорванной современными вандалами 3 ноября 1941 г. Здесь хранились мощи первого митрополита Киевского и главная святыня — чудотворная икона Успения Пресвятой Богородицы. Ряд других святых икон. И это все в воздух! Непостижимо, страшно, нелепо».

(З кн. Ю. Канигіна «Шлях аріїв: Україна в духовній історії людства»).

● Зразками яких функціональних стилів є подані тексти? Назвіть їхні ознаки.

Вправа 5. Перепишіть текст і замініть, де потрібно, малу букву великою.

Рівненська (о)бласть розташована на (п)оліській (р)івнині (в)олин­ського (п)лато, яке густо посічене річками. Найбільші з них — (п)ри­п’ять та її притоки (г)оринь і (с)тир. Є багато озер, особливо на (п)оліс­сі, серед яких найповноводніше (б)іле, (с)омине, (н)обель. Ліси займають 38 відсотків території. Сім (п)івнічних районів області зазнали радіоактивного забруднення після аварії на (ч)орнобильській (а)(е)(с).

Перші сліди перебування людини — (п)ізній (п)алеоліт. У III—II ст. до (н).(х). та у ІІ—ІІІ ст. нової ери на території сучасної області жили ранньослов’янські племена (з)арубинецької та (ч)ерняхівської культур. У VI—VII ст. тут виникло об’єднання племен державного типу на чолі з (д)улібами-(в)олинянами. Знайдено поселення (ч)ерня­хівської культури біля (в)арковичів і (п)ідлужжя (д)убнівського
р-ну, городища Х ст. У Х ст. ці землі входили до складу (к)иївської (р)усі-(у)країни. Визначну роль в історії краю відіграли (д)оро­гобуж і (п)ересопниця (нині села), які в ХІ—ХІІ ст. були центрами (у)дільних князівств. На (р)івненщині творилися (є)вангелії: «(д)уб­нівське» (1539—68), «(д)орогобузьке» (1556—61) та «(п)ересопниць­ке (є)ванглія» (1556—61). На останньому в 1991 р. складав (п)ри­сягу екс-(п)резидент (у)країни Л. Кравчук. На честь цієї книги в с. (п)ересопниця споруджено пам’ятник.

Сучасна (р)івненщина входила до (г)алицько-(в)олинського (к)ня­зівства. Після його розпаду в 1457 опинилася під владою (л)итви. Із прийняттям (л)юблінської (у)нії в краї розпочинається (п)ольська експансія. В 70-х роках XVI ст. (о)стріг здобув славу «(в)олинських (а)фін»: він став важливим політичним, економічним і культурним центром. У (д)ермані, (о)строзі, (д)убні в 1630—36 відбувалися повстання селян. Значно активізувався (н)ародний (р)ух під час (в)извольної (в)ійни в 1648—54 рр. Повстання в ті часи охопили всю (р)івненщину. Біля с. (п)ляшева нинішнього (р)адиви­лівського р-ну влітку 1651 відбулася (б)ерестецька (б)итва між (к)озацьким (в)ійсь­ком Б. Хмельницького та (п)ольською (а)рмією.

За (а)ндрусівською (у)годою (1667) край продовжує залишатися у складі (п)ольщі. З 1793 — під владою (р)осії. За (р)изькою (у)го­дою (1921) (р)івненщина відійшла до (п)ольщі у складі (в)олин­ського (в)оєводства. У 1939 — приєднана до (с)(р)(с)(р).

(Україна: Путівник. — К., 1993).

Вправа 6. Запишіть назви відомих в Україні (у Києві):

а) вищих навчальних закладів, бібліотек, архівів, спортивних споруд;

б) церков, пам’яток історії й архітектури, пам’ятників;

в) музеїв, театрів, філармоній, видавництв;

г) готелів, ресторанів, кафе, магазинів, туристичних агентств, бюро, курор-
тів і санаторіїв;

д) банків;

е) державних установ (міністерств, комітетів), іноземних представництв.

● Поясніть вживання великої та малої літер, а також лапок.

Вправа 7. Перепишіть текст. Поясніть вживання великої літери.

Директора заводу                                      Директорові ЗАТ

«Металопобутконструкція»                        «Донбас-металбрухт»

п. Миронюка М. П.                                    п. Клименку З. Т.

2 жовтня 1996 р.                                         факс (06441)524217

ФАКС

Згідно з договором поставки № 2/17 від 14 лютого 1996 року
Ви повинні провести розрахунок за ______________________ в сумі

___________________ грн.  ________ коп. _________числа. Просимо

(сума цифрами та прописом)

терміново зробити переказ грошей на наш розрахунковий рахунок
_________________ .

Р/S. Якщо на час надходження факсу Ви вже переказали гроші на наш розрахунковий рахунок, ми висловлюємо подяку.

● З’ясуйте, які реквізити використовуються при написанні факсу.

Вправа 8. Перекладіть з російської на українську мову подані звороти діло­вого стилю. Використовуючи їх, складіть лист-привітання Вашим колегам чи партнерам.

Хотим поздравить Вас…

Примите мои искренние поздравления по поводу…

Поздравляем Вас с большим успехом…

Искренне поздравляю Вас с избранием на пост…

Поздравляем Вас с приятным событием — …

От имени руководства поздравляем Вас с юбилеем и надеемся, что Вы будете работать у нас еще много лет.

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.